ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 1.OKTOBRA 1944. KOMANDANTIMA 2, 3. i 7. JURIŠNOG KORPUSA ZA SADEJSTVO S NEMAČKIM TRUPAMA U

DEBLOKADI ŠAPCA1

Valjevski2

ZAPOVEST

Karta razmere 1 : 100.000 sekcije Šabac, Valjevo, Krupanj i Obrenovac.

Drugoga oktobra u šest časova polaze u napad nemačke trupe:

—  Iz Sapca bataljon Brandenburga sa deset bornih kola, koji će se prikupiti na drumu šest kilometara severozapadno od Debrca (no ako most na Oridu bude porušen, ovaj bataljon kre-nuće na Vladimirce) odakle u 7,30 časova napada u pravcu sela Jalovik.

—  Iz Obrenovca ojačana četa pešadije sa tri tenka biće spremna za napad u 7,30 časova na Ušću i napašće preko Belji-na ka selu Mesarci — Debrcu a potom selu Krniću.

—  Kolona iz Uba od dve čete pešadije i dva tenka, stoji spremna u sedam časova u Banjanima za napad pravcem selo Kožur — Krnić.8

Naše trupe će učestvovati sa jedinicama u napadu dok se ne očisti prostor Debrc — Jalovik — Krnić — Kožuar, da bi potom produžile marš po zapovesti za prodor od prvog oktobra.4

NAREĐUJEM:

1.  — Drugi jurišni korpus u sedam časova spreman u selu Ušće stupa u vezu sa nemačkom kolonom iz Obrenovca i napada sa njom zajedno.

2.  — Treći korpus u sedam časova prikupljen u Banjani-ma stupa u vezu sa nemačkom kolonom sa Uba i napada sa njom zajedno.

3.  — Valjevski korpus sa štabom grupe polazi iz Skele u 7 časova pravac Debrc, gde će se zadržati u rezervi.5

Radio vezu održavaće jedinice sa Štabom svakog časa.

NAPOMENA: Kad padne Jalovik i selo Krnić komandant drugog korpusa će izvestiti, a komandant trećeg korpusa kad budu zauzeli selo Kožuar — da bi dobili naređenje za pokret u cilju proboja ka Medvedniku. Ne stigne li da se ovim prostorom ovlada pre podne to će trupe možda dobiti zapovest da na tom prostoru organizuju odbranu i zanoće.

Za kurirsku vezu upućivati kurire drumom na Ušće, a potom od Ušća ka Debrcu, gde će biti komandno mesto štaba, dok se ne naredi drugačije.

Ranjenike upućivati kod kafane na Ušću, odakle će se prenositi kamionom ili kolima za Obrenovac.

NA IZVRŠENJE!

Postavljeno: K-tu II, III, VII

Načelnik Štaba, kapetan

Neš. I. Nedić

Komandant, ppukovnik

Drag. S. Račić

Čelo korpusa polazi iz zapadne ivice Skele tačno u 7 časova bez obzira na štab.6

Neško

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 128. reg. br. 26/4 (S-X-309). Zapovest je najverovatnije, izda ta 1. oktobra 1944.

2  Dopisano mastilom.

3  O dejstvima nemačkih jedinica na tom području tokom septembra 1944 vidi Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 4, dok. br. 144 i 168 i Prilog br. 1.

4  Istakavši da 12. korpus NOVJ priprema napad na Sabac, da na teritoriji između Drine i Jadra nema jedinica NOVJ, »ali ih na tom prostoru može biti u prolazu«, te da će jedinice 4. grupe jurišnih korpusa »preduzeti proboj prema Medvedniku sa ciljem da se dočepaju prostora Pecka — Valjevske Stave i odatle dejstvuju prema pozadini neprijatelja«, Štab 4. grupe jurišnih korpusa u toj zapovesti od 1. oktobra 1944. je naredio sledeće:

»Napad na neprijatelja počeće u 10 časova po sledećem:

1. —Desna kolona — drugi jurišni korpus polazi u napad iz Debrca čelom glavnine u 10 časova sa zadatkom da preuzme selo Krnić i potom produži prodor pravcem: selo Krnić — selo Jazovnik — Ciganska Mala — Vis Gomile — Jalovička šuma — Kusanja — Vuko-draž — Seni Rt — selo Draginja — selo Kozarice — selo Goločelo — Mihajlovića Brdo — Braznik (313) gde glavnina treba da prenoći.

2. — Leva kolona — treći jurišni korpus polazi u napad u 10 časova upućujući glavninu pravcem selo Beljin — selo Suvo selo — selo Kožuar — Ciganska Mala — Grobljanska mala — selo Svileuva — selo Mali Bošnjak — selo Kamenica — Rečane — Adžino Brdo gde će prenoćiti.

3. — Za desnom kolonom maršuje štab grupe a za njim kao rezerva i zaštitnica Valjevski korpus.

Marš po gornjoj zapovesti sa punim obezbeđenjem preduzeti tek kad se ovlada selom Krnić i Kožuar, na koje je naređen napad drugom i trećem korpusu danas u deset časova.

NAPOMENA: u toku marša naš cilj je proboj radi toga se provlačiti neangažujući se u borbi ako nisu na to prinuđeni. Male neprijateljske delove energično odbaciti goneći ih slabijim delovima da glavnina može nesmetano marševati. Sve jedinice zbog rđavog vremena i magle da se snabdeju putovođama, a delovi za obezbeđenje pored putovođa moraju dobiti i tačan pravac pokreta do dostizanja maršev-skog cilja. Na liniji druma Koceljeva — Šabac kolone će se izjednačiti čelom glavnine uhvatiti međusobnu vezu i produžiti dalji marš po zapovesti. Na položaju gde će biti prenoćište kolone će postaviti puno obezbeđenje obrazujući polukrug u pravcu jugozapada, a rezerva će postaviti polukrug u pravcu severozapada.

Za slučaj da naše grupe ne uspeju u svom prodoru do linije druma Koceljeva — Sabac, trupe će se povući: treći korpus selo Vukona, drugi korpus selo Beljin, Valjevski korpus sa štabom selo Ušće« (Arhiv VII, Ča, k. 77, reg. br. 14/4).

Prodor 4. grupe jurišnih korpusa preko Medvednika ka jugu spremila je 6. proleterska divizija koja je 26. septembra 1944. dobila zadatak da zatvaranjem puta Sabac — Valjevo sadejstvuje sa 12. korpusom u njegovom prodoru u Mačvu (tom I, knj. 12, dok. br. 145 i 201, str. 549, Arhiv VII, ANOR, k. 797, reg. br. 1/3: izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 5. proleterske divizije, Šesta lička, str. 379 i 397). Razbijene četničke jedinice su kasnije prihvatile nemačke trupe i do 7. oktobra vozom prebacile ih u rejon Valjeva.

Pored rečenog, o neuspelom pokuSaju prodora 4. grupe jurišnih korpusa preko Medvednika na jug, vidi u Arhivu VII, Ca, k. 77, reg. br. 18/5: Direktiva br. 12 štaba 4. grupe jurišnih korpusa (nedatirana, verovatno od 30. septembra 1944) za povlačenje ka jugu i k. 33, reg. br. 21/5: naređenje istog štaba za obezbeđenje.

5 U borbama protiv jedinica NOVJ tokom septembra 1944. Valjevski korpus se toliko osuo da je komandant korpusa svojom naredbom od 29. septembra 1944. naredio da se »od celokupnog ljudstva« formiraju tri bataljona, a Đački bataljon da se rasformira i upotrebi za formiranje Štabne čete korpusa i pratnju štabova bataljona (Arhiv VII, Ča, k. 00, reg. br. 41/2; Da bi sprečio dalja bekstva vojnika iz jedinica, on je istog dana ovlastio komandanta bataljona da sve vojnike koji pokušaju bekstvo strelja »na licu mesta bez prethodnog stavljanja pod preki vojni sud«, kao i svakog starešinu »koji ne bude izvršio naređenje i dobijeni zadatak« (Arhiv VII, Ča, k. 89, reg. br. 40/2: naredba komandanta Valjevskog korpusa od 29. septembra 1944).

6 Tu rečenicu je mastilom dopisao Neško Nedić.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument