HRONOLOGIJA NOR-A - decembar 1943
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


decembar 1943

Bosna i Hercegovina

od

do (između)

 

2.12.1943

 

Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od 1. udarnog bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda, 1. udarnog bataljona Grahovsko-peuljskog NOP odreda i dotadanjeg Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ, formiran Udarni NOP odred 5. udarnog korpusa NOVJ, sastava: 3 bataljona.

2.12.1943

 

Osamnaesta istočnobosanska (hrvatska) NOV brigada izašla iz sastava 27. a ušla n sastav 17. udarne divizije NOVJ.

3.12.1943

 

Jake neprijateljske snage (nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija "Princ Eugen" i delovi 187. rezervne i 369. legionarske divizije, delovi bugarske 24. pešadijske divizije, delovi nemačkog 92. i 901. motorizovanog puka i 1. rezervni lovački puk) otpočele nastupanje iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Kladnju i Vlasenici i s teritorije Hercegovine i Sandžaka prema istočnoj Bosni, u cilju okruženja i uništenja delova 3. i 2. udarnog korpusa NOV.J na prostoriji Rogatica — Srebrenica— Vlasenica. Ova limskodrmska operacija, ili operacija "Kugelblic", završena je16. decembra.

5.12.1943

 

Delovi 16. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ napali posadu Kladnja (koja je prethodnog dana pojačana sa oko 600 vojnika nemačke 187. rezervne divizije), ali su se pred nadmoćnijim neprijateljem morali povući uz gubitke od 4 mrtva i 5 ranjenih.

5.12.1943

 

Delovi nemačke 118. lovačke divizije i 3. bataljona ustaške 5. brigade, nastupajući iz Aržana, ušli u Duvno. Pokušaj neprijatelja da se probije ka Šujici sprečila je 3. dalmatinska udarna brigada 9. divizije NOVJ.

5.12.1943

 

Nastupajući iz Knina, nemačka pukovska borbena grupa "Berger" (delovi 721. puka nemačke 114. lovačke divizije, delovi puka "Brandenburg" i oko 600 četnika) bez otpora ušla u Bos. Grahovo.

6.12.1943

 

Nemačka pukovska borbena grupa "Berger" nastupajući iz Bos. Grahova, slomila otpor dvaju bataljona 6. brigade 19. divizije NOVJ kod s. Luke i zauzela Livno. Poginulo je nekoliko članova OK KPJ za Livno.

6.12.1943

 

Iz rejona Sarajeva otpočelo nastupanje, u dve kolone, delova nemačke 369. legionarske divizije, ojačanih 1. rezervnim lovačkim i 92. motorizovanim pukom i domobranskim jedinicama, s ciljem da ovladaju komunikacijom Sarejevo — Sokolac — Rogatica. Istog dana neprijatelj je zauzeo Crvene stijene a sutradan bez otpora ušao u Sokolac.

6.12.1943

 

U Čajniče ušao 3. bataljon 98. puka nemačke 1. brdske divizije i produžio dejstvo ka odseku Ustiprača — Goražde, gde je stupio u vezu s jedinicama nemačke 7. SS divizije " Princ Eugen".

6.12.1943

 

Nastupajući iz Zvornika, nemački 901. motorizovani puk zauzeo Šekoviće, a u toku noći i Vlasenicu, posle slabog otpora delova 3. udarnog korpusa NOVJ.

6.12.1943

 

 U blizini s. Donjeg Malovana (kod Kupresa) formiran dobrovoljački italijanski bataljon, koji je ušao u sastav 3. proleterske (krajiške) brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

7.12.1943

 

U s. Verićima i s. Lamovitoj (na putu Banja Luka — Prijedor) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala iz zasede 1. bataljon 384. puka nemačke 373. legionarske divizije i posle osmočasovne borbe odbacila ga ka s. Omarskoj, sprečivši mu prodor ka Prijedoru. Poginuo je i ranjen velik broj nemačkih vojnika, dok je 11. krajiška NOV brigada imala 3 mrtva i 7 ranjenih.

7.12.1943

 

 Drugi bataljon 130. puka nemačke 187. rezervne divizije, prodirući iz Tuzle, ušao u Olovo.

