ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KAPETANA BISCHOFSHAUSENA OD 20 X 1941 GOD., O MASOVNOM STRELJANJU U KRAGUJEVCU

KRAJSKOMANDANTURA 1/832

Dnevnik — A . .. /41 Kragujevac, 20 oktobar 41

FELDKOMANDANTURI 610 PANČEVO I

radi obaveštenja ZAPOVEDNIKU SRBIJE

Odelj. Ia — Beograd

U vremenu od 14 do 17 oktobra 1941 ovdašnji III/7491 izvršio je akciju ka G. Milanovcu, gde su partizani bili zarobili i odveli 6/920.2

Trupu su pratila dva tumača iz krajskomandanture u nemačkoj uniformi, koji su mi saopštili pojedinosti. Na trupu, koja se kretala drumom, pucalo se često s okolnih visova, pri čemu je bilo 9 mrtvih i 27 ranjenih (od poslednjih je docnije još jedan umro). Tumač, koji poznaje zemlju, često je upozoravao komandanta bataljona na to, da bi na ovom zemljištu, radi suzbijanja bandi trebalo primenjivati drugu taktiku jer će u protivnom bataljon imati neizbežne gubitke, bez mogućnosti da sam uspešno vrši akcije.

To je posle i nastupilo. Neprijatelj je imao 87 mrtvih. Bataljon je našao G. Milanovae prilično prazan. Oko 40 muškaraca, koji su po iskazu komandanta bataljona izdržali i sačekali povratak neniačke oružane sile, pohvatani su i odvedeni kao taoci,

G. Milanovac je potpuno porušen, a pri povratku su porušena i usputna sela.

Po povratku odande, bataljon je dobio naređenje iz 749 puka da za svakog poginulog ima streljati 100, a za svakog ranjenog 50 Srba iz Kragiujevca.

Na to su 18 X 41 u kasnim večernjim časovima, po spiskovima, uhapšeni svi muškarci — Jevreji i izvestan broj komunista, svega njih oko 70.

Pošto ovaj broj ni izdaleka nije odgovarao broju od 2300, koje je trebalo streljati, to su oba u Kragujevcu raspoređena bataljona, III/749 i I/724, odlučili da u zajedničkoj akciji u gradu Kragujevcu hapšenjem po ulicama, po trgovima i stanovima prikupe broj koji nedostaje za streljanje.

Kako je ova predviđena mera bila u protivrečnosti sa naređenjima opunomoćenog komandujiućeg generala — Az. 73/41 pov. (Odelj. III), od 9 X 41 i Az. III/Chef Mil. V/Qu br. 2848/41 pov. od 10 X 41, kao i zapovednika Srbije, Verw. Stab-Tgb. Br. 4224/41, od 10 X 41 — pokušao sam da komandanta mesta gospodina majora Königa pridobijem da postupi u duhu pomenutih naređenja tako, što sam mu predložio da se u bližoj i daljoj okolini Kragujevca opkole ona sela koja su Krajskoman-danturi bila odavno poznata da su zaražena komunizmom, i da se iz njih povuče potreban broj ljudi za streljanje. On se sa mojim predlogom odmah složio i bilo je načelno rešeno da se u nedelju sa I/724 pretresu sela Grošnica i Beloševac. U ponedeljak imala su oba bataljona da u zajedničkoj akciji blokiraju sela Mečkovac, Maršić/Korman, Botunje i D. i G. Komarnice, u čijoj se sredini nalazi zloglasno brdo Parlog, gde je, prema podacima, šumsko boravište bandi.

Ako se i tada ne bi dostigao određeni broj za streljanje, predložio sam da se pročešljaju druga komunizmom zaražena sela, o kojima sam imao podataka.

Naročito ističem da za sve vreme postojanja Krajskomandanture ni jedno jedino nemačko vojno lice, ili »folksdojčer«, nije u gradu ubijeno ili ranjeno.

Građanstvo Kragujevca, koje broji oko 42.000 duša, pokazalo se uvek lojalno i voljno da sarađuje s nemačkom oružanom silom, pri čemu ne treba poricati da je deo građanstva uvek naginjao bandama. Desilo se nije ništa.

Uveče 19 X 41 zamoljen sam od majora Königa za ponovni dogovor, kojom sam prilikom, na svoje iznenađenje, saznao da je ceo plan potpuno izmenjen.

U toku 19 X 41 1/724 pretresao je i spalio sela Grošnicu i Milatovac, a III/749 sela Mečkovac i Maršić, pri čemu je odmah na licu mesta u selima, bez sopstvenih gubitaka, streljano 422 muškarca, među kojima i jedan pop u čijem se crkvenom tornju našla sakrivena municija.

Da bi se popunio predviđeni broj od 2300, ponovo je naređeno pročešljavanje Kragujevca za 20 X 41. Prema ovome, danas su, bez obzira na ličnost, izvršena hapšenja muškaraca između 16 i 60 godina, po ulicama, trgovima, radionicama, stanovima, trgovinama itd.

Po iskazu gospodina majora Königa, od ovih koji se nalaze u nemačkim rukama, biće oslobođeni:

a) koji imaju specijalnu legitimaciju Krajskomandanture ili neke druge u Kragujevcu raspoređene trupne jedinice;

b) koji pripadaju jedinom po život važnom zanimanju ili preduzeou (lekari, apotekari, pekari, mesari, trgovci životnim namirnicama, tehničari, radnici električnog i vodovodnog postrojenja itd.) ;

c) koji se mogu legitimisati kao pripadnici Ljotićeva pokreta.

Pri tome se niukoliko nije obaziralo na gledišta izložena u tač. 2 naređenja br. 2848/41 pov. Isto tako, niukoliko nisu uzete u obzir ni odredbe poslednje rečenice 2. stava navedenog naređenja Tgb. 4224J/41 (»da bi se sprečilo uništenje potpuno nevinih itd.«).

Baš to naređenje gospodina državnog savetnika Turnera, koje sam ja izrično predočio gospodinu majoru Königu, nije hteo ni da pročita, ukazujući na to da se mora isključivo pridržavati naređenja gospodina komandanta 749 p.p. kop mu je dao zadatak da potreban broj za streljanje prikupi među muškim stanovništvom grada Kragujevca.

Izjutra 20 X 41, u 6 časova zatražio sam hitno radiogramom jedan avion od zapovednika Srbije Odelj. I/c, ne bih li ličnom intervencijom u Beogradu postigao da se navedena naređenja pravilno sprovedu u njihovu duhu. Na žalost, avion nije poslat, tako da nije više bila moguća intervencija više komande, jer su u međuvremenu streljanja bila utvrđena za 21 X u 7 časova. Hteo bih ukazati na to, da su gubici III/749 nastali u akciji na okrivljeno mesto G. Milanovac, a ne u gradu Kragujevcu. Da je 2300 bandita i njihovih simpatizera uhvaćeno i streljano tamo, bilo bi u potpunosti udovoljeno izdatim naređenjima.

Streljanje delom potpuno nevinih iz ovdašnjeg grada može, po mom ubeđenju, imati upravo užasne posledice. Može se očekivati da će se ogorčena rodbina streljanih svetiti pripadnicima nemačke oružane sile.

Nisu isključene sabotaže na vodovodnom uređaju i na sada privremenim instalacijama za osvetljenje, a ni veliki napad bandi na grad, pri čemju mogu trupe imati još veće gubitke no dosad. Ali pre svega psihološki učinak biće katastrofalan. Stanovništvo Kragujevca očekivalo je od nemačke oružane sile otklanjanje komunističke opasnosti i uključenje u obnovu Evrope. Metodom, koji je ovde primenjen, nipošto nećemo ponovo pridobiti dobronamerne elemente.

v. BISCHOFSHAUSEN s. r. kapetan i komandant

Kapetan v. Bisctiofshausen o napred navedenom lično je referisao: .

28 X 41 načelniku štaba zapovednika Srbije,

29 X 41 opunomoćenom  komandujućem generalu u Sr biji (preko majora Jais-a).3

1 3. bataljon 749 puka

2 6 četa 920 bataljona (Prim. red.)

3 Napomena u originalu (Prim. red.)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument