BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Jovanić David - četnik iz Gornje Suvaje kod Srba, Donji Lapac, Lika.

Saveznički piloti sa grupom boraca NOVJ u Otočcu, 1943.

Grupa ustaša u Gospiću, 1941. Frković Mate, Rude Ric, Kukolj Dragutin, Jurica Frković, Kargačin Vladimir, Stevo Tomljenović

Parada italijanske fašističke vojske u Gospiću, 1943.

Parada italijanske fašističke vojske u Gospiću, 1943.°

Grupa ustaša iz Dvora na Uni, februara 1944.

Borci Jurišne čete 1. ličkog NOP odreda "Velebit" na položaju u Vedrom Polju, Lika, 19^2.

Borci Jurišne čete 1. ličkog NOP odreda "Velebit", u mestu Brušane, jula 1942.

Grupa od 19 streljanih dalmatinskih partizana koje su uz pomoć izdaje četnika streljali italijanski fašisti u Gračacu, 1942.

Grupa od 19 streljanih dalmatinskih partizana, koje su uz pomoć izdaje četnika streljali italijanski fašisti u Gračacu, 1942.

Grupa od 19 dalmatinskih partizana koje su uz pomoć izdaje četnika pohvatali italijanski fašisti i streljali u Gračacu, Lika, 1942.

Grupa od 19 dalmatinskih partizana koje su uz pomoć šsx izdaje četnika pohvatali italija-nski fašisti i streljali u Gračacu, 1942.

Grupa od 19 dalmatinskih partizana koje su uz pomoć izdaje četnika pohvatali italijanski fašisti i streljali u Gračacu, Lika 1942.

Omladina sela Vrepca posle zakopavanja izginulih vojnika italijanske fašističke vojske, februara 1943.

Porušena pruga u Lici u toku rata.

Protivtenkovski mitraljez NOVJ kreće iz Vrepca prema Udbini, Lika 1942.

Narod Počitelja u zbegu na planini Velebit pred jednom ofanzivom. Na fotografiji su: Anka Potrebić i Marija Potkonjak, mart-april 1943.

Ustaše na ulici u Gospiću.

Pripadnici italijanske fašističke vojske za vreme smotri u Gospiću. Lika 1943.

Grupa ustaša na ulici u Gospiću 1942-3. U sredini Mile Budak i Jurica Frković.

Parada italijanske fašističke vojske u Gospiću, 1943.

Žene - četnici iz jedinica četničkog vojvode popa Đujića.

Četnički odred "Marići" - u sredini jedan od vojvoda Marića, 1943.

Nepoznati partizan sa grupom Italijana, koji su se predali prilikom kapitulacije Italije.

Jelka Hofman - aktivna pripadnica ustaša u Gospiću, 1942.

Defile italijanske fašističke vojske u Gospiću, 1942-3.

Komandant italijanske Druge armije za vreme smotre u Gospiću, 1942.

Parada ustaške omladine u Gospiću, 1942.

Ustaški oficir Pišler odlikuje ustaše u Gospiću, 1943.

Jedan od četnika popa Đujića iz Knina.

Pop Đujić /u sredini/ sa četnicima i Italijanima, 1942-4-3.

Sa ustaške proslave u Gospiću 1942-43. u sredini Mile Budak - Pavelićev doglavnik i Jurica Frković - istaknuti ustaški zločinac.

Sa jedne ustašie proslave u Gospiću, negde 1942-3.

Četnik iz redova popa Đujića.

Zbor naroda u Zrmanji, Gračac, Lika, organizovan od četnika popa Đujića, 1944.

Ratimir Ratković - ustaša iz Bosne, poznat kao ustaški koljač u Lici.

Nemci u akciji, negde u Lici.

Sahrana poginulog ustaše, na groblju u Bihaću, 21. avgusta 1944.

Poznati ustaški zlikovac Zvone Naglić iz Gospića.

Ustaška omladina u Gospiću, 1942.

Domobrani u Gospiću, 1943-4.
U prvom planu prof. Matijašević.

Ustaše u tanketi, Varaždin, 25. Januara 1944.

Grupa ustaša za vreme polaganja venaca u Gospiću, 1942.
Između ostalih na fotografiji je doglavnik Mile Budak.

Parada ustaške omladine na ulici u Gospiću, 1942.

Mane Rokvić - četnički vojvoda iz Petrovca, BiH.

Ustaški zlikovac Miško Ratković iz Trilja, Dalmacija sa još jednim ustašom, isprljani ljudskom krvlju, posle zločina 1941.

