BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Nemci odvode civilno stanovništvo iz Bosne u logore smrti ili na prisilni rad u Nemačku.

Ustaše interniraju srpski narod u Bosni

Muftija u obilasku pripadnika "Handžar" divizije.

Zarobljeni četnici koji su zajedno sa Nemcima napali Tuzlu demembra 1944.

Streljani pripadnici NOP-a (devet boraca) od Nemaca u Beogradu 1941.

Zločin nemačkog okupatora u Perlezu (Banat)

Nemački okupator iseljava stanovnike iz kuća u Srbiji

Rodoljubi u sabirnom logoru u Šapcu, čekaju na pokret na tzv. "Krvavi marš" prema logoru na levoj obali Save u selu Jarku,gde su nemačke i ustaške jedinice masovno zlostavljale i ubijale civilno stanovništvo.

Streljanje talaca u Kraljevu 1941.

Srbi - internirci iz konc-logora Jasenovac, Hrvatska, 1942.

Mađarski fašisti za vreme mućenja jednog patriote u Starom gradu u Čakovcu.

Zločin nemačkog okupatora u Celju 1942.

Nemački čuvari logora u Šapcu sa policijskim psima.

Masovno streljanje talaca i civilnog stanovništva u mestu Skela u Srbiji 1941.

Prisilno prekrštavanje Srba u selu Mikleušu (Slavonija) prekrštavanje je vršio fratar Vlaho Martić.

Četnički predstavnik Dobrosav Jevđević (u beloj bluzi) sa Italijanima i četnicima Baje Stanišića u pripremi za Četvrtu neprijateljsku ofanzivu, na putu za Mostar 1943.

Mehmed Šeremet komesar čete X hercegovačke brigade u zaplenjenoj vazduhoplovnoo uniformi u Andrijevici, Crna Gora 1943.

Škola pod vedrim nebom u vreme Užičke republike, 1941.

Učenici u vreme Užičke Republike, 1941. na času lepog pisanja.

Istok se sreće sa zapadom. Indusi posmatraju američke tenkove natovarene u transportu na borbenu liniju.

Kineski piloti na obuci u jednoj vazduhoplovnoj bazi u SAD, pred povratak u kinu, u borbu protiv Japanaca

Stoja Uzelac iz sanitetske ekipe 4. bataljona Prve proleterske brigade previja ranjenika u jeku borbi na Sremsakom frontu, novembra 1944.

Protivtenkovska baterija Sedmog (artiljeriskog ) b&taljona Prve proleterske brigade na Sremskom frontu, novembra 1944.

Hiruška ekipa Prve proleterske brigade u okolini Tesli6a, decembra 1942. S leva: Mira Mitrović, Dragan Gligorić, Živanka - Seka Vićentijević i Rosa Dmitrić - Tomić

Jedan vod 3. čete 2. bataljona Prve proleterske brigade u selu Lišnje kod Prnjavora januara 1943. godine.

Komandant 1. proleterske brigade Danilo Lekić - Španac upoznaje borce 1. bataljona sa imenovanjem Sava Maškovića za novog komandanta bataljona i postavljanjem dotadašnjeg komandanta Sava Burića, za komandanta Pete (crnogorske) proleterske brigade, 6, juna 1943.na Dragoš Sedlu.

Borci 4. kraljevačkog bataljona Prve proleterske brigade, primaju bataljonsku zastavu na putu Foča - Goražde, l. maja 1942.

Danilo Lekić, zamenik komandanta Prve proleterske brigade, Čedomir Minderović – književnik, politički komesar Šestog bataljona i Miloje Milojević, zamenik komandanta Šestog bataljona u Livnu, avgusta 1942.

Zamenik komandanta 1. proleterske brigade Danilo Lekić i Mitra Mitrović, rukovodilac Polit.odela brigade sa borcima u Livnu, avgusta 1942.godine.

Dr. Đura Mešterović, oktobra 1942. godine.

Borci 2. bataljona Prve proleterske brigade, septembra 1943. u okolini Prozora.
3
Drugi bataljon Prve proleterske brigade forsirao je Vrbas ka Mrkonjić Gradu januara 1944. Na slici prvi s desna Vidak Božović.

Ante Juračić, Kralj Kazimir, Mile Maksimović i Ante Perica, borici 4. bataljona Prve proleterske brigade, septembra 1944.u Srbiji

Obuka boraca artiljerijske brigade Prve proleterske divizije na Sresmkom frontu, decembra 1944. godine.

Vod protivtenkovskih pušaka Prvog bataljona Prve proleterske brigade, januara 1945. na Sremskom frontu.

Smotra Sedmog bataljona Prve proleterske brigade na Sremskom frontu krajem 1944.

Deo protivtenkovske baterije Artiljerijske brigade Prve proleterske divizije, januara 19*5.

Polaznici srednjeg partijskog kursa u Daruvaru, 16. januara 1944. godine.

Slušaoci nižeg partijskog kursa u Čazmi, marta 1944. godine.

Borci 42. makedonske divizije nastupaju prema Velesu, novembar 1944.

Dobrovoljci stolačkog sreza koji su pristupili 29. diviziji, juli - avgust 1944.

Pred izvršenje nove akcije - stroj boraca Dinarskog odreda priprema se za napad na Crni Lug 18. maja 1942.godine.

Grupa boraca dalmatinskih i bosanskih jedinica u Sajkovićima kod Livna 28. maja 1942.

Miting povodom prvog oslobođenja Bosanskog Petrovca 31. maja 1942.godine.

Borci Prve proleterske brigade u Drvaru.

Zločin nemačkog okupatora u Bosni.

U oslobođenom Prijedoru, maj 1942.godine.

Borci Visočko-fojničkog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda kraj Zenice januara 1945. godine.

Vojno-politički rukovodioci operativnog štaba za Bosansku krajinu i 5. krajiškog odreda sa zaštitnicom štaba odreda, juna 1942. godine.

Grupa boraca Prvog krajiškog partizanskog odreda u Budimlić-Japri 1942.godine.

Grupa partizana Ljube Babića na Jadroviku kod Drvara 14. maja 1942. godine.

Okružna konferencija Jedinstvenog narodnooslobodilačkog fronta za Dubrovnik, Lastovo 15. septembra 1944. godine.

Zamenik komandanta 6. korpusa Bogdan Crnobrnja govori borcima češke brigae "Jan Žiška" 1944.godine.

Vojislav Kecmanović govori na zboru za vreme predizborne kampanje za NOO na oslobođenoj teritoriji Majevice, u selu Modranu kod Bijeljine, jula 1943. godine.

Josip Broz Tito vrši smotru jednog bataljona 3. krajiške brigade posle borbi za Bihać, u Bihaću novembra 1942. godine.

Borci partizanskog bataljona "Vojin Zirojević" kod Livna 1942. godine.

Proslava Prvog maja u Starom Trgu od Kolpi (Črnomelj-Novo Mesto).

Prvomajska proslava omladine i stanovništva u Šmartnem u Goriškim brdima 1944.godine.

Borci 17. slavonske brigade slave 1. maj 1943. u Kutjevu (Slavonija).

Proslava 1. maja u Slunju, 1944.

Rumuni Banatskog Novog Sela na proslavi 1. maja 1945.

Orupa boraca NOVJ i političkih radnika na proslavi 1. maja 1944. u Brestaču (Sremska Mitrovica).

Logoraši - maturanti na času u konc-logoru "Zavoda za prinudno vaspitanje omladine" u Smederevskoj Palanci avgusta 1942.

Logoraši maturanti na času u konc logoru "Zavoda za prinudno vaspitanje omladine" u Smederevskoj Palanci avgusta 1942.

Jelica Hedić iz Beograda sa dve drugarice logorašice u konc-logoru "Zavoda za prinudno vaspitanje omladine" u Smederevskoj Palanci 1942.

Maturanti konc-logora ""Zavoda za prinudno vaspitanje omladine" u Smederevskoj Palanci oktobra 1943. posle završenih maturskih ispita. Od 75 logoraša 45 ih je maturiralo sa odličnim. Upravnik logora se tim povodom hvalio u Nedićevoj štampi, a "Glas" list JNOF-a Srbije, je odgovorio da je to stoga što su zarobili najbolju omladinu Srbije.

Sahrana poginulih na Senjaku - pored crkve na Topčiderskom brdu, 7. aprila 1941.godine.

Zločin Italijana - momenat pred streljanje.

Zarobljeni Nemci u okolini Našica, 1945.
Apoteka u Zemunu, januara 1945.

Sanitetsko osobolje bolnice XIV korpusa u Negotinu 1945.

Partizanska stomatološka ambulanta u Sloveniji u toku NOR-a.

Operacija u partizanskoj bolnici, Hrastnik, Slovenija 1945.

Dr. Bogdan Brecelj u hirurškoj ambulanti partizanske bolnice, Hrastnik, Slovenija 1944.

Evakuacija dece iz partizanske bolnice - porodilišta, septembra 1944. u Sloveniji.

Dezinfekcija partizanske odeće u toku NOR-a.

Dr.Ljubo Rašović u toku hirurške intervencije u partizanskoj bolnici XXXVI divizije.

Sanitetska ekipa 1. proleterske brigade kod Teslića krajem 1942. S leva: 1. Rosa Dmitrić, 2. Seka Vićentijević, 3. Dr.Julka Meštereović, 4. Danica Rosić, 5. Mira Mitrović.

Ranjenici V krajiške divizije u Toplici, avgust 1944, neposredno pred evakuaciju u savezničke bolnice u Italiji.

Spremanje ispita za polaganje sanitetskog kursa u toku NOR-a.

Učesnici Prvog kongresa partizanskih lekara u Bosanskom Petrovcu 26. septembra 1942.

Dr.Zdenko Budič, lekar, rođen 27. jula 1915. u Zagrebu. Bio je među prvim lekarima koji su 28. maja 1942. otišli iz Ljubljane u partizane. Od juna 1942. bataljonski lekar u II grupi odreda. Poginuo u borbi kod Hotevljah u Poljanskoj dolini 14. jula 1942.

Dr.Stanko Černelč, lekar, rođen 2. novembra 1905. u Artičah kod Brežice. Partizanski lekar u Gorjanskom bataljonu i u partizanskom bataljonu u Prisjeki kod Novog Sela. Ubijen od ustaša 14. septembra 1942.

Dr.Ernest Demšar, lekar. Rođen 30. decembra 1902. u Idriji. Zbog učešća u Narodnooslobodilačkom ratu zatvaran je u koncentracionim logorima. Po povratku iz logora streljan od belogardista 11. septembra 1944 u Goroneskah kod Žireh.

Dr.Peter Držaj, lekar. Rođen 26. marta 1913. u Stični. 13.X. 1943. imenovan je za referenta saniteta 6. brigade na Dolenjskom. U leto 1944. je prešao iz VII korpusa u Štajerskoj kao referent saniteta IV operativne zone. Poginuo 25. decembra 1944. blizu Češnjice u Tuhinjskoj dolini.

Dr.Jože Gabrovšek, lekar. Rođen 10. marta 1915. na Viču kod Ljubljane. Bio je prvi partizanski lekar koji je iz Ljubjane otišao na Gorenjsko u leto 1941. i učestvovao u borbama. Zatvaran od Italijana. Maja 1943. ponovo dolazi u partizane. Tu se razboleo od pegavca i umire u Mošunjah kod Drežnice 6. juna 1943.

Dr.Franc Gerlovič, lekar. Rođen 26. februara 1887. u Župeči kod Krška. Učesnik NOB. Uhapšen je 12.II.1944. Verovatno ga je ubila "crna ruka" u belogardističkoj postoji na Rudniku pri Urhu, februara 1944

Dr.Ladislav Jermol, lekar. Rođen 15. maja 1913. u Ljubljani. Nasilno mobilisan od Nemaca i otpremljen u logor u Temišvaru. Posle kapitulacije Italije odlazi u partizane. Bio je sanitetski referent 9. brigade. Poginuo blisu Grčarica kod Ribnice 28. oktobra 1943.

Dr.Mihael Komin, lekar. Rođen 20.septembra 1898. u Dolenji Vasi kod Velikih Loka u Dolenjskom. U toku NOR-a radio je za Osvobodilnu frontu i pomagao ilegalce. Ubijen od Nemaca u Begunjama 29.1.1944. zajedno sa 39 talaca.

