ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA 1. BOSANSKOG KORPUSA OD 20. OKTOBRA 1944. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE OBLASTI DA KORPUS NEMA NIKAKVIH IZGLEDA U BORBI PROTIV PARTIZANA POSLE POVLAČENJA NEMACA IZ ŠIBENIKA1

Štab

I Bosanskog korpusa

»Gavrilo Princip«

pov. br. sl.

20-X-1944 god. Položaj

Komandantu Dinarske Oblasti.2

1 Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 154, reg. br. 2/3 (H-V-724).

2 Dinarska oblast protezala se gotovo u čitavoj Dalmaciji, Lici, Kordunu, Baniji, Gorskom kotaru i delu zapadne Bosne, dok se operativno područje Dinarske divizije nije poklapalo sa tom teritorijom.

Stanje na sektoru Konjevrata redovno je. Po čitavu noć nemačke kolone, komora, artiljerija i pešadija prolaze u pravcu Drniša. Šibenik će po mom mišljenju da uskoro isprazne potpuno. To oni neće najaviti nego će ih jedne noći nestati iz Šibenika. U koliko bi toga časa kad oni izađu odmah se iskrcali saveznici situacija bi bila izdrživa, ali ja u njihovo skoro iskrcavanje ne verujem, a u evakuaciju Šibenika od strane Ne-maca ubeđen sam. Šta će se dogoditi? Da ne lažemo jedan drugoga, partizani imaju oko Šibenika jače snage nego mi. Hrvatske vlasti u Šibeniku, po podatcima iz Šibenika, sklopile su sporazum sa partizanima. Drugo im ništa nije ni preostajalo. Ovo su učinili preko šefa policije u Šibeniku. Šta ću ja učiniti sa 130 glamočana? Na ove dalmatinske jedinice ne računajte uopšte biću sretan ako me i oni ne budu tukli.

Molim Vas gledajte istini u oči i ne zavaravajte se ciframa »četnika«. Nas ima dosta, ako se rasporedimo kako treba i da ne damo neprijatelju priliku da nas tuče počesno. Ja nisam pozvan niti imam pravo da dajem savjete, ali mogu da samo konstatujem da stvari gledane odavde sa naše periferije izgledaju sasvim drugačije nego iz centra.

Moja je dužnost da podnesem tačan izveštaj, a Vaše je da donesete pravilnu odluku.

Što se Skradina i brigade u Skradinu tiče, kad bi iz neba pala jabuka nebi mogla na ulicu Skradinsku pasti već na glavu kakvog pijana četnika ili starešinu. Po mome dubokom ubeđenju za nikakve ozbiljnije zadatke oni nisu sposobni.

Kako stoji dalje prema Đevrskama ne znam. Jedini čovek na koga bi se čovek i u najkritičnijem času mogao osloniti jest poručnik Janko Savić i ako on šta učini, učini, a ako ne niko drugi neće.

Ovo je pravo stanje a Vi donesite odluku u koliko verujete da je sve tako.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU.

Komandant korpusa

Milan Cvjetičanin

M.P.3

23Okrugli pečat: »Štab 1. Bosan. korpusa G. Principa D.Č.D.«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument