ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI JEDINICA, KOMANDI I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

KNJIGA 4 - JANUAR 1944. - MAJ 1945. GODINE
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
SADRŽAJ (pdf format)
* * *
prvi deo (januar-mart 1944)
drugi deo (april-jun 1944)
treći deo (juli-septembar 1944)
četvrti deo (oktobar-decembar 1944)
peti deo (januar-maj 1945)
prilozi
* * *
SADRŽAJ (html format)
1Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 1. januara 1944. potčinjenim jedinicama za sprovođenje mera odmazde u okupiranoj Srbiji 7
2Izveštaj generala Transportne službe Jugoistoka od 1. januara 1944, načelniku Transportne službe Generalštaba Kopnene vojske o formiranju transportnih ustanova i trupa za eksploataciju železnica na području Jugoistoka 12
3Naređenje Komande 2. oklopne armije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za sprovođenje operacije »Valdrauš«, u sadejstvu sa 5. SS-korpusom, na prostoru Travnik — Kupres — Glamoč i sprovođenju mera odmazde nad pripadnicima 29. NOU divizije zbog ubistva kapetana Kirhnera 15
4Izveštaj 373. legionarske divizije »Tigar« od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o rezultatima i toku operacije »Ristov« na komunikaciji Bosanski Novi — Prijedor od 24. do 28. decembra 1943. godine 20
5Izveštaj Operativnog odseka Komande 373. legionarske divizije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o dejstvima u operaciji »Panter«, na prostoru Dvor na Uni — Cazin — Velika Kladuša, od 10. do 22. decembra 1943. godine 26
6Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 4. januara 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Valdrauš« na pravcu Banja Luka — Kotor-Varoš 38
7Pregled gubitaka u ljudstvu jedinica potčinjenih 2. oklopnoj armiji od 5. januara 1944. za period od 11. do 20. decembra 1943. godine 42
8Naređenje Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje ostrva Brača (operacija »Morgenvind«) i Šolte (operacija »Morgenvind II«) 44
9Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 6. januara 1944. Komandi 2. oklopne armije o napadu 5. korpusa NOVJ na Banju Luku od 31. decembra 1943. do 2. januara 1944. godine 47
10Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 8. januara 1944. Prvoj kozačkoj i 373. legionarskoj diviziji za dejstva u operaciji »Brandfakel« na širem području Kozare 56
11Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 10. januara 1944. godine 114. lovačkoj diviziji za smenu u severnoj Dalmaciji i Gorskom kotaru, te o pravcima premeštanja 114. divizije u Istru radi smene 71. pešadijske divizije 58
12Izveštaj opunomoćenika rajhsfirera SS za Hrvatsku od 11. januara 1944. rajhsfireru SS i šefu nemačke policije Hajnrihu Himleru o stanju materijalnog zbrinjavanja pripadnika SS i dobrovoljaca u policiji, inflaciji i izbeglicama u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 62
13Izveštaj komandanta 42. lovačke divizije od 14. januara 1944. x Komandi 69. armijskog korpusa o dejstvima divizije u Slavoniji i severoistočnoj Bosni od 13. decembra 1943. do 12. januara 1944. godine 72
14Zapovest komandanta Jugoistoka od 15. januara 1944. potčinje-nim komandama i organima za organizaciju odbrane u slučaju otvaranja savezničkog drugog fronta na području Jugoistoka 82
15Izveštaj Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka od 18. januara 1944. Vojnoprivrednom štabu Vermahta o radu Vojnoprivrednog rudarskog bataljona Jugoistoka u decembru 1943. godine 91
16Izveštaj Feldkomandanture 599 od 18. januara 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka o situaciji i stanju partizanskih odreda u Srbiji od 15. decembra 1943. do 15. januara 1944. godine 100
17Zabeleska Odeljenja za inostranstvo Abvera Komande Jugoistoka od 20. januara 1944. u vezi izveštaja nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 5. januara 1944. godine 103
18Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 22. januara 1944. Dvesta šezdeset četvrtoj pešadijskoj diviziji za zauzimanje ostrva Uljan 108
19Naređenje Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 22. januara 1944. Dvesta devedeset sedmoj diviziji za borbu protiv partizana u širem rejonu Đakovice 110
20Izveštaj Abver-grupe K-de Jugoistoka od 23. januara 1944. o ugovoru vojnoupravnog komandanta Jugoistoka sa inspektorom četničkih odreda Draže Mihailovića u Srbiji o zajedničkim dejstvima protiv jedinica NOV i POJ 114
21Izveštaj 264. pešadijske divizije od 25. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u operaciji »Frilingsgeviter« na. prostoru Knin — Kistanje 118
22Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 10. februara 1944. Komandi 2. oklopne armije o preduzimanju operacije »Pik« u širem rejonu Kičeva i Đakovice 119
23Izveštaj 1. brdske divizije od 10. februara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o borbama protiv 19. NOU divizije na području Obrovac — Gračac — Knin u prvoj dekadi februara 1944. godine 121
24Izveštaj Vrhovne komande Vermahta od 19. februara 1944. ministarstvu privrede Rajna o vađenju, proizvodnji i transpor-tovanju ruda i metala sa područja Jugoistoka 128
