Đorđe Momčilović: Banat u narodnooslobodilačkom ratu
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-620): znaci.net
GLAVA PRVA 22
MARTOVSKI I APRILSKI DANI 1941. 22
Okupaciona vlast u Banatu 28
Prvi zločini okupatora 34
GLAVA DRUGA 38
PARTIJSKE I SKOJEVSKE ORGANIZACIJE UOČI PRIPREMA ZA USTANAK 38
Političke pripreme 46
Vojne desetine, udarne i diverzantske grupe 51
Junska hapšenja komunista 59
Organizovanje ustanka 62
GLAVA TREĆA 66
PRVI PARTIZANSKI ODRED 66
Petrovgradski partizanski odred 71
Aleksandrovačko-karađorđevački partizanski odred 81
Melenački partizanski odred 94
Kumanački partizanski odred 103
Dragutinovački partizanski odred 110
Kikindski partizanski odred 117
Mokrinski partizanski odred 129
Padejska partizanska grupa 135
Dubički partizanski odred 136
Ilegalne grupe u južnom Banatu 138
GLAVA ČETVRTA 150
STVARANJE KRUPNIJIH PARTIZANSKIH ODREDA I NJIHOVA DEJSTVA 150
Mokrinsko-kikindski partizanski odred 151
Melenačko-kumanački partizanski odred 155
Stajićevsko-petrovgradski partizanski odred 162
GLAVA PETA 170
ODLUKA POKRAJINSKOG KOMITETA O POVLAČENJU PARTIZANA IZ BANATA 170
Sjedinjeni severnobanatski partizanski odred 171
Akcije Sjedinjenog severnobanatskog partizanskog odreda 175
Neuspeo marš i razbijanje odreda 180
Partizanski odredi u zimskim bazama 185
GLAVA ŠESTA 191
PROTIVOFANZIVA NEPRIJATELJA 191
Reorganizacija upravnog i policijskog aparata u Banatu 192
Masovna streljanja 198
Mokrinsko-kikindski partizanski odred na udaru 202
Streljanje boraca Mokrinsko-kikindskog partizanskog odreda 206
Dragutinovački partizanski odred prepolovljen 209
Tragedija Kumanačkog partizanskog odreda 212
Borba u Topoli kod Pančeva 212
Napad na Melence 224
UZROCI I POSLEDICE 230
GLAVA SEDMA 248
VOJVODINA U LETO 1942. 248
Delatnost Žarka Zrenjanina u severnom i južnom Banatu 252
Partizanski odred u Deliblatskoj peščari 260
Partijski tečaj i obnova Okružnog komiteta 270
Poverenstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Banat 274
Smrt Žarka Zrenjanina 277
GLAVA OSMA 281
KARAĐORĐEVAČKI REJON 281
Pobeda karađorđevačkih komunista 284
Formiranje Karađorđevačko-aleksandrovačkog odreda i Sreskog komiteta Partije 288
Izgradnja baza i razvijanje veza 293
Obnova Melenačkog i kraj Dragutinovačkog odreda 298
Pomoć Centralnog komiteta i Vrhovnog štaba 302
Razdvajanje Karađorđevačko-aleksandrovačkog odreda 304
Pogibija članova Okružnog komiteta 306
GLAVA DEVETA 313
PARTIZANI I ILEGALCI JUŽNOG BANATA NA OKUPU 313
Razdvajanje snaga Južnobanatskog odreda i prvi gubici 317
Krize u odredu 320
Napad na odred 324
Južnobanatski partizanski odred preuzima inicijativu 327
Prvi izveštaj Južnobanatskog odreda Pokrajinskom komitetu 332
Teški gubici odreda na Jeliki 334
GLAVA DESETA 338
PRED DALEKOSEŽNOM ODLUKOM 338
Novi gubici 339
Raspad grupe Milojka Filipčeva 341
Priprema partizanskog logora na Rašetinoj njivi 345
Sakupljanje severnobanatskih boraca 348
Severnobanatski partizanski odred u stroju 351
Odred u akciji 356
Prelazak Dunava 362
Glavni zadatak odreda je izvršen 365
Hrabra smrt dvadeset i dva borca Severnobanatskog odreda 369
DOPRINOS JEDINSTVU VOJVODINE 372
GLAVA JEDANAESTA 381
KANAL SURDUK-KARAĐORĐEVO 381
Obnova partijskih i skojevskih organizacija 387
Transporti banatskih boraca za Srem 396
Tromesečni bilans 399
GLAVA DVANAESTA 403
NAPAD NA KANAL 403
Blokada Višnjićeva 407
Nastavak neprijateljskih akcija severno od Karađorđeva 413
Obruč oko Karađorđeva 416
Dva martovska transporta Skojevaca 422
Završne akcije nemačke ofanzive 427
GLAVA TRINAESTA 433
USPOSTAVLJANJE VEZA JUŽNOBANATSKOG ODREDA S POKRAJINSKIM KOMITETOM I GLAVNIM ŠTABOM 433
Reorganizacija odreda i uspešne akcije 437
Samostalna dejstva četa Četvrtog banatskog odreda 441
Obnova masovnih organizacija i formiranje Banatske operativne zone 446
GLAVA ČETRNAESTA 451
INICIJATIVE OKRUŽNOG KOMITETA KPJ ZA SEVERNI BANAT 451
Prve oružane akcije 457
Akcioni plan Okružnog komiteta i formiranje Petog banatskog odreda 466
Nemački protivnapad 474
Od Čoke do Elemira 480
GLAVA PETNAESTA 493
Situacija u Banatu 493
Udarni bataljon 503
Napad na Crepaju 505
Četiri partizanska odreda u južnom Banatu 506
Petrovgradski i Kikindski odred 513
Okružno partijsko savetovanje 519
Teške borbe kod Crepaje 522
GLAVA ŠESNAESTA 528
NEPRIJATELJ U KRITIČNOJ SITUACIJI 528
Poslednje borbe u severnom Banatu 532
Ceo Banat je slobodan 542
Dvanaesta i Trinaesta vojvođanska udarna brigada 549
UMESTO ZAKLJUČKA 552
NARODNI HEROJI JUGOSLAVIJE I BANATA 561
BIBLIOGRAFIJA 577
REGISTAR LIČNIH IMENA 582
GEOGRAFSKI REGISTAR 606
SADRŽAJ 616