Dušan Korać: Kordun i Banija u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-637): znaci.net
PREDGOVOR
Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija na Kordunu i Baniji
9
UVOD
Administrativno-politička podjela i struktura stanovništva
13
Društveno-ekonomske i političke prilike pred slom Kraljevine Jugoslavije, formiranje partijskih ćelija25
Aprilski rat i kapitulacija Jugoslovenske vojske61
PRVI DIO73
Okupacioni sistem i uspostava ustaške vlasti na Kordunu i Baniji73
Ustaški teror nad Srbima, Jevrejima, Romima, komunistima i hrvatskim rodoljubima101
DRUGI DIO145
Stanje partijskih organizacija u prvim danima ustanka na području Korduna, Siska i Banije145
Prve oružane akcije i otpor naroda okupatoru i domačim izdajnicima155
Uloga OK KPH Karlovac u organizovanju NOP-a i stva-ranju partizanskih odreda164
Osnivanje Komande NOP odreda Korduna i Banije i Glavnog štaba NOV-a i POH-a182
Rušenje ustaškog sistema vlasti i formiranje narodnooslobodilačkih odbora na Kordunu i Baniji204
Neprijateljska ofanziva na partizanske logore u Šamarici i osnivanje posebnog vojnog i partijskog rukovodstva na Baniji219
Ustaško-domobranska ofanziva na teritoriji Banije u aprilu 1942. godine227
Neprijateljske ofanzive na Kordunu 1941. i proljeće 1942. i uloga partizanskih odreda u obrani naroda229
Razvoj NOB-a i djelovanje partizanskih jedinica229
Priprema i izvodenje neprijateljske ofanzive na sjevero-istočnom dijelu Korduna235
Borbe partizana za stvaranje slobodne teritorije i razoružavanje domobranske posade Vojnića244
Vojne operacije Četvrtog bataljona 1. KNOP odreda u dolini rijeke Kupe i dijela 6. bataljona NOP odreda Banije252
Ustaško-domobranska ofanziva na Kordunu u proljeće 1942. godine254
Ljetna ustaška ofanziva na oslobođenu teritoriju Banije i povlačenje vojno-političkih rukovodstava i naroda na Kordun281
Odlazak bataljona NOP odreda Banije u Posavinu, Moslavinu i Slavoniju radii proširenja ustanka u Hrvatskoj286
Formiranje proleterskih četa i Prvog proleterskog bataljona i njihova uloga u povezivanju ustaničkih žarišta u Hrvatskoj289
Snabdijevanje stanovništva i prve radne akcije za izgradnju bajti i zemunica na oslobođenoj teritoriji 1942. godine295
Saradnja srpskih i hrvatskih sela Korduna i Banije s hrvatskim selima i pograničnim područjima296
Radne akcije tokom 1942. godine i njihov značaj u snabdijevanju naroda i partizanskih odreda301
Izgradnja bajti i rad radionica308
TREĆI DIO317
Stvaranje i širenje oslobodenog područja Korduna i Banije317
Vojnopozadinske vlasti i ustanove (komande područja i komande mjesta) i njihova djelatnost325
Služba veze i njen značaj u povezivanju Korduna i Banije s ostalim područjima u Hrvatskoj344
Partizanske veze prema Topuskom, Velikoj Kladuši, Rakovici, Plaškom, Donjim i Gornjim Dubravama i Karlovcu349
Služba veze na rijeci Kupi354
Sanitetska služba na Kordunu i Baniji u toku narodno-oslobodilačkog rata naroda Jugoslavije378
Formiranje brigada i divizija i reorganizacija NOP odreda na Kordunu i Baniji389
Prva narodnooslobodilačka udarna brigada Hrvatske390
Četvrta NOU brigada Hrvatske (Prva kordunaška NOU brigada)391
Peta NOP brigada Hrvatske (Druga kordunaška NO brigada)397
Sedma NO brigada Hrvatske (Prva banijska NO brigada)400
Osma NO brigada Hrvatske (Druga banijska NO brigada)402
Trinaesta proleterska NOU brigada ?Rade Končar?406
Šesnaesta NO brigada Hrvatske (Šesnaesta banijska NO brigada)407
Osnivanje operativnih štabova grupa brigada409
Formiranje Sedme banijske NO divizije412
Osma kordunaška udarna divizija418
Petnaesta NOU brigada Hrvatske (Treća kordunaška NOU brigada)419
Četvrta neprijateljska ofanziva na Kordunu i Baniji i stanje poslije njenog sloma425
Učestvovanje Sedme banijske divizije u IV i V ofanzivi432
Formiranje štaba Unske operativne grupe444
Reorganizacija Unske operativne grupe i njene borbe na Baniji450
Formiranje četvrtog korpusa455
Dejstva Sedme (banijske) i Osme (kordunaške) divizije u sastavu Četvrtog korpusa u operacijama Jugoslovenske armije za oslobodenje Jugoslavije459
ČETVRTI DIO479
Djelovanje KPH, AFŽ-a, SKOJ-a, USAOH-a, JNOF-a na Kordunu i Baniji479
Uloga NOO-a u pomoći NOV i POH, organizovanju privrednog života i zbrinjavanju stanovništva oslobođene teritorije500
Djelovanje centralnih organa vlasti sa područja Korduna i Banije (CK KPH, GŠ NOV-a i POH-a i ZAVNOH-a) u provodenju sooijalističke revolucije u Hrvatskoj519
Osnivačka konferencija GŠ NOV i POH520
Formiranje centralnih organa vlasti ZAVNOH-a i djelovanje CK KPH s područja Korduna521
PETI DIO529
Značaj Korduna i Banije u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji naroda Hrvatske i Jugoslavije529
ŠESTI DIO545
SKRAĆENICE545
Narodni heroji Jugoslavije koji potiču sa Korduna i Banije ili su djelovali u toku narodnooslobodilačke borbe na ovom području549
IZVORI557
Arhivska građa557
ŠTAMPA559
DNEVNICI561
LITERATURA563
BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA DR DUŠANA KORAĆA577
BILJEŠKA O PISCU581
INDEX IMENA I PREZIMENA583
REGISTAR GEOGRAFSKIH POJMOVA609
SADRŽAJ633