ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE ŠTABA 1. SUMADIJSKOG KORPUSA OD 1.OKTOBRA 1944. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U REJONU GORNJEG MILANOVCA1

[grb]

KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Gorski Štab br. 56

Br. služb. 1-X-1944. god.

Položaj. U 05,00 časova

KOMANDANTU GRUŽANSKE BRIGADE

Stanje komunista pred nama je mnogo gore nego što smo to do sada znali. Pomoć ne mogu da dobiju. Potrebno ih je proterati najmanje iz prostora Ješevca i južnih obronaka Rudnika.2 Na osnovu ove situacije i za izvršenje prednjeg zadatka.

NAREĐUJEM:

Da jedinice prvog šumadiskog korpusa koje su sada na položaju danas u 10 časova izvrše napad na komuniste u prostoru Bela Polja i Vrbave3 i to:

— Bataljoni prve gružanske brigade sa položaja na kojima su sada napadaju predstražarske položaje crvenih upravljajući glavni napad ka Donjoj Vrbavskoj školi. Akcija brigade i bata-ljona samostalna te zona širenja levo i desno prema situaciji i mogućnosti. Pratiti rad levačke brigade u prostoru Belog polja a levo obratiti pažnju štititi se veštim samostalnim manjini odelenjima.

—  Bataljoni levačke brigade sa sadašnjih položaja napadaju crvene pravcem Konjuša — Belo Polje i po savlađivanju ovim prostorom glavni napad upravljati ka Donjovrbavskoj školi gde se spojiti sa prvom gružanskom brigadom. Levo pratiti rad prve gružanske brigade desno štititi se veštim samostalnim odelenjima.

—  Stabna korpusna četa služiće kao vatrena rezerva. Pripremu bataljona izvršiti ranije. Biti energičan, akciju

gerilsku i da se ispolji uticaj starešina svih do najmanjeg.

Disciplina vatre.

Komore ne izvoditi za jedinicama dok se ne naredi.

Po ovlađivanju Belim Poljem i Donjom Vrbavom sa okolnim položajima produžiće se akcija preko Gornje Vrbave i Gra-bovice, sa obe brigade paralelno. U Grabovici na podesnim položajima stati.

Ovu akciju pratiću lično i rad jedinica koordinirati.

U slučaju neuspeha jednoga dela i na jednom položaju, taj deo ne sme se definitivno povlačiti a još manje i zbog toga srne da se povlači i cela jedinica. Gurati energično napred i vratiti izgubljene položaje.

Ostavljati svuda rezerve i neprijatelju nikako pokazati snagu koja se ima.

Područne jedinice da do 6 časova upute po dva kurira u štab korpusa za vezu.

Ja ću biti u međuprostoru obe brigade.4

M.P.5

Komandant, kapetan

Marko Lj. Muzikravić

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 44, reg. br. Ž3/7.

2i3 Reč je o 21. NOU diviziji (2. proleterska i 4. i 5. srpska NOU brigada), čiji je zadatak bio zatvaranje pravca Cačak — Beograd preko G. Milanovca, Vraćevšnice i Rudnika. U rejonu Belo Polje — Vrba-va dejstvovala je njena 4. brigada (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 13, dok. br. 188). O ranijim borbama 4. brigade protiv 1. šumadijskog korpusa vidi dok. br. 76.

4  Četnička dejstva po toj zapovesti osujetile su 2. proleterska i 4. srpska NOU brigada samoinicijativnim napadom 3. oktobra 1944. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 13, dok. br. 33, 34 i 188.

5  Okrugli pečat: »-Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 56«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument