Mirko Fajdiga: Zidanšekova brigada II
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-793): znaci.net
UVOD5
OD PADCA POHORSKEGA BATALJONA DO USTANOVITVE ZIDANŠKOVE ? POHORSKE BRIGADE11
Pohorje brez partizanske enote11
Pohorska četa17
Pohorski bataljon (drugi)19
Pohorski odred28
Priprave za ustanovitev brigade na Pohorju41
Opombe48
USTANOVITEV BRIGADE IN NJENI BOJI NA POHORSKEM OBMOČJU53
ZAČETNA DEJAVNOST BRIGADE53
Ustanovitev XI. SNOB Miloša Zidanška53
Narodni heroj Miloš Zidanšek-Vencelj (Zdravko)65
V prvih dneh po ustanovitvi brigade68
Napad na vlak in požig tovame71
Nemške akcije proti novoustanovljeni brigadi75
Uspešni napadi na avtomobile pri Stranicah80
Začetek delovanja minerskega voda88
Pohod XIV. divizije in okrepljena dejavnost brigade90
Napad na vlak v Trbonjah in povezava z enotami XIV. divizije106
Politično in kulturno prosvetno deio ter delo organizacij KPS in ZKM121
Oster spopad z Nemci pri Vavkanu in celodnevni boji na Hudinji127
Dejavnost brigade v drugi polovici marca136
Napad na orožnike v Šmartnem pri Slovenjem Gradcu141
Boj z gestapovsko agenturo145
UTRJEVANJE BRIGADE IN KREPITEV NJENE OFENZIVNOSTI165
Akcije v Mislinjski dolini in hud spopad pri Jesenku nad Pamečami165
Povećana dejavnost na komunikacijah ter uničenje industrijskih in drugih objektov v Zrečah178
Napad na Mislinjo186
Glavna naloga mobilizacija193
Vojaško in politično utrjevanje brigade ter akcije na komunikacije199
Napad na policijska avtomobila in akcija v Oplotnici204
Pomembna zmaga v Kotu nad Oplotnico207
Napad na Spodnje Dovže214
Poraz Nemcev na Mali in Veliki Kopi220
Napad na policiste v Cinžatu in na vlak pri Fali225
Rušilna akcija na progi Dravograd?Velenje231
Zmaga Šercerjeve in Zidanškove brigade nad Mislinjo na Pohorju239
Ustanovitev Pohorskega odreda (drugega) in odhod brigade s Pohorja243
Pregled mobilizacijske, vojaško-politične, kultumo-prosvetne in propagandne dejavnosti246
Opombe261
BRIGADA MED SAVO IN SAVINJO290
Od Pohorja do Kamniških planin291
Zidanškovo brigado okrepi bataljon Slandrove brigade294
Napad na Zagorje, začetek skupnih akcij Slandrove in Zidanškove brigade298
Napad na sovražnika pri Sv. Trojici v Moravški dolini305
Za ustanovitev in proti ustanovitvi nove divizije in korpusa310
Priprave za osvoboditev Gornje Savinjske doline313
Brigada je v ogorčenih bojih osvobodila Gornji grad319
Nadaljevanje bojev za razširitev osvobojenega ozemlja332
Napad na Šmartno ob Dreti in Bočno338
Ustanovitev 4. bataljona343
Dejavnost brigade na Moravškem, v Zasavju in na območju Trojan348
Tragedija 1. čete 4. bataljona361
Napad na postojanko pri Sv. Katarini363
Iz notranjega življenja brigade366
Pogosti napadi na prometne zveze374
Napad na Braslovče in hudi boji v njihovi okolici382
Sodelovanje v bojih pri Poganku in pogoniškem mostu400
Zidanškova brigada je dobila zastavo409
Velika rušilna akcija na železniški progi Celje?Dravograd412
Boji in akcije na območju Kamnika416
Napad na postojanko Blagovica in Krašnja422
Uničenje postoj anke Sava in preboj čez reko Savo424
Pregled kultumo-prosvetne in agitacijsko-propagandne dejavnosti436
Opombe447
BRIGADA NA DOLENJSKEM460
Načrti glavnega štaba NOV in PO Slovenije jeseni 1944.460
Prvi dnevi na Dolenjskem, podelitev odlikovanj in srečanje s komandantom Stanetom464
Začetek bojev z domobranci in tragedija 2. bataljona470
Občuten poraz domobrancev in Nemcev na Tmiču, Cimiku in Selski gori485
Napad na sovražnikovo postojanko St. Vid pri Stični490
Napad na postojanko v Jevnici507
Od Save na območje Zužemberka, Semiča in Kočevja512
Sodelovanje v napadu na Kočevje520
Hudi boji na območju Občin530
Priprave enot za odhod z Dolenjskega539
Čez Savo na območje IV. operativne cone541
Opombe549
PONOVNO MED SAVO IN SAVINJO557
Velika sovražnikova ofenziva in razdelitev brigade557
Napad na štab brigade in na bolnišnico579
Težaven pohod 1. bataljona582
Pohod 2. in 3. bataljona ter žrtve v zaselku Slevo589
Zbiranje brigade po hudi nemško-domobranski ofenzivi596
Poskusi preboja brigad čez Savo in boji na Menini planini608
Opombe642
PONOVNA RAST BRIGADE IN NJENA DEJAVNOST V ZAKLJUČNIH BOJIH ZA OSVOBODITEV650
Vključitev brigade v XIV. divizijo, njena preureditev, krepitev in akcije650
Uspel napad na Vransko662
Akcije na nemške postojanke v Zasavskih revirjih672
Razoroževanje sovražnikovih enot in pohod v Celje683
Prihod v osvobojeni Maribor689
Ruski bataljon gre iz brigade693
Zidanškova brigada v Celovcu694
V zadnjih dneh vojne698
Zbiranje vojaškega plena, slovo od Koroške, razformiranje brigade701
Opombe712
POVZETEK716
PREGLED ŠTEVILA BATALJONOV, BORCEV, ČLANOV KPS, KANDIDATOV KPS IN SKOJ723
VIRI IN LITERATURA724
POVELJNISKI KADER729
Seznam borcev731
KAZALO KRAJEV. ENOT IN IMEN754
VSEBINA787