ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA ČETNIČKE VRHOVNE KOMANDE OD 6. AVGUSTA DO 9. SEPTEMBRA 1944.GODINE1

 

6. avgust

OD CAP-CAP3-a

612.  — Službeno.— 31. VIII. U delegaciji Ozrena i sin Stakića,4 propali student, kockar, pijanica, nezaposlen komandant I bataljona5 koji prodaje državnu šumu, kupio konja i sedlo, pijančio sa Nemcima dok su drugi vodili ogorčene borbe sa crvenima. ..

613.  — 419/5. VII. Veza Vaš 485.6 Aranđelović7 je sad komandant operacija za Dobojsku, Ljubićsku, Motajičku. Za Vučjak8 javio sam sa br. 475.9 Tamo će da bazira k-da Slavonije po naređenju V. K-de.10

614. — 6. VIII. 100 Ozrenskih vojnika ostaje na Majevici da stupe u vezu sa Kerovićem, a 15 produžuje za V. K-du sa predlogom, koji je sastavio Stakić. Stakićeva sina treba pitati kakvu dužnost vrši, a drugim da se čuvaju dokumenta o svima koje su pobili, jer je pomoćnik Cvijetinov11 ubijen samo zato što je bio sposoban. Leki treba javiti cilj boravka Ozrenaca tamo.

Od Fina12

615.  — 439/2. VIII. Nast. Dalje o Kratovskoj reci i situaciji oko

Priboja neznam ništa.13 Od Berte14 nemam ništa, neznam kada će ovamo. —Izgleda da neće dolaziti nego će sa snagama od Podgorice operisati, a ja odvuda pa da se negde oko Kolašina sastanemo. Neznam kada će glavna akcija, ali izgleda da hoće.15 Dobrovoljci su bali obećali jedan puk,16 ali slabo izgleda mi da neće doći jer br. 11 ne dozvoljava, izgleda da crveni budu potpuno utučeni pa će u tom smislu ceniti sve da akcija bude manjeg obima. Nast.

616.  — 440/2. VIII. Nast. Te da partizani17 budu samo sa ovog

terena na gore ka Bijelim Brdima potisnuti. To je zaključak posle mnogo podataka. Vojnike poslati nemogu jer su mi vojnici formirani, zaduženi spremom i oružjem, te ih kao takve ne mogu slati, odnosno ne smijem ma da je Zdravko18 moj najbolji prijatelj. Kraj.

Od Huberta19

617. — 250/5. VIII. Danas počela akcija sa pravca: Stoca — Ne-vesinja — Bileća — Lastva i Grahova.20 Imam sigurne podatke da su Nemci uhvatili jednu komunističku radio depešu u kojoj se naređuje grupisanje svih komunističkih snaga u cilju prelaza na desnu obalu Lima. Po neproverenim vestima izvesne jedinice iz Crne Gore već su u pokretu prema gornjoj depeši. Salatić

Od Hermana21

618.  — 83/6. VIII. Nedićeve dinare možemo koristiti pa nam istih pošaljite što veću sumu i što hitnije. Ima mogućnosti da se municija kupuje u manjim količinama. Ppuk Vranješević

619.  — 84/6. VIII. Nastaću svim sredstvima da Mišić22 sluša i izvršava naređenja, ali u uspeh sumnjam pošto isti zaglibio sa ustašama i suviše.

ppuk. Vranješević

7. avgust

Od Kondora13

620.  — 255—5. VIII. 6 časova. U toku noći moje dve leteće

brigade24 izbile na Leskovac, a jedna na Kokin Brod i Amziće. Molim za dalja naređenja. Kondor.

621.  — 359.-5. VIII. Crveni se nalaze u N. Varoši — Rutoši— Radonja — MVRNPSA25 — Kokin Brod — Amzići.26 Novovaroška brigada27 posle borbe ostupila u pravcu Štitkova, Kolarević[ev] je korpus28 oko Crnog vrha, a sa njim i moje dve leteće brigade. Ja sa 2 leteće brigade29 sam u Negbini i Selištima. Molim naredite svima da ih MAVMBAMA30 jednovremeno i sa više strana.

622.  — 364.—6. VIII. 8 časova. Imam izveštaj da se crveni prebacuju preko Ravnovića brda ka Trudovu.31 Noćas je moja leteća brigada Pavla Markovića,32 vodila borbu sa crvenim na Kokinom Brodu i uspela da prebaci na levu obalu Uvca. Molim hitno mi šaljite Kolarevića na Murtenicu da odatle preduzmemo gonjenje crvenih koji nadiru u Srbiju.33

623. — 365.-6. 6. VIII. 22 časa. Imam obaveštenje da su crveni stigli na Cemernicu ponavljam na Čemernicu iz pravca Trudova i Močioca.34 Jutros je štab crvenih bio u Radijevićima. Molim da mi se uputi Kolarević da pođemo za crvenima. Javlja se da je Novovaroška na severu. Kondor.

Od Fina

624.  — 460. — 5. VIII. Situacija bez promene, osim što su crveni stigli do Ibra i presekli prugu između Raške i Kos. Mitrovice.35 Operišu oko 4.000 crvenih na tom pravcu. Vode se ogorčene borbe. Br. 11 pojačava snage tako da na sektoru Raška — Novi Pazar operiše jedna čitava nova divizija. Prema nepotvrđenim vestima Arbanezi36 još povećavaju garnizone u Peći i Istoku. Berte još nema iz Podgorice,37 a šta je neznam jer 5 dana već nemam veze. Drugo ništa novo. AND.

625.  — 466. — 7. VIII. Situacija nepromenjena. Berta je još u Podgorici, već 6 dana nemam veze sa njime. Izgleda mi da će on od Podgorice operisati, a ja sa ovim jedinicama od ovuda kako mi je naglasio. Tražio sam od njega detaljan plan, pa mi ga još nije dostavio, čim dođe dostaviću ga. Novije ništa. AND.

Od Tomasa38

628. —51. — 5. VIII. Komunisti sa kojima su naši vodili borbu na terenu preko reke Bioštice, tu je i br. 11 učestvovao,39 crveni imali dosta gubitaka. Namera im je ka Žeravicama. Na ovom delu bile su sledeće komunističke jedinice. VI. XXVII i XXXVI divizija XII korpusa a ranije III bosanskog korpusa.40 VI divizija prema dobivenim podacima od br. 11 kreće ka Romaniji.41 2 o.m. komunisti napadali Vareš i odbijeni. Krenuli preko Zvijezde i bili 3 i 4 o.m. u Crnoj Rijeci. Izgleda da je bila XIX birčanska brigada jer su videli po likovima njihove AAROLT. Puk. Borota.

629. — 54. — 5. VIII. 4 o.m. Jedan deo partizanskih snaga na desnoj obai Bioštice na pravac Žeravice. Naše snage od 221 i 22442 sa nešto br. 11 u Medojevićima — Zunovićima — Šarenom polju — Kruševci sa na-merom prelaza na desnu obalu Bioštice da se napadnu crveni ali nemoguće usled neman ja municije. Međutim partizani krenuli prema Zvijezdi preko Crne reke prema Olovu. Nastaviće se.

Od Kondora

632. — 369. — 7. VIII. 11 časova. Noćas u 12 časova Kolare-vić je sa korpusom krenuo sa Crnog Vrha i Leskovca za Radojnu sa zadatkom da napadne crvene. Borba je počela oko 2 časa i još se vodi. Crveni su uspeli da Kolarevića vrate na Crni Vrh.43 Imaju malo automatskog oružja i dosta municije. Već dve noći uzastopce primaju opremu iz vazduha u Radojni. Ja sam se posle borbe u Negbini i Burađu povukao u Murtenicu.

Od Pile-a44

636. — 234/8. VIII. Municiju koju mi je dodelio Kondor oduzeta mi je juče od strane Draškovića45 na Bijelom Brdu. Ja nemam ni metka. Nalazim se na Stubu i neću se krenuti sa ovog mesta dok mi se ne vrati municija. Sta će municija Draškoviću kada uopste ne vodi borbe. Od mene se traži najviše dok Vaše jedinice sede i otimaju moju municiju. U toku jučerašnjeg dana sahranili ste mi korpus, jer ste naredili, da napadam-3000 partizana naoružanih odlično, imao sam preko 50-gubitaka. Nast.

