BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Borci 1. vojvođanske brigade u Mađarskoj pre prelaska Drave decembra 1944. Između ostalih na fotografiji Ante Bralić.

Porušene zgrade u Batini - snimak načinjen prilikom prelaska l. vojvođanske brigade 30.XI.1944.

Rukovodioci 16. vojvođanske divizije i Marko Peričin - Kamenjar (u sredini, u uniformi) sa meštanima jednog sela u okolini Brčkog decembra 1943.

Borci 1. bataljona 1. vojvođanske brigade prilikom oslobođenja Loznice 24.09.1944.

Narodni heroj Mirko Novović, zamenik politkomesara I proleterske divizije u obilasku artiljerijske brigade na Sremskom frontu 1945.

Štab I dalmatinske proleterske brigade na Visu 1944. s leva: Ivan Romac, politički komesar, narodni heroj Mirko Novović, zamenik pol.komesara; nar.heroj Ljubo Truta, načelnik štaba brigade; Mićo Čulić, referent saniteta i Bogdan Stupar, komandant brigade.

Bogdan Stupar, komandant I dalmatinske brigade i narodni heroj Mirko Novović, zamenik političkog komesara brigade, Vis, 1944.

Narodni heroj Krsto Bajić, politički komesar Prvog bataljona Prve proleterske brigade (u sredini) Dušan Vujošević(desno), obaveštajni oficir Šesnaeste divizije, u oslobođenom Prnjavoru, 21. januara 1943.

Borci I proleterske brigade u vreme kapitulacije Italije, septembra 1943. u blizini Splita.

Borci I vazduhoplovnog omladinskog bataljona u Ismaliji (Afrika) krajem 1944.

Borci I omladinskog vazduhoplovnog bataljona u Gravini (Italija) 2. avgusta 1944.

Borci I tenkovske brigade NOVJ u Gravini, Italija, 1944.

Članovi štaba 2. bataljona I tenkovske brigade po oslobođenju Mostara, februara 1945.

Marko Vuletić, komesar I tenk. brig. i narodni heroj Stanko Parmač, komandant 19. divizije. Udbine, 1945. Pod komandom Stanka Parmača devetnaesta divizija je učestvovala od januara 1945. u oslobođenju Mostara, Like i Hrvatskog primorja.

Komandant I tenkovskog bataljona Vlajko Vlaisavljević prima orden za hraboost, Šibenik, 9. mart 1945.

Marko Vuletić, komesar 1 tenkovske brigade, u oslobođenom Šibeniku, novembar 1944.

Smotra oklopnih vozila u sastavu I tenkovske brigade pred povratak iz Katabe za Jugoslaviju, 1944.

Zbeg u El Šatu, 1944. U jesen 1943. i početkom 1944. posle nemačke reokupacije bivše italijanske okupacione zone u Hrvatskoj i Sloveniji, nastali su brojni zbegovi u primorskim, i priobalnim dalmatinskim područjima. Tako je početkom 1944. oko 30.000 žena, dece, ljudi prebačeno u logor El Šat u Egiptu.

Primorac Ružica u partizanima od 1941. radila je u Vrhovnom štabu radio vesti, koje je prevodila na nekoliko jezika.pre rata bila je profesor - lingvista, nakon rata sada kapetan II klase u penziji.

Komandir II čete IV bataljona III proleterske brigade Miloš Vlahović u paradnom maršu na proslavi Oktobarske revolucije u Pljevljima 1943.

Delegati I zasedanja ZAVNO Crne Gore i Boke na putu za Kolašin, gde je održano zasedanje. 15.-18.XI.1943. S desna na levoj 1. Stana Tomašević, 2. Iko Mirković, 3. Peko Dapčević, 4. Maca Brajović

Partizanke II kraiške brigade koje su pohađale sanitetski kurs u selu Lišju kod Prnjavora, avgusta 1943. godine, sa referentom saniteta 1. proleterske brigade Danicom Rosić (stoji 4. s desna).

Borci Bjelopljskog partizanskog odreda, novembra 1943. pre stupanja u 4. sandžažku brigadu, sa Živanom Žižićem.

Treća četa IV. bataljona, III proleterske brigade 37. divizije na Kamenoj Gori 1944. Na čelu kolone komandir čete Miloš Vlahović, 2. Dušan Radojević, pored kolone Milan Novković.

Peko Dapčević komandant 2. udarnog korpusa NOVJ govori borcima italijanskog bataljona "Garibaldi", koji se priključio partizanskim jedinicama, Pljevija, septembra 1943.

Pobijeni Nemci u borbama za oslobođenje Dalmacije krajem 1944.

Susret boraca I makedonsko-kosovske udarne brigade sa borcima ruskog bataljona u jedinicama ELAS-a. U ime boraca pozdravio ih je Svetozar Vukmanović - Tempo, Kajmakčalan, decembra 1944.

Brodovi mornarice NOV i POJ pred izvršenje borbenog zadatka, leto 1944.godine.

Predaja zastave 1. dalmatinskoj brigadi prilikom njenog formiranja u Dobrom kod Livna 6. septembra 1942.

Sa formiranja Prve dalmatinske brigade u Dobrom kod Livna 6.IX 1942. Vicko Krstulović, komandant IV operativne zone predaje zastavu štabu brigade koju prima Pero Ćetković.

Muzička grupa 1. dalmatinske brigade za vreme formiranja brigade, septembra 1942.

Delegati Prve skupštine narodnooslobodilačkih odbora Dalmacije u Livnu 28. januara 1943.

Štab Prve dalmatinske brigade u vreme njenog formiranja. Sleva na desno: Vlado Šćekić, Pero Ćetković, Ante Kronja i Bozo Bilić - Marjan.

štab IV operativne zone u Livnu septembra 1942. S leva na desno: Velimir Terzić, Vicko Krstulović, Ivica Kukoč i Maks Baće.

Smotra "boraca Solinskog NOP odreda na Dinari 16. aprila 1942. godine.

Smotra boraca Druge makedonske udarne brigade, kraj l943.

Cvetko Uzunovski Abas, politički komesar Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, govari borcima I makedonske brigade u s. Lokov (Struško) 8.VII 1944.godine.

Cvetko Uzunovski Abas govori borcima 2. makedonske udarne brigade prilikom njenog formiranja u selu Fuštanji - Egejska Makedonija, 20.XII 1943.godine.

Prisilno pokrštavanje Srba u Mikleušu, Slavonija 1941. godine.

Žene i deca sa Kozare u ustaškom logoru u Daruvaru. 1942, godine.

Borci Prvog hrvatskog proleterskog bataljona na maršu 1942.godine.

Iz uličnih borbi za oslobođenje Beograda 14-20. oktobra 1944.godine.

Poglavnik Nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić odlikuje ustaške dobrovoljce koji su se borili na istočnom frontu.

Ante Pavelić, poglavnik Nezavisne države Hrvatske u poseti domobranskoj jedinici.

Ulazak nemačkih trupa u Bihać 29. januara 1942.

Zakopavanje žrtava iz Lepoglavske kaznionice.

Grupa falangista donosi venac koga će Francisko Franko položiti na grob osnivača falange Hosea Antonia Primo de Rivere u Eskorijalu kraj Madrida.

Italijani i četnici u Jablanici 1943.

Zločin ustaša nad zarobljenim partizanom, Čajniče, 1942. godine.

Prilikom odlaska na Neretvu četnici u društvu sa italijanskim oficirom na železničkoj stanici u Nikšiću, februara 1943.

Pokrštavanje srpskog stanovništva u glinskoj crkvi 1941. S leva: Gavrilović, Kelečević David (trgovac), Lazo Stefanović (pekar), Đuro Pilipović (lugar)

Pokrštavanje srpskog stanovništva u glinskoj crkvi 1941. S desna:
3. Momčilo Rakić
4. Ljuba Trkulja
5. Dušan Desić
9. Pero Marenić

U partizanskoj školi u Kužlju kod Kočevja, januara l945. godine.

Italijanski oficir nad ubijenim detetom u okolini Goražda 1943. godine.

Manifestacije Antifašitičkog fronta žena 8. marta 1945. godine u Prištini.

Sreska konferencija Antifašističkog fronta žena u Čukorovcu srez Moravski 8. maja 1944.

Jugosloveni u oficirskom logoru u Osnabriku 1943.godine. Gorni red, s leva na desno: 1) Đorđe Lazarev, 2) Jovan Popović (?), 3) Dr. Svetislav Marić, 4) Tihomir - Tića Markovič, 7) Boško Lukić, 8) Đurde Bošković. Dole: 1) Obren Pejić, 2) Maksimović, 3) Dragić Mencue.

Grupa boraca II krajiške brigade /među njima i Vojin Lukić,zamenik komesara II krajiške brigade/ sa grupom građana u oslobođenoj Topoli, oktobra 1944.

Grupa boraoa II krajiške brigade u Aleksandrovcu, s leva na desno: Vojin Lukić, Dragan Stanić i Milan Zgonjanijn.

Zbor po oslobođenju Topole oktobra 1944. na kome su govorili Vojin Lukić, zamenlk komesara II krajiške brigada i Slavko Zečević, sekretar sreskog komiteta KPJ u Aranđelovcu.

Detalj sa smotre I krajiške NOU brigade, pri nailasku članova Štaba brigade ispred 3. bataljona, Vršac,7. novembra 1944.

Detalj sa smotre I krajiške NOU brigade, pri nailasku članova Štaba brigade ispred boraca 4.bataljona. Vršac, 7.novembra 1944.

Zaštitna četa I krajiške NOU brigada na čelu stroja za vreme defilea. Pored strga je Franjo Traup, komandir čete. Vršac,7.novembra 1944.

Borci jedinica 3. bataljona I krajiške NOU brigade u defileu Pored stroja je Lazo Knežević Dragi, komandir čete. Vršac,7.novembra 1944.

Defile boraca I preleterske NOU brigade glavnom ulicom Vršca. Na čelu su jedinice 4. bataljona. Pored stroja je Božo Čulić Čule,komandir čete, Vršac,7. novembra 1944.

Defile jedinica 4.bataljona I krajiške NOU brigade glavnom ulicem oslobeđenog Vršca, 7. novembra 1944. Pored stroja je Mile Banjac, komandir čete.

Grupa boraca i starešina 3.bataljona I krajiške NOU brigade u okolini sela Bijela Brda, kod Rudog, novenbra 1943.

Kulturno-umetnička ekipa Pete krajiške divizije u okolini Dobrune kod Višegrada,novembra 1943. U ovoj ekipi su bili i bivši članovi ekipe Prve krajiške brgade. U prvom redu s leva:Drago Kurbalija, Bosnić Gigić, Mika Bojanić i Uroš Krajinović.

Kolona boraca Prve krajiške brigade u toku šeste neprijateljske ofanzive na obroncima planine Konjuh,decembar 1943.

Kolona boraca Prve krajiške brigade na maršu prema Kalinoviku koji je oslobođen 18.oktobra 1943.

Marševska kolona Prve krajiške udarne proleterske brigade nakon forsiranja reke Bosne u rejonu Podlugova, 17.jula 1943. nastavlja pokret u pravcu Kiseljaka.

Grupa rukovodilaca Prve krajiške brigade u okolini Travnika, septembar 1943. S leva (sede): Gojko Kusonjić, Raja Nedeljković,narodni heroj i Ratko Martinović. Stoje: Mladen Marin, Milorad Novosel, Zvonko Grahek, Stevo Rauš, narodni heroj i Borko Arsenić, narodni heroj.

Delovi Prve krajiške brigade u pokretu prema Mrkonjić Gradu, avgust 1942.

Borci Prve krajiške brigade prelaze reku Bosnu na prostoru između Visokog i Podlugova, 17.juli 1943.

Delovi Prve krajiške brigade nakon oalobođenja Ključa 27/28. jula 1942. u pokretu prema Sanilkoj dolini.

Grupa boraca i rukovodilaca Prve krajiške brigade u okolini sela Dujakovci,na planini Manjači l. septembra 1942. Sleva (čuče): Niko Jovinčić politički komesar, Milinko Kušić, narodni heroj, stoje: Ilija Materić, narodni heroj, Ivica Marušić, komandant brigade, nar.heroj, Vladimir Smirnov, Kosta Nađ, Ratko Martinović, Đurin Pređojević.

Borci l.batajana Prve krajiške brigade u svečanom defileu ulicama Pančeva, oktobra 1944. Na čelu Bogdan Malbašić (levo), zamenik pol.komesara i Živko Radak,pol.komesar čete.

Izvođenje vojne obuke boraca Prve krajiške brigade, za vreme. boravka i odmora boraca, Ilok,januar 1945.

Deo rukovodstva Prve krajiške brigade na sastanku u štabu brigade, januara 1945.u Iloku,sa celokupnim komandnim kadrom povodom neprijateljskog proboja 17.01. l945. kada je brigada bila odbačena sa položaja i pretrpela znatne gubitke.

Jedinice Prve krajiške brigade na maršu preko Romanije u toku šeste neprijateljske ofanzive, januar 1944. Na čelu kolone narodni heroj Stevo Rauš, komandant brigade.

Štab V krajiške divizije, u čijem sastavu se od formiranja divizije nalazila i Prva krajiška brigada. S leva stoje: narodni heroji: Mujo Kovačević, Milutin Morača. Čuče: Milan Trninić, zamenik pol.kom. i Ratko Martinović, načelnik štaba. Snimljeno u Bugojnu,septembra 1943.

Borci Prve krajiške brigade u oslobođenoj Foči januara 1944.s leva: Drago Đukić,narodni heroj, Mirko Kesić,narodni heroj, Slobodan Špegar, sekretar štaba brigade. Na konju Barila Kazimir, referent saniteta 5. krajiške divizije.

Članovi štaba l. i 10 krajiške brigade na svečanosti uručivanja odlikovanja borcima ovih jedinica koji su se istakli u borbama na sremskom frontu, Ilok,30 januara 1945. S leva: Cvijo Mazalica i Petar Simurdić, komandant i pol.komesar 1. krajiške i Mirko Srdić i Pero Pilipović, komandant i zamenik komandanta 10.krajiške brigade.

Borci Prve krajiške brigade na školskom gađanju,okolina Iloka, 5. februar 1945. Za teškim mitraljezom Cvijo Mazalica, komandant brigade.

Grupa boraca Prve krajiške brigade u Šarengradu, februar 1945. S leva: Slobodan Špegar, Milenko Kovačević, Dobroslav Šobot, Kosta Ćurguz i Ilija Ćurguz.

Štab Prve krajiške brigade sa grupom boraca i kurira, Foča, januar 1944.

Bolničarke Prve krajiške udarne brigade - Aranđelovac, septembar 1944. S leva: Boja Marjanović, Jela Rokvić, zam.pol.komesara čete u 3. bataljonu i Mara Kecman.

Dr. Čedo Varićak,upravnik Medicinskog sanitetskog bataljona 5.krajiške divizije. Beograd,oktobar 1944.

Borci Prve krajiške brigade u podnožju Avale razvrstavaju naoružanje zaplenjeno od neprijatelja u toku Beogradske operacije, oktobar 1944.

Narodni heroj Milutin Morača, komandant 5.divizije uručuje odlikovanja borcima na svečanosti u Iloku, 30.januara 1945. S leva: Vojo Petrović, Nijaz Hadžiselimović, Mijalko Todorović Plavi i Mirko Turić.

Defile boraca I krajiške brigade glavnom ulicom Vršca 7. novembra 1944. Na čelu je brigadna muzika.

Štab 2. bataljona s borcima i starešinama Prve krajiške brigade u oslobođenom Aranđelovcu,septembar 1944. Sleva /na zemlji/: Draško Popović, nepoznati kurir. Sede: Dragica Radanović, Miloš Vuković, zam. kom. Dane Raca, komandant, i Žika Mijatović, komesar bataljona. Stoje: Milan Kecman, Jovan Stojanović, Gojko Ličina, Milan Bucalo, Ćiro Zrnić, Jovo Đukić, Boško Vašalić, Dane Srdić, Mile Boranović, Petar Tišma i Dušan Ratković.

Kulturno-umetnička ekipa 5.divizije u oslobođenom Aranđelovcu, septembar 1944.

Borci Prve krajiške u oslobođenom Aranđelovcu,septembar 1944. S leva: Milenko Kovačević,Dušan Vujnović, Slobodan Špegar i Jovo Ćurčić.

Komandant I krajiške brigade sa sa starim šumadincem Dimitrijem Beloševcem koji je doveo sina Milenka da stupi u NOV, Aranđelovac,septembar 1944.

Slavoljub - Slava Ković iz Bogatića, sa urezanom petokrakom na čelu od strane Nemaca neposredno posle hvatanja. Streljan je u Šapcu 10.januara 1942. godine.

U koncentracionom logoru na Banjici u Beogradu, nad logorašima primenjivane au razne metode mučenja. Prizor iz 1942. godine.

Masovno streljanje rodoljuba na Deliskom Visu kod Niša od strane bugarskog okupatora 1942. godine.

Članovi Okružnog komiteta KPJ za,Jagodinu pred streljanje u Ćupriji, od strane Nemaca, septembra 1941. godine.