7.12.1943

8.12.1943

Tri bataljona 1. proleterske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 118. lovačke divizije u Duvnu i prodrla u grad, ali se u svanuće povukla u bližu okolinu. Ni obnovljeni napad sledeće noći, u kome je angažovan još jedan bataljon, nije uspeo zbog jakog otpora neprijatelja. Poginulo je 6 nemačkih vojnika, dok su proleterski bataljoni imali 2 poginula i 17 ranjenih.

9.12.1943

 

Na Betnju (na putu Šekovići — Vlasenica) 6. istočnobosanska udarna i 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, u trodnevnoj teškoj borbi, nanela jedinicama nemačke 187. rezervne divizije gubitke od oko 250 mrtvih i ranjenih. Pošto su i same pretrpele gubitke od 25 mrtvih i 55 ranjenih, jedinice 17. udarne divizije NOVJ povukle su se radi odmora u rejon s. Tupkovići — s. D. Lukavica — s. Bašigovel — s. Lukići (kod Tuzle).

9.12.1943

 

 U Kladanj ušla 16. muslimanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv milicije, koja se povukla u pravcu Olova.

9.12.1943

10.12.1943

Pod borbom se povlačeći iz doline r. Lima i r. Uvca, ispred nemačke 1. brdske divizije, 5. udarna divizija NOVJ prešla most na r. Drini u Višegradu a potom porušila most.

9.12.1943

10.12.1943

 U Livno prodrli delovi 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, ali su se, zbog snažnog otpora delova 721. puka nemačke 114. lovačke divizije, delova puka "Brandenburg" i oko 600 četnika, podržanih tenkovima, i zbog zakasnelog uvođenja u borbu 3. brigade 9. divizije NOVJ, morali povući iz grada.

10.12.1943

 

Kod s. Brnjičana (blizu Gračanice) 5. vojvođanska brigada 16. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 500 vojnika Ruskog zaštitnog korpusa i 300 zelenokadrovaca i odbacila ih u Gračanicu, uz gubitke od 40 mrtvih. Brigada je imala 1 mrtvog i 10 ranjenih.

10.12.1943

 

 Na Borovoj glavi tri bataljona 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, u jednodnevnoj teškoj borbi, sprečili prodor nemačke pukovske borbene grupe "Berger" i naterali je da se vrati u Livno. Poginulo je 30 i ranjeno više nemačkih vojnika, dok je brigada imala 2 mrtva i 8 ranjenih.

11.12.1943

 

Prva južnomoravska NO brigada prebacila se iz Srbije preko r. Drine kod s. St. Broda. (Brigada je dejstvovala u sastavu 5. udarne divizije NOVJ.)

12.12.1943

 

U Šujicu ušle jedinice nemačke 114. lovačke divizije, pošto su u kraćoj borbi odbacile delove 3. proleterske (krajiške) udarne brlgade 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

12.12.1943

 

 Kod Konjica delovi 2. domobranske brdske brigade i bataljon nemačke 369. legionarske divizije napali Mostarski partizanski bataljon. Posle trodnevnih borbi noprijatelj je, uz manje gubitke, potisnuo Mostarski bataljon prema pl. Bjelašnici, zapalio s. Blace i opljačkao više drugih sela.

13.12.1943

14.12.1943

U rejonu s. Kraljevog Polja (sada: Partizansko Polje, kod Han Pijeska) 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ probila položaje delova 482. puka nemačke 187. rezervne divizije, Izvukla se iz okruženja i prešla preko puta Sokolac — Vlasenica, orijentišući se ka Varešu i Brezi.

13.12.1943

14.12.1943

Domobransko uporište Han Kola (kod Banje Luke), posle jednog i po časa žestoke borbe, zauzela 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Poginulo je 39 i zarobljeno 59 domobrana. Brigada je imala 2 mrtva i 10 ranjenih, a zaplenila je: 65 pušaka, 10 p. mitraljeza, 3 mitraljeza, 1 minobacač, 10 konja i mnogo druge opreme.

15.12.1943

16.12.1943

Jako neprijateljsko uporište s. Sokol (kod Gračanice), u kome se nalazilo oko 800 milicionera, napala 16. udarna divizija NOVJ, ali, zbog jakog otpora iz tvrđave, nije uspela da ga zauzme. Sutradan je odbila napad jačih domobranskih i nemačkih snaga iz Gračanice i zauzela Sokol, pošto su se i milicioneri povukli u Gračanicu. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 13 ranjenih domobrana, a 16. divizija 12 mrtvih 1 17 ranjenih.

16.12.1943

 

Na odseku s. Mekote — s. Han Kram, posle dvodnevne borbe protiv jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije " Princ Eugen", 5. udarna divizija NOVJ probila se preko puta Han Pijesak — Sokolac i produžila pokret ka Kladnju. Prilikom proboja pretrpela je osetne gubitke. Pored ostalih, poginuo je komandir čete u 1. južnomoravskoj NO brigadi Slavoljub Vuksanović Jajko, narodni heroj.

16.12.1943

17.12.1943

Jako ustaško uporište Šujicu napale 1. i 3. proleterska (krajiška) udarna brigada1. proleterske udarne divizije NOVJ, 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Zbog nejednovremnog napada, žilavog otpora ustaša kao i velikih gubitaka, napad je obustavljen. Samo 1. proleterska NOV brigada imala je 17 mrtvih i 44 ranjena. Poginuli su i komesar 3. čete 6. bataljona Milan Munjas i komandir čete u 1. proleterskoj NOV brigadi Vuksan Đukić, narodni heroj.

17.12.1943

18.12.1943

Jedinice 3. i 4. (dalmatinske) brigade 9. divizije NOVJ i 6. (dalmatinska) brigada 19. divizije NOVJ napale delove nemačke 114. lovačke divizije, domobrane i četnike (oko 3200 vojnika) u Livnu, ali nisu uspele da zauzmu grad. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke, dok su jedinice 9. i 19. udarne divizije NOVJ imale 33 mrtva i 84 ranjena.

17.12.1943

18.12.1943

U s. Potkomu (kod Stoca) delovi 3. hercegovačke udarne brigade i Južnohercegovačkog NOP odreda 29. udarne divizije NOVJ (3 bataljona) napali i razbili Stolačku brigadu četničkog Trebinjskog korpusa. Poginulo je 30, zarobljeno je 28 i ranjen je veći broj četnika.

18.12.1943

 

Nastupajući s linije Sarajevo — Vlasenica i Tuzla — Doboj, nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija " Princ Eugen", delovi 369. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk otpočeli krivajsku operaciju ("Snešturm") s ciljem da u dolini r. Krivaje okruže i unište 17. i 27. udarnu diviziju 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarnu diviziju NOVJ. Operacija je završena 28. decembra probijanjem jedinica NOVJ iz okruženja.

18.12.1943

19.12.1943

Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOV brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369. legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.

19.12.1943

20.12.1943

U Bos. Šamcu 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ napala 2. bataljon domobranskog 8. lovačkog oko 30 nemačkih vojnika i 40 ustaša i posle tročasovne oštre borbe zauzela mesto. Poginulo je oko 70 domobrana i ustaša i 6 nemačkih vojnika, zarobljeno je 110 domobrana i ustaša i 8 nemačkih vojnika, dok se deo čamcima prebacio preko r. Save. Brigada je imala 15 mrtvih i 30 ranjenih. Zaplenjeno je: 2 minobacača, 3 mitraljeza, 11 p. mitraljeza i veća količina municije i hrane.

20.12.1943

 

Nemačke snage jačine dve divizije otpočele nastupanje s linije Zvornik — Bijeljina, Zvornik — Tuzla i Tuzla — Brčko da unište jedinice 16. udarne divizije NOVJ i partizanske odrede na Majevici i u Semberiji. Posle teških trodnevnih borbi na prostoriji s. Sapna — s. Rastošnica — pl. Jelica 2. i 4. brigada su se probile preko puta Tuzla — Zvornik, na odseku s. Babina Luka — s. Kikači, i uputile u rejon Šekovića. Poginulo je 60 nemačkih vojnika, 73 zelenokadrovca i 32 četnika. Gubici jiedinica 16. udarne divizije NOVJ: 12 mrtvih, 17 ranjenih i 50 zarobljenih.

20.12.1943

 

U s. Dramešini (kod Gacka), na sastanku većnika AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a iz Hercegovine, koji je održan na inicijativu Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, formiran Privremeni oblasni NO odbor za Hercegovinu (18 članova) i njegov Izvršni odbor (7 članova).

20.12.1943

 

Kod s. Udore (blizu Stoca) jedan bataljon Južnohercegovačkog NOP odreda u zasedi, bez vlastitih gubitaka, uništio manju nemačku kolonu. Od oko 50 nemačkih vojnika ubijena su 32. Zaplenjeno je 6 p. mitraljeza, 15 automata i 14 pušaka i uništena su 3 kamiona.

21.12.1943

 

Nemačke jedinice, pod pritiskom jedinica 9. udarne divizije NOVJ, napustile Glamoč i povukle se u Livno.

21.12.1943

22.12.1943

Kod s. Žuglića (na pruzi Mostar — Sarajevo) delovi 9. krajiške udarne brigade i Ramskog NOP odreda 10. udarne divizije NOVJ oštetili oklopni voz i uništili teretni voz od 20 vagona s municijom i drugom ratnom opremom i namirnicama. Zbog brze intervencije nemačke i domobranske posade iz Konjica i Ostrošca izvučena je samo manja količina municije.

22.12.1943

 

Prva operativna grupa 16. udarne divizije NOVJ (1, 3. i 5. NOV brigada) napala četnike. U jednodnevnoj borbi na liniji Mramorje — Spletena lipa — Duga njiva kod Gradačca ona ih je tako razbila, da su se od potpunog uništenja spasli zahvaljujući veoma gustoj magli. Poginuo je 41, zarobljeno je 35 i ranjeno je preko 100 četnika, dok su jedinice 16. udarne divizije NOVJ imale 3 mrtva i 17 ranjenih.

22.12.1943

 

Ljubinje zauzela 3. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ raspršivši glavninu četničke Ljubinjske brigade (oko 150 četnika).

22.12.1943

23.12.1943

Kod s. Ribnice (blizu Vareša) jedinice 99. puka nemačke 1. brdske divizije okružile 4. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ, ali je ova brigada uspela da pregazi r. Krivaju kod s. Vozuće i izvuče se na jug ka Romanovcu.

24.12.1943

 

Posle "čišćenja" Majevice i Semberije, jake nemačke snage su pomerile ofanzivna dejstva prema Trebavi i Posavini. Zbog brzog prodora motorizovanih delova pravcima Tuzla — Gračanica — s. Srnice — Brčko, Brčko — Bos. Šamac i Bos. Šamac — Gradačac — s. Srnice našle su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOV brigada 16. udarne divizije NOVJ poluokružene na uzanom prostoru Trebave. Pošto im forsiranje r. Bosne noću 25/26. decembra nije uspelo, brigade su se 27. decembra, izbegavajućl borbu s nemačkim snagama, probile na Majevicu pravcem s. Sokol — Srebrenik. U pokretu je zaostalo oko 120 boraca, pa su ih većinom zarobili četnici.

24.12.1943

25.12.1943

Jako domobransko uporište Han Kola (kod Banje Luke) ponovo zauzela 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ. Poginulo je 28 i zarobljeno 68 domobrana. Brigada je imala 2 mrtva i 14 ranjenih. Zaplenjene: 2 minobacača, 2 mitraljeza, 8 p. mitraljeza i 70 pušaka.

24.12.1943

25.12.1943

Na Manjinvrhu (kod Vareša) 4. udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ, posle desetočasovne borbe u okruženju, probila obruč dva bataljona 14. puka 7. SS divizije " Princ Eugen" i izvukla se ka s. Doboštici. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke. Brigada je imala 17 mrtvih i 40 ranjenih.

25.12.1943

 

U krivajskoj operaciji, u rejonu s. Borovice (kod Vareša), nemačka 7. SS divizija " Princ Eugen" i 369. legionarska divizija okružile 5. i 27. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi 27. udarna divizija NOVJ probila se iz okruženja preko Ravne planine (kod Vareša) ka Olovu, a 5. udarna divizija NOVJ preko r. Krivaje (kod s. Ribnice) ka Konjuhu. Poginulo je 200 nemačkih vojnika i zarobljeno ih je 30. Divizije NOVJ su imale 31 mrtvog i 57 ranjenih.

25.12.1943

 

U s. Crkvicama (kod Gacka) počelo trodnevno oblasno savetovanje KPJ za Hercegovinu. Postavljeni su aktuelni zadaci: jačanje političkog rada, puna dobrovoljnost vojne mobilizacije, pažljiv odnos prema imovini stanovništva i više napora za razvoj i ugled organa vlasti i masovnih organizacija. Formirano je okružno povereništvo KPJ za zapadnu Hercegovinu.

26.12.1943

27.12.1943

U krivajskoj operaciji prva manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (6. istočnobosanska udarna, 18. istočnobosanska (hrvatska) i 1. južnomoravska NO brigada) prebacila se kod s. Tulovića i tako se našla iza leđa delova 99. puka nemačke 1. brdske divizije. Grupa je do 29. decembra izbila u Birač.

28.12.1943

 

U krivajskoj operaciji druga manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (15. majevička i 16. muslimanska udarna brigada) prešla r. Krivaju kod s. Stjepin Hana i produžila marš u pravcu s. Željeve (na padinama pl. Konjuha) i dalje za Birač. Time se našla iza leđa jedinica nemačke 1. brdske divizije.

28.12.1943

29.12.1943

U Bileći 2. i 3. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napale četničku Bilećku brigadu i Vučedolski bataljon. Pošto je izostalo iznenađenje, posada se održala u nekoliko kamenih zgrada, pa je napad krajem iduće noći obustavljen zbog mogućnosti intervencije jačih neprijateljskih snaga. Poginulo je 35 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 7 mrtvih i 11 ranjenih.

29.12.1943

 

Vlasenicu zauzela 19. birčanska udarna brigada 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ.

29.12.1943

30.12.1943

Deseta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala Gacko, koje je branila četnička Gatačka brigada, ojačana manjim delovima nemačke 7. SS divizije " Princ Eugen". Iako je slomila spoljnu odbranu i prodrla u grad, 10. brigada je u zoru obustavila napad, pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 16 ranjenih.

30.12.1943

 

Kod s. Moska (na putu Trebinje — Bileća) 3. bataljon 3. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ iz zasede razbio borbenu grupu "Heš" (oko dva bataljona nemačkih vojnika, domobrana i četnika).

31.12.1943

 

Glavnina 5. udarnog korpusa NOVJ, ojačana dvema brigadama 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ (ukupno 8 brigada, 5 odreda i 3 diviziona artiljerije formiranih u pet grupa), otpočela prvu banjalučku operaciju s ciljem da zauzimanjem Banje Luke, Bos. Gradiške i Prijedora privuče na sebe jače nemačke snage iz istočne Bosne i time olakša odbranu 3. udarnog korpusa NOVJ. Prve tri grupe su zauzele veći deo Banje Luke, ali zbog ncuspeha četvrte grupe da zauzimanjem Bos. Gradiške spreči dolazak pojačanja opkoljenom garnizonu, napadi su obustavljeni 2. januara. Poginulo je i ranjeno oko 600 i zarobljeno 890 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale oko 200 mrtvih i 400 ranjenih.

20.12.1943

31.12.1943

U s. Crkvicama (kod Gacka), na inicijativu Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, formiran Oblasni odbor AFŽ-a za Hercegovinu.

20.12.1943

31.12.1943

Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Blagajsko-janjski NOP odred, koji je bio u sastavu 10. udarne divizije NOVJ.

1.12.1943

31.12.1943

Odlukom OK KPJ formiran Inicijativni okružni odbor AFŽ-a za okrug Prozor — Konjic.

1.12.1943

31.12.1943

Rasformiran Crnovrški NOP odred, koji je bio u sastavu 11. udarne divizije NOVJ.

1.12.1943

31.12.1943

Na pl. Manjači, u borbi protiv nemačkih vojnlka poginuo komandir čete Ribničkog NOP odreda Rade Jovanić, narodni heroj.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument