ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DIREKTIVA ŠTABA 4.GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 13.SEPTEMBRA1944.KOMANDANTIMA JURIŠNIH KORPUSA ZA NAPAD NA 12. KORPUS NOVJ1

ŠTAB

ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. Br. Službeno 13 septembra 1944 godine

POLOŽAJ

DIREKTIVA BR-7.

Vojvođanski korpus partizana prodro je u oblast Valjeva sa zadatkom da se probije prema Savi i tu ili da se prebaci in Srem ili sa Sremskom grupom blokira Savu, preseče saobraćaj na Savi i omogući obostrano prebacivanje njihovih snaga bilo. u Srem ili u Srbiju.2

Dve divizije ovoga korpusa nalaze se severno od Maljena na prostoru Maljen, Slovac, Valjevo.8

Protivu ove grupe crvenih akciju u glavnom preduzimajus Nemci i Dobrovoljci.4

Šesnaesta divizija ovoga korpusa koju su naše trupe odbacile na levu obalu reke Jablanice, maršuje u pravcu severoza-pada sa jednom kolonom prema Kamenici a sa drugom u pravcu Pecke. Ova divizija namerava prodor na sever na otseku Kamenica — Osečina i dalji prodor na sever.

Obe ove grupe istočno od Valjeva i zapadno od Valjeva teže da se spoje severno od Valjeva. Naše trupe će nastaviti tučenje šesnaeste divizije sa prvim ciljem da se ona odbaci od planinskog masiva Jablanika, Medvednika i da im se onemogući da se ponovo njih dočepaju. Zato je naša težnja da u prvoj fazi levim krilom odbacujemo komuniste na sever. No čim komunisti pređu drum Valjevo—Loznica, naša težnja će biti da jačim desnim krilom odbijemo komuniste više prema zapadu i nedozvolimo im da se spoje sa divizijama, koje operišu istočno od Valjeva.

Šesnaesta crvena divizija je sastavljena od Sremaca i u svim dosadašnjim borbama koje je vodila u istočnoj Bosni doživljavala je neuspehe, zbog slabog borbenog duha kod ljudstva. Samo u 1944 godini ova divizija je tri puta izbacivana iz stroja, neupotrebljiva za duže vreme. Otuda se našim trupama nameće potreba da se vrlo energično radi i iskoristi sadašnja odvojenost ove divizije da se potpuno uništi pre nego što bi joj ostale trupe pritekle u pomoć. Prostorno ova se divizija mora uništiti do njenog dolaska na Savu, a ovo će se postići najenergičnijim gonjenjem dok se ne baci u zaravnjeni deo pored Save, gde će se pogodnim manevrom na tom prostoru postići njeno uništenje, a naše trupe posle toga krenuti prema ostalim dvema divizijama ako i gde još budu postojale.5

Dostavljeno: K-u I, II, III, V, i VI jug. korpusa.

Komandant, potpukovnik

Drag. S. Račić

Načelnik Štaba, kapetan

Neš. Nedić

M.P.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77,. reg. br. 11/4 (S-V-11320).

2  Dvanaesti (vojvođanski) udarni korpus NOVJ je, posle nastupnog marša iz Pivske župe (Crna Gora) kroz istočnu Hercegovinu i deo istočne Bosne (vidi dok. br. 47, nap. 20), 5. i 6. septembra 1944. forsirao reku Drinu kod Starog Broda i izbio na ogranke planine Tare (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 29, dok. br. 19, 26 i 27). Njegov sledeći zadatak je bio da, zatvaranjem puta Valjevo — Loznica i razbijanjem, četničkih jedinica na prostoriji zapadno od tog puta, sadejstvuje sa 1. proleterskim korpusom NOVJ u operaciji za oslobođenje Valjeva Zbornik NOR-a, tom I, knj. 11, dok. br. 166, knj. 12, dok. br. 32, 33,. 41 i 55).

3  i 4 Na toj prostoriji je tada dejstvovao 1. proleterski korpus-NOVJ (1. i 6. proleterska divizija). Posle prodora na prostoriju Užice — Požega i razbijanja 4. grupe jurišnih korpusa u rejonu Jelove gore (vidi dok. br. 43 i 44), korpus je 12. septembra 1944. delom snaga izbio u neposrednu blizinu Valjeva (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 12,. dok. br. 85; P. Višnjić, n.d., str. 133—143). U daljim dejstvima korpus je napao fortifikacijski veoma utvrđeno Valjevo koje su branili dva bataljona nemačkog 5. policijskog puka, dva bataljona SDK i delovi SDS. Pod pritiskom jedinica NOVJ neprijatelj je bio prisiljen da 18.septembra 1944. napusti grad. Istog dana oslobođeni su Lazarevac i Lajkovac (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 12, dok. br. 30 i 57; P. Višnjić, n.d., str. 143—148). Pored rečenog, vidi u Arhivu VII, k. 78, reg. br. 25/7: izveštaj Komande azbukovačkog sreza od 16. septembra 1944, k. 78, reg. br. 26/5: izveštaj Štaba 3. jurišnog korpusa od 17. septembra 1944. i k. 69, reg. br. 19/2: izveštaj Komande valjevskog sreza od 19. septembra 1944.

5 U izvršenju tog zadatka glavnicu četničkih snaga sačinjavale su jedinice 4. grupe jurišnih korpusa. U zapovesti Štaba 3. iurišnog korpusa od 13. septembra 1944, pored ostalog, piše:

»Naše snage iz drugog, trećeg i petog korpusa, koje obrazuju zapadnu grupu a prikupljene na polaznom položaju kota 316 zapadno od s. Sedlari — Veliko Brdo — Markovac krenuće u napad sa ciljem da komunističke snage, koje nadiru prema Stavama tuku i odbace prema zapadu.

Naš treći jurišni korpus ima zadatak da napada pravcem: k. 316 — zaseok Garčići — k. 477 — s. Balinović — Ukmirovača sa zadatkom da ovlada položajem Radijevica (581) — Čolinovac (k. 582).

Desno od nas u napadu treba da učestvuje jedan nemački ba-taljon, koji treba da krene pravcem: Valjevo — Stave sa zadatkom da se od Stava dočepa visa Okruglić i odatle dalje napada prema s. Rebelju.

Levo od nas napada drugi jurišni korpus pravcem: Tetrebovac (k. 489) — Visoka (k. 557) — Kik sa zadatkom, da ovlada Divljim brdom na levoj obali r. Jablanice.

Peti jurišni korpus u opštoj rezervi nastupa za drugim korpusom sa zadatkom zaštite levog boka napadne grupe i da potpomogne napad drugog korpusa.«

U daljem tekstu su izloženi zadaci 1, 2. i 3. jurišne brigade. Ishrana je regulisana preko SDS iz Valjeva, dok će ranjenici »kamionom biti transportovani za Valjevo« (Arhiv VII, Ca, k. 78, reg. br. 20/).

Sedmi (valjevski) jurišni korpus 4. grupe jurišnih korpusa sa-dejstvovao je s neprijateljem u odbrani Valjeva (vidi dok. br. 71).

Pored jedinica 4. grupe jurišnih korpusa, u napadu na 12. korpus NOVJ učestvovali su 2. mačvanska, Jadarska, Rađevačka, Azbukovač-ka i Cerska brigada Cerskog korpusa Cersko-majevičke grupe korpusa, delovi 3. puka SDK (Arhiv VII, Ća, k. 77, reg. br. 50/3: naređenje Štaba Cersko-majevičke grupe korpusa od 5. septembra 1944) i Ma-jevička leteća brigada Majevičkog korpusa.

Napad četničkih jedinica je otpočeo 14. septembra 1944. U borbama do kraja meseca 12. korpus, u čiji je sastav ušla i 11. NOU divizija (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 12, dok. br. 55), razbio je tu četničku grupaciju. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 12, dok. br. 32, 41, 55, 73, 94, 95, 99, 100, 117, 120, 125—127; Arhiv VII, Ča, k. 78, reg. br. 25/2: izveštaj Komande azbukovačkog sreza od 16. 9. 1944. Vidi dok. br. 75.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument