BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Mostarski rodoljubi obešeni u Mostaru 19. novembra 1943.

Posmrtni ostaci Salka šestića - sekretara mesnog komiteta SKOJ-a za Mostar, ubijenog u Mostaru, marta 1943.

Selo Kotezi kod Ljubinja - Hercegovina - posle ustaškog napada 1941.

Selo u Birču popaljeno od zloglasne 13. SS divizije, 1944.

Borci NOVJ na položaju u Podgrmeču, 1943.

Borci Mostarskog bataljona na Boračkom jezeru, 1942.

Partijski biro Mostarskog bataljona 1942 godine.

Borci mostarskog bataljona u pokretu prema Kupresu, 1942.

Proslava Prvoga maja u Glavatičevu, Hercegovina, 1942.

Jedinice NOVJ koje su učestvovale u borbama za Mostar za vreme kratkog odmora, februara 1945.

Borci 27.udarne divizije sprovode zarobljene Nemce, februara 1945.

Sahrana Salka šestića - sekretara mesnog komiteta SKOJ-a za Mostar u Mostaru, marta 1943.

Nemačke okupatorske jedinice primaju komandu nad Mostarom od Italijana, juna 1943.

Grupa skojevaca na ulici u Mostaru 1941 godine.
S leva na desno:
Salko Šestić
Drago Palavestra
Pekušić.

Grupa učenica Trgovačke akademije i Učiteljske škole članice SKOJ-a, na ulici u Mostaru, 1941.

Uništeni nemački topovi na putu Knin - Pađeni oktobra 1944.

Grupa boraca NOVJ sa zarobljenim Nemcima za vreme borbi za oslobođenje Rijeke, aprila 1945.

Borci 29. hercegovačke divizije na ulici u oslobođenom Trstu, maja 1945.

Pripadnici nemačke "Plave" divizije zarobljeni kod Sušaka, 1945.

Italijanski vojnici pored streljanih žrtava u Sloveniji.

Posmrtni ostaci Veljka Bekana iz Pasovčića kod Čapljine izvađeni iz jame "Golubinke" u toku rata.

Zločin Nemaca u Hercegovini - nedotučenu žrtvu Nemac ubija još jednim metkom.

Ustaše odvode srpsko stanovništvo iz Hercegovine u Koncentracione logore.

Zločin ustaša u Brodu na Kupi u toku rata.

Borci i narod na ulici u oslobođenom Trebinju, oktobra 1944.

Borac neke od jedinica koje su učestvovale u oslobođenju Trebinja govori okupljenom narodu, oktobra 1944.

Borci na ulici u oslobođenom Trebinju, oktobra 1944. S desna na levo, prvi Novak Mastilović, četvrti Nazečić.

Narod i borci na ulici u oslobođenom Trebinju, oktobra 1944.

Jedinice NOVJ na ulici u oslobođenom Trebinju, oktobra 1944.

Borci NOVJ / JA za vreme borbi za Bihać, aprila 1945.

Borci Ljubljanskog bataljona zvanog "Brkati bataljon", 1944.

Sa prve oblasne konferencije SKOJ-a za Hercegovinu u Mostaru, 12/13. maja 1944.

Sa Prve oblasne konferencije SKOJ-a za Hercegovinu u Mostaru, 12/13. maja 1944.

Zločin ustaša - leš ubijenog rodoljuba sa ranom od sekire ubodom noža na leđima.

Ustaška zverstva nad nevinim stanovništvom.

Posledice diverzantske akcije partizana na železničku prugu.

Kolona partizana na ulicama Prozora u zimu 1942/43.

Nemački logor Sajmište u Zemunu u kome je ubijeno ili od gladi umrlo na hiljade rodoljuba.

Nemački logor Sajmište u Zemunu u kome je ubijeno ili od gladi umrlo na hiljade rodoljuba.

Ispraćaj omladinaca u domobranstvo, Mostar, septembra 1942.

Ispraćaj omladinaca u domobranstvo, na železničkoj stanici u Mostaru, septembra 1942.

Nemački i ustaški zvaničnici prisustvuju svečanom uspostavljanju saobraćaja na Ivanu /pruga Konjic-Sarajevo/, 1942.

Ubijena žena Riste Radojčića, kojoj su ustaše odsekle dojku.

Razorena pruga Mostar-Sarajevo.

Nemačke zastave zaprljane mastilom od strane ilegalaca, Beograd, 1941.

Tanketa koju je zarobio Sava Kovačević, Crna Gora 1941.

Štamparija "Borbe" u Užicu 1941 priprema hartije za štampu.

Most koga su porušili partizani Požeške čete užičkog NOP odreda na putu Požega - Arilje, 1941.

Nemačka kaznena ekspedicija pali sela po Mačvi, u jesen 1941 godine.

Zaplenjen italijanski top u Crnoj Gori, 1941.

Diverzantska akcija na pruzi Sarajevo-Višegrad, 1941 godine.

Diverzantska akcija na železničkoj stanici u Skoplju 1941.

Romanijski partizanski NOP odred, krajem 1941.

Partizanska diverzija kod Sarajeva 30 avgusta 1941.

Učesnici konferencije na kojoj je izabran seoski NOO Bukovice /srez Brčko/, 1941.

Partizanska diverzija na pruzi Sarajevo- Brod kod mesta Begov Han, 1941.

Nemačko-ljotićevski preki sud u Užicu, 1942.

Drugi bataljon 2.proleterske brigade u jesen l942.

Članovi savezničke vojne misije kod četnika Draže Mihailovića, (pukovnik Sajc i kapetan Mensfild) azbukovački srez, 1943.

Borci 2. proleterske brigade, 1942 godine.

Grupa partizana u Mekoj Grudi kod Bileće, 1941.

Borci Livanjskog NOP odreda, 1941.

Spaljene seoske kuće u okolini Gornjeg Mlanovca, oktobra 1941.
Sig.neg. E-89/35

1. krajiški odred posle oslobođenja Budimlić Japre, Sanski most, 14.03.1942. U sredini u šinjelu komandant 2. bataljona 1. krajiškog odreda Vojo Todorović.

Partizanska akcija na pruzi Donji Vakuf-Jajce, septembra 1941.

Draža Mihailović, 1941.

Proslava Oktobarske revolucije u Užicu, 1941.

Sprovođenje zarobljenih Nemaca u Užicu, oktobra 1941.

Borci Bilećkog partizanskog bataljona na Baljcima /srez Bileća/ 1941.

Partizanska zastava u Užicu, 1941.

Borci 12. slovenačke brigade na putu za selo Zdensku u Sloveniji, posle napada 15. slovenačke divizije na domobransku posadu u Sv.Jaštu i u selu Zdenski, 28 i 29. februara 1944.

Leššvi uništene domobranske posade u Velikim Laščama, posle napada boraca 14. slovenačke divizije, 3. decembra 1943.

Mobilizacija u slovenačko domobranstvo, Ljubljana, jesen 1943.

Suđenje uhvaćenim vođama Bele i Plave garde u dvorani bivšeg Sokolskog doma od 9 do 11. oktobra 1945.

Grupa plavogardista pod komandom majora Karla Novaka /Kraljeva vojska u otadžbini/ u leto 1943.

Posada Bele garde na Rakitni, Slovenija posle napada jedinica XIV slovenačke divizije na belogardisticku posadu u Sabočevu, Niževcu, Brezovici i Rakitni, 15 avgusta 1943.

Predstavnici buržoaskih stranaka Slovenije u poseti kod Benita Musolinija u vezi sa priključenjem Ljubljanske pokrajine Italiji, 8. jula 1941.

Italijani i belogardisti posle borbe za Kočevje, 16. marta 1943.

Belogardistička posada kod Dobrava na Gaberju posle ofanzive protiv Dolomitskog odreda koja je trajala od 17. do 21. marta 1943.

Ustaški žandarmi i domobrani zarobljeni na brodu "Jadro" na Hvaru, decembra 1943.

Zarobljene ustaše u Virovitici, Slavonija,1943.

Grupa domobrana zarobljenih u borbi za Kamensko, Slavonija, 1942.

Savetovanje rukovodstva neke jedinice pred napad na ustaško uporište Španovicu ,4/5. oktobra 1942.

Narod sela Grđevice doteran od ustaša na zbor, a odatle u logor Jasenovac, gde je većina pobijena, Slavonija, 1941.

2. četa 3. bataljona 12. slavnoske brigade na odmoru posle razbijanja četnika na Motajici, januara 1944.

Zarobljeni četnici od boraca 12 slavnoske brigade prilikom prelaska brigade, u Bosnu, novembra 1943.

Selo Mramorac u zapadnoj Makedoniji spaljeno od balista, 1943.

Konferencija u Voćinu kojoj su prisustvovali i predstavnici hrvatske seljačke stranke, 1944.

Zarobljeni domobrani i ustaše u Voćinu, Slavonije.

Konferencija sa predstavnicima Hrvatske seljačke stranke održana u Voćinu, 1943.

Zarobljeni Nemci, ustaše, četnici i domobrani u Mariboru 1945.

Vojni sud VI udarnog korpusa za vreme suđenja Beloj gardi i ustašama u Virovitici, Slavonija, novembra 1944.

Domobrani koji su se predali, u oslobođenoj Slavonskoj Požegi, septembra 1944.

Zarobljene ustaše kod Blajburga na granici Slovenije i Austrije, maj 1945.

Zarobljeni Nemci, ustaše četnici i domobrani u oslobođenom Osijeku, na putu za zarobljeničke logore.

Nemci teraju na streljanje grupu ljudi koje su predali četnici Draže Mihailovića, Ćuprija, 1943.

Ustaše odvode narod sa Kozare u sabirne logore, 1941.

Mesto u selu Drakuliću kod Banjaluke, gde su ustaše u jednoj štali žive spalile grupu od 40 žena i dece 7. februara 1942.

Rakovac kod Banja Luke gde su ustaše poklale veći broj rudara.

Zločin ustaša i italijanskih fašista u selu Sajkovići, 10.marta 1942.