Dragoljub Mirčetić Duško: Dvadeseta srpska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-408): znaci.net
UVOD 7
FORMIRANJE BRIGADE I BORBE U ISTOČNOJ SRBIJI 17
    Prva borbena Brigada 19
    Razoružavanje delova bugarske divizije 28
    Borbe protiv četnika kod Krivog Vira i Ražnja 31
    Borbe protiv Nemaca u Timočkoj dolini 45
    Na sektoru Zaječar—Boljevac—Paraćin 50
U TEK OSLOBOĐENIM GRADOVIMA 57
NA SEKTORU POŽEGA—UŽICE 67
    Borbe za Strmac i Žudovinu 76
VOJNA I PARTIJSKO-POLITIČKA AKTIVNOST U BRIGADI 91
    Vojna aktivnost i obuka 92
    Rad partijske organizacije 94
    Rad skojevske organizacije 100
    Politički rad 105
    Kulturno-prosvetni rad 110
U ISTOČNOJ BOSNI 114
    Forsiranje reke Drine 116
    Borbe na mostobranu 123
    Neorganizovano sadejstvo — veliki gubici 137
    U borbama za Vlasenicu 144
    Borbe na sektoru Trnovica—Brđani—Jusići 161
    U borbama za Drinjaču 167
    Borbe kod Zvornika 176
    Razbijanje četnika na Ozrenu 182
    Pred Miričinom 188
    Prvo oslobođenje Gračanice 195
VOJNA I IDEOLOŠKA IZGRADNJA I KULTURNO-PROSVETNI RAD 206
    Vojna delatnost i stručna izgradnja 207
    Politički rad u Brigadi 214
    Brigadna organizacija Komunističke partije Jugo-slavije 224
    Skojevska organizacija 228
    Politički rad u narodu 233
    Kulturno-prosvetni rad 236
    Sanitetska služba 238
OD GRAČANICE PREKO DOBOJA DO BOSANSKE DUBICE 240
    Za vreme nemačke operacije *Majska oluja* 242
    Drugo oslobođenje Gračanice 254
    Oslobođenje Doboja i Dervente 258
    Forsiranje Vrbasa i oslobođenje Bosanske Gradiške 276
    Oslobođenje Bosanske Dubice i Hrvatske Dubice 281
VOJNA, POLITIČKA I KULTURNO-PROSVETNA AKTIVNOST 294
U HRVATSKOJ, SLOVENIJI I AUSTRIJI 305
    Od Hrvatske Dubice do Siska 305
    U borbi sa neprijateljevim tenkovima kod Mlake i Velike Gorice 312
    Oslobođenje Zagreba 317
    U Sloveniji 322
    U Austriji 324
SASTAV ŠTABOVA I KOMANDI JEDINICA (Prilog 1) 328
PREGLED POGINULIH I UMRLIH BORACA I RUKOVODILACA (Prilog 2) 339
LITERATURA 404
SADRŽAJ 406