Anton Ikovic, Marijan Linasi: Koroško partizansko zdravstvo
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-401): znaci.net
PREDGOVOR5
UVOD11
OPOMBE17
I * KRATEK PREGLED NOB NA KOROŠKEM IN SOLČAVSKEM19
ZNAČILNOSTI NOB NA KOROŠKEM19
POLITIČNO ORGANIZIRANJE PREBIVALSTVA20
VOJAŠKE AKCIJE PARTIZANSKIH ENOT DO FEBRUARJA 1944.22
PARTIZANSKE ENOTE NA KOROŠKEM IN NJIHOVI BOJI OD FEBRUARJA 1944 DO KONCA VOJNE24
NARODNOOSVOBODILNI BOJ NA SOLČAVSKEM29
Prihod okupatorja29
Prvi pojavi upora in nemška reakcija nanje29
Začetki partizanstva30
Razmah partizanstva v letu 1944. in zatišje po decembrski ofenzivi30
OPOMBE34
II * PARTIZANSKI RANJENCI NA KOROŠKEM DO FEBRUARJA 1944.36
ZNAČILNOST OBDOBJA IN ZDRAVLJENJA PARTIZANSKIH RANJENCEV36
RANJENI BORCI V ENOTAH41
RANJENI POLITIČNI DELAVCI NA KOROŠKEM62
ZAKLJUČEK68
OPOMBE70
III * PARTIZANSKE BOLNIŠNICE NA SOLČAVSKEM 1944?1945.74
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBDOBJA74
DRVARSKA KOČA OB POTOKU RUČNIKU V MATKOVEM KOTU ? PRVI ZASILNI OBJEKT ZA RANJENCE78
Prihod Štirinajste divizije na Solčavsko78
Razmere v prvi zasilni bolnišnici84
Ranjenci v prvi zasilni bolnišnici na Solčavskem93
?SLOVENSKA VOJNO-PARTIZANSKA BOLNIŠNICA?, SEVEROZAPADNI CENTER ?V MATKOVEM KOTU?94
Gradnja bolnišnice in razmere v njej do evakuacije94
Nemška hajka in evakuacija bolnišnice94
Ranjenci v SVPB-SZC104
BOLNIŠNICA PRI KNEZOVI ELEKTRIČNI CENTRALI V ROBANOVEM KOTU108
SLOVENSKA VOJNO-PARTIZANSKA BOLNIŠNICA, SEVEROZAPADNI CENTER I IN II V ROBANOVEM KOTU118
Graditev obeh bolnišnic in notranja organiziranost118
Osebje SVPB-SZC I in II122
Oskrbovanje bolnišnic126
Politično delo v obeh bolnišnicah130
Zimska ofenziva, evakuacija ranjencev iz Robanovega kota in usoda obeh bolnišnic132
PREMIČNA BOLNIŠNICA NA SOLČAVSKEM IN V ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI (Pokretna ekipa-P.E.I in II)136
Ustanovitev premične bolnišnice in njeno delovanje do zime 1944/45.136
Usodna pot 1. bataljona Zidanškove brigade čez Belsko planino in prihod ozeblih borcev v premično bolnišnico144
Umik nove premične bolnišnice v zgornjo Mežiško dolino in ponovna vrnitev na Solčavsko spomladi 1945.147
ZAKLJUČEK151
OPOMBE154
IV * PARTIZANSKO ZDRAVSTVO NA KOROŠKEM JUŽNO OD DRAVE OD FEBRUAR JA 1944 DO KONCA VOJNE159
BOLNIŠNICA B-ll V BISTRI PRI ČRNI NA KOROŠKEM159
Ideja o gradnji bolnišnice in začetek gradnje159
Izgradnja prvih objektov bolnišnice162
Prihod prvih ranjencev in življenjske razmere v bolnišnici166
Razmere v bolnišnici do evakuacije173
Izdaja bolnišnice in evakuacija ranjencev175
Preselitev v novo postojanko in življenje ranjencev in osebja do konca vojne180
PREHODNA PARTIZANSKA BOLNIŠNICA MIRTA184
POSAMEZNI BUNKERJI V MEŽIŠKI DOLINI, KJER SO SE ZDRAVILI PARTIZANSKI RANJENCI IN BOLNIKI186
VOJNO-PARTIZANSKA BOLNIŠNICA ?KRTINA? NAD JEZERSKIM188
VOJNO-PARTIZANSKA BOLNIŠNICA ?ZA MLINI? NA OBIRSKEM191
SANITETNI BUNKERJI NA OBIRSKEM V LETU 1945 IN ZDRAVLJENJE RANJENCEV V NJIH193
VOJNO-PARTIZANSKA BOLNIŠNICA ?AMERIKA? V ZGORNJEM KOTU PRI SELAH NA KOROŠKEM196
RANJENCI V ZILJSKI DOLINI204
PRIMERI SODELOVANJA PREBIVALSTVA V FOMOČI RANJENCEM208
ZAKLJUČEK210
OPOMBE213
V * RANJENCI NA KOROŠKEM SEVERNO OD DRAVE216
RANJENCI MED GURSKIMI PARTIZANI216
RANJENCI NA OBMOČJU SVINŠKE PLANINE220
ZAKLJUČEK235
OPOMBE237
VI * SANITETA V KOROŠKIH PARTIZANSKIH ENOTAH OD FEBRUARJA 1944. DO KONCA VOJNE239
STANJE PREHRANE V ENOTAH239
STANJE OBLEKE IN OBUTVE V ENOTAH241
SKRB ZA HIGIENO V ENOTAH242
SPLOŠNO ZDRAVSTVENO STANJE V ENOTAH244
ORGANIZACIJA SANITETNE SLUŽBE V ENOTAH245
OPOMBE248
VII * DRUGE SANITETNE IN NESANITETNE USTANOVE, POMEMBNE ZA KOROŠKO PARTIZANSKO ZDRAVSTVO250
VLOGA GORENJSKIH PARTIZANSKIH AMBULANT V KOROŠKEM PARTIZANSKEM ZDRAVSTVU250
VLOGA CIVILNIH SANITETNIH USTANOV IN OSEBJA V KOROŠKEM PARTIZANSKEM ZDRAVSTVU250
?TERENSKE APOTEKE?, KI SO OSKRBOVALE PARTIZANSKE BOLNIŠNICE NA SOLČAVSKEM259
Terenska apoteka ?Viharnik? v Podvolovljeku259
Terenska apoteka ?Saša? na Suhadolski pustoti261
PARTIZANSKO LETALIŠČE V REČICI OB SAVINJI, SPUŠČA-LIŠČA ZAVEZNIŠKE POMOĆI IN NJIHOV POMEN ZA KOROŠKO PARTIZANSKO ZDRAVSTVO262
VOJNA BOLNIŠNICA JUGOSLOVANSKE ARMADE V CELOVCU PO KONČANI VOJNI264
OPOMBE276
ZAKLJUČEK278
~SEZNAMI PACIENTOV IN OSEBJA Z OSNOVNIMI PODATKI282
I * RANJENI IN BOLNI BORCI IN AKTIVISTI NA KOROŠKEM IN SOLČAVSKEM OD ZAČETKA NOV DO FEBRUARJA 1944.282
II * RANJENCI IN BOLNIKI, KI SO SE ZDRAVILI V KOROŠKIH IN SOLČAVSKIH BOLNIŠNICAH TER BORCI KOROŠKIH PARTIZANSKIH ENOT, KI SO SE ZDRAVILI V DRUGIH PARTIZANSKIH BOLNIŠNICAH288
III * KOROŠKI BORCI, KI SO SE PO FEBRUARJU 1944 ZDRAVILI IZVEN PARTIZANSKIH BOLNIŠNIC (na domačijah, v bunkerjih, v enotah in v ?leganih? bolnišnicah; v ta seznam so vpisani tudi tišti ranjenci, ki so si sami vzeli življenje neposredno po ranitvi, in tišti, za katere kraj zdravljenja ni znan)321
IV * SANITETNO OSEBJE, KI JE DELOVALO NA KOROŠKEM IN SOLČAVSKEM ALI BILO POVEZANO S KOROŠKIM PARTIZANSKIM ZDRAVSTVOM340
SEZNAM KRATIC, UPORABLJEN1H V TEKSTU356
SLOVENSKO-NEMŠKI SEZNAM KRAJEV358
KAZALO IMEN OSEB, ENOT, KRAJEV IN DOMAČIJ360
PARTIZANSKA SANITETA U KORUŠKOJ377
THE PARTISAN MEDICAL SERVICE OF KOROŠKA383
DAS SANITÄTSWESEN DER PARTISANEN IN KÄRNTEN390