BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Desa Karanović - rukovodilac saniteta u četvrtoj crnogorskoj brigadi 1944.

Milan Tankosić - komandant bataljona Marko Orešković, Beograd, 8 aprila 1945.

Centralna krojacka radionica pri Glavnom štabu Hrvatske, Kamensko 1942.

Centralna obućarska radionica pri Glavnom štabu Hrvatske, Kamensko 1942.

Domobranska jedinica koja je prešla na stranu NOVJ u Breznici, 1944.

Nemci odvode na streljanje četu partizana koje su četnici na prevaru uhvatili i predali Nemcima, 1941.

Desetina IV sandžačke brigade u Topličkim šumama, oktobra 1943.
E-19/3

Domobrani koji su prišli NOVJ kod Tovarnika u Sremu, aprila 1944.

Prvi zlatarski bataljon IV sandžačke brigade na putu od Nove Varoši prema Štikovcu, oktobra 1943.

Četnici i Nemci u Hercegovini 1943.

Domobrani koji su prešli na stranu NOVJ u Prnjavoru 11 septembra 1944.

Uhvaćene ustaše kod Šida decembra 1944.

Građani Sarajeva obešeni od ustaša, 19445.

Represalije balista u selu Slivovo u Makedoniji, 1943.

Zarobljeni četnici kod Tuzle februara 1945.

Mitraljesci IV bataljona XVI muslimanske brigade za vrenje borbe sa ustašama na položaju kod Odžaka, maja 1945.

Četnički vojvoda Rade Radić sa nemačkim generalom Štalom za vreme IV neprijateljske ofanzive 1943 g.

Ustaše odvode Srbe na streljanje, Banija, 1942.

Zarobljeni oficiri kvislinga Milana Nedića prilikom oslobođenja Beograda, oktobra 1944.

Zarobljeni Nemci, četnici i ustaše u borbi za Knin, 1944.

Borci Prvog splitskog odreda streljani u Ruduši kod Sinja, 26 avgusta 1941.

Domobrani zarobljeni od boraca 27. udarne divizije kod Brčkog 17. januara 1945.

Zarobljene ustaše u Bihaću aprila 1945.

Domobranska jedinica /800 domobrana/ zarobljenih cd NOVJ u Sanskom Mostu, oktobar l943.

Suđenje izdajniku popu Obučinskom i grupi četnika u Kraljevu, 1945.

Zarobljene ustaše u Odžaku 2?. maja 1945.

Borci XXI istočnobosanske brigade na području Kalinovika, maja 1945.

Zarobljeni četnici kod 'Tuzle decembra 1944.

Četnik Vukašin Marčetić sa ustaškom policijom u Banja Luci, 1944.

Zarobljeni domobrani u Banjaluci septembra 1944.

Četnici i Italijani, 1942.

Ljotićevci i Nemci pripremaju se za akciju, Uzice 1942.

Grupa prisilno mobilisanih četnika, zarobljenih i zatim oslobođenih od boraca V i XVII divizije, za vreme borbi na Kopaoniku /Milanov Vrh/, avgusta 1944.

Štab 3. proleterske sandžačke brigade kod Nove Varoši, avgusta 1944. S leva na desno /čuče/ Halil Hadžimurtezić... Stoje: Čvorović, Dobrinka Mirković, Danilo Jauković.

Štab 1 zlatarskog bataljona 3. proleterske sandžačke brigade sa grupom boraca kod Ljubiša, zapadna Srbija, sredinom avgusta 1944.

Borci 1 zlatarskog bataljona 3. proleterske sandžačke brigade na maršu prema reci Uvcu, kod Štrbaca pored Priboja na Limu, avgusta 1944.

Štab Durmitorskog bataljona na Sinjajevini avgusta 1945. S leva na desno: Janko Tadić, komandant, Spasoje Šarac, zamenik komesara, Danilo Jauković, polit. komesar, Veljko Krstajić, zamenik komandanta bataljona.

Borci 1 zlatarskog bataljona 3 proleterske sandžačke brigade na maršu od sela Dobrosavice /Borova Glava/ prema Uvcu, avgusta 1944.

Danilo Jauković i Danilo Knežević, komandant i politički komesar 2 bataljona 3 proleterske sandžačke brigade kod Kamene Gore, Prijepolje, januara 1944.

Slobodan Penezić - Krcun i Momir Bošković u Pljevljima, novembra 1943.

Danilo Jauković, komandant 2 bataljona 3 proleterske sandžačke brigade, Nikola Golubović i Mirko Vraneš kod tenkova II udarnog korpusa u Nikšiću, 7 novembra 1944.

Članovi izvršnog odbora ZAVNO i Glavnog štaba Sandžaka 20. novembra 1943 godine u Pljevljima. S desna na levo:
Mišo Pavićević, Prota Jevstatije Karamatijević, Sreten Vukesavljević, Šećeragić, Dušan Ivović, Jakša Bogdanović, Predrag Vlasonić, Edib Hasanagić.

Grupa rukovodilaca 37. sandžačke divizije u Sandžaku, jesen 1944. S leva na desno stoje: 1) Fundić Dušan, zamenik komesara bataljona, 2) Miloš Vlahović, 3) Marković Jagoš, 4) Abdulafeić Jusuf, obaveštajni oficir III sandžačke proleterske brigade, 5) Danilo Knežević, komesar 37. divizije, čuče:

Ing.Lazar Jauković posle streljanja na mostu na Tari,
2. avgusta 1942.
Streljan od četnika u prisustvu Italijana.

Velimir Jakić - komandant 3 proleterske sandžačke brigade i Danilo Jauković - politički komesar 5 bataljona aa putu prema Mrkonjić Gradu, početkom februara 1943.

Borci 2 bataljona 3 proleterske sandžačke brigade, juna 1944, Zeleno Borje, pljevaljska opština.

Danilo Jauković - komandant 2 bataljona 3 proleterske sandžačke brigade na osmatračnici na Kamenoj Gori kod Prijepolja, januara 1944.

Minaret džamije, u Bukovici - pljevaljska opština, koja je spaljena od četnika, 1943.

Kolona boraca 8 brigade XXI divizije za vreme VII neprijateljske ofanzive na ograncima Besne Kobile, prema Crnoj Travi, aprila 1944.

Stojanović "Vilja" - komandant 3. bataljona 8. brigade u oslobođenom Vranju, 1944.

Grupa kurira u Crnoj Travi 1943

Prvi miting u oslobođenom Leskovcu, 1944.

Prvi miting u oslobođenom Leskovcu, 1944.

Prvi bataljon u Crnoj Travi, 1943.

Stojadin Pešić - diverzant koji je srušio zgradu železničke stanice u Vranjskoj Banji, 1944.

Rista Antunović Baja, sekretar okružnog komiteta KP za Leskovac, govori na prvom mitingu u oslobođenom Leskovcu, 1944.

Prvi miting u oslobođenom Leskovcu, 1944.

Prvi miting u oslobođenom Leskovcu, 1944.

Prvi miting u oslobođenom Leskovcu, 1944.

Narodni heroj Sava Kovačević i Vojin Popović (Petar Božović), 1942.

Razmena interniraca iz ustaških zatvora i nemačkih zarobljenika kod Posušja, 1942.

Grupa boraca 2.bataljona 10. hercegovačke brigade kod Posušja, avgu-sta 1942.

Borci 10. hercegovačke brigade kod Travnika 1942.

Mađarski fašisti streljaju grupu rodoljuba u Novom Sadu 1941.

Nemci streljaju taoce u Gorenjskom, Slovenija, januara 1942.

Nemački vojnici ubijaju zaostale i iznemogle partizane na Zelengori, juna 1943.

Italijanski vojnici sa zarobljenim partizanima u Crnoj Gori, 1942.

Italijanski vojnici pored streljanih rodoljuba u Sloveniji.

Italijanski vojnici nad pobijenim žrtvama kraj Sinja 26. avgusta 1941.

Razmena nemačkih zarobljenika za partizane i internirce iz ustaških
i nemačkih zatvora, kod Posušja, 1942.

Ustaška zverstva u Luburićevom stanu u Sarajevu, 1945.Prvi s desna Halid Nazečić – skojevac iz Sarajeva uhvaćen posle pokušaja atentata na Maksa Luburića.

Franciska Janez i Franc Prijatelj u Velikom Salašcu neposredno pred stre1janje, 1942.

Grupa boraca sa maskiranim tenkom u Hercegovini, 1943.

Streljanje talaca u zatvoru u Celju, 22 juli 1942.

Vešanje stanovništva u Šapcu, 1941.

Analfabetski tečaj organizovan u rejonu Zahum u Mostaru, 1945.

Italijani ispituju meštane nekog sela u Crnoj Gori, juna 1943.

Zarobljeni Nemci u Istri 1945.

Grupa boraca 2. proleterske brigade pored topa, koji je dejstvovao na italijansku diviziju "Murđe" u dolini Rame, 1943.

Prenošenje ranjenika u dolini Neretve za vreme Četvrte neprijateljske ofanzive, 1943.

Grupa boraca NOVJ sa meštanima oslobođenog Livna, 1942.

Deo kolone VII banijske divizije u dolini reke Rame za vreme Četvrte neprijateljske ofenzive, marta 1943.

Tenkovski bataljon 1. proleterske divizije u pokretu prema Kupresu, 1943.

Partizanska četa iz Preodca koja je ušla u sastav Livanjskog odreda, juna 1942.

Borci Livanjskog partizanskog odreda prave sklonište na planini Cincaru, 1942.

Vicko Krstulović i Vojin Zirojević sa borcima čete "Starac Vujadin" kod Sajkovića, 16 marta 1942.

Vlado Tomanović - zamenik komandanta Desete hercegovačke brigade i Iilija Stanišić - komesar bataljona kod Posušja, 1942.

Odlazak omladine Popova Polja - Hercegovina - u Omladinski bataljon, 1944.

Zaplenjena italijanska municija u dolini reke Rame za vreme četvrte neprijateljske ofanzive, 1943.

Četnici za vreme izvršavanja zločina u Srbiji.

Ustaše za vreme zločina nad zarobljenim partizanom, Bosna 1943.

Ustaše odvode srpski narod na streljanje u Hercegovini, 1941.

Zločin ustaša u logoru Jasenovac.