ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA 1. ŠUMADIJSKOG KORPUSA OD 27. SEPTEMBRA 1944. ŠTABOVIMA POTČINJENIH JEDINICA ZA NAPAD NA 4. BRIGADU 21. NOU DIVIZIJE U REJONU ČAČKA1

ŠTAB I ŠUMADISKOG KORPUSA

JUGOSL. VOJSKE U OTADŽ.

O. SLUŽBENO

27. sept. 1944. god. Položaj.

ZAPOVEST

(Sekcija Kragujevac i Aranđelovac 1 : 100.000)

Neprijatelj — komunisti u toku ove noći sišli su iz Vujetin-ca i sa Bukovca u Borac.2 Jačina im nepoznata, ali po proceni njihovih snaga u oblasti Bukovca, nije ih više od 300. Moral im slab i oskudica u municiji.

U blizini Borca nema naših delova, niti se u skorij em vremenu mogu angažovati dok mi ne stupimo u akciju.

U cilju napada i uništenja ove komunističke grupe u Borcu,

NAREĐUJEM

I GRUŽANŠKA BRIGADA

Sastava kako je sada K-dant kapetan Čedo3

Sa sadašnjeg položaja najkraćim pravcem krenuće ka Borcu zaokupljavajući ga od zapadne strane, sa položaja iznad Lu-kića kuća i od Zlatnog Vrha. Levo držače vezu sa udarnom brigadom, a desno sa delovima ljubićke brigade4 (eventualno). Ob-ratiće pažnju na pravac od Vujetinaca.

UDARNA BRIGADA SGK5

Sastav kako je sada K-dant poruč. Mića6

Sa sadašnjeg položaja krenuće odmah i najhitnije ka Borcu i izbiti na Siljevicu, odakle na opšti znak preduzeti napad pravcem preko varošice Borac i dalje ka Radmiloviću glavnom, snagom, a manji deo uputiće preko Kolakovića kuća za dejstva u bok crvenih.

Desno držače vezu sa I gružanskom brigadom, a levo sa drugim našim delovima koji eventualno pristignu i sa levač-kom brigadom. Bacačima će pomagati rad I gružanske i levačke brigade.

LEVACKA BRIGADA

sastav kako je sada K-dant poruč Hrana7

Sa sadašnjeg položaja krenuće odmah i najkraćim pravcem ka Borcu i izbiti na kosu kod Pačariskih kuća (put za Toponicu) odakle će na opšti znak za napad krenuti i dejstvovati preko-Radmilovića udarajući u bok crvenih sekući im odstupnicu.

Desno držače vezu sa udarnom brigadom, a levo sa našim delovima koji eventualno pristignu.

BATALJON II GR. BRIGADE

sastava kako je sada K-dant ppor. Blaža

Sa sadašnjeg položaja prikupiće se odmah kod štaba korpusa sa kojim će i krenuti i služiti kao opšta rezerva.

Početak napada: Bela raketla pravo ka varošici Borcu, sa mesta udarne brigade. Ovo će biti čim jedinice stignu na polazne položaje.8

Znaci za vezu i ugovorni znaci: kapa na pušci dignutoj pravo u vis, odgovor puška u horizontalnom položaju nad glavom.

Milovan — Hrana.

Broj ugovoreni 9 i za kontrolu 7 (jer se znaci lako hvataju).

Ranjene slati preko Bečevice i Toponice za Knić.

Snabdevanje kao do sada.

Ja ću se nalaziti sa udarnom brigadom.

Napad mora da uspe, radi čega se založiti do kraja. Crveni imaju glomaznu komoru radi čega su teško pokretljivi. Susedne jedinice jedna drugu da pomažu. Pravac gonjenja neprijatelja je tamo kuda bude odstupao, a sa rasporedom naših jedinica kako je u ovoj zapovesti. Svak sebi rezervu.

Ne otvarati vatru bez cilja. Ubijati na licu mesta kukavice i begunce. Na položaju se ne otkrivati pre vremena. Kretanje samo zadnjim nagibom položaja, a na liniji rasporeda da se prikriveno pojavljuju samo osmatrači.

Jedan deo rudničkog korpusa u Grivcu. Traženo da on zatvori put Knić — Bumbarevo Brdo. Traženo da poljska straža zatvori drum Knić — Bumbarevo Brdo i drum Gruža — Vit-kovac.

Po završetku borbe (kada se izgubi dodir sa neprijateljem) jedinice će se postaviti: I gružanska u prostor Borca — Konju-ša, levačka u Grivcu, Blažov bataljon u svoju brigadu, udarna brigada dalje na raspoloženju komandanta brigade.

Završeno u 8,50 čas.

Komandant, kapetan

Marko Lj. Muzikravić

DOSTAVLJENO:

Brigadama:

I gružanskoj Levačkoj Udarnoj

Upoznat ppor.

Blaža Ostavljena kopija.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 44, reg. br. 14/5 (S-V-4977).

2 Reč je o akciji 4. brigade 21. srpske (NOU) divizije (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 12, dok. br. 204, str. 593).

3 Čedomir Jovanović Čedo, kapetan.

4  Ta brigada je iz sastava 2. ravnogorskog korpusa.

5  Ta se brigada u dokumentima pojavljuje kao Jurišna prateća brigada i kao Leteća brigada Sumadijske grupe korpusa (SGK).

6 Svetozar Mijić Mića.

7 Hranislav Pavlović.

8 U izveštaju Štaba 1. šumadijskog korpusa od 27. septembra 1944. piše da je toga dana korpus »sa udarnom brigadom S.G.K. krenuo po pismenoj zapovesti pravcima: Gradina — Grabak — Siljevica — Cai-rovića kuće — Lukići — Zlatni vrh...

Po izvršenom podilaženju napad je počet duž cele gore iznete linije. Ali komunisti su jakim snagama već držali položaje koji su trebali biti naši polazni, a inače veoma jaki.

Pokreti jedinica, držanje vojnika i uticaj svih starešina bili su za svaku pohvalu (ljudstvo levačke brigade opet izuzetak). Borba sa bliskih odstojanja veoma žestoka. Snage komunista nisu bile 120, nego vrlo jake jer držaše celu liniju na koje smo upravili svoj napad. Osim toga, izvešteni smo da crveni nemaju municije ni bacača. Međutim, municiju trošili neštedemice i tukli nas bacačima (lakim).

Pod jakom frontalnom i bočnom vatrom automatskih oruđa crvenih, i pošto je došlo do mešanja naših, i njihovih delova, povukli smo se pri čemu nas je samo sreća poslužila da ne budemo (naročito na sektoru prema Bečevici) svi uništeni.

Angažovao se je i radnički korpus sa štabnom grupom (jer ostali nj.[ihovi] delovi nemaju municije).

Sada se nalazimo u Grivcu. Svi delovi nisu još prikupljeni, ali će pristići u toku noći (Arhiv VII, Ča, k. 44, reg. br. 15/5).

Sa nešto više detalja, o tom napadu piše i komandant Jurišne prateće brigade Sumadijske grupe korpusa u svom izveštaju ođ 28. septembra 1944. Zbornik NOR-a (Arhiv VII, Ča, k. 33, reg. br. 10/5). Vidi i Zbornik NOR-a, tom I, knj. 12, dok. br. 204, str. 593.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument