ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO KOMANDANTA SRPSKE DRŽAVNE STRAŽE U KRAGUJEVCU OD 6. OKTOBRA 1944. KOMANDANTU 1. SUMADIJSKOG I KORPUSA O SITUACIJI U REJONU KRAGUJEVCA I FORMIRANJU CETNICKO-NEMACKOG ŠTABA1

Dragi Marko,2

Tvoje sam pismo primio. Hvala na obaveštenju. Organizuj kurirsku službu, kako bi svakog momenta svaki izveštaj tvoj mogao da mi se dostavi, kako bih mogao kod Nemaca preduzeti korake da se situacija popravi. Za sada tamo u Drači nema nikoga i sporo rade, te bi bilo dobro da izveštaje dostavljaš neposredno meni ili Načelniku.

Izdrži još malo. Danas nemačka avijacija bombarduje prostoriju od sela Vrbave pa nazad na zapad. Ima dosta bombi i mitraljeza. Za dva dana treba da izbace 500 bombi. Podatke šalji hitno, naročito o jačim grupama komunista.

Naročito izvesti o glavnim grupisanjima snaga komunista i njihovih štabova.8

Pismo sam odmah poslao za dalje i čim dobijem odgovor poslaću Ti.

Juče sam došao od Dronje.4 Stvar smo uredili povoljno. Grupacija četnika ima da se izvrši za dan dva u našem okrugu.5 Trupe su u maršu. Potpukovnik Smiljanić6 do dolaska Radojlovića7 ovlašćen je da preuzme komandu nad svima četničkim snagama. Obrazovan je zajednički štab sa Nemcima.

Načelnik štaba komande Srbije dolazi da vodi operacije u ovome okrugu. 117 nemačka divizija u maršu je ka Kragujevcu. II dobrovoljački puk je u Sopotu. Komanda Jugoistoka prelazi u Kragujevac. Izgleda da će i Srpska vlada doći u Kragujevac. Izdrži još malo, znam tvoje teškoće, ali i Raković8 će ući u tvoj sastav danas ili sutra. Avalski korpus i Rudnički ulaze takođe u sastav Sumadiske grupe. Preko konjanika ordonansa organizuj hitno uzajamno obaveštavanje.

Ovih dana artileriski puk sa 36 oruđa biće spreman za dejstvo.

Pozdravi sve, a Ti primi puno pozdrava i gore glavu. —

6. X. 1944.

TVOJ

Ljubo9 Đorđević

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 127, reg. br. 39/8 (S-X-120).

2  Muzikravić.

3  Na prostoriji Aranđelovac — Topola — Gornji Milanovac tada su dejstvovale 5, 17. i 21. divizija 1. proleterskog korpusa NOVJ. Opširnije o njihovim dejstvima vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 13, dok. br. 75, 80, 83, 91, 97 i 133.

4  Miroslav Trifunović, divizijski general, komandant Srbije.

5  Prema zapovesti komandanta Srbije od 7. oktobra 1944, sve četničke jedinice u Srbiji i jedinice SDS i tzv. Srpske garde trebalo je da se grupiše u sedam grupa. Grupe su imale sledeće zadatke: 1. grupa napada jedinice NOVJ pravcem Cačak — Suvobor — Ljig i izbija na liniju Vreoci — Ub; 2. grupa napada pravcem Knić — Stra-gari — s. Venčani i izbija na liniju s. Venčani — s. Vreoci; 3. grupa brani KruSevac; 4. grupa SDS prikuplja se u rejonu Jagodine (sada Svetozarevo); 5. grupa SDS u rejonu Rekovca; 6. grupa u rejonu Be-lušića, i 7. grupa u istočnoj Srbiji (Arhiv VII, Ca, k. 127, reg. br. 39/1). Po zapovesti nije postupljeno, jer je Vrhovna komanda u međuvre-vremenu donela odluku da glavninu četničkih snaga iz Srbije preko Sandžaka prebaci na Crnogorsko primorje (vidi dok. br. 64 i 66).

6 Dušan, komandant Sumadijske grupe korpusa.

Prema raspoloživim dokumentima, Štab te grupe je u drugoj polovini 1944. intenzivno sarađivao sa nemačkim trupama u borbi protiv jedinica NOVJ i od njih primao oružje i municiju za svoje jedinice. U izveštaju obaveštajca 1. šumadijskog korpusa Branimira Dimitri-jevića »Džima« piše da Smiljanić u Gruži čeka prijem oružja od Ne-maca (Arhiv VI, Ča, k. 19, reg. br. 41/3), a u izveStaju od 13. septembra 1944. Dimitrijević kaže da je Smiljanić »dobio 1.000 pušaka i 100 automata« (Arhiv VII, Ca, k. 119, reg. br. 45/3).

Smiljanić je lično održavao vezu sa nemačkim trupama u Kragujevcu. U pismu šefa Centra veze Štaba Šumadijske grupe korpusa od 7. oktobra 1944. izvesnom Jovanu, između ostalog, piše:

»Komandant je otišao za Kragujevac jer su ga hitno zvali tamo. Sad sam baš telefonski sa njim razgovarao... Molio sam da izdej-stvuje municiju on javlja da Vam je municija poslata za Knić a i pre dva dana poslato je Baji 12.000 metaka 7,9. Komandanta sam zamolio isto tako da angažuje nove snage od Knića, te komandant nastoji da i to bude.

Komandanta svakodnevno zovu dole na razne konferencije ili pak ovde oni dolaze (najmerodavniji faktori).

Neško Nedić je ovde sinoć spavao a i Račić je u Kragujevcu« (Arhiv VII, Ča, k. 127, reg. br. 41/8).

Smiljanić je i svojim potčinjenim naređivao da se lično povezuju sa komandantima nemačkih jedinica radi zajedničkih akcija protiv jedinica NOVJ. U tom smislu je njegovo naređenje od 25. septembra 1944. komandantu 1. šumadijskog korpusa (Arhiv VII, Ca, 127, reg. br. 4/7).

7 Miloš, komandant Mlavsko-smederevske grupe korpusa.

8 Predrag.

9 Ljubiša, komandant SDS u Kragujevcu.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument