Jože Peskar: Dolenjski odred
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-577): znaci.net
PREDGOVOR 5
UVOD 8
    Nemški ukrepi v Sloveniji po italijanski kapitulaciji 8
    Razvoj narodnoosvobodilnega boja na Dolenjskem jeseni 1943. 9
    Ustanovitev Slovenskega domobranstva 12
    Viri 13
PRED USTANOVITVIJO ODREDA 14
    O dejavnosti Šlandrove brigade na Dolenjskem jeseni 1943. 14
    Formiranje XII. brigade 17
    Četrti bataljon XII. brigade med Savo in nemško mejo 17
    Ofenziva XV. divizije proti Savi 20
    Nemška ofenziva 25
    Sodelovanje v napadu na Novo mesto 36
    Viri 46
USTANOVITEV ODREDA 48
    Priprave na formiranje 48
    Formiranje 53
    Operativno področje 59
    Viri 62
ODREDOVE PRVE AKCIJE 63
    Zveza z enotami IV. operativne cone 63
    V okolici Grosupljega in Šmarja 65
    Viri 88
BOJI ZA KOMUNIKACIJO ŠKOFLJICA - GROSUPLJE - VELIKE LAŠČE - KOČEVJE 91
    Sovražnikovi vdori proti Kočevju 91
    Začasen umik odreda 95
    Vrnitev na grosupeljski sektor 99
    Boji pri gradu Boštanj 106
    Viri 109
OFENZIVA VII. KORPUSA NOVJ PROTI LJUBLJANI 111
    Boji pri Grosupljem in Pijavi gorici 111
    Napadi na železnico Grosuplje - Zdenska vas 120
    Sovražnikov protinapad 125
    Viri 133
DOLGI POHODI IN SAMOSTOJNE ODREDOVE AKCIJE 135
    Nova razporeditev enot XV. divizije 135
    Premik na Trebelno 136
    Uničenje rudnika Sitarjevec pri Litiji 137
    Viri 144
PONOVNO NA GROSUPELJSKEM SEKTORJU 145
    Sovražnikova reorganizacija 145
    Blokada Grosupljega 146
    Boji okoli Grosupljega (od 17. do 25. februarja) 153
    Ponovna blokada Grosupljega 158
    Viri 168
NA SEKTORJU TREBELNO 170
    Boji pri Trški gori 170
    Zasledovanje skrivačev 181
    Odredova samostojna dejavnost na sektorju Trebelno 184
    Uničenje nemške postojanke v Dolah pri Tržišču 191
    Viri 196
OD TREBELNEGA DO ST. VIDA PRI STIČNI 199
    Nadaljevanje zasledovanja plave garde in skrivačev 199
    Napad na nemško obmejno postojanko v Zagozdu 202
    Priprave za napad na nemško postojanko Javorje 206
    Viri 207
NOVA OFENZIVA VII. KORPUSA 208
    Napad na Ribnico 208
    Sovražnikov vdor na osvobojeno ozemlje 216
    Boji pri Stični in Št. Vidu 222
    Nova reorganizacija Slovenskega domobranstva 231
    Nove zmage VII. korpusa 234
    Boji na Peščeniku, v Kriški vasi in pri Sv. Duhu 240
    Boji v Temeniški dolini in umik na sektor Janče 247
    Poslednjič na položajih pred Grosupljim 254
    Viri 258
OBDOBJE TRANSPORTOV 262
    Premik na sektor Litija 262
    Splošno o transportih novincev 265
    Prve odredove akcije na sektorju Litija 271
    Dejavnost drugega bataljona na sektorju Trebelno od 12. julija do 4. avgusta 1944. 273
    Dejavnost prvega bataljona na sektorju Janče od 12. julija do 28. avgusta 1944. 277
    Akcije minercev Dolenjskega odreda skupaj z minerei Kamniško-zasavskega odreda od 11. junija do 10. julija 1944. 284
    Krepitev odreda in njegove nove obširne naloge 287
    Presenečenje na Klancu in boji pri Čatežu 296
    Dejavnost tretjega bataljona na sektorju Mamolj pri Litiji 304
    Akcije minerskega voda po vrnitvi z levega brega Save do 18. septembra 1944. 313
    Presenečenje na Orešju in spopad na Moravški gori 323
    Dejavnost drugega bataljona na sektorju Janče od 28. avgusta do 17. septembra 1944. 330
    Viri 333
PONOVNO SODELOVANJE V OPERACIJAH VII. KORPUSA 337
    Načrti glavnega štaba jeseni 1944. 337
    Akcije XV. divizije na sektorju med Savo in nemško mejo 339
    Kratkotrajno samostojno odredovo delovanje (od 28. septembra do 15. oktobra) 353
    Prihod štajerskih brigad na Dolenjsko in koncentracija odreda 362
    Sovražnikove ofenzivne akcije 367
    Neuspeli napad na sovražnikove postojanke na območju Višnja gora - Št. Vid pri Stični 371
    Nove akcije med Savo in nemško mejo 380
    Mesec krepitve in samostojnega delovanja odreda 386
    Viri 398
HUDI BOJI OB DOLENJSKI CESTI 402
    Nemški načrti 402
    Sovražnik osvaja dolenjsko cesto 403
    Okrepljena sovražnikova aktivnost na sektorju Litija 411
    Napad na Občine 418
    Umik s sektorja Sv. Križ 425
    Viri 429
OBDOBJE TEŽKIH POHODOV IN HUDIH BOJEV (od 5. januarja do 12. marca 1945) 431
    Pohod drugega bataljona na sektor Sv. Križ 431
    Boji pri Dolenjskih Toplicah 435
    Boji v Suhi krajini 450
    Pohod do Save in hudi boji na Vodicah in na Kremenjku 459
    Novi boji v Suhi krajini 472
    Viri 475
V SOVRAŽNIKOVEM ZALEDJU 478
    Pohod na sektor med Savo in nemško mejo 478
    V pričakovanju enot IV. operativne cone in dogodki pri prvem bataljonu 483
    Dejavnost drugega bataljona na območju Janč 491
    Dejavnost tretjega bataljona na območju Radeče 495
    Zaključne operacije 505
    Viri 513
OPIS NOTRANJIH DEJAVNOSTI IN POMOŽNIH SLUŽB V ODREDU 514
    Moralno-politična in vojaška vzgoja 514
    Kulturno-prosvetna dejavnost 521
    Obveščevalna služba 523
    Služba zveze 525
    Inženirsko-tehnična služba 529
    Intendantska služba 531
    Sanitetna služba 533
    Veterinarska služba 535
    Oddelek za zaščito naroda (OZNA) 536
    Odredno sodišče 537
    Viri 538
POVZETEK 539
POVELJNIŠKI KADER ŠTABA ODREDA IN ŠTABOV BATALJONOV 545
KAZALO IMEN, KRAJEV IN ENOT 549
KAZALO 573