ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST DRAGUTINA KESEROVlĆA OD 3. NOVEMBRA 1944. KOMANDANTIMA POTČINJENIH JEDINICA ZA GRUPISANJE SNAGA I DEJSTVA U DOLINI LIMA1

KOMANDANT AKCIJE

O. Br. 1

3. novembra 1944

13 čas.

Položaj

ZAPOVEST Sekcija Pljevlja razmere 1 :100.000.

Prema primljenoj direktivi V. K. i naređenju Komandanta Srbije naše snage koje se sada nalaze u oblasti Prijepolja dobile su zadatak da ovladaju oblašću oko Pljevlja.

Naše snage iz Bosne2 i iz Crne Gore8 kreću ka istoj prostoriji radi sjedinjavanja. Naše snage iz oblasti Sjenice4 kreću za nama.

NAREĐUJEM:

I FAZA RADA — PRELAZ PREKO r. LIMA I OBRAZOVANJE MOSTOBRANA:

Do sada je preko r. Lima prebačeno: Deligradski i Toplički korpus i Studenička, Moravička i Župska brigada, zatim delo-vi Cersko-Majevičke grupe korpusa, kao i deo SUK-a.

Od napred pomenutih delova obrazovana je Grupa za zaštitu mostobrana pod komandom majora Vlastimira Vesića.

Dalje prebacivanje trupa nastaviće se u toku 3. i 4. novembra po sledećem rasporedu:

—  2. i 1. divizija SUK-a,

—  Ostatak Rasinsko-Topličke grupe korpusa i

—  Ostatak Cersko-Majevičke grupe korpusa.

Po izvršenom, prelazu snage će se grupisati u sledećem rasporedu:

—  Rasinsko-Toplička grupa korpusa: u oblasti k. 1122 — zaseok Barice,

—  1. divizija SUK-a u oblasti zaseok Krašljevići — Vra-njača — Suvodo,!

—  Cersko-Majevička grupa korpusa u oblasti zaseok Kru-ševlje — Ikonovac — s. Cadinje,

— 2. divizija SUK-a u oblasti s. Dušmanići.

II FAZA RADA - NADIRANJE KA PLEVLJU:

1. —DESNA KOLONA

Komandant ppuk. St. Jo-vović Sastav:

—  Rasinsko-Toplička grupa

—  Deligradski korpus

—  1. Studenička i Moravička brigada

Svega: oko 1500 ljudi

2. — SREDNJA KOLONA

Komandant puk. Brana Živković

Sastav: 1. divizija SUK-a Svega: oko 1100 ljudi

1.  — Polazi sa linije: k. 1122 — s. Barice opštim pravcem: k. 1122 — Vrhovi — Brašansko Brdo (k. 1305) k. 1166 — zaseok Ramovina (1213)— zaseok Krnjin — južni deo s. Ograda (1345) — zaseok Crni Vrh (Klik — k. 1366) — zaseok Kojovići — manastir Sv. Trojica — Pljevlja.

Zona dejstVa desno po potrebi, tako da se do s. Babine obuhvati kretanje grebenom, a levo do linije: jaruga Koštelje — zaseok Rodušje — s. D. Babinje — Riđi Kamen —   Osečenica — zaseok Žarvine — zaseok Adrovići — zaseok Kamensko Polje — zaseok Njivice — Bezdan potok koji protiče kroz Pljevlje. Sve zaključno.

Desno naših delova nema.

Komandno mesto u zase-oku Barice a zatim na pravcu dejstva glavne kolone.

2.  —- Polazi sa linije: zaseok Krašljevići — Vranjača Opštim pravcem: Krašljevići —  k. 1076 — Opaljena kleka —   Brezovica (k. 1202) — k. 1295 — zaseok Ljeljenica —

3. — LEVA KOLONA

Komandant ppuk. Drag. Račić Sastav:

Cersko-Majevička grupa Svega: oko 1600 ljudi

4. — REZERVA:

Komandant puk. Drag. Redić

Sastav: 2. divizija SUK-a Svega: oko 800 ljudi

zaseok Trebljevina 1379 — s. Crljenice — zaseok Ručevac —  Golubinje — Pljevlja.

Zona dejstva desno do le-ve granice dejstva desne kolone a levo do linije: Vranja-ča — Ploča — Surdup — Pe-jevo Plandište — Mijovor — Brezovica južno od k. 1295 — Slatina (k. 1412) — zaseok Kojovići — k. 1248 — Rajče-vo brdo — drum za Pljevlje sve zaključno.

Komandno mesto u zase-oku Krašljevići a zatim na pravcu glavne kolone.

3.  — Polazi sa linije: Ikonovac — s. Cadinje opštim pravcem: Ikonovac — s. Seljašnica — k. 1126 — Jabuč-ko Prisoje — Jastrebica k. 1278 — Mijajlovica (1411) — k. 1299 — zaseok Mramor — Vis (1150) — zaseok Potrlice — Plevlja.

Zona dejstva desno od le-ve granice srednje kolone a levo do druma do s. Jabuke, a zatim zaseok Rance — s. Mihajlovići — zaseok Legatov Do — Tvrdaš (1183) — Reka Ćehotina.

Levo naših delova nema.

Komandno mesto na Iko-novcu a zatim na pravcu dejstva glavne kolone.

4. — Grupiše se u s. Duš-manići a zatim se kreće na pravcu za levim krilom srednje kolone.

5.  — SANITETSKE MERE: Ranjene i bolesne vojnike nositi za sobom do Pljevlja za to se koristiti jahaćom i tovarnom stokom.

6.  — VEZA: Komandanti kolona preduzeće potrebne mere da se... i granicama zona dejstva stalno održava veza sa su-sednim ko.[rpusima].

Komandanti kolona izdaće naređenje da njihove čelne jedinice izvrše obeležavanje svojih čela paljenjem vatri u 17.30 časova.

Veza između komandanata kolona kao i samnom održavaće se putem kurira pešaka i konjanika kao i radio vezom u 19, 21 i 5 časova. Talasne dužine i pozivne znake uzeti od Sefa veze Rasinsko-Topličke grupe korpusa.

7.  — Komandanti kolona, naročito krilni preduzeće sve potrebne mere izviđanja i obezbeđenja sa fronta a naročito sa bokova.

8.  — Snabdevanje vršiti kupovinom i rekvizicijom na terenu u određenim zonama dejstva svake kolone.

9.  — Polazak sa linije mostobrana narediću naknadno.5

10. — Ja ću se nalaziti sa svojim Štabom kod Rezerve.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu. 2iveo Kralj Petar II.

Komandant — Pukovnik Drag. Keserović Dostavljeno:

Ktu: Rasinsko-Topličke grupe Cersko-Majevičke grupe 1. i 2. divizije.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom), u Arhivu VII, Ca, k. 143, reg. br. 31/2 (CG-V-1800b).

2i3 Vidi dok. br. 133.

4 Prema zapovesti komandanta Gorske garde od 0. novembra 1944, u rejonu Sjenice su se nalazile jedinice Gorske garde i Požeški korpus (Arhiv VII, Ča, k. 29, reg. br. 47/1).

5 Pljevlja, koja su držale jedinice 3. sandžačke brigade 37. divizije NOVJ, zauzele su četničke snage i borbena grupa »Šojerlen« (Scheurlen) nemačkog 91. armijskog korpusa 8. novembra 1944. Grad su 18/19. novembra ponovo od četnika oslobodile jedinice 3. sandžačke brigade.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument