ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE NAČELNIKA ŠTABA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 13. SEPTEMBRA 1944. KOMANDANTU 7. JU-RIŠNOG KORPUSA DA SADEJSTVUJE S NEMAČKIM TRUPAMA U ODBIJANJU NAPADA 1. PROLETERSKE DIVIZIJE NOVJ NA VALJEVO1

DRAGI VOJO,2

Valjevci izlaze iz sastava trećeg korpusa i ti obrazuješ sedmi jurišni korpus. Za tvoga pomoćnika određujem kapetana Miloša Radosavljevića, a za načelnika Štaba kapetana Milorada Smiljanića. Za komandanta kolubarske brigade pporučnika Marka Kotarca. Za komandanta Valjevske brigade potporučni-ka Milisava Ostojića, a za Komandanta Podgorske brigade pot-poručnika Branislava Rafailovića. Brigade će krstiti po rednom broju prva druga, treća. Ostale starešine rasporedićeš sam po njihovoj stvarnoj borbenoj vrednosti. I u pogledu komandanata brigada tvoja stvar je da ih oceniš i da ih po potrebi zamenju-ješ sposobnijima.

Tvoj korpus za sada ostaje za akciju prema Valjevu — prema komunističkoj grupi dejstvuje u Kolubari.3 Pošto ovu akciju vode uglavnom Nemci to će tvoja uloga biti da naslonom naših i u sporazumu sa njima izvršiš tučenje crvenih sugerišu-ći Nemcima najpogodnija rešenja. Od Nemaca ćeš neposredno da se snabdevaš municijom, a glavni zadatak ti je da prisustvom uz neniačke trupe goniš i hvataš komuniste koje oni razbijaju.4

Radi ovoga izvršićeš marš sutra — 14-og septembra t.g. u 6 časova pravcem selo Grabovica, gde ćeš stupiti u dodir sa ne-mačkim Komandantom u Valjevu, kome ćeš dati pismeno naređenje štaba četvrte grupe za neposredno snabdevanje municijom za saradnju sa njima.5 Pored ovoga zadatka ti ćeš obratiti pažnju na to da se sa korpusom nađeš u reonu Valjeva da brzo prigrabiš vlast ako bi Nemoi napustili Valjevo odnosno da se naslonom na njih u ovoj gužvi naoružaš izvlačeći od svakog sve što se može.6

Na disciplinu ljudstva obratiti naročitu pažnju i ne dozvoli da se ma i najmanja zapovest ne izvrši.

Prema tome ti nisi više moj zastupnik nego si faktički komandant Valjevskog korpusa i ti ćeš neposredno naređivati svima potčinjenim organima kao komandant Valjevskog korpusa.

Za vezu sa mnom — sa Štabom četvrte grupe koristićeš stanicu kapetana Miličića,7 koji se nalazi u Valjevu u pivari. Po šifri koju on ima. Molim te obaveštavaj nas o svim name-rama tvojim i nemačkim i o rezultatima koje postigneš ti i Nemci.

13 septembra t.g. u 22 časa

Pozdrav tvoj

Neško

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 69, reg. br. 15/2 (S-V-9403).

2  Vojislav Marković, kapetan.

3  Vidi dok. br. 70, nap. 3 i 4.

4  U obaveštenju Štaba Valjevskog (7. jurišnog) korpusa od 23. septembra 1944. o izveštajima primljenim od Vrhovne komande JVUO, između ostalog, piše:

»SITUACIJA U SRBIJI: ...Prema partizanima su snage: dva ba-taljona Brandenburga ojačana zatvaraju put Mladenovac — Topola da spreče prodor na istok. Divizija Princa Eugena u maršu je od Višegrada i čelni puk jak 5 bataljona stigao je 21. IX. uveče u G. Mi-lanovac. 22. IX. je na maršu sa desnim krilom prema Stragarima, a levim prema Aranđelovcu. Za njim ide divizija koja će se koncen-trisati oko G. Milanovca najkasnije do 26. o.m. do mraka. Na prostoru Ub — Lazarevac je Lale (Vladimir Komarčević, ppukovnik, komandant Posavsko-kolubarske grupe korpusa — prim. red.) i oklopne nemačke snage. Tada počinje nemačka ofanziva pravcem Ub — Obre-novac — Aranđelovac — G. Milanovac sve u pravcu Valjeva. Mi smo za akciju protiv XII. korpusa [NOVJ] dobili 2. dobr.[ovoljačka] bataljona sa 4 polj.tska] i 7 protivopl.[opnih] topova a u izgledu je i 1 ne-mački bataljon. Dakle situacija odlična« (Arhiv VII, Ča, k. 69, reg. br. 27/2).

5 To naređenje nije pronađeno.

6 O situaciji po odlasku nemačkih trupa iz Valjeva, komandant podgorskog sreza 18. septembra 1944. piše načelniku Štaba 4. grupe jurišnih korpusa da je toga dana u njegovu komandu (Valjevska komanda) došao jedan vojnik 3. jurišne brigade Valjevskog (7. jurišnog) korpusa i, pored ostalog, izjavio:

»Pre upada komunista u Valjevo nalazio sam se u Vistadu radi opravke puškomitraljeza... Kada je borba otpočela, ja sam se povukao u kasarnu 5. pešadijskog puka i tu se zajedno sa ostalim četnicima, Nemcima i dobrovoljcima borio protiv napada komunista... Pre polaska iz Valjeva, skupio nas je komandant poljske straže potpukovnik G. Stefanović u kasarnu Straže i saopštio nam: da su Nemci napustili Valjevo u pravcu Lajkovca i da su sa njima ostali dobrovoljci, pa je nas pozvao na savetovanje gde mi da idemo. Neki su predlagali da idemo za Nemcima ali on nije hteo, već pozvao da idemo u šumu sa četnicima i da se borimo protiv crvenih. Ovo kada je čulo ljudstvo poljske straže, počelo je samo bez komande da se razilazi u raznim pravcima od Valjeva, tako da je potpukovnik i ja sami ostali, te smo krenuli ka kafani Jadar, gde je se potpukovnik presvukao u civilno odelo i otišao preko drvenog mosta kod Jadra« (Arhiv VII, Ča, k. 128, reg. br. 20/4).

Sutradan (19. septembra 1944. u 17,30) načelnik Štaba 4. grupe jurišnih korpusa iz Plavnja uputio je komandantu Valjevskog korpusa sledeće pismo:

»Kreni bez zadržavanja sa jedinicom celom u Miličinicu.

Mi otstupamo za Vlašić —?! — ne znam ni sam zašto.

U Miličinicu ću sutra doći do Tebe.

Odmah (Arhiv VII, Ča, k. 77, reg. br. 13/4).

7 Antonije.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument