BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Sanitet 28. srpske brigade sa komesarom brigade Božom Žarkovićem u selu Aleksandrovac kod Niša, novembra 1944.

Borci 28. srpske brigade na putu od Trstenika prema Kraljevu, novembra 1944.

Borci 3.bataljona 1, proleterske brigade, Palisad na Zlatiboru, kraj avgusta 1944. Snimio Ante Perajica

3. bataljon 1. proleterske brigade za vreme primanja zastave u Foči 5. marta 1942.

Stanojka Zelen i Jagoš Žarić - borci 1. proleterske brigade za vreme igranja crnogorske igre, Lekovina, Sandžak, avgusta 1944.

Ulazak boraca 1. proleterske divizije u Zageb, 9. maja 1945.

Štab 1. Jugoslovenske brigade (formirane u SSSR-u 1943.) u Sremu 1944.

Borci 1. proleterske brigade na Zelenogori,6 juna 1943. Momenat predaje dužnosti Save Burića - komandanta 1. bataljona 1. proleterske koji odlazi na dužnost komandanta 5. crnogorske brigade. Savo Mašković prima dužnost.

Maks Luburuć /gologlav/ ustaški zločinac u logoru Stara Gradiška u društvu sa nemackim oficirom.

Borci Zapadnokoruškog NOP odreda, Koruška dolina, Gorenjsko, marta 1944.

Dr.Ante Pavelić i grof Ćano u Veneciji prilikom pristupanja Nezavisne države Hrvatske Trojnom paktu, juna 1941.

Deo Koruškog bataljona 4. operativne zone u Solčavi, krajem 1943.

Prva masovna streljanja u Celju, 22 jula 1942.

Prva masovna streljanja u Celju, 22 jula 1942.

Italijanski fašistički vojnik kod pobijenih žrtava u Sinju, 24. jula 1941.

Streljanje rodoljuba u Kragujevcu, 20. oktobra 1941.

Slavko Trnski, komandant Trnskog partizanskog odreda otečestvenofrontovske bugarske vojske sa svojim štabom.

Bugarska partizanska jedinica za vreme boravka u Jugoslaviji. /Legenda je uzeta iz lista "Komunist" od 23. jula 1963/.

Žugić - komandant 1. bataljona 1. proleterske brigade /levo/ i Ivo Radulović pored kovčega Zore Petrić - referenta saniteta 1. brigade, aprila 1944.

Porušena Podgorica 1944.

Milin Svetislav, obućarski radnik iz Beograda, obešen na Terazijama u Beogradu 17. avgusta 1941.

Jovanović Velimir, zemljoradnik iz Parcana, obešen na Terazijama u Beogradu 17. avgusta 1941.

Obešeni rodoljubi na Terazijama u Beogradu 17. avgusta 1941. Levo Jević Ratko, zemljoradnik iz Drlupe, desno Milorad Pokrajac.

Dunđerović - Valter Jela za vreme rada u štampariji lista "Naprijed," Petrova Gora, 1944.

Ustaše vrše pretres ljudi ispred crkve, 1941.

Narod Istre slavi praznik pobede u Puli, 13. maja 1945.

Narod Istre slavi praznik pobede u Puli, 13. maja 1945.

Borci partizanskog odreda na planini Mukos, 1942.

Zgrada štamparije lista "Naprijed" organa CK KP Hrvatske u Slunju, Kordun, 1944.

sortiranje časopisa "Ljudska pravica" u štampariji "Partizanska 15" u Kočevskom Rogu, 1945.

Ilegalna partizanska štamparija u Kočevskom Kosu, 1944.

Zgrada štamparije u Užicu u kojoj je štampana "Omladinska borba" i "Bilten".

Knjigoveznica štamparije lista "Vjesnik" -u Mračaju 1944.

Borci brigade "Goce Delčev" za vreme defilea u oslobođenom Skoplju
novembra 1944.

Ranjeni borci iz Jugoslavije u engleskoj bolnici 93-95 u Barleti, južna Italija, novembra 1944.

Poslednja ekipa jugoslovenskog osoblja u engleskoj bolnici u Barleti sa komesarom bolnice Urošem Dalbelom, marta 1945.

Pozornica u logoru za jugoslovenske ranjenike u logoru Trani, južna Italija, kraj 1944. ili početak 1945.

