ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ČETNIČKOG POLITIČKOG DELEGATA ZA MOSTARSKI SREZ OD 23. OKTOBRA 1944, MAJORU VOJI-SLAVU LUKACEVICU O TEŠKOĆAMA U SARADNJI SA NEMCIMA I SLABOM MORALU JEDINICA, SA PREDLO-ZIMA MERA ZA POBOLJŠANJE STANJA1

PEROVIĆ VUKASIN, POLITIČKI DELEGAT ZA MOSTARSKI SREZ!

Zijemlje dana 23. X 1944. g.

Ađutantu njegovog Veličanstva Kralja Petra II majoru g. Voji Lukačeviću

Borci

Dana 22 o.m. uputio sam jedno pismo majoru g. D. Sa-latiću u kojem sam ga obavestio o situaciji u ovom kraju i o mojim koracima preduzetim u vezi sa stupanjem u vezu sa Njemcima. Dosadanji rezultat rada dao je negativan rezultat iz razloga što nisam uspeo da dobijem decidiran odgovor od komande nemačkih trupa u Nevesinju. Prema svim indicijama, izgleda da Nemci i ne žele da stupe u makakve razgovore sa prestavnicima četnika u ovoj zoni. Prema podacima koje sam dobio iz Nevesinja Nemci postavljaju kao uslov za pregovore predaju 13 domobrana, 10 Italijana i nekog italijanskog lekara koji se navodno nalaze sklonjeni kod nas u Zijemlju. Osim toga navode kao smetnju za pregovore prisustvo u ovoj zoni sledećih lica: majora Lukačevića, Vukašina Perovića, Vlade Milutinovića i Veljka Remetića. Osim toga smatraju za nezgodne za pregovore sva lica koja su se svojevremeno nalazila u okolini Trebinja i učestvovala u napadu na nemačku vojsku.

Prema izjavi komandanta nemačke vojske u Nevesinju majora Zegera Nemci smatraju kao znak neprijateljstva prema njima sakrivanje četnika u zoni Zijemalja i da će Nemci na svaki način nastojati da ovu zonu očiste od naših jedinica. Sa četnicima domorotcima iz Nevesinjskog Gornjeg Polja održa-vaće vezu prijateljsku i da su raspoloženi izdati ovim četnicima dokumente za slobodno kretanje i nošenje oružja. Ja lično imam vrlo loše mišljenje o četnicima Gornjeg Polja i prema tome smatram da je ovo upereno protivu nas jer Gornjopoljski četnici stoje pod jakim uticajem Muslimana sa kojima žive iz-mešani, a koji sada vode reč u svim našim pitanjima jer se javljaju kao posrednici između nas i nemačkih vlasti. Smatram da je Muslimanima stalo do toga da se ne stvori nikakav snošljivi odnos između nas i nemačke vojske, bar i formalan kako ga mi zamišljamo. Prema svim indicijama Nemcima je stalo do toga da stvore što veći jaz između nas i Muslimana, a smatram da će Muslimani nasesti ovoj smicalici, verujem više iz kratkovidosti i bojažljivosti. Nemci nastoje da u nekim selima stvore zajedničku lokalnu miliciju sastavljenu od Nema-ca i Muslimana, to po pozivu Hitlera za organizovanje narodnog fronta. Prvi pokušaj hoće da učine u selu Pridvorcima.

Situacija u Nevesinjskom srezu je vrlo teška, skoro nepodnošljiva. Selo Miljevac je izgorelo i svo stanovništvo iz sela je pokupljeno i u logor oterano. Odvedeni su svi dana 21 u Mostar. Odvedene su neke žene Srpkinje iz Nevesinja i to u vezi sa nekim pismima koja su pisana četnicima. Odvedeni su svi četnici koji su pohapšeni pre nekoliko dana u selima Bijenji i Unčanima.

U gradu Nevesinju naše stanovništvo izloženo je progonu Muslimana ustaša koji su pre par dana došli iz sela Kule iz Gacka i kao ustaše počele progon našeg stanovništva pod ne-mačkom zaštitom. Nose oznake »u« na čelu. Učestvuju u pljački i haračenju po selima u blizini Nevesinja.

Prema utiscima koja dobijam iz izveštaja Nemcima je stalo da rastežu sa pristankom sa pregovorima iz budi kakvih razloga. Računam da će sa napadima produžiti i prema ovim selima ukoliko ovakvo stanje i dalje produži. U svakom slučaju Nemci u svojim pothvatima računaju na podršku muslimanske milicije, koja svakim danom postaje samopouzdanija u svoju snagu.

Rezime: 1) Neće se moći uspostaviti nikakva veza sa Nemcima i na tu okolnost ne treba računati, prema sadanjem stanju stvari.

2) Treba u svakom slučaju računati na prikriveno neprijateljstvo milicije prema nama a i otvoreno, ukoliko im se omogući povoljna okolnost.

3)  Jedino oružana borba sa Nemcima može da reši naša pitanja u ovoj zoni. Borbu treba nastaviti bez obzira na sve okolnosti.

4)  Ukoliko se sadanje stanje produži i dalje, duh naše vojske sve dalje će padati. Moral je ispod svake kritike.

5)  Naći mogućnost da se podigne borački duh na svaki način.

PREDLOG:

1)  Svo ljudstvo koje se nalazi sada u sastavu štabova koji borave na Borcima treba uputiti u ove krajeve (Njihovo prisustvo na Borcima je suvišno jer se konjička grupa nalazi za sada u najboljem stanju).

2)  Sve oficire koji poznaju ovaj teren uputiti u domene srezova Nevesinje i Gacko, a prema ukazanoj potrebi u srezove Donje Hercegovine. Njihovo prisustvo i boravak na Borcima nema svrhe, dok u ovim krajevima prisustvo oficira ne pri-mećuje se i potrebna je veća aktivnost.

3)  Članove nacionalnog komiteta odmah sa oficirima uputiti u ove krajeve, radi propagandnog rada jer je njihovo prisustvo na Borcima suvišno i nekorisno. Oseća se suviše odsustvo svih intelektualnih snaga u ovim krajevima.

4)  Osoblje komande oblasti takođe uputiti na teren, jer za njih važi ono što i za članove Komiteta.

Komandi korpusa i ostalim oficirima izdati naređenje da se krenu u narod i vojsku, jer se takođe njihovo prisustvo ne oseća u narodu.

Ovo važi za Komandanta operativnih jedinica (Majora g. Salatića).

Uzeti u razmatranje organizaciju jedne pokretne jedinice koja bi makar i pod fiktivnim okolnostima podigla moral kod vojske koji je ispod nule.

Prisustvo i rad potpisanog kao jedne ličnosti je nedovoljan i prema tome malih dimenzija i pored najbolje volje. Prema tome smatram da treba pokrenuti ostalu gospodu koja su određena za izvesne uloge.

Kod naroda kao i kod vojske javija se veliko neraspoloženje prema vodećim ličnostima često puta bez prava dok u sada-njem slučaju nismo u stanju da branimo našu neaktivnost koja može biti fatalna i po nas i po narod i pokret.

Pretpostavljam da je krajnje vreme da se trgnemo jer smo u ovim časovima prepušteni sami sebi i narod očekuje reč i delo vodećih na koje još koji dan računa. U protivnom slučaju iz-gubićemo i tu legitimaciju.

 

Molim da ovaj predlog primite k znanju jer se smatram dužnim da dadem prednje sugestije uviđajući važnost okolnosti događaja koji se pred nama odvijaju.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Politički delegat,2

1 Kopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 232, reg. br. 48/16.

2 Politički delegat je bio Vukašin Perović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument