ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE OD 21. OKTOBRA 1944. KOMANDANTU 2. BOSANSKOG KORPUSA ZA PRIKUPLJANJE ČETNIKA NA PODRUČJE DALMATINSKOG KOSOVA1

ŠTAB DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI

Str. Pov. Br. 105

21. oktobar 1944. godine

KOZJAK.

KOMANDANTU II. BOSANSKOG KORPUSA.—

kapetanu M. C.2

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 154, reg. br. 4/3 (H-V-725).

2 Komandant korpusa je bio Marko Crljenica.

Obzirom na razvoj situacije i predstojeće događaje snage toga korpusa su slabe da se održe na svome terenu te su izložene opasnosti da budu počesno tučene što nam nije ni najmanje u interesu. Krupni događaji koji su na pomolu i koji će okončati i krunisati našu borbu zahtevaju da se sve naše manje i usamljene snage koncentrišu u sastav glavnine. Zbog toga

NAREĐUJEM:

Da taj komandant odmah po prijemu ovog naređenja nastane što pre prikupiti sve svoje borce, istima objasniti potrebu i dovede ih na koncentracisku prostoriju Dinarske Četničke Oblasti u Dalm. Kosovo.

Izvršenju ovoga naređenja pristupiti što pre jer to razvoj događaja tako zahteva.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

M.P.3

KOMANDANT, VOJVODA,

M. Đujić

Napomena:

Ako možete ikako doći u vezu sa Vasom Mijatovicem kdtom prijedorskih četnika — naredite mu da sa svima ljudima krene odmah na Dalm. Kosovo.

kdt. M. Đ.4

Štab

II bosan. i baniskog korpusa

Str. Pov. br. si.

31/X 1944 g.

Položaj — Rudice — D. Rokoni — Prema prednjem naredio sam potrebno. Prema opštoj situaciji krenuo sam 18/X 1944 g. u sastav jačih jedinica.

Komandant kapet. Marko L. [Crljenica]*

3 Okrugli pečat: »Štab Dinarske četničke divizije — Đeneralštab«1.

4 Paraf Momčila Đujića, koji je tu napomenu dopisao zelenim mastilom.

s Na tom mestu je dokument oštećen. Prethodni tekst je dopisan zelenim mastilom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument