Tone Ferenc: Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941-1945
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-861): znaci.net
VSEBINA243
I. NACISTIČNA RAZNARODOVALNA POLITIKA V EVROPI 1938—19457
Temelji nacistične raznarodovalne politike7
Raznarodovanje v Avstriji in na Češkem17
Raznarodovanje na Poljskem in v Sovjetski zvezi22
    V zahodnih predelih Poljske33
    V generalni guberniji in v Sovjetski zvezi42
    Generalplan Ost45
Raznarodovanje v Alzaciji, Lotaringiji in v Luksemburgu49
Aneksionistične težnje v Jugoslaviji51
II. NEMŠKE IMPERIALISTIČNE PRETENZIJE V SLOVENIJI IN NACISTIČNA OKUPACIJA SLOVENSKE ŠTAJERSKE IN GORENJSKE62
Germanizacija slovenskega ozemlja do leta 1918.62
Nemške imperialistične pretenzije v Sloveniji med svetovnima vojnama78
Nemške imperialistične pretenzije v Sloveniji po priključitvi Avstrije k rajhu97
Okupacija slovenske Štajerske in Gorenjske131
    Poslednje priprave131
    Uvedba civilne uprave138
III. MNOŽIČNE DEPORTACIJE SLOVENCEV 174174
Prvi načrti za množične deportacije174
Himmlerjeva navodila za deportacije Slovencev176
Ustanovitev preseljevalnih štabov in taborišč ter prve aretacije Slovencev179
    Ustanovitev preseljevalnih štabov179
    Ustanovitev uradov za utrjevanje nemštva181
    Aretacije in preseljevalna taborišča na slovenskem Štajerskem187
    Aretacije in preseljevalna taborišča na Gorenjskem208
Politično in rasno ocenjevanje210
    Na slovenskem Štajerskem211
    Na Gorenjskem218
Razgovori z vojaškim poveljnikom za Srbijo in pogajanja z vlado Nezavisne države Hrvatske225
Deportacija iprvega vala iz slovenske Štajerske in Gorenjske239
    Deportacija iz slovenske Štajerske240
    Deportacija iz Gorenjske246
    Vprašanje deportacij Hrvatov248
Deportacija drugega vala iz slovenske Štajerske252
Prekinitev deportacij263
    Srbija in Hrvatska264
    Gorenjska in slovenska Štajerska274
Nadaljevanje deportacij280
Deportacija tretjega vala iz slovenske Štajerske290
Deportacije "sposobnih za ponemčenje"332
Deportacije sorodnikov partizanov in ubitih talcev in novi načrti za množične deportacije Slovencev na Gorenjskem343
    Deportacije sorodnikov partizanov in ubitih talcev345
    Novi načrti za množične deportacije na Gorenjskem363
IV. POLOŽAJ IN ŽIVLJENJE SLOVENCEV V IZGNANSTVU417
V Srbiji418
    Priprave za sprejem in razmestitev izgnancev418
    Položaj izgnancev425
    Izgnanci in narodnoosvobodilna borba429
    V osvobojeni Srbiji in vrnitev v domovino433
Na Hrvaškem in v Bosni436
    Priprave za sprejem in razmestitev436
    Položaj izgnancev451
    Položaj izgnanih duhovnikov469
    Izgnanci in narodnoosvobodilna borba472
    Vrnitev v domovino473
V Nemčiji474
    Priprave za sprejem in razmestitev474
    Položaj izgnancev477
        Delitev v taboriščih477
        Prisilno delo481
        Ponemčevanje483
        Prehrana487
        Omejevanje stikov z zunanjim svetom488
        Vprašanje odškodnine za imetje490
        Omejevanje povratka v domovino494
        Ukrepi proti bežanju iz taborišč499
    Neuspeli načrt naselitve Slovencev na Poljskem504
        Poskus kolonizacije lublinskega distriikta504
        Slovenci v kolonizacijskih načrtih510
V. NASELJEVANJE NEMCEV 550554
Preselitev kočevskih Nemcev554
    Kočevski Nemci do zloma Jugoslavtije554
    Kočevski Nemci apnila 1941.570
    Priprave za preselitev581
    Himmlertjeva odredba o preselitvi in diplomatska pogajanja v Rimu593
    Predlogi za odložitev preselitve599
    Opcija in pregled605
    Preseljevanje in prva razočaranja616
Preselitev Nemcev iz Ljubljane626
Naseljevanje Nemcev ob Savi in Sotli632
    Načrti in priprave za naselitev633
    Razmere ob preselitvi in konec samostojnosti vodstva kočevskih Nemcev642
    Razmere po naselitvi in ukinitev naselitvenega štaba SS "Südmark"649
    Nasaditev na posestva657
Naseljevanje Nemcev v drugih predelih slovenske Štajerske in na Gorenjskem678
    Naseljevanje na slovenskem Štajerskem679
    Naseljevanje na Gorenjskem686
VI. PONEMČEVANJE SLOVENSKEGA PREBIVALSTVA731
Spreminjanje zunanjega videza dežele731
Uničevanje slovenskega družbenega življenja734
Uničevanje slovenske kulture736
Štajerska domovinska zveza in Koroška ljudska zveza744
    Štajerska domovinska zveza745
    Koroška ljudska zveza759
    Članstvo v organizacijah in državljanske kategorije prebivalstva762
    Vprašanje tako imenovanih zaščitencev768
    Odnos do tako imenovanih tujcev771
    Zamisli o "presajanju" Slovencev v rajh777
    Politično in raznarodovalno delo v organizacijah781
Ponemčevanje slovenskih otrok v otroških vrtcih in šolah789
Raznarodovalni nameni na nekaterih drugih področjih798
Pregledni oris virov in literature815
Kazalo osebnih imen827
Kazalo krajevnih imen843
Vsebina859