ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA JURISNOG KORPUSA ISTOČNE SRBIJE OD 10. SEPTEMBRA 1944. KOMANDANTU SRBIJE O BORBAMA PROTIV 23. DIVIZIJE NOVJ U REJONU ZAJEČARA1

ŠTAB JURIŠNOG KORPUSA ISTOČNE SRBIJE

Str. Pov. O. Br. Službeno

10 septembra 1944. god.

Položaj.

u 15 časova.

KOMANDANTU SRBIJE

Položaj

Na dan 6 septembra 1944 god. dobijen je izveštaj od »Patka«,2 da su partizani napali na Zaječar3 i da borbu protiv njih vode Nemci i dobrovoljci na položajima: Kraljevici i Beli Breg. Tražio da Jurišni korpus odmah krene u selo Nikoličevo, gde će Komandant biti upoznat sa situacijom i gde će se utvrditi plan za dalji rad.

U 16 časova dana 6 septembra 1944 god. korpus je krenuo sa svog dotadašnjeg položaja kod Boljevca — ostavivši na dosadanjem položaju Timočku jurišnu brigadu u cilju zatvaranja pravca kao i zatvaranjem partizanima odlaska korpusa sa položaja. Na dan 7 septembra 1944. god. u 5 časova stigao je korpus na položaj Kopitnjak gde se zaustavio radi prikupljanja podataka o neprijatelju — obzirom da se je u toku cele noći kao i u to vreme čula vatra prema Zaječaru.

Na ovom položaju sa izviđačkim delovima prikupljali smo ljudstvo razbijene naše Borske brigade. Od komandanta ove brigade primljen je izveštaj, da je jedna grupa partizana od njih 100 noću blokirala selo Nikoličevo i zatim ušli u isto. U ovom selu nalazili su se delovi Borske brigade i »Patak«. Potpukovnik »Patak« sa izvesnim brojem ljudstva uspeo je da se izvuče, a 30 vojnika iz navedene brigade palo je u ropstvo partizanima.4

Prikupljeno ljudstvo iz Borske brigade ušlo je u sastav ovog korpusa radi zajedničke akcije protiv partizana. Daljnjim izviđanjem utvrdilo se da se 200 partizana nalazi u samom selu Nikoličevo kao i na kosama od ovog sela pa do Zaječara.

U 8 časova korpus je bio raspoređen za napad i osvajanje sela Nikoličeva, kao i dalje gonjenje partizana. Napad je otpočeo u 9,30 časova a izvršile su ga Krajinska, Mlavska i Veliko Moravska Jurišna brigada sa delovima Borske brigade. Ubrzo selo Nikoličevo bilo je oslobođeno, i partizani naterani u beg-stvo. Korpus je u napadu išao napred, a partizani se povlačili, sa svojim centrom ka Zaječaru a krilima položajima ka selu Zvezdanu i selu V. Izvor, dok najzad njihovi krilni delovi nisu aidarili na krila korpusa.6 Kada je veoma slaba neprijateljska vatra otvorena na naše desno krilo (delova Borske brigade i Krajinske jurišne brigade) ljudstvo je odmah počelo bezglavo da beži ka polaznom položaju za napad. Potpisati nalazeći se na centru naših delova za napad videći ovo čudo potrčao sam i izdao naređenje da se ljudstvo odmah vrati i opomenuo stare-sine da nastave rad u duhu dobivenog zadatka. Donekle sam ljudstvo zaustavio povratio na položaj sa koga su pobegli i krenuo dalje u napad. Po drugi put otvorena je vatra — opet je nastalo komešanje i bežanje. Sa svojim mašingeverom otvorio sam vatru na ono ljudstvo koje nije htelo da sluša moju komandu da stane i da krene ponovo u napad na neprijatelja, pa sam tom prilikom ubio dvojicu i četvoricu ranio. Za ovo vreme centralni deo jurišnog korpusa (Ivankovački korpus) daleko je izmakao napred, a partizani koji su nadkriljavali naše desno krilo videći komešanje i povlačenje ljudstva sa našeg desnog krila navaljivali su sve više i sve jače, a kroz kukuruze i vinograde ljudstvo je bežalo. Naši delovi na levom krilu videći komešanje desnog našeg krila kao i bežanje ljudstva i videći da ka njihovom krilu ide slabija neprijateljska snaga povukli su se toez i da je jedan opaljen metak. Naravno partizani sa našeg levog krila išli su nesmetano ka pozadini našeg centra. Na jedan momenat ćeli bataljon iz Resavskog korpusa6 počeo je da beži na čelu sa starešinama, a partizani dali su se na njihovo gonjenje. Komandant korpusa počivši major g. Stanisavljević7videći da su krila u napadu zaostala zainteresovao se za ovo i pošao na lice mesta da grešku popravi — teško je ranjen, a potom dali se lično ubio ili je pao u ropstvo pa docnije ubijen nepoznato mi je. Mene lično u malo da nisu živog uhvatili.

Ovoga dana borbe pobeda naša bila bi sigurna samo da se je htelo borit ljudstvo Borske brigade, Krajinske jurišne brigade i jurišnog Resavskog bataljona, i u opšte nebi došlo do nad-kriljavanja naših krila da se je kretalo naređenim pravcima. Žrtava bi takođe imali malo. Partizani su u toku borbe imali dosta gubitaka jer su se očajnički borili i odupirali.

Obzirom da su se i partizani i mi u toku borbe rascepili bilo je omogućeno i izvlačenje delova ovog korpusa koji su duboko prodrli u položaje neprijatelja. Svo ljudstvo ovoga korpusa koje je učestvovalo u borbi nije ušlo u sastav korpusa, već se i danas nalazi negde prema Krajini.

Odmah po odlasku korpusa sa položaja kod Boljevca u selo Nikoličevo povukla se je sa ovog položaja i Timočka jurišna brigada, obzirom da je komandant ove brigade bio izvešten da jači delovi nadiru od Ilina ka Boljevcu. Danas mi je nepoznat položaj na kome se nalazi ova brigada. Preduzeo sam potrebne mere da se pronađe i uđe u sastav korpusa.

Gde se nalazi sada »Patak« nepoznato mi je i ako pokušavam da dođem u vezu sa njim.

Korpus sam doveo kod sela Krivi Vir gde sam poseo položaj zatvarajući pravce od Lukova i kod Suvaje. Na ovom položaju želim korpus da preformiram i ljudstvo prikupim, pa ću posle da radim u duhu situacije i po Vašim naređenjima.

Idući od položaja Kopitnjaka do sadanjeg položaja prikupio sam podatke o partizanima i utvrdio da su jače snage njihove iz Soko-Banjskog sreza prešle jedna kolona preko sela Ilino i Boljevca ka Zlotu, a druga sela Mirova, sela Lukova, sela M. Izvor, sela Bogovine, sela Podgorca ka Zlotu, a delovi kod Za-ječara koji su imali velike gubitke u borbi sa jedne strane sa nama i druge sa Nemcima i dobrovoljcima krenuli su ka seve-ru.8 Njihove manje snage danas se nalaze u Zaječaru. U srezu Boljevačkom krstari po neka trojka.

Imam podataka, a obzirom da su jače snage prešle i iz Soko--Banjskog sreza, sada u Soko-Banjskom srezu partizanske snage su veoma slabe, pa je naša akcija u tome srezu sada preporučljiva od strane naših delova koji se nalaze na pravcu So-ko-Banje.

Ovaj izveštaj dostavljam tek sada obzirom da sam ranije dostavio izveštaj preko raido-stanice, jer nisam verovao u sigurnost i bezbednost kurira koji bi nosio izveštaj, dok nisam prošao ceo Boljevački srez, pa molim da mi za ovo ne zamerite.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

Komandant, kapetan I klase,

1 Kopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII,. Ča, k. 100, reg. br. 18/2 (S-V-16819).

2  Ljubomir Ljuba Jovanović, Patak, ppukovnik, komandant Timoč-kog korpusa (teritorija negotinskog, krajinskog, borskog, zaječarskog i boljevačkog sreza). Pomenuti izveštaj nije pronađen.

3  Zaječar su 7. septembra 1944. napadale i istog dana oslobodile 7, 9. i 14. brigade 23 (srpske) divizije NOVJ. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 11, dok. br. 113, 122 i 170, knj. 12, dok. br. 11 i 174.

4 i 5 Reč je o dejstvima 14. NOU brigade 23. divizije NOVJ. Potpunije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 12, dok. br. 11 i 174.

6 Odnosi se na Jurišni bataljon Resavskog korpusa.

7 Borivoje Bora, načelnik Štaba Timočkog korpusa.

8 Reč je o dejstvima 25. NOU (srpske) divizije (vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 11, dok. br. 71, 88 ,137, 145 i 171).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument