Stevo Sunajko: Sodelovanje slovenskih in hrvaških narodnoosvobodilnih enot 1941-1945.
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-500): znaci.net
Predgovor 7
Nacionalno vprašanje Slovencev in Hrvatov v stari Jugoslaviji 10
Naraščanje fašistične nevarnosti 14
Sedemindvajseti marec 1941. leta 17
Delo komunističnih partij Slovenije in Hrvatske ob fašističnem napadu na Jugoslavijo 20
Ustanovitev Neodvisne države Hrvatske in poskus, da bi ustanovili samostojno slovensko državo 24
Majski posvet komunistične partije Jugoslavije in naloge komunističnih partij Slovenije in Hrvatske 27
Prvi del: PRVO LETO OSVOBODILNE VOJNE 31
Položaj slovenskega in hrvatskega naroda ob začetku fašistične okupacije 31
Temelji skupnemu oboroženemu uporu na območju Slovenskega primorja in Istre 39
Sodelovanje Kočevske in Gorskega Kotara 52
Vpliv vrhovnega štaba NOV in POJ na slovensko-hrvatsko sodelovanje 58
Skupno žarišče vstaje na Žumberku in Gorjancih 79
Prvi koraki oboroženega upora na Kozjanskem in v Hrvatskem Zagorju 90
Skupne priprave na vstajo v Prekmurju in Medjimurju 99
Osvobodilno gibanje med slovenskimi izseljenci v Zagrebu in Varaždinu 105
Drugi del: SKUPNI NAPORI V DRUGEM LETU OSVOBODILNE VOJNE 120
Partizansko gibanje v mejnem pasu v začetku drugega leta 120
Prodor Četrte hrvatske brigade na območje Žumberka in Slovenije 124
Sodelovanje slovenskih in hrvaških partizanov v oktobrski ofenzivi na Žumberku 133
Osvoboditev Suhorja 139
Napad na Krašič 147
Stiki Kozjanskega bataljona s poverjeništvom CK KPH v Zagrebu 150
Slovenske in hrvaške brigade v zaledju četrte sovražne ofenzive 153
Priprave za akcije na Žumberku 158
Obkolitev skupine ?Oriffici? 162
Kaj je pokazala žumberška bitka 166
Napad slovenskih in hrvaških brigad na komunikacijo Zagreb-Karlovac 168
Napad na Pleterje in Stojdrago 177
Neuspeh pri Metliki 185
Skupne pomladanske operacije slovenskih in hrvaških brigad 189
Partizani Hrvatskega Zagorja v Sloveniji 201
Slovenci v partizanskem gibanju Slavonije 206
V Istri in Slovenskem primorju 208
Sodelovanje v drugem letu osvobodilne vojne 212
Tretji del 219
Kapitulacija Italije in sodelovanje Slovencev in Hrvatov 219
Taborišče na Rabu 229
Ponovno na Gorjancih 231
Slovenske in hrvaške enote med nemško ofenzivo 233
Vpliv operativnega načrta vrhovnega štaba na sodelovanje slovenskih in hrvaških partizanskih enot 243
Prvi napadi na sovražnika 248
Posvet v Brodu na Kolpi 251
Stari Laz in Ravna gora 252
Vrbovška operacija 255
Okrog Ogulina 267
Vdor v Hreljin 271
Skupni boji kozjanskih in zagorskih partizanov 276
Sodelovanje Slovencev in Hrvatov med pohodom 14. divizije na Štajersko 282
Od Suhorja do Kalnika 288
S Kalnika čez Sotlo na Štajersko 293
Slovensko-hrvaško sodelovanje in drugo zasedanje protifašističnega sveta Jugoslavije (AVNOJ) 299
Četrti del 308
Sodelovanje osvobodilnega gibanja Slovenije in Hrvatske v 1944. letu 308
Sodelovanje vodstev osvobodilnega gibanja vzhodne Štajerske in Hrvatskega Zagorja 318
Gospodarsko sodelovanje Slovencev in Hrvatov 326
Zveze operativnega štaba za Istro z 9. korpusom 331
Skupni boji za Žumberak 336
Boji za Bosiljevo - miting bratstva v Metliki 343
Obramba Bele krajine 352
Povezave 43. istrske divizije s 7. korpusom NOV in POS. 361
Prva istrska brigada ponovno v Sloveniji 361
Skupne slovenske in hrvaške bolnišnice 367
Osvobodilno gibanje v Prekmurju in Medjimurju 375
Slovenci in Hrvati v prekomorskih brigadah 379
Peti del 386
Sodelovanje slovenskih in hrvaških korpusov z glavnino jugoslovanske armade v sklepnih operacija za osvoboditev Jugoslavije 386
Slovenske in hrvatske partizanske enote v sklepnih bojih za osvoboditev domovine 392
Boji 4. armade za osvoboditev Trsta 396
Uničenje 97. nemškega korpusa 415
Osvoboditev Postojne, Pule in Pazina 422
Osvoboditev severozahodne Hrvatske, slovenske Štajerske in Koroške 423
Sklepna beseda 430
Opombe 436
Viri in gradivo 467
Kazalo krajev in imen 471
Vsebina 497