Branko J. Bokan: Srez Sanski Most u NOB 1941–1945. godine II
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-612): znaci.net
I
VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA I PRIPREME USTANKA
9
1. VOJNO-POLITIČKA SITUACIJA9
       Organizovanje ustaške vlasti u sanskom srezu i prvi otpori10
       Majski otpor stanovništva Tramošnje i okoline13
       Prve žrtve ustaškog terora15
       Treći sukob s ustašama i prva borba s Nijemcima16
       Borba s ojačanim njemačkim bataljonom17
       Hapšenje talaca18
       Vješanje strijeljanih19
       Razvoj situacije poslije majske pobune22
2. PRIPREME USTANKA U BOSANSKOJ KRAJINI28
3. PRIPREME USTANKA U SREZU SANSKI MOST31
II
USTANAK
37
1. U BOSANSKOJ KRAJINI37
2. USTANAK NA SANSKOM SREZU40
       Na području Lušci-Palanke41
       Na području Jelašinovaca i Dabra53
       Na području Međeđeg Brda58
       Na području Majkić-Japre i Budimlić-Japre60
       Zbor ustanika pred napad na neprijatelj evo uporište u Budimlić-Japri63
       Napad na ustaše i žandarme u Budimlić-Japri64
       Prva ustanička komanda mjesta66
       Zbor u Lipniku67
       Povratak neprijatelja u Budimlić-Japru68
       Lažne optužbe i ?suđenje? Stojanu Makiću69
       ?Puk ustaničkih snaga?70
       Lukavice i Podvidača u ustanku72
       Naoružanje ustanika u vrijeme pokretanja ustanka74
III
TEROR I ZLOČINI OKUPATORA I USTAŠA U LJETO 1941. GODINE
77
1. PLAN ISTREBLJENJA SRBA77
2. PRISILNI RAD79
3. MASOVNA HAPŠENJA I UBIJANJA82
       Svjedočenje preživjelih žrtava84
       Ustaški zločin u Sanskom Mostu84
       Većina odraslih Kljevčana je poubijana87
       Istrebljenje nedužnih ljudi Čaplja, Lužana i Kasapnice89
       Stradanje Podlužana91
       Ubijanje nedužnih ljudi u Starom Majdanu i okolnim selima92
       Zločini ustaša u Usorcima93
       Svjedočanstva očevidaca93
       Zvanični ustaški izvještaji o zločinima96
       Izvršioci zločina genocida98
4. PRIMJERI ZAŠTITE SRBA102
5. PRISILAN PRELAZAK SRBA NA KATOLIČKU VJERU105
IV
RAZVOJ USTANKA AVGUSTA?OKTOBRA 1941. GODINE
109
1. USTAŠE SU PROMIJENILE TAKTIKU109
2. ?ČIŠĆENJE? TERENA PREMA LUŠCI-PALANCI111
       Borba južno od Budimlić-Japre111
       Borba u rejonu Naprelja i Miljevaca112
       Borba oko Sanice116
       Posljedice nove ustaške taktike119
3. FORMIRANJE PRVIH USTANIČKIH ODREDA123
       Ustanički odred Majkić-Japra123
       Gerilski odred Jelašinovci126
       Prve akcije129
       Veze s ustanicima iz Lušci-Palanke130
       Polaganje zakletve131
       Zasjeda u Janjilima132
4. FORMIRANJE KOMANDE GERILSKIH ODREDA KRUPA?SANA I NJEN RAD139
       ?Opšta sjednica predstavnika svih gerilskih odreda?141
       Ustanički odred Lušci-Palanka147
       Formiranje seoskih vodova153
5. DOLAZAK ŠTABA PARTIZANSKIH ODREDA ZA BOSANSKU KRAJINU I SAVJETOVANJA U MAJKIĆ-JAPRI155
       Formiranje novih vodova i odreda158
6. AKTIVNOST GERILSKIH PARTIZANSKIH ODREDA
(Septembar?oktobar 1941. godine)
165
       Zasjeda kod Naprelja i Fajtovaca165
       Napad na stražu kod dabarskog mosta165
       Rušenje pruge166
Paljenje Skucanog Vakufa167
       Napad na neprijatelja na brdu Turić168
       Vod Jelašinovačkog gerilskog odreda u Rujiškoj169
       Napad na neprijatelja u Budimlić-Japri169
       Sahrana Petra Škundrića komandanta Partizanskog odreda Jelašinovci171
       Dolazak drvarsko-petrovačkih odreda i četa172
       Pregled naoružanja ustaničkih odreda u sanskom srezu, 1941. godine175
       Akcije u oktobru 1941. godine176
       Zasjeda na pruzi u Gornjoj Sanici176
       Napad na neprijateljeve straže u Gorici, Naprelju, Fajtovcima i Gornjem Kamengradu177
       Napad na ustaško uporište u Kljevcima179
       Prelazak poručnika Beluhana u partizane181
V
UČVRŠĆIVANJE USTANKA I AKCIJE USTANIKA U RAZDOBLJU OKTOBAR?DECEMBAR 1941.
183
1. PRVA REORGANIZACIJA USTANIČKIH JEDINICA
(oktobar 1941)
183
       Formiranje brigada i Krajinske divizije183
       Formiranje četa i bataljona186
       Prvi sastanak komunista grmečkog područja188
       Sastanak vojnih i političkih rukovodilaca189
       Četvrti bataljon ?Slobode?190
       Ljubijsko-prijedorska partizanska četa191
       Četvrta četa 4. bataljona ?Slobode?192
       Polaganje partizanske zakletve u Dabru193
2. DRUGA REORGANIZACIJA PARTIZANSKIH JEDINICA
(početak novembra 1941.)
196
       Formiranje 1. krajiškog NOP odreda196
       Štab 1. krajiškog NOP odreda na grmečkom sektoru198
       Reorganizacija 4. partizanske čete201
       Reorganizacija Ljubijsko-prijedorske čete202
       Nastanak i djelovanje seoskih partizanskih straža203
3. EKONOMSKO-POLITIČKO STANJE NA SLOBODNOJ TERITORIJI I NEKE POJAVE U PARTIZANSKIM JEDINICAMA
(septembar?decembar 1941.)
210
4. AKCIJE U PERIODU NOVEMBAR?DECEMBAR 1941. GOD.221
       Zasjeda u Husimovcima221
       Zasjeda u kljevačkoj crkvi221
       Napad na prugu i zasjeda u Krkojevcima223
       Akcija Hašanskog voda225
       Napad na neprijateljevo uporište u Starom Majdanu225
       Odbijanje napada ustaša na Međeđe Brdo229
       Prva borba protiv Italijana na teritoriji sanskog sreza230
       Zasjeda u Dževaru234
5. BLOKADA NEPRIJATEUEVOG UPORIŠTA U BUDIMLIĆ-JAPRI236
6. PARTIZANSKE RELEJNE STANICE241
7. ŠTABOVI I KOMANDE USTANIČKIH, GERILSKIH I PARTIZANSKIH JEDINICA NA SANSKOM PODRUČJU U 1941. GODINI244
VI
ORGANIZACIJA RADA I ŽIVOTA NA OSLOBOĐENOJ TERITORIJI
249
1. FORMIRANJE I RAD PRVIH PARTIZANSKIH ORGANIZACIJA I RUKOVODSTAVA249
       Prvi članovi i organizacije KPJ na području sanskog sreza250
       Formiranje Okružnog komiteta KPJ za Bihać (Grmeč)252
2. SITUACIJA NASTALA USLJED PRODORA ITALIJANSKOG OKUPATORA I NJEGOVE DEMAGOŠKE POLITIKE256
       Borba protiv italijanskog okupatora na području Grmeča258
       Sprečavanje uticaja italijanskog okupatora na teritoriji sanskog sreza261
       Konferencija vojno-političkih rukovodilaca 1. krajiškog NOP odreda u Majkić-Japri266
       Agitaciono-propagandna aktivnost267
3. ORGANIZOVANJE VLASTI NA OSLOBOĐENOJ TERITORIJI272
       Formiranje prvih organa nove vlasti na teritoriji sanskog sreza273
       Izbor i rad narodnooslobodilačkih odbora na oslobođenoj teritoriji281
       Prvi ilegalni NOO i povjerenici298
       Odjek partizanskih akcija u nekim neoslobođenim selima299
4. ORGANIZOVANJE I RAD MASOVNIH ANTIFAŠISTIČKIH POLITIČKIH ORGANIZACIJA301
       Organizovanje i rad omladine301
       Početak organizovanog rada žena310
       Počeci kulturno-prosvjetnog rada314
5. IZGRADNJA I RAD PRVIH PARTIZANSKIH BOLNICA I RADIONICA I DRUGE AKTIVNOSTI U PARTIZANSKOJ POZADINI322
       Prva partizanska bolnica na Grmeču322
       Početak rada partizanskih radionica324
       Pravljenje štambilja za partizanske komande i ustanove328
VII
ŠIRENJE USTANKA NA ISTOČNE DIJELOVE SREZA I RAZVOJ ILEGALNOG NOP U NEOSLOBOĐENIM PODRUČJIMA DO KRAJA 1941. GODINE
331
1. POČETAK BORBI NA PODRUČJU TRAMOSNJE, KOZICE I OKOLNIH SELA331
       Prolazak ribničkih partizana333
       Prvi ustanici na području Tramošnje, Kozice i okolnih sela334
       Prva ustanička jedinica336
       Žandarmi napuštaju kasarnu u Ilidži337
       Napad na neprijateljsko uporište u Tominskoj Palanci337
       Naoružanje prvih ustanika338
       Odnosi ustanika Tramošnje, Kozice i okolnih sela i stanovnika Kijeva i Kamička339
       Izbor prvih povjerenika i NOO340
2. STANJE NA OKUPIRANOM PODRUČJU U PERIODU AVGUST?DECEMBAR 1941. GODINE342
3. POČETAK ILEGALNOG RADA ZA NOP NA OKUPIRANOJ TERITORIJI347
       Bjekstvo domobrana sa puškomitraljezom u partizane351
       Uključivanje poručnika Vladimira Beluhana u ilegalnu grupu i njegov odlazak u partizane352
4. AKTIVNOST ILEGALNE GRUPE U SANSKOM MOSTU354
VIII
RAZVOJ I DALJE UČVRŠĆIVANJE USTANKA I NOB
januar?juni 1942. godine
363
1. POLITIČKO-ORGANIZACIONA AKTIVNOST NA SANSKOM SREZU366
       Formiranje i ispraćaj Grmečke proleterske čete367
       Partijsko savjetovanje u Eminovcima371
       Formiranje sreskog komiteta KPJ373
       Novi članovi i organizacije KPJ375
       Prva okružna konferencija SKOJ-a376
       Formiranje sreskog komiteta SKOJ-a379
       Početak stvaranja organizacije Narodnooslobodilačkog saveza omladine Bosne i Hercegovine (NOSOBiH)383
       Formiranje opštinskih narodnooslobodilačkih odbora385
       Reorganizacija, izmjene i popune nekih seoskih narodnooslobodilačkih odbora387
2. VOJNIČKA AKTIVNOST (BORBE I AKCIJE)
januar?april 1942. godine
391
       Sanski bataljon391
       Akcije na sektoru prema Sanskom Mostu, Kljevcima i Sanici393
       Napad na neprijateljevo uporište Begina Glavica394
       Borba Bravske čete s Italijanima u Majkićima395
       Napad ustaša na Kljevce396
       Akcije na sektoru Budimlić-Japre397
       Oslobođenje Budimlić-Japre399
       Razoružavanje Prekajske čete403
       Oslobođenje Starog Majdana404
       Prodor partizanskih jedinica u dolinu rijeke Sane405
       Napad na straže u Pejićima i Usorcima407
       Zasjeda u Usorcima407
       Zasjeda kraj rijeke Sane409
       Napad na neprijateljevo uporište u Ališićima410
       Formiranje 3. čete 1. bataljona411
       Reorganizacija 3. čete u dvije sanske čete412
       Napad na neprijateljsko uporište u Briševu413
       Borbe sa Sanskom posadom bojnom415
       Reorganizacija Sanskog bataljona 1. krajiškog NOP odreda417
       Formiranje Udarnog bataljona 1. krajiškog NOP odreda419
       Vojni sud Prvog bataljona419
       Razoružavanje i udaljavanje šovinista iz jedinice421
       Proslava Prvog maja 1942. godine422
3. STANJE NA OKUPIRANOM PODRUČJU
(januar?maj 1942. godine)
425
       Aktivni saradnici i pomagači NOP426
       Veze ilegalne grupe s partizanima Podgrmeča i ustanicima na području Tramošnje i odlazak Hasana Kikića i drugih saradnika NOP-a u partizane428
       Hapšenje Hazima Bilalbegovića i grupe saradnika NOP433
4. RAZVOJ SITUACIJE NA SEKTORU TRAMOŠNJE I OKOLNIH SELA
(januar?maj 1942. godine)
436
       Borba u Škrljevitoj i Tramošnji436
       Bataljon Vrbljančana u Tramošnji437
       Koncentracija četnika na sektoru Tramošnje i Kozice437
       Četnički pučevi438
       Drugi puč u Kozičkoj četi i ubistvo Riste Kovačevića439
5. ODLAZAK ITALIJANSKIH I DOLAZAK NJEMAČKIH JEDINICA U BOSANSKU KRAJINU441
       Borbe s Italijanima441
       Upad neprijatelja u Jelašinovce442
       Ustaško-četnički sporazumi za borbu protiv partizana444
IX
RAZVOJ DOGAĐAJA MAJA I JUNA 1942. GODINE
447
1. BORBA ZA OSLOBOĐENJE PRIJEDORA447
       Dolazak Rate Dugonjića u Bosansku krajinu451
2. NAPADNA DJEJSTVA U CILJU POMOĆI OPKOLJENIM PARTIZANIMA NA KOZARI452
       Oslobođenje Bosanske Krupe453
       Prvi napad na garnizon u Sanskom Mostu453
       Tok napada454
       Povratak Udarnog bataljona iz Sanskog Mosta458
3. AKTIVNOST I ŽIVOT NA SLOBODNOJ TERITORIJI U PRVOJ POLOVINI 1942. GODINE460
       Operativni štab NOP i DV za Bosansku krajinu u Lušci-Palanci460
       Formiranje prve partizanske krajiške baterije i radionice Operativnog štaba u Suvajskom Međugorju463
       Snabdijevanje partizanskih jedinica464
       Izgradnja magacina u Grmeču465
       Vojno-politički kursevi (april?juli 1942. godine)467
X
RAZVOJ NOB U DRUGOJ POLOVINI 1942. GODINE
469
1. DOLAZAK VRHOVNOG ŠTABA I GRUPE PROLETERSKIH BRIGADA U BOSANSKOJ KRAJINI469
       Marš grupe proleterskih brigada za Bosansku krajinu Vojno-politička situacija u Bosanskoj krajini sredinom 1942.471
2. ORGANIZOVANJE NOVIH PARTIZANSKIH JEDINICA476
       Formiranje 4. bataljona 1. krajiškog NOP odreda476
       Konferencija rukovodilaca jedinica 1. krajiškog NOP odreda477
       Formiranje 2. krajiške NOU brigade478
3. AKTIVNOST NEPRIJATELJA U SANSKOM MOSTU I OKOLINI482
       Hapšenje Jevreja i upućivanje u koncentracioni logor482
       Hapšenje ilegalnih saradnika NOP-a483
       Izgradnja i posjedanje ?zaštitnog bedema? (?Postav Jugozapad?)485
       Neprijatelj zaposjeda Đedovaču i Brajića Tavan488
       Stanje u domobranskim i četničkim jedinicama489
4. VOJNE AKCIJE U PERIODU JUL?SEPTEMBAR 1942. GOD491
       Zajednički štab 1. i 2. krajiškog NOP odreda491
       Godišnjica ustanka491
       Ometen paradni marš domobrana492
       Peti napad na ustaško-domobransko uporište u Demiševcima493
       Oslobođenje Gornje Sanice i Saničke doline494
       Suđenje zarobljenim ustašama pred narodnim sudom u Jelašinovcima496
       Formiranje nove 1. čete bataljona ?Petar Škundrić?497
       Sukobi s neprijateljevim jedinicama497
       Prvi napad na neprijateljsko uporište u Vrhpolju498
       Drugi napad na neprijateljsko uporište u Vrhpolju499
       Napad na neprijateljska uporišta u Staroj Rijeci i Starom Majdanu501
5. OMLADINSKI I VIŠI VOJNO-POLITIČKI KURSEVI ODRŽANI U LJETO I JESEN 1942. GODINE502
6 .FORMIRANJE 6. KRAJIŠKE NOU BRIGADE505
       Brojno stanje i naoružanje 1. krajiškog NOP odreda pred reorganizaciju505
       Naredba o formiranju 6. krajiške NOU brigade507
7. FORMIRANJE KOMANDE PODGRMEĆKOG PODRUČJA510
8. AKTIVNOSTI I DOGAĐAJI NA SLOBODNOJ TERITORIJI U LJETO I JESEN 1942. GODINE513
       Sakupljanje ljetine i formiranje Prve krajiške udarne poljoprivredne brigade513
       Prva Sreska konferencija KPJ515
       Bjekstvo grupe boraca u četnike519
       Aktivnost organizacije Antifašističkog fronta žena (AFŽ)521
       Nove organizacije i aktivnosti SKOJ-a i USAOJ-a524
       Početak organizovanja i široka aktivnost pionira526
9. VOJNE AKCIJE U OKTOBRU?NOVEMBRU531
       Jačina i raspored neprijateljevih uporišta531
       Ponovno oslobođenje Ključa532
       Proboj 5. kozarske brigade s Kozare u Podgrmeč533
       Ponovni napad na neprijateljska uporišta u Staroj Rijeci i Starom Majdanu534
       Višednevne borbe protiv neprijatelja koji je zaposjeo liniju Bosanski Novi ? Suhača ? Đedovača ? Čaplje535
       Prve akcije 4. NOU divizije540
       Zadaci bataljona i brigada541
       Tok napada541
10. BORBE U DECEMBRU ZA SANSKI MOST I OKOLINU547
       Korpusna zapovijest za drugi napad na Sanski Most547
       Zapovijesti štabova 4. i 5. divizije552
       Vojno-političke pripreme boraca i starješina za napad553
       Podvig 1. bataljona ?Petar Škundrić?553
       Likvidacija uporišta na Djedovači i Umcima554
       Prvi izvještaj komandanta 4. divizije355
       Bjekstvo neprijatelja iz Pobriježja i Demiševaca556
       Uspjesi 5. divizije557
       Prodor u grad ustaša i domobrana iz Sasine558
       Izvještaj Šaba 1. korpusa Vrhovnom štabu558
       Prodor neprijatelja od Prijedora560
       Borbe oko Sanskog Mosta561
       Ponovni napad na neprijateljevo uporište u Sanskom Mostu562
       Izvještaj Vrhovnom štabu o rezultatima borbe za Sanski Most565
       Zarobljenici i plijen567
       Blokada neprijateljevog uporišta u Sanskom Mostu568
11. ZABRINUTOST U REDOVIMA OKUPATORA I KVISLINGA573
12. SITUACIJA U TRAMOŠNJI I OKOLNIM SELIMA575
13. IZBOR, SASTAV I RAD ORGANA NARODNE VLASTI577
       Poziv narodu na izbore577
       Izbori seoskih NOO578
       Izbori opštinskih NOO580
       Izbor prvog sreskog NOO581
14. DJELOVANJE SRESKOG KOMITETA KPJ583
15. DALJI RAZVOJ SANITETSKE SLUŽBE U PODGRMEČU586
       Izgradnja partizanskih bolnica586
       Rješavanje osnovnih problema saniteta587
       Pojava pjegavog tifusa590
16. SMOTRA 4. NOU DIVIZIJE593
Sadržaj599