ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 87

DIREKTIVA ŠTABA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 21. OKTOBRA 1944. KOMANDANTIMA JURIŠNIH GRUPA ZA PRODOR U SANDŽAK1

ŠTAB IV GRUPE JURISNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. Br. Službeno

21 oktobra 1944 godine

Položaj

DIREKTIVA BR. 28.

Karta raz. 1 : 200.000, sekcije Užice i Novi Pazar.

Komunističke snage 37 divizije ostavljene za kontrolu Sandžaka zauzele su Sjenicu i sa prednjim delovima produžile prema Dugoj Poljani.2 Na celom prostoru Sandžaka ima rasturenih slabih komunističkih snaga koje stalnim pokretima kontrolišu teren prikupljaju namirnice i vrše teror nad narodom.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. br. 19/4 (S-V-11327).

2 Sjenicu su 15. oktobra 1944. oslobodile 3. i 5. brigada 37. NOU divizije NOVJ u sadejstvu sa 7. crnogorskom brigadom 3. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 14, dok. br. 34, 152 i 181; Arhiv VII, Ča, k. 54, reg. br. 41/2: zapovest Štaba 3. jurišne grupe od 21. oktobra 1944). O daljim dejstvima 37. divizije vidi tom I, knj. 14,. dok. br. 134 i Arhiv VII, ANOR, k. 1254, reg. br. 10/3: operacijski dnev nik Štaba 37. divizije.

Muslimanski elemenat iz Sjenice u teškoj borbi sa crvenim, traži našu pomoć i nudi punu saradnju.3

Zbog neprijateljskog držanja crvene armije prema našim trupama, a prema naređenju Vrhovne Komande naše trupe će ovladati prostorom: koji ne ulazi u opseg verovatnih ruskih operacija protivu Nemaca, na tom prostoru uništiti partizanske snage, prikupiti naše trupe i dalje dejstvovati prema situaciji.4

3 Reč je o kvislinškim oružanim formacijama obrazovanim öd mu slimanskog stanovništva.

4 Vidi dok. br. 68.

Za izvršenje prednjeg, a da bi se muslimanski elemenat počev od Sjenice do arbanaške granice sav angažovao u borbi protivu Crvenih i na taj način stvorila prva slobodna zona i oslonac za naše dalje akcije, naša je namera da sa snagama priteknemo u pomoć muslimanima i ovladamo oblašću Sjenice sa tako grupisanim snagama da lako možemo preduzeti dalju akciju na jug u pravcu Albanije ili na zapad u pravcu Lima i Drine (Nova Varoš, Priboj, Višegrad i Prijepolje, Pljevlja, Foča).

Da bi se trupe lakše kretale i da bi se omogućilo lakše komando van je izvršiće se pregrupisavanje snaga u četiri jurišne grupe. Formiranje ovih grupa izvršiće se u toku 21 i 22 ovog meseca po sledećem:

1. Prva jurišna grupa sastavljena iz korpusa Gorske Garde, Zlatiborskog, Požeškog pod Komandom kapetana Nikole Kalabića, prikuplja se na koncentracijskoj prostoriji: selo Mas-kova, selo Kušići, selo Daretin, selo Opaljenik. Formiranje grupe izvršiće se na označenoj prostoriji 22 do podne.

2. — Druga jurišna grupa pod komandom potpukovnika Mladenovića sastavljena od Južno Moravske grupe korpusa, Mlavskog i Smederevskog korpusa, Sremskog odreda i odreda majora Lapčevića prikuplja se na koncentracijskoj prostoriji selo Butkovo, selo Kosovica, selo Parezani. Formiranje grupe izvršiće se 22 oktobra do mraka.

3. — Treća jurišna grupa pod komandom majora Saše Mihailovića, sastavljena od Avalskog korpusa i Posavo-kolubarske grupe korpusa, prikuplja se 22 oktobra po podne na koncentraciskoj prostoriji: Ivanjica, selo Gliječ, Šljivići, Zarići, Bedina Varoš.

4. — Četvrta jurišna grupa pod komandom potpukovnika Dušana Smiljanića sastavljena iz Sumadiske grupe korpusa i Cersko majevičke grupe korpusa prikuplja se 22 oktobra do podne na koncentraciskoj prostoriji selo Luke, selo Osonica, c selo Zabrđe. Formiranje grupe izvršiti do podne 22 oktobra. Sa ovako izvršenim formiranjem snaga otpočeće naša akcija prema Sjenici 23 oktobra t.g.

NAREĐUJEM:

1. — Prva jurišna grupa polazi u napad 23 oktobra u 7 časova sa koncentraciske prostorije opštim pravcem drum za Sjenicu, sa zadatkom da u toku 23. X do mraka ovlada desnom obalom reke Kladnica, na otseku selo Borovici, selo Šabanovići zaključno sa predstražama na levoj obali Kladničke reke, na odseku selo Ursule isključno selo Sugubina zaključno. Naročitu pažnju obraća na svoj desni bok obezbeđujući se sa pravca Nove Varoši. Vezu levo, u toku marša i na prenoćištu održava sa drugom jurišnom grupom.

2. — Druga jurišna grupa polazi u napad 23 oktobra u sedam časova sa koncentraciske prostorije pravcem opštim: selo Kosovica, vis Lupoglav — vis Kobilje, selo Zajčak, selo Jovićevići, selo Štavalj sa zadatkom da do mraka 23. X ovlada visom Cigulj (1390) — selo Medovine — selo Brestovac sve za ključno. Sa predstražama u visini sela Divlja Reka i selo Palibrci.

Naročitu pažnju obraća na svoj levi bok, jer po podatcima meštana oko sela Mlanča (jugoistočno od Ivanjice, za 15—20 kilometara), kreće se mesna partizanska grupa pod vodstvom Radulovića bivšeg četnika u jačini od 3—4000 boraca.5 Vezu desno održava sa prvom jurišnom grupom.

5 Redakcija ne raspolaže bližim podacima o toj grupi.

3. — Treća jurišna grupa u drugoj liniji kreće za prvom jurišnom grupom 23. X u 7 časova pravcem Ivanjica — selo Kušići sa zadatkom da do mraka 24 oktobra t.g. bude prikup ljena na prostoriji: selo Kušići — selo Daretin — selo Opaljenik — selo Maskova. U toku marša preduzima izviđanje i obezbeđenje naročito sa pravca zapada od sela Trudovo i Stitkovo. Održava neprekidnu vezu kuririma i relejima sa prvom juriš nom grupom i sa četvrtom jurišnom grupom.

4. — Četvrta jurišna grupa kreće u drugoj liniji za drugom jurišnom grupom. Polazi na marš 23. X u 7 časova pravcem selo Luke — selo Budoželja — selo Međurečje sa zadat kom da u toku dana do mraka 23. X. bude prikupljena na pro storiji selo Butkovo — selo Kosovica — selo Parezani, gde će prenoćiti. U toku marša izviđa i obezbeđuje se sa pravca is toka, naročito od sela Mlanča

Kurirsku i relejsku vezu neprekidno održava sa drugom jurišnom grupom i trećom jurišnom grupom.

24. oktobar 1944 godine

Prva jurišna grupa polazi u napad u 7 časova opštim pravcem Sjenica sa zadatkom da do mraka ovoga dana ovlada Sjenicom sa predstražama u visini sela Šušure — Radišića brdo — selo Međare. Naročitu pažnju obraća na svoj desni bok. Po zauzeću Sjenice posedanjem visa Gradac zatvara potpuno pravac Prijepolje — Sjenica. U toku marša i na prenoćištu održava vezu sa drugom i trećom jurišnom grupom.

Druga jurišna grupa polazi u napad 24. u 7 časova opštim pravcem selo Medovine — selo Štavalj sa zadatkom da do mraka ovoga dana ovlada selima Stavalj i Kneževac, sa pretstražama: selo Breza — Devino Brdo — Crni Vrh — Brnjički potok. Naročitu pažnju obraća na svoj desni bok, obezbeđujući se sa pravca Duge poljane. Vezu na maršu i prenoćištu održava sa prvom i četvrtom grupom.

Treća jurišna grupa polazi čelom glavnine u 7 časova za prvom jurišnom grupom sa zadatkom da do mraka ovoga dana ovlada obema obalama Kladnice reke i prenoći na prostoriji selo Borovici — selo Papići — selo Sugubina — selo Sabanovići, obezbeđujući prvu jurišnu grupu sa leđa, a sebe naročito sa pravca zapada.

Četvrta jurišna grupa polazi čelom glavnine u 7 časova za drugom jurišnom grupom sa zadatkom da do mraka ovoga dana izbije na otsek sela Medovine, gde će prenoćiti. Obezbeđuje leđa druge jurišne grupe, a sebe naročito sa pravca istoka.

Štab druge (četvrte grupe jurišnih korpusa) kretaće se sa prvom jurišnom grupom do Sjenice (pada Sjenice).

Izviđanje i obezbeđenje: sve trupe u toku prikupljanja na koncentraciskoj prostoriji daljnim izviđanjem prikupiće podatke o neprijatelju na pravcu svoga pokreta tako da se u toku napada sa sigurnošću pronađu i unište neprijateljski delovi ispred njih, a isto tako da se stupi u dodir sa antikomunističkim snagama našim i muslimanskim, kojih ima rasturenih oko reke Kladnice i u prostoru Duge Poljane. Po ovlađivanju Sjenicom i selom Štavalj trupe prve linije upućuju svoja izviđanja na jug prema Pešteru i prema Dugoj Poljani i Novom Pazaru, a trupe druge linije prema Novoj Varoši i planini Zlatar (treća jurišna grupa) a četvrta jurišna grupa prema planini Golija i varošici Raška.

Veza: Unutrašnju vezu regulisaće komandanti jurišnih grupa. Vezu sa susedima održavati prema direktivi, a vezu sa ovim štabom održavati po sledećem:

— Radio veza u toku marša bezuslovno u sedam časova i 15 časova. Na predanku i kad nema pokreta radio veza svakog narednog časa bezuslovno.

— Kurirska veza: po četiri stalna kurira konjanika sa objavama od komandanta grupe uputiće mi svi komandanti grupa 22. do 12 časova u Ivanjicu. Ovi kuriri će ostati stalno u Štabu i raznosiće zapovesti grupama stim da ih komandanti ne smeju zadržavati kod sebe pošto se oni po predatom zapovesti odmah vraćaju u Štab.

— Izveštaji o radu bez obzira da li je dan protekao u maršu, odmoru ili borbi moraju stići pismeno po kuririma svakoga dana u vremenu od 18 do 20 časova u Stab.

Ishrana: Bezobzirnim rekviriranjima na prostorijama pokreta trupe po svaku cenu moraju dobiti svoj redovni obrok i da uvek moraju imati na rukama po dva rezervna obroka. Na slobodnim prostorijama u pozadini prikupljati preko intendantskih organa sa oružanom zaštitom sve što se može i doturati do trupa. Računati sa tim da ćemo po zauzeću Sjenice ve-rovatno imati jedan ili dva dana odmora trupa.

Sanitetska služba: Sve ranjenike i teške i lake nose jedinice sa sobom uz svoje bolnice, koje obrazovati. Po padu Sjenice ustanoviće se stalna bolnica u koju će se tada prikupiti svi ranjenici. Streljaću svakog onog starešinu čiji ranjenik bude ma gde napušten, ostavljen ili zarobljen.

Postupak sa stanovništvom: pošto ulazimo u muslimanske krajeve, koji nam obećavaju oružanu i svaku drugu pomoć i koji će nam učiniti izvanredne usluge ako se budemo potpuno korektno držali, odnosno koji nam mogu stvoriti takvu jednu situaciju, ako pogazimo ugovore sa njima, to će sve starešine narediti svojim vojnicima da se u muslimanskim selima bez naređenja starešine ne sme ništa rekvirirati, nijedna igla. A starešine će sredstva za ishranu ljudi i stoke trebovati nadležnim putem od starešina muslimanskih sela i uzimati samo ono što im oni stave na raspoloženje. Svako politikanstvo, svako povraćanje na blisku prošlost i međusobno okrivljivanje, najstrožije zabranjujem. Muslimani i mi kao nacionalni elementi u borbi protivu komunista smo jedno te isto. Naročito zabranjujem ma kakav razgovor i ma kakve odnose sa muslimanskim ženama i devojkama.

Napomena: Toplički korpus majora Jovanovića6 do pristizanja trupa pukovnika Keserovića ostaje kao posada Ivanjice, sa zadatkom da kontroliše i čisti prostor Ivanjica — Guča — Arilje — selo Bjeluša.

6 Milijan.

Kapetan Kalaitović preduzeće sve mere da po ovlađivanju Sjenicom prikupi sve trupe svoje što pre, a tada će dobiti radio zapovest i ući u sastav naših trupa. Dok ovaj posao ne svrši ići uz komandanta prve jurišne grupe, preko koga će me obaveštavati o rezultatu prikupljanja ljudstva.

Svi delovi, jedinice, ustanove i pojedinci koji ne pripadaju formaciski ovoj grupi prikupiće se u Ivanjici, gde će ostati do daljeg naređenja. U Ivanjici javiće se majoru Jovoviću,7 koji će se starati za njihovu bezbednost, razmeštaj i snabdevanje.

NA IZVRŠENJE!8

Dostavljeno: Kalabiću, Milošu Markovicu, Majoru Gogiću,9 Saši Komarčeviću, Ppukovniku Mladenoviću, Ocokoliću, ppukovniku Smiljaniću, majoru Jovoviću, kapetanu Tufegdžiću, majoru Stojadinoviću, generalu Đukiću.

Načelnik štaba, kapetan

Neš. Nedić

Komandant, ppukovnik

Drag. S. Račić

7 Stevo.

8 Do kraja oktobra 1944. četničke jedinice i jedinice Srpskog udarnog korpusa (SUK) bezuspešno su pokušavale da odbace snage 37.. divizije NOVJ sa prostorije Arilje — Ivanjica — Sjenica. Deo njihovih jedinica je dopro do Prijepolja tek kad su ovo mesto zauzele nemačke trupe.

U raspoloživoj arhivi nema izveštaja četničkih štabova o tim borbama, postoje samo neke njihove zapovesti sa podacima o situaciji i daljim namerama. U zapovesti Štaba 1. jurišne grupe od 25. oktobra 1944, pored ostalog, piše:

»Delovi 37. komunističke divizije drže Sjenicu i Novu Varoš, a sa našim grupama su u dodiru na prostoru s. Tisovica — s. Lepovići. Od Novog Pazara vrši pritisak na komunističku grupu u Sjenici Srpski udarni korpus sa muslimanskim odredima.

Da bi se ovladalo Sjenicom i prostorom jugozapadno od Javora 1. udarna grupa i Mlavska grupa izvršiće u toku sutrašnjeg dana pokret sa sadašnjih položaja ka Sjenici, a naše sadašnje položaje po-sešće Avalsko-Beogradska grupa« (Arhiv VII, Ca, k. 29, reg. br. 40/1).

Istog dana je i Štab 3. jurišne grupe izdao svoju zapovest u kojoj, između ostalog, piše da su jedinice NOVJ zauzele Ivanjicu i da drže sela Štitkovo i Tisovicu. Grupa treba da posedne »položaje Jadarevac — Pogled k. 1273 sa zadatkom da brani prilaze od s. Tisovice, s. Štitkovo i sa pravca Ivanjice« (Arhiv VII, Ca, k. 54, reg. br. 44/2).

U zapovesti Štaba 1. jurišne grupe od 28. oktobra 1944. pored ostalog, piše:

»Komunisti drže Zlatar i Jadarik planinu, a prednji njihovi delovi nalaze se već u s. Miševiću i s. Kladnici.

Shodno zapovesti Komandanta Srbije, 1. Južna grupa (koju sačinjava grupa majora Saše Mihajlovića i Grupe Gorske garde) izvršiće u toku 29. oktobra 1944. godine pokret od Sjenice do Prijepolja koristeći situaciju posle isterivanja komunista iz Sjenice« (Arhiv VII, Ca, k. 29, reg.b r. 39/1).

U zapovesti od 28. oktobra 1944. Štab 3. jurišne grupe naređuje Posavsko-kolubarskoj grupi korpusa i Avalskom korpusu da u dve etape (29. i 30. oktobra) izvrše marš od Sjenice do Prijepolja. Ispred 3. jurišne grupe maršuje SUK, a iza nje 1. jurišna grupa (Arhiv VII, Ca, k. 54, reg. br. 45/2).

Pored rečenog vidi dok. br. 91 i Arhiv VII, k. 54, reg. br. 41/2: zapovest Štaba 3. jurišne grupe od 21. oktobra 1944, k. 53, reg. br. 29/2: zapovest Štaba 1. jurišne grupe od 22. oktobra 1944; k. 54, reg. br. 42/2: zapovest Štaba Požeškog korpusa od 22. oktobra 1944. i k. 53, reg. br. 28/2: zapovest Štaba Požeškog korpusa od 22. oktobra 1944.

9 Todor.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument