BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Batljon 6. vojvođanskske brigade pred polazak u borbu, 1944.

Borci i rukovodioci 15.vojvođan.ske brigade "Šandor Petefi" krajem l944.

Članovi štaba 5.vojvođaaske NOU brigade u Istočnoj Bosni,početkom 1944g.

Aćim Grulović, komandant Glavnog štaba Vojvodine, govori na Prvom oblasnom partijskom savetovanju za Istočnu Bosnu, održanom od 29.02 do 2.03. 1944.u Bijeljini.

Odvođenje na streljanje 30 rodoljuba iz sela Dragutinova, 9.januara 1942.

Streljani stanovnici sela Grgurevca, 6. juna 1942. Nemci su steljali 257 Srba kao odmazdu za gubitke pretrpljene prethodnog dana.

Nemačke vlasti obesile su 21. juna 1942. 25 rodoljuba u Pančevu. Među ostalima je i Mila Matejić, studentkinja prava iz Vršca, članica MK KPJ za Vršac.

Vešanje 25 učesnika pokreta NOP-a u Pančevu, 21.juna 1942.

Četrnaesta primorsko-goranska brigada, formirana u Drežnici 26.XI 1942.postrojena kod Musulinskog Potoka pred napad na Gomirje, početkom decembra 1942.

Šesta primorsko-goranska brigada na maršu kroz Drežnicu, 1942g.

U Drežnici je po naređenju G.Š.NOP odreda za Hrvatsku, od l. i 2.udarnog bataljona i bataljona "Marko Trbović"i "Ljubica Gerovac" formirana 12.X 1942. Šesta Primorsko-goranska brigada.

Sa formiranja Šeste primorsko-goranske brigade u Drežnici, 12.oktobra 1942.

Šesta primorsko-goranska brigada postrojena kod Musulinskog Potoka,decembra 1942g. pred napad na Gomirje.

Neprijatelj je 12. jula 1942. spalio selo Pothum, kod Sušaka.

Neprijatelj je 12.jula 1942.u selu Pothum kod Sušaka streljao 91-og muškarca, ostalo stanovništvo odveo u internaciju a selo spalio.

Moša Albahari, formirao je 1941. Sušačku četu i bio njen komandir. Jula 1942, prilikom prebacivanja u Istru, Italijani su ga ranili i uhvatili, a 22.XI 1942. streljali u Rimu.

Na pruzi Delnice-Ogulin,kod Kupjaka, 11. juna 1942g. delovi 2.primorsko-goranskog odreda uništili italijanski železnički transport.

Komandant Štaba V operativne zone Veljko Kovačević i Komesar Štaba Lazo Gržetić s Viktorom Bubnjem i Rankom Mitićem u drugoj polovini 1942g.

Posle okupacije Slovenije od strane Nemačke vršena su masovna iseljavanja stanovništva u druge krajeve naše zemlje.- Iseljavanje stanovnika Trbovlja, juli 1941.

Borci Radničkog bataljona polaze na Kadinjaču novembra 1941 godine u odbranu Užica.

Divezantska akcija partizanskih jedinica na pruzi u blizini Leskovca, 16.oktobra 1941 godine.

Italijanska okupaciona vojska u Crikvenici, 1941 godine.

Jugoslovenska kravljevska vojska predaje Sušak italijanskoj Drugoj armiji, 11.04.1941.

Italijanska vojska pali sela u čabarskom kraju, kod Rijeke, 1941. godine.

Diverzija jedinica NOVJ na pruzi Rijeka - Zagreb, 1941 godine.

Ustaške vlasti prisilno iseljavaju srpsko stanovništvo sa teritorije NDH, jula 1941 godine.

Karabinjeri odvode na suđenje Franju Andlera, u Delnicama, 1941 g.

Borci Livanjskog partizanskog odreda, 1942. godine.

Hercegovački odred za vreme konferencije u Vrbnici (Sutjeska) 1942.

Komandant Prve proleterske brigade Danilo Lekić govori borcima uoči proboja preko Sutjeske, juna 1943.

Komandant Prve proleterske brigade Danilo Lekić govori borcima uoči pro boja preko Sutjeske, juna 1943.

Na Zelengori za vreme V neprijateljske ofanzive, 1943. godine.

Prelaz štaba Druge divizije preko Drine, za vreme V neprijateljske ofanzive.

U februaru 1943 godine za vreme IV ofanzive jedinice NOVJ razbili su italijansku vojsku. Uništeni kamion u reci Rami.

Trinaesta slovenačka brigada "Mirko Bračič" na Primorskom, 1943.

Hor Druge makedonske brigade, februara 1944.

Diverzantska akcija.na pruzi Skoplje - Beograd, 1944. godine. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

42. makedonska divizija nastupa prema Velesu, novembra 1944. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

Četvrta makedonska brigada u maršu, leto 1944. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije,Skoplje/

Formiranje 1. makedonske NOU brigade, selo Lokov, (kod Struge), 8. juna 1944. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

Sa formiranja 5. makedonske brigade na Kožufu 2.VIII 1944. godine. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

1. makedonska-kosovska brigada u februarskom pohodu 1944. godine. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

Jedinice 42. makedonske divizije ulaze u oslobođeni Veles, 9. novembra 1944. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

Borci 12 makedonske brigade neposredno po njenom formiranju, septembra 1944. godine. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije Skoplje/

Učesnice političkog kursa AFŽ-a u Pustoj Reci 1943. godine. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

I makedonsko-kosovska i II makedonska udarna "brigada u selu Zborsko, januara 1944. godine. /Fond Isorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

12. makedonska brigada na putu za Veles, oktobra 1944. /Fond Istorijskog muzeja SR Makedonije, Skoplje/

Jedinice 15. makedonskog koprusa prolaze kroz Batajnicu na putu za Sremski front marta 1945. /Fond Istorijakog muzeja Makedonije, Skoplje/

Borci 15. makedonskog koprusa na položaju kod Đakova 16.IV. 1945. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

Jedinice 8. makedonske brigade maršmju preko planine Karadžice 2. oktobra 1944. godine. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

Članovi štaba I makedonske brigade 48. divizije vrše smotru brigade kraj Stare Pazove pre proboja Sremskog fronta početkom aprila 1945. /Fond Istorijskog muzeja SH Makedonije,

Borci 7. makedonske brigade na Kožufu neposredno posle formiranja, leto 1944. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

Neprijateljska kompozicija izbačena iz šina na pruzi Skoplje - Beograd 1944. /Fond istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

Borci partizanskog bataljona "Stevan Naumov" 3. makedonske brigade, 1944. /Fond Istorijskog muzeja Makedonije, Skoplje/

Borci 3. makedonske udarne brigade sa meštanima ispred manastira "Prohor Pčinjski" za vreme održavanja I zasedanja ASNOM-a, oktobra 1944. godine /Fond Vojnog muzeja, Beograd/.

Tenkovske jedinice 4. armije u Otočcu početkom 1945. godine.

Artiljerija 15. divizije na položaju Male Gore prilikom napada na Ribnicu, 17. aprila 1944. godine.

Motorizovane jedinice 4. armije nastupaju prema Tolminu, maja 1945.

Tenkovske jedinice 4. armije u Otočcu početkom 1945.

Proslava trogodišnjice Osvobodilne fronte u Poljanama 27. aprila 1944.

Borci grupe udarnih bataljona Dalmacije u borbi protiv domobranskih jedinica kod Sinja, 8. avgusta 1943.

Partizanske jedinice ulaze u oslobođeno Lastovo neposredno posle kapitulacije Italije, septembra 1943. godine.

Defile jedinica 8 korpusa u oslobođenom Mostaru, februara 1945.

Jedinice 8. korpusa za vreme defilea u oslobođenom Mostaru krajem februara 1945. godine.

Štab 17. divizije sa članovima divizijskog komiteta u Brusu, avgust 1944.

Miting u oslobođenoj Topoli oktobra 1944. godine.

Zbor u Topoli održan oktobra 1944. godine

Venko Markovski, makedonski pesnik i Hadži Lješi, komandant albanskih partizana na sektoru Debra, septembra 1943.

Jedinice partizanskog bataljona "Mirče Acev" oslobodile su 11.IX.1943. Kičevo. Na ulicama oslobođenog Kičeva, septembra 1943. godine.

Bugarski bataljon "Georgi Dimitrov" formiran sredinom maja 1944. godine u Jablanici od bugarskih vojnika koji su prešli na stanu partizana iz garnizona u Lebanu

Miting u oslobođenom Kičevu 26.IX. 1943. godine povodom formiranja Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora za zapadnu Makedoniju.

U selu Žegljane na planini Kozjak, 26.02. 1944. godine formirana je 3. makedonska udarna brigada.

Zahir Havić, hodža iz Slatine, Foča, verski referent Prve proleterske divizije. Zarobljen od ustaša i ubijen u logoru Sajmište u Zemunu.

Lojo Šerif, narodni heroj, komandir voda u Fočanskoj omladinskoj četi, poginuo juna 1943. na Borovnu, Sutjeska. Crtež Piva Karamatijevića.

Partizanska bolnica u Frkošiću kod Korenice 1943. godine.

Jedan deo omladinske čete u Divoselu, proleće 1942. godine.

Borci omladinske čete u Počitelju kod Gospića leto 1942.

Štab 6. dalmatinske brigade septembra 1944.

Grupa boraca Prvog ličkog partizanskog odreda "Velebit" u Divoselu marta 1942.

Druga četa 2. bataljona Prvog ličkog odreda "Velebit" kod Trnovca 1942. godine.

Borci 6. dalmatinske udarne brigade, Žegar (Dalmacija) 1944. godine.

Formiranje bataljona "Pekiša Vuksan" kod Divosela, maj 1942.

Zbor AFŽ-a u Čitluku (Lika) u jesen 194l.

Grupa boraca i komandni kadar 2.bataljona Prvog ličkog partizanskog odreda "Velebit" juli l942.

Jurišna četa Prvog ličkog partizanskog odreda "Velebit", april 1942.

Suđenje Jezdimiru Dangiću 1947. u Sarajevu.

Suđenje Jezdimiru Dangiću 1947. u Sarajevu.

Puniša Perović sa rukovodstvom X hercegovačke brigade u Prozoru, septembra 1942. godine. Stoje s leva: Jovan Popović, Rade Hamović, Vlado Miskin - Crni, Tinka Romano, Vlado Tomanović, Puniša Perović, D. Samić i Vlado Šegrt. U prvom redu sede: Vojo Popović, Blažo Đjuričić i Čedo Kapor.

Pomen streljanim borcima na Brezi u Kolašinu septembra 1943.

Logoraši sa prinudnog rada u Borskom rudniku 1943. U pozadini su postrojenja rudnika.

Grupa rukovodilaca 4. splitske brigade januara 1945.

Borci 6. srpske brigade u Loznici posle oslobođenja 1944. S desna Olga Grujić Nikitović. Do nje Jasna Bulatović. S leva dr. Čepinčić.

Bombardovanje Beograda 1941. - Porušeni kraljev dvor.

Bombardovanje Beograda 1941. — Kraljevski dvor.

Bombardovanje Beograda 1941. - Porušeni kraljevski dvor.

Bombardovanje Beograda 1941.

Bombardovanje Beograda 1941.

Bombardovanje Beograda 1941.

Bombardovanje Beograda 1941.