Dr.Viktor Kocjančič, lekar, rođen 1.11.1901 u Studencu kod Ljubljane. Učesnik NOB. Streljan od Nemaca 14.02.1944. u Kamnitniku kod Škofje Loke sa grupom od 44 taoca.

Dr.Stane Kolar, lekar. Rođen 14.11.1903. u Radgoni. Kao vojni lekar radio 1938-1941. u Ljubljani.
Učesnik NOB. Krajem 1943. postavljen je za sanitetskog referenta u XIV diviziji. Gine 23.3.1944. blizu Gornjega Rakitovca kod Lukavica od nemačkog okupatora.

Dr.Ivan Koprivnik lekar. Rođen 16.06.1900 u Mariboru. U toku NOB lečio je aktiviste i partizane u svojoj lekarskoj ordinaciji. Uhvaćen od Gestapoa 13.IV.1944. Ubijen 17. maja 1944. u Mariborskom zatvoru.

Dr.Robert Kukovec, lekar. Rođen 17.XII.1910 u Insbruku. Učestvovao u NOB. Od avgusta 1943. rukovodi hiruškom ekipom VII korpusa. Od septembra 1944. rukovodi bolnicom IV operativne zone. Ubijen od Nemaca 13.IV. 1945.

Dr. Vladimir Milavec, lekar. Rođen 5.02.1905 u Ljubljani. U NOB od septembra 1943. Načelnik štaba odeljenja za zdravstvo pri Predsedništvu SNOS-a. Umro 1.VIII.1944. u partizanskoj bolnici Zgornji Hrastnik u Kočevskom Rogu.

Dr.Marija Mogilnicka, lekar. Rođena 8.IV. 1909. u Bučacu u Galiciji. Zbog učešća u NOB zatvorena od nemačkog okupatora u Celju, a docnije u Mariboru, gde je i streljana 2. oktobra 1942. sa grupom talaca.

Dr.Vladimir Moglincki, rođen 10.111.1874. u Gruškom Čumaču u Galiciji. Po narodnosti Ukrajinac. Učesnik NOB. Od 1942. u koncentracionom logoru Koburg, gde umire od iscrpljenosti, septembra 1943.

Dr.Dušan Mravljak, lekar. Rođen 21.2.1914. u Šoštanju. Učesnik NOB od 1942. Član štaba bataljona i lekar Pohorskog bataljona. Poginuo je u borbi ovog bataljona zajedno sa 69 boraca na Osankarici na Pohorju 8. januara 1943.

Dr.Mavricij Neuberger lekar. Rođen 8.17. :. u Ložu. Avgusta 1941. postaje član prvog zdravstvenog matičnog odbora Osvobodilne fronte. U svojoj kući je imao bunker za sanitetski materijal za članove CK KPS. Zatvoren od Nemaca februara 1945. i odveden u Velike Lašče na Turjaku, gde su ga ubili domobrani u noći od 3. na 4. maja 1945.

Dr.Janez Podboj, lekar. Rođen 26.02.1915 u Ljubljani. U NOB odlazi jula 1943. 13.IX.1943. imenovan je za sanitetskog referenta četvrte brigade XV divizije. Poginuo kao referent XXXI divizije prilikom napada na štab divizije u Oselci kod Derkna.

Dr.Mirko Pokorn lekar. Rođen 10.05.1905. Učesnik NOB. Ubijen od italijanskih fašista 14.VIII. 1942. kao lekar partizanske bolnice Jurčetove čete na Rdeče i Kamnu.

Dr.Julij Polec, lekar, Rođen 8.12.1883. u Kamniku. Posle okupacije 1941. uključuje se u Osvoobodilnu frontu Slovenije. Uhapšen od Gestapoa 7. decembra 1943. i zatvoren najpre u Kamniku, a zatim u Begunjama. Streljan 31.01. 1944. u Šentvidu kod Ljubljane.

Dr.Jože Potrata, lekar. Rođen 19. novembra 1900 u Trstu. Odmah po okupaciji uključuje se u NOP. Uhvaćen od Nemaca novembra 1941. i zatvoren u Celju. Streljan u Mariboru aprila 1942.