25Informacija nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 26. februara 1944. upućena Ministarstvu oružanih snaga NDH o merama 2. oklopne armije za deportaciju muškog stanovništva koje živi na otocima ispred jadranske obale134
26Direktiva Komande 2. oklopne armije od 27. februara 1944. potčinjenim jedinicama o osnovnim zadacima na utvrđivanju obale i o borbi protiv pripadnika NOV i POJ 137
27Obaveštenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 28. februara 1944. Komandi 2. oklopne armije o formiranju Muslimanske legije na području Crne Gore i Sandžaka s molbom da se za nju predvidi snabdevanje kao i za nemačke jedinice 139
28Izveštaj komande 21. brdskog armijskog korpusa od 1. marta 1944. Komandi 2. oklopne armije o brojnom stanju pripadnika italijanskih fašističkih jedinica »crnih košulja« na -, području Crne Gore 141
29Informacija 2. oklopne armije od 5. marta 1944. komandantu Srema o pokretima i prikupljanju jedinica u Sremu i Slavoniji za predstojeću operaciju »Kane« 142
30Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 9. marta 1944. Komandi 2. oklopne armije o zajedničkoj nemačko-četničkoj operaciji »Bora« protiv jedinica 2. korpusa NOVJ na prostoru Danilovgrad — Cetinje — Podgorica 147
31Direktiva komandanta Jugoistoka od 10. marta 1944. potčinjenim komandama o novim postupcima u operaciji »Kane« na području Srema i Slavonije radi dovođenja protivnika u zabludu 149
32Izveštaj Armijske grupe »fon Cangen« od 10. marta 1944. Komandi grupe Armija »C« o vojno-političkoj situaciji u Istri i Sloveniji od 24. januara do 29. februara 1944. godine151
33Dnevni Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 12. marta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o pokretu 2. i 5. NOU divizije iz istočne Bosne i Sandžaka prema Srbiji 164
34Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 17. marta 1944. nemačkom štabu za vezu pri 1. bugarskom okupacionom korpusu za preduzimanje mera u vezi pokreta 2. proleterske i 5. NOU divizije prema jugozapadnoj Srbiji166
35Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 24. marta 1944. Komandi 2. oklopne armije o zauzimanju ostrva Rab 167
36Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 25. marta 1944. Komandi 2. oklopne armije o gubicima prilikom napada britanskih komandosa na ostrvo Šoltu 169
37Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 27. marta 1944. Grupi armija »F« o prodoru 2. i 5. NOU divizije i preduzetim protivmerama u operaciji »Kamerjeger« kao i o odbijanju zahteva kvislinške crnogorske vlade za pripajanje Sandžaka Crnoj Gori 170
38Izveštaj Štaba motorizovanog puka za naročitu upotrebu od 28. marta 1944. Štabu 373. legionarske divizije »Tigar« o toku operacije »Fen«, za otvaranje komunikacije Prijedor — Banja Luka, od 20. do 25. marta 1944. godine 173
39Izveštaj Odeljenja za unutrašnjost II ministarstva spoljnih poslova Trećeg Rajha od 1. aprila 1944. rajhsfireru SS i šefu nemačke policije Hajnrihu Himleru o evakuaciji folksdoj-čera sa ugroženih područja u Hrvatskoj 179
40Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 3. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o pripremama za dejstva, u saradnji s četnicima, na prostoru Podgorica — Cetinje — Nikšić 183
41Obaveštenje Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 8. aprila 1944. Štabu 181. pešadijske divizije o zajedničkom nemačko-četničkom planu za operaciju »Frilingservahen« protiv jedinica 2. korpusa NOVJ na prostoriji Bijelo Polje — Pljevlja — Kolašin 85
42Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 9. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o novoj ustaškoj formaciji i odnosima sa ustaškim komandama u severnoj Dalmaciji187
43Izveštaj 264. pešadijske divizije od 10. aprila 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u srednjoj Dalmaciji 191
44Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 13. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Vrhovine« na komunikaciji Gospić — Otočac 201
45Predlog vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 14. aprila 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske za reorganizaciju feldkomandantura, kiajskomandantura i komandi mesta u Srbiji 203
46Dnevni izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 23. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o situaciji na području korpusa i dejstvima sopstvenih jedinica 208
47Izveštaj Komande Abvera 111 pri komandantu Jugoistoka od 27. aprila 1944. odseku Abvera Obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka o zadacima i stanju u Komandi i potčinjenim trupovima 211
48Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 28. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o planiranju operacije »Forfriling« protiv jedinica 2- korpusa NOVJ na prostoriji Podgorica — Cetinje — Danilovgrad 216
49Pismo ministra Rajha i šefa kancelarije Trećeg Rajha Lamersa od 29. aprila 1944. rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru u vezi pisma Centralnog komiteta Druge albanske lige iz Prizrena od 29. marta 1944. vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru o spremnosti za safadnju s nacističkom Nemačkom 217