Prvi deo Solinskog partizanskog odreda na Dinari 16. aprila 1942.

Jugoslovenski borci - ranjenici u engleskoj bolnici 95-95 u Barleti, južna Italija 8 novembra 1944.

Logor za jugoslovenske ranjenike u Traniu - južna Italija, krajem 1944. ili početkom 1945.Na fotografiji pomoćnik komesara logora sa dvojicom dečaka - invalida.

Mišo Pavičević, prota Jevstatije Karamatijević i drugi u Bijelom Polju krajem 1943.

Borci NOVJ za vreme čišćenja oružja u Gackom.

Artiljerija 29. hercegovačke divizije /u sastavu 2. udarnog korpusa/ za vreme borbe za oslobođenje Nevesinja 1945.

Protivtenkovska jedinica 29. hercegovačke divizije u sastavu 2. udarnog korpusa za vreme borbe za oslobođenje Nevesinja, januara 1945.

Borci protivitenkovske jedinice 29. hercegovačke divizije u toku borbe za oslobođenje Nevesinja, januara 1945.

Partizanska komora posle borbe za oslobođenje Nevesinja, januar 1945.

Borci 2 hercegovačke divizije /u sastavu 2. udarnog korpusa/ posle borbe za oslobođenje Nevesinja, 1945.

Borci 29. hercegovačke divizije /u sastavu 2. udarnog korpusa/ posle borbe za oslobođenje Nevesinja, 1945.

Stana Tomašević, sekretar PK SKOJ-a za Crnu Goru i Boku za vreme govora na mitingu u Nikšiću 1944.

Puškomitraljezac 6. crnogorske brigade u borbi protiv Nemaca u okolini Danilovgrada 1944.

Branko Đonović - grafički radnik. Član KPJ od pre rata. Ubijen 29. jula 1944. od agenata specijalne policije u Beogradu, prilikom provale u ilegalnu štampariju CK KPJ.

Srbijanka Bukumirović, streljana u logoru na Banjici 7. septembra 1943.

Jedinice NOVJ za vreme borbe na Korčuli, 1944.

Jedinice NOVJ za vreme desanta na Korčulu 1944.

Žrtve bombardovanja u Jajcu 1943.

Ostaci uništenog partizanskog broda H.B.-5 "Ivan" od nemačkih fašističkih aviona u uvali Mala Garška na Hvaru, u jesen 1943.

Popaljen Gornji Vakuf 1942.

Grupa boraca i rukovodilaca NOVJ posle ponovnog oslobođenja Duvna 1942. S leva na desno: 1) Mitar Bakić, 3) Peko Dapčević, 4) Vicko Krstulović, 9) Svetislav Stefanović

Manifestacija u oslobođenoj Dolini, Istra 1945.

Manifestacije u oslobođenom Dubrovniku.

Brodovi mornarice NOV 1944.

Brodovi mornarice NOVJ 1944.

Mornarica NOVJ 1944.

Hemački oficir, četnički komandant i ustaški gvardijan u Karinu kod Obrovca krajem 1943.

Borci bataljona "Staljingrad" koji je formiran od interniraca sa Kosmeta /interniranih u logore u Italiji/ posle kapitulacije Italije oktobra 1943. Fotografija iz maja 1944.

Borci Šarplaninskog partizanskog odreda na Šari 1943.

Smotra boraca Češke brigade, Končanice kod Daruvara 1944.

Grupa boraca 2. proleterske brigade sa zarobljenim nemačkim majorom Šterkerom, komandantom 3. bataljona 750. puka, za vreme bitke na Neretvi 1943.

Grupa pripadnika kvislinga Milana Nedića i nemačkih okupatorskih vojnika u Srbiji 1943.

Borci 1. kosovske brigade u selu Slatina, Makedonija 1944.

Grupa boraca Kosmetovske čete u Andrijevici u proleće 1944. /Od boraca ove čete formiran Ivarski NOP odred, a deo odreda je uključen u je dinice 2. proleterske brigade/.

Desantne jedinice IV armije prebacuju se sa ostrva Lošinja na Cres, aprila 1945.

Zarobljeni Nemci u Korčuli, april 1944.

Prva jugoslovenska vazduhoplovna eskadrila polaže zakletvu u Benini u Libiji, 5. maja 1944.

Okupatorske straže ispred mesnog zapovedništva u Dubrovniku 1944.

Borci bataljoaa "Garibaldi" na putu prema Beogradu u čijem oslobođenju su učestvovali oktobra 1944.

Nemačka policijska jedinica za vreme uviđaja na mostu u Prapratnom u Seleškoj dolini (Slovenija) koga su porušili borci bataljona "Ivan Cankar" 14. novembra 1941.

Dr. Milutinović zv."Milutinac", aktivni fudbaler, a zatim sportski lekar. Kao aktivista u naprednom pokretu je uhapšen, i već gotovo mrtav odveden na streljanje u Jajince, gde se vrlo hrabro držao.

Milanko Nikšić, činovnik, rođen 1897, komandant oslobođanog Čačka 194l., streljan 8. XII 1941. u selu Milićevcima.

Članovi OK KPJ iz Čačka uhvaćeni u bunaru, u selu Vape kod Čačka, 27.II 1943, zatim sprovedeni u logor na Banjici i streljani u Jajincima. S leva na desno: Radoslav Minić, Miodrag Minić, Milorad Stanišić i Momčilo Vilimanović.

Rekovalescenti iz bolnice u Grumu (Italija) 1944g. Treća s leva sedi Dušanka Đurčić-Repac, telefonista u Glavnom štabu naših jedinica u Bariju.

Prva lička brigada uoči napada na Valjevo, Petnica septembar 1944. S leva na desno: 1) Đuro Ljuština, komesar III bataljona "Božidar Adžija", 2) Đura Radovanac, komandant II bataljona, 3) Nada Erar, referent saniteta II bataljona, 4) Miloš Čanković, zamenik komandanta Prva ličke brigade.

Prva lička brigada,kraj septembra 1944., Mionica kod Valjeva. Drugi s desna Miloš Čanković, zamenik komandanta brigade,treća s desna Nada Erar, referent saniteta II bataljona, prvi s leva Dane Sekulić politički komesar II bataljona.

Mila Jevtović, rukovodilac jedne diverzantske grupe u Beogradu, 194l. Kasnije je otišla u odred "Dr. Dragiša Mišović", gde je i poginula, jula meseca 1944. u selu Velereči kod Gornjeg Milanovca.

U dvorištu kasarne u Novom Sadu mađarski vojnici su po odluci svog suda obesili jedanaestoro komunista, 25.XI 1941.

Logor u Baji, u kome su zatočeni rodoljubi iz Bačke Topole,14. XI 1941.

U selu Mokrinu (kod Kikinde) nemačka policija uhapsila oko 140 simpatizera NOP-a i sprovela ih u Petrovgrad (Zrenjanin), 6.X.1941.

Nemci sprovode taoce iz sela Jarka u Šabac. Na putu je ubijeno oko 300 talaca, 30.IX.1941.

Poginuli borci Južnobanatskog NOPO kod Alibunara, 12. jula 1941. Posle izvršene diverzantske akcije na pruzi Vladimirovac-Kovin bili su opkoljeni od nadmoćnih snaga i odred je uništen.

Domaći Nemci postavljaju nacističku zastavu na trgu u Vršcu, po ulasku nemačkih trupa u grad, april 194l.

Ubijanje jugoslovenskih vojnika od strane Mađarske vojske u Bačkoj, april l941.

U rejonu Simićevog salaša (kod Kikinde) nemačke poterne jedinice razbile su Kikindski NOP odred. Na slici Bogoroški Žika, poginuo 4.8.1941. Od ostatka odreda i od Mokrinjskog odreda formiran je Kikindsko-mokrinjski NOP odred.

Nemački oficir drži govor u Somboru, pred grupom meštana Nemaca koje poziva da stupe u nemačku armiju, 194l.

Na vašarištu u Petrovgradu (Zrenjanin) 19.IX 1941.streljano je a zatim obešeno l2 rodoljuba.

Sa još desetoro komunista obešen je 26. XI. 194l. u dvorištu novasadske kasarne Sava Đilasov, sekretar OK SKOJ-a za Novi Sad i član PK SKOJ-a.

Sudar vojnih vozova usled sabotaže na stanici Jakovo 27.11.1941.

Predaja odlikovanja mađarskim. oficirima u Novom Sadu,u leto 194l.