Smotra ustaško-domobranskih jedinica na ulici u Gospiću, 1941.
Između ostalih, na fotografiji su:
Nikola Sivonja,
Štimac Mićo
Musić Ive.

Pripadnici Italijanske fašističke vojske za vreme smotre u Gospiću, Lika 1943.
/Sa belom bradom komandant Druge armije/.

Pripadnici italijanske fašističke vojske u Gospiću, Lika 1943.
/Sa belom bradom komandant Druge armije/.

Pripadnici italijanske fašističke vojske za vreme smotre u Gospiću, Lika 1943. /Sa belom bradom komandant Druge armije/.

Omladinska četa na položaju kod Divosela, Lika, septembra 1942.

Domobrani - oficiri u Gospiću 1941.

Grupa vojnih i političkih rukovodilaca u Brčkom, aprila 1945. Radomir Babić - komandant 5. krajiške brigade, Blažo Janković - komandant 17. divizije, M. Stojanović, i Novak Peričić - načelnik operativnog odeljenja 1. armije.

Blažo Janković - komandant 4. crnogorske proleterske brigade za vreme saslušavanja dvojice zarobljenih četničkih oficira u prisustvu obaveštajnog oficira Andrije Bogojevića i borca Gruja Šoškića, u selu Ćelije, septembra 1944.

Blažo Janković - narodni heroj, komandant 17. divizije, sa suprugom Mirjanom - prvoborcem u Marsenića Tari 7. juna 1944. /Opraštaju se sa ćerkom, koja ostaje u zbegu/.

Ananije Manojlović /pesnik/ vodnik 2. čete 2. bataljona 1. proleterske brigade. Rođen u Kržanji - zemljoradnik. Teško ranjen 24. decembra 1941. u Mioču kod Rudog, uhvaćen u bolnici u Rogatici januara 1942. Streljan u Sarajevu, marta 1945.

Grupa vojnih rukovodilaca u oslobođenom Livnu, 1942. S desna na levo: Milinko Đurović, Blažo Jovanović, Čedo Kapor.

Miting u Kruševcu posle oslobođenja grada, 1944.

Drugi bataljon 2. proleterske brigade na zboru kod Banovića jula 1943.

Borci 2. proleterske brigade za vreme marša u selu Dubac, Dragačevo, početkom aprila 1944.

Božo Tomić - komesar 2. bataljona 2. proleterske brigade, poginuo u Bijelim Brdima, marta 1944.

Borci 2. proleterske brigade u mašru preko Kopaonika, septembra 1944.
U prvom planu Sredoje Urošević.

Vlado Martinović - Bajica,Peko Dapčević, Milan Kuč - sekretar OK KPJ u Kolašinu i Milutin Lakićević - komesar Komskog odreda u Manastiru Morači 17. marta 1942.

Blažo Janković - narodni heroj - komandant 17. divizije /levo drugi/, Rade Čorak - komandant 4. bataljona 6. istočnobosanske brigade, Branko Stojaković zamenik političkog komesara 15. majevičke brigade i Stevo Klašnja - zamenik komandanta 6. istočno bosanske brigade, Majevica, marta 1945.

Grupa vojnih i političkih rukovodilaca u Brusu, avgusta 1944. Četvrti s desna je Blažo Janković - narodni heroj - komandant 17. divizije. Ostali na fotografiji: Vojo Đurović, Miro Raspopović, Blažo Janković, Mirko Kalezić, Vojo Sekulić, Jovo Samardžić, Jakaš Brajović

Grupa pohapšenih rodoljuba u četničkom zatvoru u Bioču, Crna Gora 1942. Na fotografiji između ostalih su: Milačić Vujadin, Milačić Ljubiša, Sekulić Đukan, Sekulić Vujica, Sekulić Nasta, Sekulić Špiro, Draga Nastova, Milačić Mladin, Dedić Branislav, Sekulović Nikica, Božović Kosta, Božović Ljubo, Janković Radovan, Čejović Nikola, Čejović Vujadin, Sekulović Kosta.

Savo Burić - dotadašnji komandant 4. crnogorske brigade i Blažo Janković -novoimenovani komandant 4. crnogorske brigade, u Beranama, l.juna 1944.

Blažo Janković – komandant, i Milenko Stojaković - komesar 17. divizije u Bijeljini, 1945.

Milinko Đurović - politički komesar 2. proleterske divizije sa članovima kulturne ekipe divizije u Trsteniku, 1944.

Mlinko Đurović - politički komesar 2. proleterske divizije, govori na mitingu u oslobođenom Kruševcu, 1944.

Miting u Kruševcu prilikom oslobođenja grada, 1944.

Borci 2. proleterske divizije u Trsteniku, 1944.

Grupa boraca 5. brigade koja je 1942. pošla iz reona Gornjeg Vakufa na izvršenje zadatka u Crnu Goru. S leva na desno: Rade Vujičić, Vojo Lakčević. Stoje:
Vidović - kurir, Vlado Gatulin, Milinko Đurović, Blažo Jovanović, NN, Vlado Vuković, NN, Božović, NN, Dara Čokorilo, Dušan Mugoša, Mihailo Tiodorović.

Milinko Đurović - politički komesar 2. proleterske divizije sa grupom kurira u Vrnjačkoj Banji. novembra 1944.

Milinko Đurović - politički komesar 2. proleterske divizije sa članovima hora u Vrnjačkoj Banji, 1944.

Borci 2. proleterske divizije i 32 sovjetske divizije za vreme mitinga u Kruševcu, 1944.

Miting u Kruševcu u danima oslobođenja grada, 1944.

Jovan Đerković - operativni oficir 2. udarnog korpusa, novembar 1944.

Anđelić Ljubo, književnik, borac 4. crnogorske proleterske brigade, januara 1945. urednik lista "Drugi udarni korpus".

Borci 5. crnogorske brigade za vreme odmora na putu prema Zagrebu, 1945.

Pejo Raičević - zamenik političkog komesara 9. crnogorske udarne brigade u Muriću - most na Limu, 1944.

Jelena Đerković - borac Jezerskog ili Šaranskog bataljona /u sastavu Durmitorskog NOP odreda/ hrabro se borila u bici na Pljevljima 1. decembra 1941. Poginula je avgusta 1942.

Štab 9. crnogorske udarne brigade u Trnovu kod Sarajeva, početkom 1945. S leva na desno:
Danilo Šušić, Pejo Raičević, Rade Prelevič, Dušan Dragović, Buto Mihailović, Mihailo Bajagić, Boško Ključa.

Kolona boraca 9. crnogorske udarne brigade u maršu ispod planine Komova nekoliko dana pre oslobođenja Podgorice, 1944.

Pejo Raičević - zamenik političkog komesara 9. crnogorske udarne brigade u Bioču kod Podgorice, 1944.

Štab '9. crnogorske udarne brigade sa pratećim vodom, u Bioču kod Podgorice /Titograd/ u leto 1944-,

Ljalja Vujošević - komesar bataljona 9. crnogorske udarne brigade sa grupom boraca krajem 1944.

Pejo Raičević - politički komesar 9. crnogorske udarne brigade sa kuririma na artiljerijskom položaju ispred Sarajeva, zima 1945.

Savo Burić - komandant 3. crnogorske udarne divizije i Pejo Raičević - politički komesar 9. crnogorske udarne brigade u Bjelovaru, 1945.

Drago Sekulić - politički komesar 1, bataljona 9. crnogorske udarne brigade i Miga Boglavić - komandant sa Dušanom Dragovićem i brigadnim lekarem - zarobljenim italijanskim oficirom 1945.

Pejo Raičević - zamenik političkog komesara 9. crnogorske udarne brigade u Bioču, 1944.

Dušan Dragović - komandant 9. crnogorske udarne brigade /prvi s leva/ kod Zidanog Mosta, maja 1945.

Dušan Dragović - komandant 9. crnogorske udarne brigade u obilasku logora zarobljenih četnika u Zidanom Mostu, maja 1945.

Dušan Dragović - komandant 9. crnogorske udarne brigade u razgovoru sa zarobljenim neprijateljskim vojnicima, Zidani Most, maja 1945.

Savo Burić - komandant 3. divizije, izdaje zapovest, komandantu 9. crnogorske udarne brigade Dušanu Dragoviću za napad na Celje, Vlaški, maja 1945.

Previjanje ranjenog borca 9. crnogorske udarne brigade kod Andrijevca, jula 1944.

Prateći bataljon Vrhovnog štaba u Valjevu, oktobra 1944. Šipka Dušan, 21-vi u trećem redu odozgo s leva na desno /sa automatom preko grudi/.

Dušan Dudek Zorić komandant 5. bataljona Osme krajiške brigade, 1944.