50Naređenje Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 29. aprila 1944. godine 21. Vafen SS brdskoj diviziji »Skenderbeg« za preduzimanje osiguranja pokrajine Kosovo 222
51Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 1. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Kojlenšlag« u rejonu Drežnice 224
52Izveštaj Operativnog štaba 1. puka »Brandenburg« od 6. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o sprovođenju operacije »Denkcetel« na području Kistanje — Skradin — Benkovac krajem aprila i početkom maja 1944. godine 226
53Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 10. maja 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima protiv 2. i 5- NOU divizije na komunikaciji Užice — Višegrad 231
54Izveštaj Komande 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 11. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o posledicama i merama za sprovođenje deportacije civilnog stanovništva iz obalskog područja srednje Dalmacije 237
55Izveštaj obaveštajne grupe »Konrad« od 11. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o pregovorima sa četničkim vojvodom Momčilom Đujićem, održanim 9. maja 1944. kod Knina 242
55Izveštaj obaveštajne grupe »Konrad« od 11. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o pregovorima sa Đujićem, održanim 9. maja 1944. - slika nemačkog originala242
56Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 12. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o rezultatima iskrcavanja delova 26. NOU divizije 10. maja na ostrvo Šoltu 245
57Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 13. maja 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama sa 2. i 5. NOU divizijom na komunikaciji Užice — Višegrad 245
58Obaveštenje Vrhovne komande Vermahta od 14. maja 1944. komandantu Jugoistoka o saglasnosti s dostavljenim predlo gom da se obalsko područje Dalmacije proglasi borbenom zonom 250
59Informacija vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 16. maja 1944. o držanju prema četnicima 251
60Izveštaj 42. lovačke divizije od 17. maja 1944. Komandi 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu o toku i rezultatima borbi, u operaciji »Ungeviter«, na prostoru Slavonska Požega — Našice — Podravska Slatina 252
61Naređenje Komande 2. oklopne armije od 18. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za izvršenje priprema za operaciju »Šah« protiv jedinica 4. korpusa NOVJ na području Banije i Korduna 266
62Izveštaj načelnika za privredu pri Komandi 2. oklopne armije od 18. maja 1944. Komandi pozadine 2. oklopne armije o situaciji i stanju eksploatacije rudnika hroma u Makedoniji, na Kosovu i u Albaniji 268
63Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 19. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o izvršenim pripremama i zadacima potčinjenih jedinica za operaciju »Reselšprung« 272
64Primedbe Komande 2 oklopne armije upućene 20. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa u vezi njegovog predloga za dejstva potčinjenih jedinica u operaciji »Reselšprung« 275
65Zapovest Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 20 maja 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Šah« protiv jedinica 4. korpusa NOV i POJ na Baniji i Kordunu 282
66Naređenje Komande 2. oklopne armije od 21. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za dejstva u operaciji »Reselšprung« 288
67Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 21. maja 1944. Trista sedamdeset trećoj legionarskoj diviziji »Tigar« i 92. motorizovanom grenadirskom puku za dejstva u operaciji »Reseisprung« 292
68Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 23. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima posle završetka dejstava u Krbavskom polju (operacija »Morgenštern«) 295
69Izveštaj Obaveštajnog odeljenja 392. legionarske divizije od 23. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o toku i postignutim rezultatima u operaciji »Morgenštern« 297
70Naređenje Komande 2. oklopne armije od 25. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za preduzimanje mera pri napadu na Vrhovni štab NOV i POJ koji se, prema podacima specijalne jedinice »Kirhner«, nalazi na prostoru Potoci — Uvala 306
71Naređenje Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 25. maja 1944. Prvom puku »Brandenburg« za deblokiranje opkoljenog 500. SS-padobranskog bataljona u Drvaru, u operaciji »Reseisprung« 307
72Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 25. maja 1944. Komandi 2. oklopne armije o početnim dejstvima potčinjenih jedinica angažovanih u operaciji »Reselšprung« 308
73Naređenje Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 25. maja 1944. potčinjenim jedinicama za produženje operacije »Šah«, u smanjenom obimu, na prostoriji Vojnić — Barilović — r. Korana — Miholjsko 310
74Izveštaj 1. puka »Brandenburg« od 26. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o toku i rezultatima borbi u operaciji »Morgenštern« 313
75Obaveštajni izveštaj 373. legionarske divizije »Tigar« od 28. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o mestu boravka maršala Tita i Vrhovnog štaba NOV i POJ, zaplenjenim dokumentima, savezničkim misijama i potrebama povećanja sopstvene propagande radi demoralizacije protivnika 323
76Informacija vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 30. maja 1944. potčinjenim komandama i ustanovama o iskustvima stečenim u operaciji »Kamerjeger« protiv 2. i 5. NOU divizije 325
77Izveštaj 847. grenadirskog puka od 2. juna 1944. Štabu 392. legionarske divizije o toku i rezultatima operacije »Vikinger« za zauzimanje grupe ostrva na odseku Novi —: Senj — Jablanac krajem maja i početkom juna 1944. godine 328
78Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 6. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o iskustvima u operaciji »Reselšprung« za period od 25. maja do 6. juna 1944. godine 332
79Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 8. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o postignutim rezultatima i sopstvenim i neprijatelje vim gubicima u operaciji »Reselšprung« 339
80Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 9. juna 1944. Komandi 2. oklopne armije o konačnim neprijateljevim i sopstvenim gubicima u operaciji »Reselšprung« 342
81Izveštaj 373. legionarske divizije »Tigar« od 10. juna 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o dejstvima sopstvenih jedinica na prostoriji Drvar — Bosansko Grahovo u operaciji »Reselšprung« 344
82Izveštaj Štaba 1. puka »Brandenburg« od 19. juna 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o iskustvima stečenim u operaciji »Reselšprung« 369
83Izveštaj Armijske grupe »fon Cangen« od 29. juna 1944. Komandi Grupe armija »C« o situaciji i dejstvima na području Istre za period od 11. do 25. juna 1944. godine 375
84Dnevni izveštaj komandanta Jugoistoka od 1. jula 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka 379
85Beleška za referisanje Grupe Abvera Obaveštajnog odeljenja Komande Jugoistoka od 1. jula 1944. o situaciji u okupiranoj Jugoslaviji 386
86Zahtev komandanta Jugoistoka od 2. jula 1944. Operativnom odeljenju /H/ Jugoistok Vrhovne komande Vermahta za upućivanje oficira za vezu sa Crnogorskim dobrovoljačkim korpusom 390
87Izveštaj komandanta Jugoistoka od 5. jula 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji u Srbiji i mogućnostima saradnje sa četnicima 392
88Izveštaj komandanta Jugoistoka od 5. jula 1944. Odeljenju stranih armija Zapad (IV) Komande Kopnene vojske o rasformiranju albanske milicije i toku formiranja 21. SS brdske divizije »Skenderbeg« 395
89Zapovest Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 7. jula 1944. Poglavnikovom tjelesnom zdrugu za dejstva u operaciji »Rouen« na širem području Kalnika 397
90Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 11. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije o pripremama za operaciju »Falkenauge« na prostoru Debar — Peškopeja 406
91Naređenje Komande 2. oklopne armije od 13. jula 1944. Komandi 69. korpusa za naročitu upotrebu u vezi preduzimanja mera za otklanjanje nedostataka u operaciji »Kazanova« 408
92Izveštaj komandanta Jugoistoka od 14. jula 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka 411
93Izveštaj -vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 15. jula 1944. Komandi Grupe armija »F« o razgovoru vođenom 14. jula 1944. u Kruševcu, sa četničkim komandantom Neškom Nedićem u vezi zajedničkih dejstava protiv jedinica NOV i POJ 420
94Informacija Operativnog odeljenja nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 18. jula 1944. o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 423 
95Beleška komandanta policije bezbednosti i službe bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 20. jula 1944. o merama za raseljavanje i odvođenje u koncentracione logore članova porodica »državnih neprijatelja« u Donjoj Štajerskoj 431
96Izveštaj komandanta Jugoistoka od 22. jula 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka 434
97Zapovest komandanta Policijske pokrajinske komandanture »Banat« od 22. jula 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Hajmat« protiv pripadnika NOV i POJ na prostoru Veliki Bečkerek — Srpska Crnja — Aleksandrovo 440
98Izveštaj Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 23. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije o iskustvima stečenim u dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Žumberku, u operaciji »Dinkirhen« 443
99Direktiva komandanta Jugoistoka od 25. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije za pripremu operacije »Ribecal« protiv jedinica 1. proleterskog i 2. korpusa NOVJ na širem području planine Durmitora 452
100Izveštaj komandanta Jugoistoka od 27. jula 1944. Komandi Kopnene vojske o dejstvima na području Jugoistoka 453
101Naređenje komandanta Jugoistoka od 31. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije za pružanje pomoći policijskim snagama u Banatu i na području Beograda u borbi protiv jedinica NOV i POJ 457
102Izveštaj Mornaričkog štaba za vezu Hrvatske od 1. avgusta 1944. Komandi Ratne mornarice o situaciji i stanju ustaško--domobranske mornarice 458
