ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 1

IZVESTAJ ŠTABA ODELJKA VRHOVNE KOMANDE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE OD 16. AVGUSTA 1944. MINISTRU VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA O STANJU VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA NA DAN 16. AVGUSTA 1944. GODINE1

ŠTAB ODELJKA VRHOVNE KOMANDE

Kraljevine Jugoslavije

O. Br. 20546

16 aug 1944 194

GOSPODINU MINISTRU, VOJSKE I MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA

Stanje vojske, vazduho-plovstva i mornarice.

Prema naređenju Pov. O. Broj 794/44, 10 avgusta o. g, primio sam dužnost Načelnika Štaba Odeljka Vrhovne Komande u Kairu od pukovnika Dimitrija Putnika.

Odmah po prijemu dužnosti preduzeo sam prikupljanje podataka o stanju u svim komandama, jedinicama i ustanovama i našao stanje sledeće:

A — VOJSKA :

1. — Brojno stanje vojske iznosi ukupno oko:

oficira        ........192.

podoficira .......188.

kaplara i redova.....405.

Svega: . 785

2.  — Štabovi i komande u Kairu:

a)  Štab Odeljka Vrhovne Komande je sastav za koman-dovanje vojskom i ima tri odeljenja i to:

1  — odeljenje sa operativnim, obaveštajnim i propagandnim otsekom;

II  — odeljenje sa novčanim i ekonomskim otsekom, i

III  — odeljenje sa sanitetskim i sudskim otsekom. Komandu stana i auto vodj

Ovako veliki štab je formiran s obzirom na ulogu, koju je trebao da ima. Međutim ceo posao Štaba se već od pre tri godine sveo samo na rešavanje ličnih pitanja i materijalnih izdataka, te je i ovoliki Štab za ove prilike potpuno nepotreban.

b)   Odeljak Ministarstva vojske, mornarice i vazduho-plovstva:

Odlaskom Ministarstva u London u Kairu je ostao jedan odeljak koji sada nema nikakvu ulogu. Pored Štaba Odeljka Vrhovne Komande ovaj odeljak Ministarstva je potpuno nepotreban i samo otežava komandovanje, jer se smatra da nije pod komandom štaba.

v) Odeljak Pretsedništva Vlade:

U sastavu Pretsedništva vlade u Kairu se nalazi jedan vojni odeljak (potpukovnik Žujović)2 čiji glavni zadatak je bio prikupljanje podataka iz zemlje i održavanje veze između Vrhovne Komande đenerala Mihajlovića u zemlji i pretsedništva vlade van zemlje. Novo stvorenom situacijom ovaj odeljak nema više veze sa đeneralom Mihajlovićem i Pret-sedništvo vlade treba da reši da li mu je ovaj odeljak potreban ili ne.

g) U Kairu se vojna lica nalaze još raspoređena u Uredu za Obnovu u odelenju za distribuciju i u Crvenom Kristu.

3.  — 1. Gardiski bataljon:

Bataljon se nalazi u Palestina i nije više ratna jedinica i ne može se upotrebiti kao ratni bataljon, jer ima svega oko 240 ljudi, od kojih je 85 oficira i podoficira. Bataljon sada ne vrši nikakvu službu, nego sa vojnicima i podoficirima izvodi obuku u raznim kursevima, da bi ljudstvo bilo zaposleno i da bi se izvežbalo za sve specijalnosti. U Bataljonu se po naređenju ranijeg Načelnika Štaba nalaze samo Slovenci. Neta-eno! — Ima oko 30% Srba i Hrvata naročito među starešin [ama].3

Vojnici Bataljona su dobri i mogu se upotrebiti za boračku jedinicu.

4.  — Baza Jugoslovenskih snaga:

Baza se nalazi u Palestini u jedinom dobro uređenom logoru pored morske obale. U Bazi se nalazi sve neraspoređeno ljudstvo na Srednjem Istoku. U Bazi se u glavnom nalazi:

—  ljudstvo koje je izašlo iz zemlje u početku rata;

—  ljudstvo prikupljeno na Srednjem Istoku;

—  ljudstvo koje je došlo iz zemlje u toku rata, naročito po padu Italije;

—  ljudstvo koje je izašlo iz izbegličkih logora i prešlo u

vojsku.

U Bazi se sada izvodi obuka sa svim ljudstvom u raznim kursevima (mitraljesci, protivoklopni topovi, šoferi, radiotelegrafisti i dr).

Od celokupnog ljudstva u Bazi (90 oficira, 80 podoficira i 200 kaplara i redova) mali je broj onih koji bi se mogli upotrebiti za boračke jedinice.

U sastavu Baze se nalazi rekonvalescentno odelenje u kome se nalaze svi stalno nesposobni i zdravstveno slabi vojnici.

5.  — Zubna stanica:

U Ismailiji se nalazi Zubna stanica za sve naše jedinice na Srednjem Istoku. Zubnu stanicu vodi rezervni sanitetski kapetan I klase Balkani Dr. Viliam, koji je doneo sa sobom celu svoju modernu ordinaciju.

Ova ustanova funkcioniše vrlo dobro i u njoj cela naša vojska opravlja zube.

B — VAZDUHOPLOVSTVO: 1. — Brojno stanje vazduhoplovstva je ukupno sledeće:

—  oficira         ......190.

—  podoficira......130.

—   kaplara i redova . . . 240.

Svega:                560

2. — Inspektorat vazduhoplovstva:

Inspektorat je u Kairu i u pogledu rasporeda i upotrebe ljudstva je pod engleskom vazduhoplovnom komandom u Kairu, dok je u disciplinskom pogledu i u pogledu snabdevanja pod ovim štabom.

Ovo dvojno komandovanje dosta otežava rad vazduhoplovstva a ne može se promeniti, pošto mi još ni danas nemamo nikakav vojni ugovor sa englezima.

Ljudstvo vazduhoplovstva je raspoređeno po dole navedenim jedinicama:

3. — Jugoslovenski detašman pri 15. američkoj vazduho-plovnoj komandi u Bari-u:

Ovaj detašman ima 2 liberatora i posadu od 21 lica i vrši bombardovanje objekata u Evropi sa amerikanskom avijacijom. Posade su izvršile do sada već 33 zadatka.

4. — Posada Baltimora pri engleskoj avijaciji, u Italiji:

Sada ima ukupno 5 posada (20 ljudi) koje vrše zadatke sa avionima »Baltimore« nad samim frontom u Italiji u sastavu engleske avijacije.

5. — Jugoslovenska lovačka eskadrila pri engleskoj avijaciji u Severnoj Africi:

U ovoj eskadrili ima 14 pilota-lovaca i 64 ljudi za zemaljsku službu. Ova eskadrila vrši operativne zadatke u srednjem sektoru Sredozemnog mora sa avionima »Spitfire IX«.

6. — Tehnička četa:

Do sada su bile dve čete: 1. četa u Egiptu i 2. četa u Alžiru. Sada je 1. četa premeštena u Alžir te su obe čete spojene u jednu četu, koja ima oko 225 ljudi. Ova četa radi u vazdu-hoplovnoj bazi na opravci aviona.

Ova tehnička četa je vrlo dobra i Engleska komanda je sa njom vrlo zadovoljna.

7.  — Škola u Južnoj Africi:

Na školovanju u Južno-Afričkoj Uniji i u Južnoj Rodeziji se nalazi oko 112 ljudi. U ovim školama se ljudstvo školuje za sve službe u vazduhoplovstvu. Po završetku kurseva ovo ljudstvo se raspoređuje u jednu od napred navedenih jedinica za popunu.«

8.  — Na preletu aviona:

U jedinicama engleskog vazduhoplovstva, koje služe za prebacivanje novih aviona od Atlantske obale do aerodroma na Srednjem Istoku, nalazi se 21 pilot.

9.  — Izvesan broj neraspoređenog ljudstva nalazi se u bazi Jugoslovenskih snaga, gde je sada formiran odeljak za vazduhoplovne oficire.

10.  — Glavno pitanje vazduhoplovstva je pitanje popune, pošto nema više nikakvih izvora za popunu naših posada.

V — MORNARICA

1.  — Brojno stanje Mornarice iznosi ukupno oko:

—  oficira .......106

—   podoficira         .....200

—  kaplara i mornara . . . 560

Svega: . . . 866

2.  — Komanda Sastava jugoslovenskih pomorskih snaga nalazi se na Malti.

Komainda sastava sastoji se od Štaba sastava, plovnih jedinica, Pomoćne čete, Baze motornih čamaca i brod »OXIO«.

Štab sastava se deli na otseke: operativni, materijalni i tehnički. U Štabu radi 21 oficir i 3 kontraktualna činovnika.

Plovnih jedinica ima 10:

Kr. brod »Nada« — korveta,

Pomoćni brod »Kumanovo«,

Kr. brod »Vila« bivša admiralska jahta,

Kr. brodovi »Mljet« i »Meljine« — minopolagači,

Kr. brod »Orao« — minonosac

Kr. brod »Beli orado-« — Kraljeva jahta,

Kr. torpiljerke: »T1« i »T5«,

Pomoćni brod »Starčević«.

Sve jedinice plove i rade i u glavnom su upotrebljene za školovanje našeg mornaričkog osoblja, za prevoz materijala za potrebe Saveznika i za pratnju konvoja kroz Sredozemno more.

U operativnom pogledu Sastav je podređen komandantu Britanske Sredozemne flote.

3. — Baza »A« Jugoslovenskih pomorskih snaga u Aleksan-driji:

Baza »A« sastava jugoslovenskih pomorskih snaga sastoji se od Štaba baze, plovnih jedinica i Mornaričke čete. Plovne jedinice u bazi »A« jesu sledeće:

—  Kr. podmornice »Nebojša« nakon izvršenog popravka vrše se pokusnie vožnje,

—  Kr. motorne torpiljerke »Durmitor« i »Kajmakčalan« vrše konvoisanje brodova na ruti Aleksandrija — Port Said,

—  u mornaričkoj četi se nalazi neraspoređeno ljudstvo i vrši se obuka novo primljenog ljudstva.

G — VOJNE MISIJE

1.  — Vojna misija za Egipat, Palestinu i Siriju sa odelj-cima u Kairu, Jerusalimu i Bejrutu postoji radi vođenja evidencije i prikupljanja naših vojnih obveznika sa Srednjeg Istoka, kao i radi održavanja veze sa ostalim savezničkim misijama na Srednjem Istoku (Amerikancima, Francuzima, Poljacima, Česima i Grcima). Ova misija treba da ostane dok god bude naših jedinica na Srednjem Istoku.

2.  — Vojna misija u Alžiru:

Pri savezničkoj Vrhovnoj komandi u Alžiru se nalazi vojna misija, čiji je glavni zadatak bio da prikupi i formira u jedinice sve Slovence i Hrvate iz Istre i Gorice (bivše itali-janske zarobljenike) kojih je bilo oko 3800 i da ih pošalje na Srednji Istok. Kako bivša Kr. vlada nije htela da ove vojnike primi u Jugoslovensku vojsku, i ako su u tom cilju izašli iz zarobljeničkih logora, to je jedan deo ovih vojnika prešao u redove N. O. V. a jedan deo je prešao u engleske radničke čete. Jedan manji je ostao još pod našom vojnom misijom, te je potrebno da se što pre reši pitanje ovih vojnika. Dok postoje naši vojnici potrebno je da postoji i vojna misija.

Pored vojne misije u Alžiru postoji i vojno izaslanstvo kod našeg poslanstva u Alžiru koje ima 5 oficira, što je nepotrebno. Sve ove oficire sem jednoga treba vratiti na Srednji Istok u Bazu.

3. — Vojna misija u Italiji:

Odmah po kapitulaciji Italije upućena je tamo naša vojna misija u cilju prikupljanja naših zarobljenika, interniranih, izbeglica i drugih. Ova misija je sada u velikom poslu, jer ima sve veći priliv ljudi. Do sada ima prikupljenih oko 1200 ljudi, koje treba sve prihvatiti i davati im pomoć.

Od ovog ljudstva se sada formiraju radne jedinice koje se pridodaju saveznicima za razne pozadinske službe. Kako pitanja ovog ljudstva zahteva zasebno rešenje to se za njegovo rešenje dostavlja zaseban izveštaj.

D — ZAKLJUČAK

Dostavljajući prednji izveštaj molim da se reše sledeća pitanja:

1. — Prvo i glavno pitanje je, šta Kr. Vlada uopšte na-merava da uradi sa ovom vojskom na Srednjem Istoku. Vaz-duhoplovstvo i Mornarica imap4 sada učestvuju u ratu i pomažu ratnom naporu saveznika, ali Vojska već tri godine nije uradila ništa.

Po ovom pitanju ne mogu da učinim nikakav konkretan predlog dok ne znam glavnu nameru Kr. Vlade, kao i rešenje pitanja odnosa prema N. O. V., ali ako Kr. Vlada nema još nikakovo načelno rešenje, onda bi se moglo za sada uraditi sledeće:

Vazduhoplovstvo i Mornarica neka produže svoj rad kao i do sada, pošto oni za sada rade.

Sa vojskom se može uraditi sledeće:

a)  Da se naredi prikupljanje svog ljudstva iz Italije, iz Alžira i sa Srednjeg Istoka i da se od ovog ljudstva formiraju male čete, koje će pridati savezničkoj vojsci da pri ulasku u našu zemlju vrše prethodničku i izviđačku službu. Ove čete bi bile pod komandom savezničkih komandanata.5

Sve nesposobno ljudstvo i ono koje neće da uđe u nove jedinice da se demobiliše i uputi u izbegličke logore.6

b)  Ako se ovo ne može postići i ako se ova vojska ne želi upotrebiti, onda zbog štednje je najbolje:

—  da se mlađe i školovano ljudstvo uputi na studije na amerikanski univerzitet na Srednjem Istoku gde može pohađati praktične tečajeve iz agronomije, tehnike i dr. ili u druge razne škole i kurseve kod U. N. R. R. A.-e za obnovu zemlje;

—  da se aktivni oficiri i podoficiri upute u savezničke vojske na službu;

—  da se ostalo nesposobno ljudtstvo demobiliše i uputi u izbegličke logore.

v) Napominjem da je veći deo ljudstva u Bazi, koji je došao iz zemlje u krvnoj zavadi sa N. O. V. i da se ovo ljudstvo nikako ne može upotrebiti u zajednici sa N. O. V.

2.  — Molim da se reši pitanje Odeljka Ministarstva vojske, mornarice i vazduhoplovstva i vojnog odeljka Pretsed-ništva vlade, da li će se ukinuti ili produžiti dejstvo.

3.  — Molim da se naredi da Odeljak Vrhovne Komande promeni formaciju i obrazuje jedan mali štab (ojačane brigade), pošto sadanji štab nije potreban (sem ako se imaju druge nam ere).

4.  — Molim da se načelno reši pitanje velikog broja oficira, kojih ima.

5.  — Da se načelno reši pitanje šta će biti sa đeneralima i ostalim oficirima i vojnicima, koji se sada prikupljaju u Italiji.

Dostavljajući prednje molim da mi se što pre dostave uputstva za dalji rad. —

V. D. NAČELNIKA ŠTABA,

đeneralštabni pukovnik

Zvon.7 Zupančić

8Stanje vojske na S. 1.

 O. br. 852/44

21/8

MINISTARSTVO VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA

Kraljevine Jugoslavije

O. Br. 852. 1944. god.

London

9Pošto su u prednjoj predstavci istaknuta pitanja regu-lisana Naredbom Min. vojske O. br. 1078, 1231, 1269 i 1309. — u akta

P.Z. Ministra major J. Rijavec10

1Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Arhiv emigrantske vlade Kraljevine Jugoslavije (dalje: AEV), k. 9, reg. br. 46/3.

2Mladen Mlađa (alijas potpukovnik Aćimović), član CNK, do 10. septembra 1943. delegat VK JVUO za Dalmaciju, zapadnu Bosnu i Liku. Tada se prebacio u Italiju, a odatle u Kairo

3Reč »Netačno!« i sledeća rečenica u tom stavu dopisane su mastilom, latinicom.

4Ta reč tako u originalu, treba: ipak.

5Uz taj stav na originalu, na margini, dopisano »ne« (mastilom).

6Uz taj stav na originalu, na margini, dopisano »da« (mastilom).

7Zvonimir.

8 i 9Te dve zabeleške su dopisane mastilom, latinicom.

10Josip.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument