BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Sanitet III sandzačke brigade, 1943 godine.

Sanitet II proleterske divizije, 1943.

Kata Pejinović, predsednica AFŽ, 1942.

Vladimir Nazor na Otočcu, 8.III 1943. godine.

Ana Grgurov iz Vodica, borac II dalmatinske brigade, 1944.

Borci 19. severnodalmatinske udarne divizije 4. armije u toku Riječke bitke vođene od 16.aprila do 7.maja 1945.

Borci 19. severnodalmatinske udarne divizije na položajima pred Rijekom,u toku Riječke bitke vođene od 16.aprila do 7.maja 1945.

Artiljerija 19. severnodalmatinske udarne divizije,4.armije,tuče položaje neprijatelja u toku Riječke bitke /vođene od 16.aprila do 7.maja/,pred Rijekom 29.aprila 1945.

Ulične borbe na Trsatu u Sušaku vođene 22.aprila 1945.u sklopu velike Riječke bitke,koja je trajala od 16.aprila do 7.maja 1945.

Borac-nišandžija /na teškoj Bredi/ 19. severnodalmatinske udarne divizije, 4.armije, u borbi za osiobođenje Sušaka, 26.april a 1945.

Deo zarobljenih nemačkih vojnika glavnine 97. korpusa, kod Ilirske Bistrice, koji su se predali našavši se u bezizlaznoj situaciji, posle pregovora noću 6/7.maja 1945. Razoružano je oko 16.000 nemačkih i kvislinških vojnika i oficira i zaplenjeno celokupno naoružanje i vojna oprema.

Zarobljeni nemački vojnici u Istri,12.maja 1945.

Dr.Julka Mešterović,šef hiruške ekipe V krajiške NOU divizije sa grupom oficira Crvene armije u oslobođenom Beogradu, oktobra 1944.

Grupa ranjenika u bolnici u Negotinu, septembra 1944.

Partizanska bolnica u šumi kraj Otaševca u kojoj je, u novosagrađenim barakama, boravilo oko 50 teških ranjenika u vremenu od 2-12. septembra 1942.

U oslobođenom Ključu, 1942. Grad je oslobođen 28.jula 1942. Jača grupacija ustaških i nemačkih snaga uspela je 28. septembra da preotme grad. Ključ su jedinice NOVJ ponovo oslobodile 7.oktobra 1942.

U oslobođenom Ključu,1942.

Danica Rosić Abramović, nosilac Spomenice 1941, referent saniteta Prve proleterske NOU brigade, Bosna, 1943.

Dr Julka i Đuro Mešterović, nosioci Spomenice 1941, organizatori i rukovodioci Saniteta u toku NORa.

Dr Đuro Mešterović, borac Internacionalnih brigada u Španiji od 1937. U NOR od 1941. Upravnik partizanske bolnice na Žabljaku i u Foči. Šef Hiruške ekipe 1. proleterske divizije. Šef lekarske misije VŠ u Italiji.

Dr Đuro Mešterović, borac Internacionalnih brigada u Španiji od 1937. U NOR od 1941. Upravnik partizanske bolnice na Žabljaku i u Foči. Šef Hiruške ekipe 1. proleterske divizije. Šef lekarske misije VŠ u Italiji.

Dr Julka Mešterović, u partizanima od 1941. Referent saniteta Mačvanskog odreda 1941. Načelnik saniteta 1. proleterske divizije od 1942. do 1943. Šef Hiruške ekipe V krajiške NOU divizije do oslobođenja Beograda, oktobra 1944.

Dr Đuro Mešterović, šef Hiruške ekipe 1. proleterske diviziji sastavlja operativni protokol,okolina Teslića,1943.

Ulazak jedinica NOVJ u oslobođeni Negotin septembra 1944. Jedinice 14. korpusa NOVJ u sadejstvu sa 57. armijom Trećeg ukrajinskog fronta Crvene armije,čije su snage uoči 28.IX 1944.izbile na jugoslovensko-bugarsku granicu, 29.IX prešle su Timok i počele napad u pravcu Negotina,koji je oslobođen 30.IX.1944.

Motorizovane jedinice 14.korpusa NOVJ na terenu istočne Srbije u toku borbi za oslobođenje, oktobra 1944.

Politički komesar Prve jugoslovenske brigade NOVJ formirane u SSSR, narodni heroj Đuro Lončarević u oslobođenom Negotinu, oktobra 1944.

Dr Julka Mešterović,šef hiruške ekipe V krajiške divizije od 2. novembra 1943. do oslobođenja Beograda, u Srbiji, jesen 1944.

Štab IV armije u Širokom Brijegu 1945. S leva: Marko Vuletić (crna titovka) - politički komesar 1. tenkovske brigade NOVJ, Petar Drapšin – komandant IV armije, Božo Božović – komandant 26. divizije, Boško Šiljegović – politički komesar IV armije, Vicko Krstulović, komandant IV operativne zone Hrvatske, Vlado Sekulić (u kožnom kaputu) – načelnik štaba 1. tenkovske brigade, Dušan Korać – politički komesar 26. divizije.

Štab IV armije u Širokom Brijegu 1945. S leva: Periša Grujić - komandant 1. tenkovske brigade NOVJ, Petar Drapšin – komandant IV armije, Vlado Sekulić (u kožnom kaputu) – načelnik štaba 1. tenkovske brigade, Boško Šiljegović – politički komesar IV armije, Marko Vuletić (vidi se samo titovka) - politički komesar 1. tenkovske brigade

Maskirana oklopna kola I tenkovske brigade pred napad na Široki Brijeg,1945.

Prva tenkovska brigada na polaznom položaju za napad na Široki Brijeg,1945.

Istraživanje minskih polja posle oslobođenja Širokog Brijega,1945.

Borci I tenkovske brigade u toku borbi za Široki Brijeg,1945.

Posle borbi za oslobođenje Širokog Brijega, 1945. S leva: Marko Vuletić - pol.komesar 1 tenkovske brigade, major Peterson - engleski vojni predstavnik pri štabu 1. tenkovske brigade, i Vlado Sekulić,naČelnik štaba I tenkovske brigade,

Jedinice 1. tenkovske brigade u Širokom Brijegu, 1945.

Prva tenkovska brigada vrši pripreme za napad na Mostar, februar 1945.

Protivtenkovski top dejstvuje u toku operacije za oslobođenje Knina, 1944.

Dovlačenje protivtenkovskog topa na položaj Pađeni - Knin u vreme Kninske operacije, 1944.

Protivtenkovski top na položaju pred Kninom u vreme Kninske operacije, 1944.

Prva tenkovska brigada kreće prema Drnišu,1944.

Zarobljeni nemački vojnici u borbi za Šibenik,1944.

Na odmoru - borci na tenku u okolini Šibenika,1944./na tenku se vidi i Mira Mitrović,bolničarka saniteta I tenkovske brigade./

Radionica I tenkovske brigade u Šibeniku, 1944.

Pripreme I tenkovske brigade za Kninsku operaciju, 1944.

Aleksandar Ler, generalpukovnik vazduhoplovstva, komandant Armijske grupe "E".

Zarobljenog Aleksandra Lera sprovode u Štab 14. udarne divizije,14. maja 1945.godine.

Radovan Vukanović, Blažo Lompar, Momo Poleksić, Koča Popović, V. Cerović, Ljubo Vučković, J. Matetić, Tartalja i drugi članovi Štaba u Banja Luci,24. aprila 1945.godine.

Iz borbi za Otočac, nadiranje preko Ličkog Polja,1945.godine.

"Kaćuše" u dejstvu, prilikom Beogradske operacije, oktobra 1944.godine.

Juriš boraca 21.divizije pri proboju Sremskog fronta, 12. aprila 1945.godine.

Praćenje pešadije za vreme proboja Sremskog fronta, 21.divizija, 12. aprila 1945.godine.

Ulične borbe u Bihaću, marta 1945.godine. Osma divizija.

Borbeni avion IL-2 iz sastava 11. vazdunoplovne divizije JA, za vreme izviđanja neprijateljskih položaja neposredno posle proboja Sremskog fronta,aprila 1945.

Porušeno selo Batina,novembra 1944.godine.

Prva vojvođanska udarna brigada na položaju kod Bolmana,marta 1945.godine.

Boroi 4.bataljona 8. vojvođanske udarne brigade na maršu od Sombora prema Bezdanu uoči Batinske bitke početkom novembra 1944.god.

Delovi 12.Vojvođanske udarne brigade na levoj obali Dunava uoči Batinske bitke, novembra 1944.godine.

Malo raskršće Hrust popodne 15.maja 1945.godine.

Miting u oslobođenog Đakovici, početkom novembra 1944.godine.

Svoje oslobođenje Zadar je dočekao u ruševinama. - Obala, u novembru 1944.godine.

Kolaž štampe iz NOB,na Slovenačkom jeziku.

U internaciji na ostrvu Ustika (blizu Sicilije) januara 1943. godine. S leva na desnoj Mihailo Stanišić, član logorskog međunarodnog komiteta komunista, crnac - internirac iz Libije i Gašić Blagoje, fotograf iz Peći - poginuo kao komandant italijanske partizanske brigade u srednjoj Italiji posle kapitulacije Italije.

Ramiz Sadiku, organizacioni sekretar oblasnog kosiiteta KPJ i Boro Vukmirović, politički sekretar Oblasnog komiteta KPJ Kosmeta, neposredno pre straljanja od italijansko-albanskih fašista.

1.IX 1942. na dan trogodišnjice početka Drugog svetskog rata u internaciji na ostrvu Ustika - članovi SKOJ-a i KPJ, grupe političke škole logorskog međunarodnog komiteta komunista i pripadnici jedne čete kosmetovskog partizanskog odreda formiranog u logoru Ustika početkom jula 1942.

Grupa interniraca u koncentracionom logoru Ustika juna 1942. u paviljonu gde su bili smešteni internirci sa Kosmeta, iz Boke, Dalmacije i Slovenije kao i zarobljeni partizani iz Peći.

Prva pionirska partizanska četa na Kosmetu 1941 (deca čiji su roditelji bili borci "Patrijaršijskog odreda" - kasnije čete (izbeglice iz svih krajeva Kosova i Metohije sklonjeni u zidine Pećke patrijaršije). Snimak iz novembra 1941.

Cinecitta (kraj Rima) i Partizanski odred "Staljingrad" (u čijem sastavu je grupa boraca sa Kosmeta, iz Dalmacije i iz Crne Gore) pred prebacivanje u Bari.

Skojevska trojka (Desa Pršendić, Dima Dimić i Persa Gapić) - gradska straža na dan oslobođenja Prištine 19.XI 1944.

Učesnici I oblasne konferencije SKOJ-a Kosova i Metohije 11.02.1945. u Prištini.

Grupa seljaka iz Leušića (kraj Pranjana) sa drugovima iz sreza Takovo u logoru u Kragujjevcu 1942.

Partizanska štamparija na Papuku, Slavonija 1942. godine.

Italijanska motorizovana kolona nastupa uz Gradac, avgusta 1942. godine.

Zločin ustaša pre povlačenja iz Sarajeva 2. aprila 1945. godine.

Sa sastanka Adolfa Hitlera i bugarskog cara Borisa Koburškog 19. aprila 1941. na kome je razgovarano o mestu i ulozi Bugarske i njenih oružanih snaga u hitlerovskoj koaliciji na Balkanu.

Artiljerija Cankareve brigade na položaju za vreme borbi za Bosiljevo, 1944.

Masovno streljanje simpatizera i pripadnika NOP-a u Pančevu 1941.godine.

Delovi Šeste crnogorske brigade kod Danilovgrada, novembra 1944.godine.

Jedinice Bokeljske brigade nastupaju preko Čakora, januara 1945.

Defile partizanskih jedinica u Metliki (Slovenija) 9. jula 1944. godine.

Jedinice 14. divizije na putu za Belu Krajinu, januara 1944. godine.

Artiljerija 2. armije u borbama za oslobođenje Bosanskog Broda, aprila 1945.

Zarobljavanje Nemaca neposredno posle proboja sremskog fronta, Bosutske šume, aprila 1944. godine.

Osmatranje neprijateljskih položaja na sremskom frontu početkom aprila 1945.

Uništen nemački tenk u borbama za Zdenske Vasi (Slovenija) 1944.godine.

Obučavanje boraca Čačanskog NOP odreda "Dr.Dragiša Mišović" u rukovanju oružjem u leto 1941.godine.

Najmlađi kurir Valjevskog NOP odreda Milomir Radivojević, Pecka, 20. oktobra 1941. godine.

Tenkovske jedinice nemačke 7. SS "Princ Eugen" divizije u toku bitke na Neretvi, aprila 1943.

Kulturno-umetnički odsek Zemaljskog antifašističkog veća Hrvatske u Otočcu 1943.

Nemački vojnici prilikom povlačenja preko Celja, maja 1945.

Nemački oficiri zarobljeni u borbama za oslobođenje Trsta i Slovenačkog primorja, maja 1945. godine.

Jedinice 4. armije ulaze u oslobođenu Pulu, 5. maja 1945.

Zarobljeni Nemci prilikom proboja Sremskog fronta aprila 1945.

Paljenje opštinske arhive u Rudniku, jula 1941.

Nemački generali zarobljeni u Sloveniji, maja 1945. godine.

Jedinice 4. armije nastupaju prema Trstu krajem aprila 1945. godine.

Kolona nemačkih vojnika 97. armijskog korpusa zarobljenih kod Ilirske Bistrice, 7. maja 1945. godine.

Deo zarobljenog neprijateljskog naoružanja u završnim operacijama Jugoslovenske armije u Sloveniji, maja 1945.

Manifestacije u oslobođenoj Rijeci, početkom maja 1945.godine.

Delovi 2. proleterske divizije prelaze Sutjesku kod Tjentišta 8. juna 1943.

Grupa boraca 1. bataljona 4. crnogorske brigade u Beranama januara 1944.

Mira Pavlović, borac 4. crnogorske proleterske brigade sa drugaricama 1944.

Grupa boraca 4. crnogorske proleterske brigade u Beranama 1943. - Risto Bulićević i dr.

Nikolić Vojislav, borac 4. crnogorske proleterske brigade sa drugovima u Kraljevu 1944.

Marjan Lekić, Simo Džaković, Mirko Veinović i Panto Mališić - borci 4. crnogorske proleterske brigade 1943.