103Izveštaj 21. SS-brdske divizije »Skenderbeg« od 1. avgusta 1944. Komandi 21. brdskog armijskog korpusa o toku i rezultatima operacije »Draufgenger« na prostoru Andrijevica — Berane — Murino 470
104Direktiva broj 2 komandanta Jugoistoka od 7. avgusta 1944. Ko mandi 2. oklopne armije o težištu dejstava u operaciji »Ribecal« 496
105Izveštaj komandanta Jugoistoka od 7. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o planu za dejstva sopstvenih jedinica u operaciji »Ribecal« 493
106Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 7. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije o planu operacije »Fric« protiv jedinica NOV Albanije i NOV i POJ u širem rejonu planine Karaorman 501
107Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o vojno-političkoj situaciji na Jugoistoku 503
108Izveštaj komandanta Jugoistoka od 12. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o sastavu borbenih grupa i njihovim pravcima napada u operaciji »Ribecal« 507
109Izveštaj Vojnoprivređnog štaba Jugoistoka od 15. avgusta 1944. komandantu Jugoistoka o vojno-političkoj i privrednoj situaciji u Srbiji 509
110Pregled gubitaka u julu 1944. jedinica potčinjenih komandantu Jugoistoka pisan 20. avgusta iste godine 517
111Izveštaj komandanta Jugoistoka od 21. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske o iskustvima stečenim u borbama na dalmatinskim ostrvima Braču, Hvaru, Korčuli, Mljetu i Šolti 519
112Službena beleška oficira Abvera Komande Jugoistoka od 22. avgusta 1944. sa referisanja komandanta Jugoistoka vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru —- 524
113Naređenje komandanta Jugoistoka od 23. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za prebacivanje jedinica u rejon Beograda, Niša i Skoplja u vezi razvoja situacije u Rumuniji 532
114Zapisnik sa savetovanja održanog 26. avgusta 1944. kod komandanta Jugoistoka povodom njegovog boravka kod Hitlera 22. avgusta 1944. u vezi situacije na Jugoistoku i odnosa s četnicima 534
115Naređenje komandanta Jugoistoka od 26. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za prebacivanje 1. brdske divizije u pravcu Skoplja i Niša, te preduzimanje mera, pod šifrom »Judas«, za razoružanje 1. bugarskog okupacionog korpusa i angažovanje četnika u Crnoj Gori i Srbiji za borbu protiv NOVJ 538
116Direktiva komandanta Jugoistoka od 26. avgusta 1944. Komandi 2. oklopne armije za preduzimanje mera, pod šifrom »Trojbruh«, u slučaju nepovoljnog razvoja situacije u Bugarskoj i za čvrsto držanje saobraćajnog čvora u Skoplju do pristizanja pojačanja 540
117Zapovest komandanta Jugoistoka od 29. avgusta 1944. komandantu Grupe armija »E« za odbranu područja Jugoistoka 542
118Procena situacije Odeljenja stranih armija — Zapad nemačke Vrhovne komande Kopnene vojske od 29. avgusta 1944. o situaciji u Bugarskoj i o naređenju Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita za zatvaranje komunikacija u Makedoniji 548)
119Izveštaj komandanta Jugoistoka od 31. avgusta 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o formiranju Specijalnog štaba »Bacing« i planiranju operacije »Vasernikse« za izvlačenje rečnih plovnih objekata, sa materijalom, blokiranim u Đerdapu 550
120Zabeleska načelnika vojne policije pri Komandi Grupe armija »F« od 31. avgusta 1944. o hapšenju Lorkovića i Vokića, ministara u vladi Nezavisne Države Hrvatske 552
121Dnevni izveštaj komandanta Jugoistoka od 1. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka 554
122Naređenje komandanta Jugoistoka od 2. septembra 1944. Koman di 2. oklopne armije o stavljanju Sandžaka i jedinica na tome području pod komandu vojnoupravnog komandanta Jugoistoka 559
123Naređenje komandanta Jugoistoka od 3. septembra 1944. Prvoj brdskoj diviziji za razoružanje 1. bugarskog okupacionog korpusa i pritvaranje Štaba, kao i blokiranje bugarskih intendantskih skladišta u Doljevcu, Kraljevu, Nišu, Niskoj Banji i Prokuplju 561
124Direktiva komandanta Jugoistoka od 5. septembra 1944. komandantima Grupe armija »E« i 2. oklopne armije za borbena dejstva u Makedoniji i Srbiji 563
125Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 7. septembra 1944. potčinjenim komandama o regulisanju komandnih odnosa u Srbiji 567
126Naređenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 8. septembra 1944. komandantu odbrane Bora i 1. brdskoj diviziji za ponovno zauzimanje Zaječara 571
127Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka 573
128Zapovest vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 9. septembra 1944. Borbenoj grupi »Fišer« za sprečavanje spajanja 25. NOU divizije sa sovjetskim jedinicama koje nastupaju u pravcu Turn Severina, onemogućavanje prelaska jedinica Crvene armije preko Dunava i organizaciju odbrane, na liniji r. Timok — r. Dunav, od Zaječara do Oršave 581
129Izveštaj komandanta Jugoistoka od 10. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima na području Jugoistoka 583
130Mesečni izveštaj komandanta Jugoistoka od 13. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske o situaciji u pozadini u pogledu snabdevanja na dan 1. 9. 1944. i pregled stanja rezervi na području Grupe armija »F« na dan 24. avgusta 1944. godine 589
131Obaveštenje Odeljenja za inostranstvo Operativnog štaba Vrhovne komande Vermahta od 15. septembra 1944. oficiru za vezu Odeljenja za inostranstvo u vezi dezertiranja u domobranskim jedinicama NDH 594
132Izveštaj Borbene grupe »Fišer« od 15. septembra 1944. Komandi grupe »Šnekenburger« o brojnom stanju i formaciji potčinjenih jedinica 595
133Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 17. septembra 1944. nemačkom opunomoćenom generalu u Mađarskoj o nesaglasnosti komandanta Jugoistoka za dizanje u vazduh mostova kod Novog Sada, Osijeka i Titela 593
134Izveštaj Vojnoprivrednog štaba jugoistoka od 19. septembra 1944. Upravi za vojnu privredu Vrhovne komande Vermahta o situaciji na području NDH i uticaju Titovog poziva od 15. septembra 1944. godine na predaju ustaško-domobranskih i legionarskih jedinica 599
135Izveštaj komandanta Jugoistoka od 20. septembra 1944. načelniku Operativnog štaba Vermahta o situaciji na području Jugoistoka i oceni jedinica NOV i POJ 599
136Zabeleška oficira Abvera iz Obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka od 21. septembra 1944. o namerama 1, 2, 12. i 14 korpusa NOVJ da zauzmu Beograd i uspostave vezu sa Crvenom armijom 608
137Izveštaj Komande 21. brdskog armijskog korpusa od 23. septembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o reorganizaciji, pod nemačkom zaštitom, četničkog Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa 609
138Predlog komandanta Jugoistoka od 29. septembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta u vezi obezbeđenja Banje Luke posle njenog ponovnog zauzimanja od nemačkih jedinica 28. septembra 1944. godine 610
139Naređenje Komande Grupe »Šnekenburger« od 30. septembra 1944. komandantu odbrane Vršca za odbranu grada 612
140Dopuna direktive komandanta Jugoistoka od 30. septembra 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka za odbranu Beograda 613
141Naređenje Armijske grupe »Felber« od 1. oktobra 1944. Štabu Operativne grupe »Skenderbeg« za dejstva u Banatu i potčinjavanje jedinica 617
142Izveštaj komandanta Jugoistoka od 2. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o preduzetim merama i situaciji na širem području Beograda, te namerama i pokretima jedinica NOV i POJ na tome sektoru 619
143Direktiva komandanta Jugoistoka od 2. oktobra 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka i Feldkomandanturi 599 za sprovođenje mera oko evakuacije civilnih i vojnih ustanova iz Beograda 623
144Izveštaj vojnoupravnog komandanta Jugoistoka od 2. oktobra 1944. Komandi Grupe armija »F« o situaciji kod potčinjenih jedinica i dejstvima u Srbiji i Vojvodini 626
145Zapovest Armijske grupe »Felber« od 4. oktobra 1944. za organizaciju komandovanja 630
146Predlog komandanta Jugoistoka od 5. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi za organizaciju odbrane na liniji Rijeka — Senj — greben planine Velebita — Knin — Livno — Mostar — Nevesinje — Gacko 632
147Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 6. oktobra 1944. vojnoupravnom komandantu Jugoistoka za promenu njegovog naziva u Armijska grupa »Srbija« 634
148Izveštaj Armijske grupe »Srbija« od 7. oktobra 1944. načelniku Štaba komandanta Jugoistoka o osnovnim uzrocima koji su doveli do napuštanja grada Pančeva i sužavanja mostobrana kod toga mesta 635
149Naređenje Komande korpusa »Šnekenburger« od 7. oktobra 1944. komandantu odbrane »tvrđave Beograd« za organizaciju odbrane mostobrana »Beograd—Sever« 640
150Zapovest Komande korpusa »Fridrih Vilhelm Miler« od 7. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za povlačenje na glavnu borbenu liniju na prostoru Knjaževac, Zaječar, Donji Milanovac 642
151Zapovest komandanta divizije »Bether« od 9. oktobra 1944. za prikupljanje Borbene grupe »fon Rudno« i obezbeđenje desne obale Dunava 644
152Zapovest Komande korpusa »Fridrih Vilhelm Miler« od 13. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za odbranu Morave 647
153Direktiva komandanta Jugoistoka od 14. oktobra 1944. komandantima 2. oklopne armije i Armijske grupe »Srbija za regulisanje komandnih odnosa 651
154Naređenje Komande 2. oklopne armije od 14. oktobra 1944. komandantu Srema za evakuaciju folksdojčera, privrednih dobara i celokupnog žetvenog prinosa 653
155Naređenje Komande Grupe armija »E« od 16. oktobra 1944. Komandi 21. brdskog armijskog korpusa za držanje otvorenom komunikacije Skadar — Podgorica — Nikšić radi njenog odlučujućeg značaja za povlačenje korpusa preko Trebinja za Mostar 654
156Naređenje Komande Armijske grupe »Srbija« od 16. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za organizaciju odbrane na liniji Drina — Sava — Dunav — Tisa i prihvat jedinica koje se bore u rejonu Beograda 658
157Naređenje Armijske grupe »Srbija« od 17. oktobra 1944. za proboj 1. brdske divizije prema Beogradu 660
158Obaveštenje načelnika inžinjerije Armijske grupe »Sribija« od 19. oktobra 1944. načelniku inžinjerije komandanta odbrane Beograda o pripremama desantnih sredstava za prebacivanje trupa i materijala u slučaju onesposobljavanja savskog mosta 661
159Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 20. oktobra 1944. komandantu Jugoistoka za prebacivanje Srpskog dobrovoljačkog korpusa u Istru 663
160Obaveštenje Komande Grupe armija »F« od 20. oktobra 1944. Grupi armija »E« o situaciji posle napuštanja Beograda 664
161Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 23. oktobra 1944. Komandi 2. oklopne armije o firerovom zahtevu za držanje Mostara kao ključnog položaja za novoformiranu glavnu borbenu liniju 2. oklopne armije 665
162Naređenje Komande Grupe armija »E« od 24. oktobra 1944. Komandi 2. oklopne armije za preformiranje 21. SS-brdske divizije »Skenderbeg« u pukovsku grupu »Skenderbeg« 668
163Izveštaj komandanta Jugoistoka od 25. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o situaciji i dejstvima potčinjenih jedinica 669
164Izveštaj komandanta Grupe armija »E« od 26. oktobra 1944. komandantu Jugoistoka o situaciji na komunikaciji Kraljevo — Čačak—Užice i pokretima 91. armijskog korpusa preko makedonsko-grčke granice 673
165Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 27. oktobra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o oznakama (šiframa) glavnih marševskih puteva za povlačenje Grupe armija »E« 675
166Izveštaj Komande 34. armijskog korpusa od 2. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o osujećenju pokušaja prolaska četnika iz Srbije kroz Albaniju prema Grčkoj i njihovim sadašnjim pokretima u pravcu Čajniča 676
167Izveštaj komandanta 7. SS-divizije »Princ Eugen« od 3. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o borbama divizije u rejonu Zaječara, Niša, Kragujevca i Prokuplja i gubicima od 25. septembra do 25. oktobra 1944. godine 677
168Pregled dejstava potčinjenih jedinica vojnoupravnog komandanta Jugoistoka (Armijske grupe »Srbija«) od 23. avgusta do 4. novembra 1944. godine (htm) 679
168Pregled dejstava potčinjenih jedinica vojnoupravnog komandanta Jugoistoka (Armijske grupe »Srbija«) od 23. avgusta do 4. novembra 1944. godine (pdf) 679
169Izveštaj Komande korpusa »Fridrih Vilhelm Miler« od 6. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o gubicima svojih potčinjenih jedinica od 1. do 28. oktobra 1944. godine 709
170Brojno stanje jedinica potčinjenih komandi korpusa »Fridrih Vilhelm Miler« na dan 6. novembra 1944. godine 710
171Izveštaj Komande Grupe armija »E« od 11. novembra 1944. komandantu Jugoistoka o postignutom sporazumu sa četnicima koji se povlače iz Srbije prema Foči za zajednička dejstva protiv jedinica NOV i POJ 713
172Direktiva komandanta Jugoistoka od 13. novembra 1944. Komandi Grupe armija »E« za dejstva posle preuzimanja komande, 15. novembra, na operativnom području 5. SS-brdskog kopusa 715
173Informacija Komande Grupe armija »F« od 16. novembra 1944. upućena komandama grupe armija »E« i 2. oklopne armije o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i odnosima prema ustašama 716
174Pregled brojnog stanja jedinica potčinjenih Grupi armija »E« na dan 16. 11. 1944. godine 718
175Direktiva Komande Grupe armija »E« od 28. novembra 1944. komandama 21. brdskog armijskog korpusa i 91. armijskog korpusa za naročitu upotrebu za proboj iz okruženja 21. korpusa pravcem Kolašin — Mojkovac — Prijepolje — Pljevlja 721
176Naređenje Komande Grupe armija »E« od 3. decembra 1944. Komandi 34. armijskog korpusa za probijanje jedinica dolinom Drine i uspostavljanje veze sa Korpusnom grupom »Kibler« zbog pogoršane situacije severno od Drave 723
177Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 3. decembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o situaciji u Kninu opkoljenom od jedinica 8. korpusa NOVJ 725
178Formacija komandanta Jugoistoka na dan 4. decembra 1944. godine 727
179Izveštaj komandanta Jugoistoka od 8. decembra 1944. Vrhovnoj komandi Vermahta o preduzetim merama za odbranu između Save i Drave 729
180Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 8. decembra 1944. Komandi Grupe armija »E« o završetku borbi za Knin, visokim gubicima 264. pešadijske divizije i raspadu većeg dela 373. legionarske divizije »Tigar« 731
181Obaveštenje Komande Grupe armija »E« od 13. decembra 1944. pot činjenim komandama o formiranju i sastavu ustaško-domobranskih divizija 733
182Izveštaj Korpusne grupe »Kibler« iz prve polovine decembra 1944. o dejstvima grupe na sremskom frontu od 12. novembra do 12. decembra 1944. godine 735
183Izveštaj Komande Grupe armija »E« od 19. decembra 1944. komandantu Jugoistoka o stanju i reorganizaciji potčinjenih jedinica 744
184Izveštaj glavnog komesara u Operacijskoj zoni »Jadransko primorje« od 20. decembra 1944. rajhslajteru Martinu Bormanu o razgovorima u Zagrebu sa fon Vajksom, Pavelićem i drugima u vezi problema evakuacije ustaških porodica i ličnim zapažanjima o učesnicima razgovora 752
185Zapovest Komande 34. armijskog korpusa od 21. decembra 1944. potčinjenim komandama za organizaciju odbrane fronta Drina — Dunav — Drava 755
186Izveštaj komandanta Jugoistoka od 26. decembra 1944. Vrhovnoj komandi Kopnene vojske o stanju potčinjenih divizija i korpusa 761
187Naređenje Komande Grupe armija »E« od 28. decembra 1944. komandama 5. SS i 21. brdskog armijskog korpusa za smenu 764
188Izveštaj Komande Grupe armija »E« od 31. decembra 1944. komandantu Jugoistoka o situaciji kod potčinjenih jedinica u istočnoj Bosni i Hercegovini 766
189Direktiva komandanta Grupe armija »E« od 31. decembra 1944. potčinjenim komandama korpusa za organizaciju odbrane višegradskog mostobrana 768
190Naređenje Komande Grupe armija »E« od 31. decembra 1944. komandi 34. armijskog korpusa za dejstva u širem rejonu virovitičkog mostobrana 771
191Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 3. januara 1945. komandantu Jugoistoka o situaciji na području Grupe armija »E« i proboju sremskog fronta kod Otoka 773
192Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 4. januara 1945. komandantu Jugoistoka o situaciji na području Grupe armija »E« početkom januara 1945. godine 776
193Izveštaj komandanta 34. armijskog korpusa od 4. januara 1945. komandantu Jugoistoka o rezultatima proboja sremskog fronta kod Otoka i o dejstvima u međurečju Drine i Save 778
194Izveštaj Komande 2. oklopne armije od 6. januara 1945. komandantu Jugoistoka o evakuaciji folksdojčera i privrednih dobara, o prikupljanju i otpremanju celokupne žetve i rekvizicijama u Sremu u poslednjem kvartalu 1944. godine 781
195Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. januara 1945. Vrhovnoj komandi Vermahta o gubicima u septembru 1944. godine 790
195Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. januara 1945. Vrhovnoj komandi Vermahta o gubicima u septembru 1944. godine - slika nemačkog originala242
196 Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. januara 1945. Vrhovnoj komandi Vermahta o gubicima u oktobru 1944. godine 794
197 Izveštaj komandanta Jugoistoka od 9. januara 1945. Vrhovnoj komandi Vermahta o gubicima u novembru 1944. godine 797
198 Zapovest 22. pešadijske divizije od 16. januara 1945. potčinjenim jedinicama za dejstva u rejonu Vlasenice 801
199Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande Grupe armija »E« od 17. januara 1945. Komandi Jugoistoka o dejstvima u istočnoj Bosni i početku operacije »Vintergeviter« na sremskom frontu 806
200Zapovest Operativnog štaba za borbu protiv bandi komandanta SS i policije u 18. vojnom okrugu od 17. januara 1944. za reorganizaciju odseka obezbeđenja na području Donje Štajerske i Koruške 809
201Izveštaj 104. lovačke divizije od 26. januara 1945. Komandi Grupe armija »E« o toku i rezultatima operacije »Lavine« na području Travnika krajem decembra 1944. i početkom januara 1945. godine 816
202Izveštaj komandanta Zaštitnog područja Gorenjske od 30. januara 1945. o vojno-političkoj situaciji 820
203Direktiva Vrhovne komande Vermahta od 10. februara 1945. komandantu Jugoistoka za podnošenje predloga fireru, u vezi situacije u Mađarskoj, o protezanju opšte linije fronta u Hrvatskoj 825
204Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 23. februara 1945. komandantu Jugoistoka za sprovođenje firerovih smernica za odbranu Sarajeva i dejstva na Dravi 828
205Naređenje komandanta SS i policije u operativnoj zoni »Jadransko primorje« od 11. marta 1945. potčinjenim jedinicama za preduzimanje mera u slučaju neprijateljevog iskrcavanja na jadransku obalu 830
206Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 16. marta 1945. komandantu Jugoistoka za napuštanje mostobrana kod Donjeg Miholjca 837
207Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 17. marta 1945. komandantu Jugoistoka za napuštanje mostobrana Valpovo 838
208Zapovest komandanta SS i policije u Operativnoj zoni »Jadransko primorje« od 3. aprila 1945. za završetak operacije »Frilingsanfang« u dolini Bace i osiguranje Trnovskog gozda 840
209Izvod iz dnevnog izveštaja Komande Kopnene vojske od 7. aprila 1945. o dejstvima u severozapadnoj Dalmaciji, u rejonu Sarajeva i severoistočnoj Bosni 843
210Izvod iz dnevnog izveštaja Komande Kopnene vojske od 9. aprila 1945. o dejstvima u severozapadnoj Dalmaciji, na Baniji i istočnoj Bosni 845
211Naređenje komandanta SS policije od 9. aprila 1945. Srpskom dobrovoljačkom korpusu za dejstva na području Ilirske Bistrice 847
212Izvod iz dnevnog izveštaja Komande Kopnene vojske od 14. aprila 1945. o dejstvima u Sretnu, kod Valpova i u širem rejonu Rijeke 849
213Naređenje komandanta odbrane Ljubljane od 21. aprila 1945. za odbranu grada 851
214Naređenje komandanta Jugoistoka od 21. aprila 1945. potčinjenim komandama za izvođenje fortifikacijskih radova u Sloveniji i Istri 859
215Izveštaj komandanta pozadinske oblasti Komande Grupe armija »E« od 30. aprila 1945. Komandi Jugoistoka o borbama kod Postojne 862
216Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 8. maja 1945. komandantu 22. pešadijske divizije o izdatim naređenjima potčinjenim armijama i jedinicama za prekid borbi i kapitulaciju 864
217Obaveštenje komandanta Jugoistoka od 10. maja 1945. štabovima 11. vazduhoplovne poljske, 369. legionarske i 22. pešadijske divizije o konačnim uslovima postavljenim od Jugoslovenske armije, za kapitulaciju nemačkih jedinica južno od Drave 865
218Prilog br. 1 869
219Prilog br. 2 1136
220Prilog br. 3 1210
221Skraćenice 1239
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument