ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVESTAJ ŠTABA 502. KORPUSA OD 4. NOVEMBRA 1944. KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI O SITUACIJI U REJONU OTONA I PAĐENA1

[Grb]

ŠTAB 502. KORPUSA pov. br. 238 4 - XI - 1944                                                                       

Položaj u 15h

KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI2

Neprijatelj je se povukao sa pravca Otona i Pađana.3 U napadu je učestvovala cela 19. partizanska divizija sa Kninskim odredom.4 Gde je se neprijatelj povukao nije još jasno. Neki delovi su se povukli ka D. Tiškovcu. Noćas je bilo pri-pucavanja na Stožištima. Svakako da će biti napad na celom frontu 1. brigade. Sve je pripremljeno da se neprijatelj dočeka i tuče. Komandant 1. brigade ostaje da brani Strmicu i da rukovodi sa odbranom na Stožištima. U Plavnu se nalazi još uvek Kninski odred5 i partizanski Plavanjski bataljon6 i to na Kiti, Cukovića i Zorićima. Aćim je snabdeven sa municijom, samo njegova odbrana bunkera nije praktična jer se sa tim ne-može od neprijatelja ništa zarobiti. Pađene traži pojačanje, njima nije potrebno pojačanje jer oni drže cestu za nemačko povlačenje, pa ako nemcima7 treba Pađene neka ih pojačavaju, a ako ne neka se povuku i oni u Oton. Nemci nam daju vrlo malo municije. Prošli put su za napad izdali samo po 5 metaka. Sa ovakvim radom mi se ne možemo ničemu dobrom nadati. Molim da se od nemaca traži za ovaj korpus najmanje 1,000.000. metaka, dok se nisu povukli po svemu izgleda da Nemci žele da pobegnu odavde.8                                         

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Komandant kapetan,

Živad.9 Đ. Mladenović

M.P.19

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 154r reg. br. 20/3 (H-V--738).

2  Dinarska četnička oblast je obuhvatala teritoriju severne Dalmacije, Like, Korduna, Banije, Gorskog kotara i dela zapadne Bosne-(srezove: Livno, Glamoč, Bos. Grahovo, Drvar, Bos; Petrovac i Bos; Krupa). U dokumentima se pojavljuje od jeseni 1942. Decembra iste godine za nacionalno-političkog poverenika Dinarske četničke oblasti naimenovan je pop Momčilo Đujić. On je istovremeno bio i komandant Dinarske četničke divizije, koja je obuhvatala istu teritoriju. Verovatno su u nadležnosti oblasti trebalo da budu zadaci vojnoteri-torijalnog karaktera, dok je divizija imala zadatke operativnog karaktera. Međutim, mnogi dokumenti sa pečatom Dinarske četničke oblasti predstavljaju zapovesti i naređenja isključivo operativnog karaktera.

3  Na karti 1:100.000: Pađene.

4  Reč je o napadu jedinica 5. dalmatinske brigade 19. divizije-NOVJ i Kninskog NOP odreda, koji je otpočeo 31. oktobra 1944. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom V, knj. 35, dok. br. 81 (str. 468), i 106, knj. 36, dok. br. 19.

5 i 6 Radi se o Kombinovanom odredu sastava: dva bataljona Kninskog NOP odreda i po jedan bataljon 5. i 6; dalmatinske brigade 19. divizije. O njegovim dejstvima vidi Zbornik NOR-a, tom V, knj. 35, dok. br. 108.

7 Odnosi se na nemačku 264. pešadijsku diviziju.

8 Vidi dok. br. 102.

9 Živadin.

10 Okrugli pečat: »Štab 502. korpusa«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument