ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA 2. DIVIZIJE SRPSKOG UDARNOG KORPUSA OD 24. OKTOBRA 1944. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U REJONU SJENICE1

ŠTAB II. UDARNE DIVIZIJE

O. Br. 45_ ... 24 oktobra 1944. god.

Položaj

ZAPOVEST (Sekcija 1 : 100 000 Sjenica)

Na osnovu naknadno prikupljenih podataka u toku vođenih borbi 21 i 22 oktobra između Duge Poljane i Sjenice i južno od iste nalaze se jače komunističke snage jačine oko 1000— 1500 ljudi.2 Ove komunističke snage raspolažu sa šest bacača i dosta automatskog oružja.

U cilju izvršenja dobivenog zadatka Srpski udarni korpus mora da ovlada Sjenicom. Ovaj zadatak korpus će izvršiti u sa-dejstvu sa nemačkim jedinicama koje nastupaju istim pravcem kao i Srpski Udarni korpus.

Zbog toga što jedinice SUK ne raspolažu sa potrebnim teškim pešadiskim i artileriskim naoružanjem, to će nemačke jedinice svojim artilerijskim naoružanjem, bacačima i artilerijom, uništavati komunističke centre otpora na pravcu nadiranja jedinica SUK. Nemačke jedinice pešadijske i artileriske, koje su delom motorizovane nastupaće drumom Duga Poljana — Sjenica sa zadatkom čišćenja terena levo i desno od puta po jedan kilometar. Severno od puta nastupaće jedinice II divizije a južno od puta jedinice I divizije sa zadatkom čišćenja terena od komunističkih grupa. Zona kretanja naših divizija je jedan do tri kilometra južno odnosno severno od puta sa isturenim pobo-čnicama u slobodnu stranu. U slučaju nailaska na jači otpor tražiće se intervencija nemačke artilerije i teškog pešadiskog oružja preko oficira za vezu koji će se nalaziti sa prethodnicom nemačkih jedinica na putu.

24 oktobra jedinice SUK, nalazile su se u sledećem rasporedu:

1  divizija sa dve brigade na pretstraži zapadno od Duge Poljane a jednom brigadom u Dugoj Poljani.

2  divizija nalazila se sa Petom brigadom u selu Brnjici sa obezbeđenjima u pravcu s. Stup — Raspoganče — Kapura a 4. brigadom u Dugoj Poljani.

3  divizija nalazi se na maršu od Novog Pazara ka Dugoj Poljani gde treba da stigne u toku noći.

U cilju obezbeđenja svojih jedinica u Dugoj Poljani nalaze se nemačke jedinice na pretstraži na liniji: Kapura (kota 1258) kota 1204 — Dedov krš.

U cilju izvršenja prednjeg zadatka

NAREĐUJEM:

1. — Prethodnica. 4. brigada — 1, 2 i 3 bataljon.              

Kt ppukovnik Čečović3 

1. — Polazi iz Duge Poljane u 6,30 časova pravcem Pometenik — Kapura — Raspoganče — Stupska polja —kota 1122 — Višnjica — Bojište — Vodenica na Vapi — k. 1011 — k. 1040 — Peta, sa zadatkom čišćenja terena u zoni 1—2 kim. severno i južno od komunista. U slučaju nailaska na jake komunističke snage naročito ako pokret bude sprečen dejst-vom neprijateljskih bacača i teških mitraljeza, tražiti intervenciju kod oficira za vezu radi dejstva nemačke ar-tilerije, odnosno bacača. U toku napada energično nastupati.

2. Glavnina. 5 brigada 4,5 i 6 bataljon kt ppukovnik Đorđević.4

2. Kreće pozadi prethodnice na 500 met. otstojanja u koloni pravcem Brnjica — Ra-spoganče — a potom za prethodnicom. Čas polaska iz Brnjice je u 7 časova.

U cilju svoga obezbeđenja k-t 5 brigade imaće zaštitnicu jačine 1 čete. Vezu sa prethodnicom i zaštitnicom održavati održačima veze i pogledom. U slučaju da prethodnica bude zadržana jačim otporom neprijatelja komandant će razviti potreban broj jedinica iz glavnine u cilju omogućenja daljeg pokreta prethodnice i uništenja neprijatelja.

3. Desna pobočnica. četnici majora Vuksana Cimbaljevića5 i por. Milana Se-kularca.6

3. Kreće iz s. Brnjice preko Stupa — Klisure — Blatine — s. Boguti — desnom obalom reke Vape — Dubinje — Krstište sa zadatkom obezbeđenja desnog boka divizije. U slučaju nailaska na jače komunističke otpore tražiti njihovo uništenje dejstvom nemačkih oruđa.

Veze:

Veza sa nemačkim jedinicama održavaće se vatrenim dejstvom, pokretom i održači-ma veze, koji će se javljati kapetanu Ma-gazinoviću, oficiru za vezu sa nemačkim jedinicama. U toku pokreta slati mi izve-štaje održačima veze. Mešanje jedinica naših i nemačkih ne srne da bude.

Sanitetske mete:

Ranjene vojnike snositi na drum gde će biti prihvaćeni u nemačkom previjalištu.

Naročite mere:

Prethodnica svojom glavnom trupom ići će u smaknutom rasporedu kolonicama jačine desetina do vodova. Glavnina divizije takođe će se kretati u smaknutom rasporedu u četnim kolonama.

Ishrana:

Pre polaska vojnicima izdati toplu hranu a po dolasku u Sjenicu za vojnike kuvati večeru.

Komandno mesto:

Komandno mesto komandanta divizije biće u toku pokreta na čelu glavnine gde mi slati izveštaje.

Dostavljeno:

K-tu 4. i 5. brigade i K-tu

Korpusa.

Komandant pukovnik7

1  Kopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 102, reg. br. 10/5 (S-V-17338).

2  Na komunikaciji Novi Pazar — Sjenica dejstvovale su jedinice 37. divizije NOVJ, 7. crnogorska (omladinska) brigada 3. divizije NOVJ i Sjenički NOP odred. 6 tim dejstvima vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 14, dok. br. 107, 134 i 152. Brojno stanje divizije 1. novembra 1944. bilo je: 2.069 boraca, podoficira i oficira (Arhiv VII, ANOR, k. 1254, reg. br. 10—13/3).

3 Čečević.

4  Hranislav.

5  Komandant 2. beranske brigade Limskog korpusa.

6 Komandant Sjeničke brigade 2. mileševskog korpusa.

7 Komandant je bio Dragutin Redić.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument