Mila Čobanski, Zvonimir Golubović: Novi Sad u ratu i revoluciji, 1941-1945
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-758): znaci.net
PREDGOVOR 5
NASTANAK I RAZVITAK RADNIČKOG POKRETA U NOVOM SADU DO 1941. GODINE 9
    Nastanak i razvitak Novog Sada do 1918. 9
    Razvitak industrije i počeci radničkog pokreta 18
    Radnički pokret do prvog svetskog rata 25
    Organizovanje revolucionarnih snaga u radničkom pokretu i borba sa socijaldemokratima 47
    Tarifni pokreti i štrajkovi radnika 1919. godine 57
    Dalji razvitak revolucionarnog radničkog pokreta do Vukovarskog kongresa 58
    Partija i njena aktivnost od Vukovarskog kongresa do Obznane 61
    Privredni razvitak Novog Sada između dva rata 64
    Borba KPJ za legalne forme rada 71
    Borba reformista i revolucionarnih snaga za uticaj u radnim masama i obnova revolucionarnih radničkih organizacija 73
    Obnova i delatnost KPJ, Saveza komunističke omladine i Saveza radničke omladine u Novom Sadu 78
    Borba za revolucionarni kurs KPJ 87
    Borba revolucionarnih snaga za jedinstvo sindikalnog pokreta - sprovođenje otvorenog pisma Kl 98
    Zavođenje otvorene diktature 103
    Revolucionarni radnički pokret pod šestoj anuarskom diktaturom (1929-1934) 109
    Rad na obnovi organizacija i partijskih foruma 140
    Značaj odluka IV zemaljske konferencije KPJ i VII kongresa Komunističke internacionale na dalji razvitak revolucionarnog radničkog pokreta 147
    Borba protiv fašizma i rata 155
    Omladinski pokret u Novom Sadu od 1934. do 1938. 161
    Rad među ženama od 1934. do 1938. 169
    Nova kriza u vrhovima KPJ 174
    Formiranje i aktivnost novog PK KPJ za Vojvodinu 179
    Situacija u revolucionarnom radničkom pokretu u Novom Sadu 182
    Osnivanje Stranke radnog naroda i njen rad u Vojvodini 190
    Obnova i izgradnja Partije i Saveza komunističke omladine od 1938. do aprilskog rata 193
    Akcije radničke klase u Novom Sadu od 1939. do 1941. 216
    Rad KPJ među ženama 1939. i 1940. 226
    Savez bankarskih osiguravajućih, trgovačkih i industrijskih činovnika 228
    Crvena pomoć 230
    Šesta pokrajinska partijska konferencija 232
    Izgradnja i rad tehnike Pokrajinskog komiteta Partije 239
    27. mart 243
NEPRIJATELJSKA AGRESIJA I OKUPACIJA 251
    Iz predistorije agresije Hortijeve Mađarske na Jugo-slaviju-Kulturbund - Mađarski kulturni savez u Jugoslaviju (MKSJ) 253
    Napad na Jugoslaviju i okupacija Bačke. - Uloga *pete kolone* 262
    Aprilski događaji u Novom Sadu 273
    Dizanje mostova u vazduh 11. aprila 1941. 276
    Trinaesti april - Hortijevi domobrani ulaze u Novi Sad 282
    Masovna ubistva 13/14. aprila 1941. 285
    Zločini u Temerinskoj i okolnim ulicama 289
    U kasarni kralja Petra I 292
    Streljanja na Dunavu 293
    U kasarni kralja Aleksandra i na drugim mestima u gradu 294
    Pucnjava počinje 297
    Glavno ratno poprište - Futoška ulica 298
    Drugi oblici terora okupatora aprila 1941. Uzimanje talaca - Zahtev za isplatu ?dobrovoljnog? priloga Jevreja 304
    Formiranje i rad ispostave Kemelharita aprila 1941. 306
    Formiranje i rad vojne uprave 308
    Izjava lojalnosti predstavnika srpske buržoazije u Novom Sadu 319
    Politika nacionalne neravnopravnosti i mađarizacije 320
    Ratne privredne mere okupatora 326
    Prisilno iseljavanje, logori, prinudni rad za Jevreje 330
PRIPREME ZA USTANAK 339
    Organizaciono-političke pripreme uoči 6. aprila 1941. godine 341
    Rad partijskog i skojevskog rukovodstva aprila - maja 1941. 350
    Rad na ostvarenju odluka Majskog savetovanja KPJ 361
    Reorganizacija KPJ i Skoja 369
    Napad Nemačke na SSSR 22. juna 1941. 408
    Čuvanje ugroženih, poznatih partijskih i skojevskih kadrova; lažne legitemacije 417
    Tehnika PK KPJ za Vojvodinu u Novom Sadu 420
    Način rasturanja agitacionog-propagandnog materijala 436
BORBA JE POČELA 443
    Neke mere okupatora posredno ili neposredno usmerene protiv KPJ, Skoja tj. narodnooslobodilačkog pokreta 445
    Poziv na ustanak 460
    Kursevi prve pomoći 471
    Planovi za oslobođenje komunista iz bačkotopolskog logora 473
    Pitanje oružja, eksploziva i drugog ratnog materijala. Tehnička grupa i njen rad 474
    Obuka u rukovanju oružjem i drugi zadaci vojnih desetina 480
    Palenje žita 483
    Odluka o stvaranju novosadskog partizanskog odreda 489
SISTEM NACIONALNE NERAVNOPRAVNOSTI 497
    Uvođenje građanske uprave 499
    Okupatorske ocene o prilikama i stanju u Bačkoj 506
    Politika nacionalne diskriminacije 508
    Udruživanje civilnih i vojnih okupatorskih snaga u borbi protiv NOP-a 511
    Pokretanje lista na srpskom jeziku Nova pošta 521
    Okupatorske političke stranke, staleške, verske, kulturne i druge organizacije u Novom Sadu krajem 1941 - Prisajedinjenje Bačke Mađarskoj 524
RASPLAMSAVANJE USTANKA 535
    Formiranje diverzantskih grupa i njihove akcije av-gusta 1941. 537
    Saradnja i veze komunista Novog Sada sa drugim de-lovima Bačke, Sremom i Banatom 548
    Pripreme za prebacivanje partizana u Srem 557
    Petrovaradinska grupa 562
    Hapšenje i suđenje članovima Francistijeve grupe 571
    Diverzantske akcije septembra i početkom oktobra 1941 - Pisanje parola, razbijanje izloga sa propagandnim materijalom, sečenje TT linija, paljenje ku-delje 577
    Dolazak članova Sekretarijata PK KPJ za Vojvodinu u Novi Sad - Pogibija Radivoja Ćirpanova 586
PROTIV UDAR OKUPATORSKIH VLASTI 597
    Hapšenje članova Partije, Skoja i saradnika NOP-a 597 Postupak sa uhapšenim komunistima 606
    Suđenje pripadnicima NOP-a 610
RAD NA OBNOVI NOP-a 639
    Boravak i rad oba sekretara PK KPJ za Vojvodinu u šajkaškoj 641
    Obnavljanje i omasovljavanje partijskog i skojevskog rada u Novom Sadu 647
    Pogibija sekretara PK Skoja za Vojvodinu, OK Skoja za južnu Bačku i hapšenje članova OK KPJ za južnu Bačku 658
    Prebacivanje rukovodstva na drugi teren, van Novog Sada 662
GENOCID U BAČKOJ 665
    Sukob u žabaljskom ritu - povod za raciju 667
    Uzroci racije 669
    Pripreme za izvođenje racije 674
    Racija u šajkaškoj 677
    Odluka o proširenju racije na Novi Sad i okolinu 686
    Neposredne pripreme za raciju i racija u Novom Sadu 688
    Tok racije 21. i 22. januara 696
    Pokolj od 23. januara 1942 700
    Ubistva u Dunavskoj ulici i na obali Dunava 706
    Ubistva na Uspenskom groblju 711
    Ubistva na *Štrandu* 713
    Ubistva na igralištu NAK-a 718
    Ubistva u kasarni 718
    Pojedinačna ili manja grupna ubistva 719
    Pljačka, skrnavljenje i sudbina leševa 724
    Završetak racije u Novom Sadu 729
    Racija u Srbobranu i Starom Bečeju kraj racije u Bačkoj 732
    Događaji posle januara 1942. vezani za raciju 734
Sadržaj 753