BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Simo Tubić - borac 3. bataljona 3. krajiške brigade, poginuo u Sremu.

Slušaoci artiljerijske škole na Banjici u Beogradu krajem 1944.
Četvrti Grahovac, kleči Nikola Jerković.

Artiljerijska škola na Banjici krajem 1944 U četvrtom redu - šesti Jerković Nikola a deseti Grahovac.

Egelja Maleta - Mane - intendant protivavionske brigade 2. armije u Bjelovaru maja 1945.

Čubrilo Milan – Ćić, komandant bataljona u 21, diviziji - poginuo na Sremskom frontu. /Na fotografiji četvrti/

Mirko Grahovac, komandir 2. čete 3. krajiške brigade u Beogradu 1944. Poginuo kod Vrbovca 6. maja 1945.

Diverzantska akcija u Lici na pruzi Lovinac - Medak, 16. aprila 1942.

Diverzantska akcija u Lici na pruzi kod Raduča.

Diverzantska acfccija u Lici na pruzi Medak - Gospić, 28. marta 1942.

Diverzantska akcija na pruzi Medak -Gospić 28.III. 1942.

Diverzantska akcija u Lici na pruzi Malovan - Zrmanja 23. juna 1942.

Diverzantska akcija u Lici na pruzi Lovinac - Medak 28. maja 1942.

Diverzantska akcija u Lici na pruzi Malovan - Zrmanja, 23. juna 1942.

Štab i prateća četa I zlatarskog bataljona 3. proleterske sandžačke brigade kod Teslića krajem 1942. godine.

Borci Mileševskog bataljona 3. proleterske sandžačke brigade u Mihailovici kod Pljevalja, 1943.

Zbor u Kragujevcu, 2. januara 1944. Na zboru je govorio Bogoljub Kujundžić - ministar pravde u Nedićevoj kvislinškoj vladi.

Zbor u Kragujevcu na kome je govorio Bogoljub Kujundžić - ministar pravde u Nedićevoj kvislinškoj vladi, 21.januara 1944.

Zbor u Ljubicu kod Čačka na kome je govorio inž Milovan Gavrilović - ministar poljoprivrede Nedićeve kvislinske vlade, 3, avgusta 1943.

Zbor u Ljubiću kod Čačka 3. avgusta 1943. Za govornicom inž.Milovan Gavrilović -ministar poljoprivrede Nedićeve kvislinške vlade.

Zbor u Ljubiću kod čačka na kome je govorio inž. Milovan Gavrilović - ministar poljoprivrede Nedićeve kvislinške vlade 3. avgusta 1943.

Grupa Nemaca sa inž.Milovaaom Gavrilovićem - ministrom poljoprivrede Nedićeve kvisliniske vlade neposredno pred zbor u Ljubiću kod Čačka, 3. avgusta 1943.

Zbor u Jagodini na kome je govorio ministar poljoprivrede Nedićeve kvislinške vlade inž. Milovan Gavrilović, 15. juna 1944.

Zbor u Jagodini na kome je govorio ministar poljoprivrede Nedićeve kvisliniške vlade inž,Milovan Gavrilović, 15. juna 1944.

Zbor u Jagodini na kome je govorio ministar poljoprivrede Nedićeve kvislinške vlade inž.Milovan Gavrilović, 15. juna 1944.

Osvećenje omladinskog doma "Srbozar" u Beogradu, 20 jula 1943.

Predsednik ksrislinške vlade Milna Nedić za vreme osvećenja omladinskog doma "Srbozar" u Beogradu, 20.jula 1943.

Osvećenje omladinskog doma "Srbozar" za vreme kvislinške vlade Milana Nedića u Beogradu, 20. jula 1943.

Gsvećenje omladinskog doma "Srbozar" u Beogradu, 20 jula 1943.

Neposredno pred defile jedinica Srpske državne straže i drugih formacija Nedićeve kvislinške vlade ispred Skupštine u Beogradu, 22 juna 1944.

Defile jedinica Srpske državne straže i drugih formacija Nedićeve kvislinške vlade 22 juna 1944, ispred zgrade Skupštine, Beograd.

Defile radnih četa formacija Nedićeve kvislinske vlade, 22. juna 1944. ispred zgrade Skupštine. Na tribini Milan Nedić sa članovima vlade.

Defile jedinica Srpske državne straže i drugih formacija Nedićeve kvislinske vlade 22. juna 1944. ispred zgrade Skupštine. Na tribini je Milan Nedić sa članovima vlade.

Defile jedinica Srpske državne straže i drugih formacija Nedićeve kvislinške vlade 22. juna 1944. ispred zgrade Skupštine.

Defile jedinica Srpske državne straže i drugih formacija Nedićeve kvislinške vlade 22, juna 1944. ispred zgrade Skupštine.

Defile jedinica Srpske državne straže i drugih formacija 22. juna 1944. ispred zgrade Skupštine. Na tribini je Milan Nedić sa članovima vlade.

Defile jedinica Srpske državne straže i drugih formacija Nedićeve kvislinske vlade 22, juna 1944.ispred zgrade Skupštine.

