Dragoljub Mirčetić: Dvanaesta srpska brigada: od Crne Trave (Ostrozub) do Vinkovaca
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-421): znaci.net
UVOD 9
BRIGADA U JABLANICI 21
U majskoj ofanzivi 21
Borbe kod Oruglice 23
Napad na Leskovac 27
Napad Brigade na neprijateljsku posadu u Grdelici 35
O borbama kod Oruglice 39
NA BABIČKOM I NAD KOMUNIKACIJOM NIŠ—SKOPLJE 48
Borbe kod Konopnice i Lipovice 48
Preko demarkacione linije na Babičko i nazad 54
Napad na Priboj (Vranjanski) 60
Borba kod Krive Feje 65
Operacija *Nedelja pacova* 73
Napad na Predejane 74
ŽIVOT I RAD U BRIGADI 87
Organizacija i formacija 88
Vojna obuka 93
Politički rad i ideološka izgradnja 95
Komunistička partija Jugoslavije u Brigadi 101
Savez komunističke omladine Jugoslavije u Brigadi 106
PONOVO NA BABIČKOM 112
Napad na Vlasotince 113
Opet na Babičkom 112
Na prostoru Zaplanje—Lužnica 124
Babički partizanski odred 127
Borbena dejstva u Zaplanju i na Babičkoj gori 129
BRIGADA U NIŠKOJ OPERACIJI 136
U podnožju Suve planine 138
Prva vlasotinačka brigada 142
Napad na Vlasotince 142
Nemačka spoljna odbrana Niša 152
Nemci u prodoru 156
Oslobođenje Vlasotinca 165
Pravac Niš 169
Brigada u Nišu 177
NA KRAJU BORBI U JUGOISTOČNOJ SRBIJI 181
OD NIŠA PREKO KOSOVA I METOHIJE U NOVI PAZAR I SJENICU 185
Na Kosovu i Metohiji 187
Borbe za Novi Pazar 192
Deset dana u Novom Pazaru 201
Novi borbeni zadatak 203
Borbe oko Sjenice 209
Brigada u opštoj rezervi Štaba 22. divizije 224
U Novom Pazaru 229
Život i rad Brigade 231
Prva partijska konferencija Brigade 236
NA MOSTOBRANU VIŠEGRAD—DRINA 246
U pokretu prema prostoriji Vardište—Užice 248
Preko Požege i Obrenovca na Drinu 256
U borbama na Drini 260
Na položajima kod Loznice 274
VOJNA OBUKA I IDEOLOŠKO-POLITIČKA IZGRADNJA 284
Vojna obuka boraca i starešina 284
Politička i ideološka izgradnja 290
Kulturno-prosvetni rad 293
Nova formacija Brigade 295
NA SREMSKOM FRONTU 298
U pokretu pravcem: Tabanovići—Kukujevci—Batrovci 299
Borbeni zadatak 22. divizije i 12. brigade 301
Pripreme za borbe na Sremskom frontu 304
Rad Štaba Brigade 313
Neprijateljska odbrana pred Brigadom 313
U borbi za Lipovac 317
NA KRAJU BORBENOG PUTA 325
U Vinkovcima 325
Pred Vrhovnim komandantom maršalom Titom 327
U zapadnoj Srbiji i Makedoniji 329
PRILOZI 339
PRILOG 1: OBOSTRANI PREGLED GUBITAKA U LJUDSTVU 341
PRILOG 2: SASTAV ŠTABOVA I KOMANDI JEDINICA DVANAESTE SRPSKE UDARNE BRIGADE 344
Štab Brigade 345
Prvi bataljon 347
Drugi bataljon 349
Treći bataljon 351
Četvrti bataljon 353
Jedinice pri Štabu 12. brigade 356
PRILOG 3: PREGLED POGINULIH I UMRLIH BORACA I RUKOVODILACA 357
PRILOG 4: IZVORI I LITERATURA 411
Arhivska građa 411
Objavljena građa 412
Literatura 412
SADRŽAJ 417