Defile jedinica Srpske državne straže i drugih, formacija Nedićeve kvislinške vlade 22.juna 1944. ispred zgrade Skupštine.

Zbor u Jagodini organizovan od Nedićeve kvislinške vlade 15. juna 1944. Na zboru je govorio Bogoljub Kujundžić ministar pravde u Nedićevoj vladi - na slici treći s desna, u društvu nemačkih okupacionih vlasti.

Bogoljub Kujundžić /peti s desna na levo/ ministar pravde u Nedićevoj kvislinškoj vladi u društvu nemačkih okupacionih vlasti na dan održavanja zbora u Jagodini, 15 juna 1944.

Bogoljub Kujundžić /sedmi s desna na levo/ ministar pravce Nedićeve kvislinške vlade u društvu nemačkih okupacionih vlasti na dan održavanja zbora u Jagodini, 15. juna 1944.

Zbor u Kragujevcu na kome je govorio predsednik kvislinske vlade Milan Nedić 30. avgusta 1943. Za govornicom Milan Nedić.

Zbor u Kragujevcu na kome je govorio predsednik kvislinške vlade Milan Nedić 30. avgusta 1943. Govori seljak iz okoline Kragujevca.

Milan Nedić - predsednik kvislinške vlade za vreme govora na zboru u Kragujevcu, 30. avgusta 1943.

Zbor u Kpuševcu organizovan od kvislin-ške vlade Milana Nedića, 16.avgusta 1943.

Zbor u Kruševcu organizovan od kvislinške vlade Milana Nedica, 16.avgusta 1943.

Zbor u Kruševcu organizovan od kvislinške vlade Milana Nedića, 16.avgusta 1943.

Velibor Jonić - ministar u kvislinškoj vladi Milana Nedića za vreme govora u Ćupriji, 6. juna 1943.

Prvijanje ranjenika 2. dalmatinske brigade oko Vilusa u Crnoj Gori u toku borbi za oslobođenje Nikšića, 1944.

Zločin okupatora 22.aprila 1941. na Pančevačkom groblju

Zločin okupatora na Pančevačkom groblju 22. aprila 1941.

Jedan od dečijih domova na Kordunu.

Borci Ljubinjske čete Južnohercegovačkog partizanskog odreda na Bančićima kod Ljubinja, 1944.

Desetina Fruškogorskog odreda, poznata u narodu kao "Simićeva desetina", u jaračkom ataru na kanalu prema Šašincima 7. maja 1942. S leva, stoje: Jovan Biočki - Mali, Vasa Slavnić - Pelagić, Kara Tumbas. Kleče: Draga Jeličić - Dražesni, Milanko Topalović - Kika, Rada Simić - Bata, Milorad Zorkić - Muja, Miša Mirković, Slavko Tumbas, Stanislav Crnogorac-Caja.

Borci 2. proleterske divizije kod Čelebića, Livanjsko polje, 15. januar 1943. Na fotografiji - dole Pavle Bojčević. Desno gore /u tamnom odelu/ Jovo Vukotić načelnik štaba divizije, do njega Zora Vuković. Levo od Zore Vuković /malo dalje/ naslonjen na pušku Puco Jovović - kurir, poginuo u Petoj neprijateljskoj ofanzivi.

Deo omladinske delegacije 2. proleterske divizije za vreme održavanja 1. kongresa USAOJ-a u Bihaću, 27. decembra 1942.
S leva na desno:
1. Boško Matić, 2. Ćikalo, 4. Pavle Bojčević, 5. Dragica Đurošević. U sredini Boško Buha.

Borci 2. proleterske divizije na putu za 1. kongres USAOJ-a izmeđju Prilika /kod Livna/ i Glamoča, 22. decembra 1942. S desna na levo:
1. ?
2. Milika Šišović,
3. Stana Tomašević,
4. Dragica Đurašević,
5. Boško Matić /dole levo/.

Omladinska delegacija 2. proleterske brigade /iz sastava 2. proleterske divizije/ na putu za 1. kongres USAOJ-a u Livnu 21. decembra 1942. S leva na desno, stoje:
1. Perica Ivanović, 2."Uča" 3. Zaga Stojilović, 4. ?, 5. Peko Dapčević, 6."Krga" 7. Boško Matić, 8. Boško Buha, 9.Grozdana - Zina Belić - Penezić.

Uništena neprijateljska tehnika za vreme bitke na Neretvi 16. februara, 1943. Sasvim napred na fotografiji su dva borca 2. proleterske divizije.

Borci 2. proleterske divizije u krugu uništenog italijanskog uporišta za vreme 4. neprijateljske ofanzive kod Jablanice 23. februara 1943. U prvom planu, s desna na levo Pavle Janjević - komandir čete 3. bataljona 4. proleterske crnogorske brigade, poginuo kod Sjetline za vreme bitke na Sutjesci, do Janjevića Mirčeta - borac Orjenskog bataljona, poginuo od Nemaca u Pljevljima, decembra 1943.

Zločin ustaša - Jama Koh.

Borci Igmanske čete kod Travnika, 1942.

Grupa rukovodilaca NOVJ u Postojni, 1945.
S leva na desno:
Jovićević, Komnen Žugić, Radovan Zogović, Gajo Vojvodić.

Borci i ranjenici 3. krajiške brigade prelaze reku za vreme Sedme neprijateljske ofanzive, u leto 1944.

Judita Alargić, Mitra Mitrović i Vera Zogović na Visu, avgusta 1944.

Gajo Vojvodić i Komnen Žugić - komandant i komesar 1. proleterske brigade u Postojni, 1945.

Iskrcavanje partizanskog tenka, Vis, leto 1944.

Bolnica 3. krajiške brigade u istočnoj Bosni, 1944.

Zarobljeni Nemci u blizini Valjeva, oktobra 1944.

Borci 3. krajiške brigade blizu Goražda za vreme 7. neprijateljske ofanzive, jula 1944.

Zarobljeni nemački vojnici na putu Valjevo - Beograd, oktobra 1944.

Pripreme za ukrcavanje tenka na brod, Vis jula 1944.

Članovi Pozorišta narodnog oslobođe-nja pred odlazak sa Visa u Beograd 1944. Dole, s leva na desno: 1. Sveta Brkić, 2. Raško Jauković 4. Branko Popović.

Grupa zarobljenih nemačkih vojnika u blizini Valjeva, 19^.

Aerodrom vazduhoplovstva NOVJ na Visu 1944. Grupa boraca na aerodromu.

Iskrcavanje savezničkog tenka na Visu, 1944.

Aerodrom vazduhoplovstva NOVJ na Visu, 1944.

Milan Žeželj - komandant 13. proleterske brigade u istočnoj Bosni, 1944.

Drugi kongres Antifašističke omladine Crne Gore i Boke održan na Cetinju 15, 16, i 17. decembra 1944.
Delegati manifestuju ulicama Cetinja.

Drugi kongres Antifašističke omladine Crne Gore i Boke održan na Cetinju 15, 16, i 17. decembra 1944. Drago Ćipović, član Glavnog odbora čita pozdrave kongresu. U radnom predstavništvu treća s leva Stana Tomašević.

Drugi kongres Antifašističke omladine Crne Gore i Boke održan na Cetinju 15, 16, i 17. decembra 1944.
Pionirka Bulajić iz Grahova pozdravlja kongres.

Drugi kongres Antifašističke omladine Crne Gore i Boke održan na Cetinju 15, 16, i 17. decembra 1944. Milica Mušikić, član Glavnog odbora ASNO Crne Gore i Boke čita pozdrave Kongresa.

Drugi kongres Antifašističke omladine Crne Gore i Boke održan na Cetinju 15, 16, i 17. decembra 1944. Za govornicom Lidija Jovanović, sekretar Glavnog odbora AFŽ-a za Crnu Goru i Boku.

Drugi kongres Antifašističke omladine Crne Gore i Boke održan na Cetinju 15, 16, i 17. decembra 1944.
Za govornicom Miloš Laković, rukovodilac omladine 1. tenkovske brigade.

Drugi kongres Antifašističke omladine Crne Gore i Boke održan na Cetinju 15, 16, i 17. decembra 1944.
Za govornicom Mustafa Memić, delegat omladine Beranskog okruga .

Drugi kongres Antifašističke omladine Crne Gore i Boke održan na Cetinju 15, 16, i 17. decembra 1944.
Za govornicom Piro Kondi, delegat antifašističke omladine Albanije.

Drugi kongres Antifašističke omladine Crne Gore i Boke održan na Cetinju 15, 16, i 17. decembra 1944. Za govornicom Bartolomeo Duto, delegat italijanske omladine iz partizanske divizije "Garibaldi".

Franc Rozman – Stane, narodni heroj, sa zarobljenim nemačkim vojnicima, negde u Sloveniji.

Borci i rukovodstvo 14. slovenačke divizije u pokretu prema Štajerskoj, 7. januara 1944.

Borci i rukvodostvo 14. slovenačke divizije u pokretu prema Štajerskoj, januara 1944.

Borci 14. slovenačke divizije na položaju u Štajerskoj, 1944.

Prenošenje ranjenika u Štajerskoj, 1944.

Umetnička ekipa 14. slovenačke divizje. S leva na desno: Brina, vajar, Belač Spik Marolt, Kajuh - pesnik.

Kulturna ekipa 14. slovenačke divizije u Sloveniji, 1944.

Radmila Atanacković ilegalno radila u Beogradu 1941, streljana u logoru na Banjici, 7. septembra 1944.

Sahrana Petra Biškupa narodnog heroja, komandanta 32. divizije, koji je poginuo aprila 1945. blizu Podravske Slatine.

Bondžulić Milorad /levo u prvom redu/. Narodni heroj. Poginuo 10. avgusta 1943. kod Krivaje.

Pogreb Petra Ćetkovića - komandanta 3. divizije u Nevesinjskom Polju, marta 1943. Pozadi se vidi Sava Kovačević i politički komesar divizije Radomir Babić.

Sahrana Mike Lakića komesara omladinskog bataljona 3. srpske brigade.