637. — 235/8. VIII. Nast. Ciča46 je naredio da u napadu učestvuju sve jedinice, a Vaše snage i Lukačevićeve47 nig-de se nisu pojavile. Ovo je duplo izdajstvo. Detaljan izveštaj šaljem Ciči po kuriru.48 Kap. Kolarević.

Od Adolfa49

647.  — 3. VIII. Komunisti koji su bili oko Zepča i Begova Hana idu natrag.50 Jedna kolona dolinom Krivaje, a druga pravcem, Vukasovići — Kraljeva Stijena. Prednji delovi stigli do Borovice, sve sek.[cija] Zenica.51 Naši su spremni da ih napadnu ako ih Nemci52 propuste U dolini Krivaje borbu vodi hrvatska milicija. Sa njima imamo stalno vezu. Nekoliko muslimanskih sela popaljeno od strane crvenih.53 Kladanjska milicija traži saradnju sa nama. Isto tako i jedan deo muslimanske milicije oko Vareša. Adolf.

648.  — 3. VIII. Grupa komunista došla iz Olova u GISICN alf su ih naši naterali natrag preko Olova i Medojevića.54 Borbu vodi Kladanjska i deo Visočke i Šarajevske Nemci55 ih napadaju kod Knežine. Jedan bataljon moje leteće vodi borbu sa crvenima na levoj obali Bosne...

Od Alfonsa51

658. — 55. — Nast. Svaki mornarički rad na našoj obali je za sada fantazija i zavaravanje. Na moru nema uopšte plovnih objekata, a na obali okupator uopšte ne koristi mornaričke objekte. Ponavljam jedino je moguće stvaran i koristan rad: pomorska obaveštajna služba i rad štabova obalskih odseka na pripremama za preuzimanje čuvanje ili korišćenje mornaričkih objekata kada teritorijalne ili savezničke jedinice zauzmu obalu. Ovako na Boko Kotorskom i Dubrovačkom otseku rade kapetani korveta Branko Milinović i Niko Kosović već 2 godine. Međutim severno od Metkovića na ovome nije ništa urađeno. Da bi se ovo organizovalo na celoj našoj obali najpogodnije bi bilo da se Soško57 prebaci negde iza Splita kod popa Đujića.58 Da bi Soška naterao da uvidi da je danas za nas borba protiv komunista neophodna i najpreča, bio sam prisiljen da mu prikažem našu situaciju crnjom nego što je. Ovo je uticalo na njega pa je popustio. Kraj Alfonso.

10. avgust

Od Cap-a

661. — 500. — 9. VIII. 8. o.m. preko Trebave prešle su 3 brigade crvenih u pravcu Srnica — Majevica.59 Iznenadili su Trebavu. Žure pravac Srbija. Ovo su isti oni, koji su kod Zenice izgubili komoru, teška oruđa i 500. Cika Branko treba da naredi Vranješeviću koncentraciju bataljona u sastav brigada i najveću aktivnost, sad više nego ikada. Između Bosne i Vrbasa najmanje sada crvenih ali su aktivni.60 Dost. Cent. i C. Branku.

663. — 503. 10. VIII. Noću 8/9, II Trebavska brigada vodila borbu sa V kozarskom na položaju Sedlo, kota 504, sekcija Derventa. Teško ranjen hrabri kapetan I klase Mirko Radonjić, komandant brigade, u obe noge i njegov pomoćnik potporučnik Petar Stanković, kome je bacač razneo desnu ruku. Njihova brigada omela je nesmetan prolaz. Nastavlja se.

Od Fina

664.  — 10. VIII. Sinoć mi se javio Berta, a juče sam oko 10 do 11 časova bio kod pukovnika Grosa, koji će koman-dovati operacijama od Pljevalja i Prijepolja.61 Glavna akcija počinje 11 ili 12 avgusta. Učestvovaće tri i po divizije 11.62 Već smo plan detaljan izradili tako da je komanda objedinjena pod pukovnikom Grosom, sever-ne grupe, ali našim ljudima komandujem ja. Snage Vaše po tom planu će operisati od Zaborka ka Drini, a pored Vas će biti jedan puk divizije — Princ Eugen — koji goni XII korpus, koji je juče stigao u Praču.63 Od Hercegovine učestvuje Salatić sa 2 bataljona br. 11. Nast.

665.  — 472. 10. VIII. Nast. Od Podgorice i Nikšića učestvuje Đurišić sa 3500 ljudi i 4 bataljona br. 11. Kod njega situacija ovaka: Jedinice crvenih V, VI i jedna crnogorska i II dalmatinska Lovćenski, Nikšićki i Primorski odredi kao i teritorijalne jedinice.64 Sve je to na liniji od Vilusa do Kuča. Imali su akciju te je br. 11 imao velike gubitke, naši manje, a partizani mnogo. Akcija bila oko Danilov grada.65 Pavle bio u takoj situaciji da se jednog momenta smatrao da je sa njima i svima njegovim gotovo. Imao oko 27 mrtvih i ranjenih. Nast.

665. — 473. 10. VIII. Nast. Sve ostale jedinice br. 11 dejstvo-vaće od Prijepolja do Andrijevice. Andrijevica u rukama br. 11.66 Dislokacija jedinica crvenih na teritoriji Vasojevića, Kolašin, a u Sandžaku nepoznata u celo-sti. Ma da se zna da je XXXVII divizija u Tocima i oko N[ove] Varoši br. 11 nije dozvolio da budu napadnuti od naše strane ka Zlataru nego kažu da su druge njihove jedinice određene da od Kladnice napadaju. Nast.

666.  — 10. VIII. Nast. U Prijepolju će ostati 1 moj bataljon oko 340 ljudi i 1 bataljon br. 11 kao posada i osiguranje sa OCRACIJA [verovatno: saobraćaja-prim. red.]. Zato oni smatraju da nemoraju voditi akciju u pravcu Zlatara kada crveni ispoljavaju pokret ka Stitkovu. Morao sam da pristanem. Još nije tačno ali se smatra kao sigurno da je Titov štab kod Vrulja, te će padobranci SS formacije učestvovati kao kod Drvara, a druga verzija postoji da je Tito kod Neguvođe.67 Nast.

667.  — 475. 10. VIII Nast. Br. 11 tvrdi da ni jedna brigada nije prošla ka Kopaoniku nego da je svega dva bataljona prešlo a sve ostalo da je vraćeno ka Rogozini. Smatraju da će sve biti uništeno. Dalje ništa novo sem što sam uspeo da Milana Sekularca68 prestavim kao iz moga sastava te mu je omogućeno mobilizacija i biće popunjen sa municijom. Kraj AND.

Od Tomasa

669. — 57 — 8. VIII. Pokušaj crvenih ka Žeravicama i istočnije ka Romaniji propao. Ovi napadi su bili demonstracija dok su jačim snagama uspeli da se probiju i odu za Sokoloviće jednini delom snaga dok se jedan deo nalazio sa ove strane puta Sokolac — Pijesak. 7. o.m. Švabe i SS trupe kreću za njima iz pravca Žeravice i Me-dojevića, dok treće snage idu iz pravca Sokolca. U dolini Kriva je nema nikoga. Iz Olova SS fes trupe69 otišle za komunistima. Naši stalno učestvovali dok komunisti nisu prešli preko Kalj ine i probili se za Sokoloviće.70 Posle kraćeg odmora i one će krenuti po dobivenom zadatku. Naročito treba istaći brigadu 221 i njenog komandanta jer su se odlično pokazali. Molim da se pohvale putem naredbe. Puk. Borota.

Od Dal — Dal71

670.  — 990. 8. VIII. Pošto smo doznali da će 11 vršiti neke operacije u Bukovici to smo s naše strane pripremili II dalmatinski korpus, 2 ličke i 2 dinarske brigade da koristimo akciju 11 i za naš račun izvedemo akciju čišćenja Bukovice u kojoj se je bilo ugnjezdilo XIX partizanska divizija sa 3 manja odreda ukupnom jačinom od 2500 ljudi.72 Akcija je počela 26. VII t.g.73 Partizani su izbegavali borbu sa okupatorom dok su je sa nama grčevito prihvatili. Nast.

671.  — 991. 8. VIII. Nast. Akcija je trajala 3 dana. Partizani su u tome vremenu bili tučeni razbijeni i pobegli preko Velebita u pravcu Lovinca a naše snage morale su da se pomere u pravcu Vrljike koja je 23. VII. bila napadnuta od VIII korpusa partizanskog te splitskim, mo-sorskim, vrličkim, mosorsko-svilajskim partizanskim odredom ukupne jačine 6.900 ljudi.74 Vrličku krajinu branila je naša četnička brigada75 jačine 1000 ljudi dok je u hrvatskim selima bilo isto toliko ustaške milicije.76 Nast.77

11 avgust

Od Cap-a

672. — 492. — 6. VIII. Na četvrtom sastanku sa domobranskim oficirima Slovencima oni tvrde, da će u momentu povlačenja Nemaca, nestati domobranske vojske u Bosni i da će svi oficiri pobeći kućama. Svi imaju civilna ode-la. Izgleda da je ovo najtačnija prognoza, prema kojoj se treba upravljati. Za 5—6 dana imaću sastanak na kome će biti više njih. Dost. centr. i č. Branku.

Od Fina

677.  — 478. — 11. avgust. Situacija nepromenjena. U Crnoj Gori, pre osam dana, prema Bertinom izveštaju, vodile su se ogorčene borbe između nacionalnih i br. 11' snaga protivu crvenih, na sektoru između Nikšića i Dani-lovgrada.78 Crveni bili jako nadrli i zauzeli Bogetiće, pa su sada odbačeni ka Lukovu i župi Nikšićkoj. Naši imali 27 mrtvih i ranjenih, a br. 11 oko 150. Crveni su imali vrlo velike gubitke, ma da nezna broj koliko, nast.

678.  — 479. 11. VIII. Nast. Berta je danas na sastanku sa br.11 oko detalja plana od njihove strane. Javiće mi rezultat a ja ću ga proslediti. Grupa oko N. Varoši79 biće u toku današnjeg dana prema izjavi br. 11 napadnuta od Kladnice, Stranjana i Jadovnika, spremne da pređa u napad po opštem planu.

— AND —

12 avgust

Od Berte

679.  — 213. — 12. VIII. — ... 13. o.m. pred zoru počinje napad protivu crvenih u sledećim pravcima: I Kuči — Pla-ninica — Trešnjevik — Kolašin. II Bioče — Lijeva rijeka — Mateševo— III Petrovići — Bročnik — Prekobrđe — Morača — Sinjajevina. IV Spuž — Ubli — Mokro duboko .V. Ružić upada kao gerila pravcem Župa — Morača sa 400 najboljih boraca. Ovaj napad moramo iskoristiti pošto br. 11 napada sa svih strana.

Nast.

13 avgust

Od Fina

690.  — 480. — 13. VIII. U akciji sam od jutros pravac Kamena gora. Sa mnom 3 bataljona br. 11, a od Pljevlja Rajlić kao moja desna kolona pravac Odžaci, Maoče sa 2 bataljona br. 11. Javiću rezultat.

Od Alfonsa

691.  — 62. — 11. VIII. Ove depeše sam dostavio V. K. pa ih dostavljam i tebi da bi i ti po tome doneo svoju odluku. Šaško mi je saopštio da ste odobrili da prebaci mornaričko ljudstvo sa ove teritorije u Italiju. U koliko je to SAENO80 Šaško ima nameru da prebaci sve ljudstvo osim bolesnih, kljakavdh i nesposobnih. Poznajem dobro prilike na čitavoj obali i tvrdim da je Boka kotorska jedini deo naše obale ravnogorski orga-nizovana ovim prebacivanjem raspala bi se i uništila naša organizacija i to iz sledećih razloga: I otišao bi sa terena veći broj odličnih i neophodnih ljudi. II Došlo bi do epidemije bežala, koju niko nebi mogao da spreči, jer bi narod ovo shvatio kao bežanje usled našeg slabog položaja. Ova bi MAKNIPAPA uspešno iskoristili komunisti u svojoj propagandi protiv nas. Nast. Alfonso.

693. — 65. — 11. VIII. U više mahova sam tražio od Salatića da mi dostavi prepis naređenja, kojim je on isti postavljen za. predpostavljenog starešinu, što nije uradio. U poslednje vreme i Pavle Đurišić mi dostavlja neko naređenje kao predpostavljeni starešina a pre dva dana Salatić mi je dostavio naređenje, kojim postavlja kapetana Rista Kovačevića za delegata k-de Hercegovine za Vučedolsku brigadu, Trebinjski i moj korpus s tim da moram da izvršavam njegova naređenja. Da ti pravo kažem ja sam već sit tih raznih i mnogostrukih pretpostavljenih starešina, koji u opšte ne poznaju prilike u ovom korpusu i molim te da u interesu opšte stvari ovo pitanje definitivno rešiš. Nast.

694. — 66. — Nast. Pošto je moj korpus primorski i živi pod prilikama potpuno različitim od svih ostalih korpusa na tvojoj teritoriji i pošto jedino ti poznaješ dobro prilike u ovom kraju to te molim da u opštem interesu i u interesu ove teritorije ovaj korpus staviš direktno pod tvoju komandu. Ovo tim pre i tim lakše što imam direktno vezu s tobom. Kraj Alfonso.

Od Tomasa

698. — br. službeno. 12. VIII. Depeše br. 514 i 51881 dobio i razumeo. Momentalno je nemoguće mobilisati ljudstvo sa oružjem, kao ni vršiti koncentraciju snaga radi ne-manja snaga, a i sa municijom se ne stoji dobro. Vlase-nička se cela ne može mobilisati, najviše 200 ljudi. Danas sam se sastao sa Derikonjom, Tuševijakovićem i dogovorili se u vezi Vašeg naređenja. Oni izjavljuju da stoje vrlo slabo sa hranom i municijom, odećom i obućom te je to NAJUTY da se naređenje izvrši. Naš veći napad na crveno more jedino i isključivo u zajednici sa br. 11 koji su vrlo škrti u davanju municije. Nasta-viće se.

14 avgust

Od Cap — Capa

702. — 513/11. VIII. Oko 600 crvenih prebacilo se u selo Por-ječina, leva obala Spreče, sekc. Tuzla na teritoriju Oz-rena.82 Znači da je to jedan gro onih, koji su prešli preko Trebave jer ih je dočekala nemačka feldžandarmerija kod Srnica. Neće lako do Drine. Aranđelović83 već 3 dana tuče grupe crvenih sa delom Dobojske i Ljubićke brigade i stigao do Kulaša sekc. Prnjavor.84 Dost. Cent. i Cika Branku.

704. — Službeno. 12. VIII. Pratnja Ozrenske delegacije je od 100 ljudi, koja je u stvari bila poseta Keroviću, vratila se. Kerović će da im vrati posetu i da doprati delegaciju kad se vrati. Sto nisu primili organizaciju, okrivljuju Mitrovića, mene, Popovića i Račića. Traži druge nove ljude koji bi im bili sluge. Stakić sa Kerovi-ćem misli da udalji Leku sa Majevice.

16 avgust

Od Fin-a

713.  — 481. — 14. VIII. Glavna akcija sa sektora Pljevlja — Prijepolje otpočela 13 o.m. u 4 sata i to u 5 kolona: A desna samostala Pljevaljska, 3 bataljona br. 11 i Plje-valjska brigada južno od Pljevlja. B. prva kolona od Jabuke — Kamena gora, 2 čete br. 11 i jedna moja četa jačine 188 ljudi, druga kolona Kolovrat — Skokuće — Gradina, 2 čete br. 11 i 2 naše čete. G. treća kolona Kruševo — Bukovik — Komarani. Opšti pravac akcije 2 čete br. 11 i naš jedan bataljon i D leva samostalna naša kolona pravac — Kočevo — Stranjani 1 naš bataljon 760 ljudi. Nast.

714.  — 482. — 14. VIII. Nast. Situacija od 13 o.m. u 20 časova.Desna samostalna na položajima Lođino — Pusto polje — Sumani — Zekovice — Crni vrh. Prva kolona Jovina gora — Kijanovići. Druga kolona Gradina — Pođevac. Treća kolona Jablanovac — Kruševo. Leva samostalna kolona Stranjani. Do sada 3 mrtva i 11 ranjenih naših. Br. 11 5 mrtvih i 18 ranjenih. Situacija oko N. Varoši nepoznata.

715. —483. — 15. VIII. Danas u 7 časova situacija neprome-njena. Front stabiliziran. Naročito osobena pljevaljska kolona naišli na utvrđen teren oko Dubočice i Crno-vrškog venca. Još nije utvrđeno koje su sve jedinice pred nama.85 Br. 11 mi je potvrdio da je Kolašin u našim rukama86 i da se borbe vode pred Bijelim Poljem.87 Sa Bertom nemam veze. Sa grupom oko N. Varoši ne-znam šta je. Br. 11 rekao da će preduzeti napad protiv njih danas 15 avgusta.

17 avgust

Od Ferka88

725. — 64/15. VIII. 8-og ovog meseca sastao sam se na traženje njihovo sa br. 11. Tom prilikom br. 11 sa žaljenjem konstatira da se nemože doći do međusobnog povere-nja, te prema tome nemogu da pružaju i onu pomoć protiv crvenih koju bi nam inače vrlo rado ukazivali. Uslovi koju potkopaju međusobno poverenje su sledeći: jedan proglas — poziv majora Lukačevića muslimanima i ostalom narodu, da se priključi ravnogorskom pokretu i da tuče svugde okupatora gde se pruža za to prilika obzirom na prekid odnosa Turske sa Nemcima.89

nastaviće se.90

Berta

728. —215/12 - VIII. U Južnoj Albaniji velike borbe između Crvenih i nacionalista. Nijedna strana nije postigla nad-moćnost. U Albaniji je obrazovana nova vlada sastavljena od Zogovaca i velikih protivnika komunista. Očekuje se akcija za krajnji obračun sa crvenima, a u Severnoj Albaniji usled stalnog kontakta sa crvenima nezdravo stanje. Saveznici su za poslednjih 20 dana bombardovali 4 puta Podgoricu. Bilo je štete.

Nastavak

Berta

729.  — 216/12 - VIII. Sa svima k-dantima fašističkih bataljona91 kojih ima oko 3400 vojnika i oko 640 raznog automatskog oruđa i veliku količinu municije čvrsto sam se povezao i na slučaj kakve promene sadanjeg stanja oni prilaze nama ...

730.  — 223/17. VIII. Naše jedinice u Lijevoj Rijeci i Podštavnjan desnom i srednjom kolonom. Leva kolona prema Rovcima. Andrijevica, Berane, Mateševo i Kolašin u rukama br. 11.92 Ružić u pozadini u Moraču, vodi borbu. Komunisti daju otpor, ali elan vojnika jak i otpor sve manji. Sve komunističke snage sa porodicama i stokom otstupile za Moraču i Rovca; prema podacima da tu daju otpor. Sobom poveli i sve nacionalne porodice, tako da u Srezu Beranskom, Andrijevačkom i Kolašin-skom nema nikoga. Nast.

731.  — 224/17 - VIII. Nast. Radi se o potpunom zaokružavanju crvenih i za sada jedini otvor je dolina Župe Nik-šićke. Raspolažu sa vrlo jakim snagama [i] oružjem, tako da svaka petorka raspolaže sa jednim automatskim oružjem, kao i dovoljnom količinom municije. Za jednu brigadu bojna komora je oko 50 tovarnih konja municije. Žrtve naše 8 mrtvih i 33 ranjena...

19 avgust

Od Berte

752. — 227. — 17. VIII. Naše jedinice od Sandžaka nadiru, ali nailaze na vrlo jak otpor jedinica iz OOSA nekih korpusa. Dejstvom naših jedinica prema Mojkovcu smanji-će otpor prema njima i uskoro Sandžak će biti čist. Berta. —

753. — 228. 19. VIII. Crveni svi otstupili za Moraču. Po svim izgledima izbegavaju borbu da bi sačuvali snage. Ovo u toliko pre što imaju veliki broj nasilno mobilisanih. Danas produžavam napad pravcem: Kolašin — Sinja-jevina. KORPAN — Boan — drugo. Štavalj — Mrtvo duboko — Piperska lukavica — KREPORACKC — treće. Lebršnik — Bare Bajovića. Četvrto drži položaje: Nikšić — Savnik —. Cilj je opkoljavanje crvenih u Rovcima i Morači. Ružić vodi ogorčene borbe u pozadini kao gerila. Duh crvenih popušta. Moral kod naših naročito novoformiranih odličan. Br. 11 ima nameru da baci u Pivi padobrance da zatvori taj pravac. Bro-darevo, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Kolašin, Li-povo u našim rukama. — Berta. —

20 avgust

Od Huberta

764. — 296. Nast. Nevesinjska brigada odbacila komuniste na liniju Slato — Gorače — Likovac — Trusina. Naređena i Popoviću93 opšta akcija. Ništa neznani o Pavlovu radu, a zbog toga koordinacija nemoguća. Momčilović mobiliše svoj korpus. Salatić kreće sa starim snagama za Nevesinje radi mobilizacije Nevesinjske brigade.94 Baćović,

Od Kondora

767. — Ppuk. Milovanović95 moli da nam javite situaciju u Starom Rasu, da bi znali tačno kuda da uputimo naše snage. Koncentrisani smo širom Uvca. Kondor. 19. VIII.

21 avgust Od Hermana

775.  — 100. — Nast. Pošto je po povlačenju Nemaca iz Mrkonjić grada XIII partizanska brigada ušla u Mrkonjić Grad,96 a sada drži liniju Mrkonjić Grad — Jezera, a pozadina sve do Glamoča ostala sa vrlo malim snagama, pojedini odredi, to sam naredio III bos. krajiškoj brigadi, da sa celokupnim ljudstvom krene, i ceo sektor ove brigade pretrese i očisti od partizana, a u isto vreme uhvati preko Glamoča čvrstu vezu sa Đujićem. Ova brigada je vrlo aktivna i pokretna. Nastavak.

776.  — 101. — Nast II. brigada vodi borbe sa XV krajiškom partizanskom brigadom, Zmijanjskim i Sanskim partizanskim odredom svakog dana na prostoru Čađavica — Banja Duka — Prijedor — Ključ.97 U svima ovim borbama postiže dobar uspeh. Naši redovi jačaju se iz dana u dan. Kada bi i I brigada, koju ometa da se sredi, - Mišić,98 bila sređena, partizanske snage sa sektora Bos. krajiškog korpusa bile bi potpuno očišćene. Nastojim svim sredstvima da ovo stanje i kod I brigade sredim, ali ide veoma teško. Ako ne uspem još u jednom pokušaju biću prisiljen da istoga likvidiram. Nast.

Od Huberta

777. — 297. — 20. VIII: Za k-ta ist. Bosne niste me Vi postavili već g. ministar99 Ako me on smeni prestaću da komandujem ist. Bosnom, a dotle sva prava skopčana sa položajem zadržavam bez obzira na Vaše nazore i odluke.100                                           

Baćović

Od Kondora

778.  — 21. VIII. Raspored naših snaga: Kolarević na prostoru Seništa, ponavljam Seništa — Kokin Brod. Kondor na prostoru: Brezovac — Orlić — Zavoj ci — Stublo. Ako imate nameru napadati crvene javite da i ja pređem u napad. Municije u opšte nemamo. Ppuk. Milovanović.

Od Hermana

779.  — 102. — Nast. Kod Srednje Bosanskog korpusa: Na teritoriji ovog korpusa nalaze se sledeće partizanske brigade: .. ,101 Naše jedinice nepokretne i teško se odvajaju od svojih kuća. Nastojimo da stvorimo pokretne jedinice. Trpimo veliku oskudicu u municiji. Od Hrvata102 izvlačimo što je moguće. Sve ćemo preduzeti da se teritorija očisti od crvenih. RUE ipak i dalje sara-đuje sa partizanima.103 Pop Savo nije održao obećanje da dade snagu za čišćenje Vučijaka.104 Vujačić105 dobio zadatak da sa NIIIN snagama očisti Vučijak i stanje u njemu sredi. Kraj.

Ppuk. Vranješević

22 avgust

Od Fina

780.  — 457. 17/VIII. Situacija: Bijelo Polje i Brodarevo uzeti. Sadanji položaj: Kosanica — Mijakovići — Mataruge — Strmica — Jasen. Molim javite situaciju.106 And.

24 avgust

Od Adolfa

785. — 2/20 - VIII. U dolini Krivaje crveni došli do Olova.107 Jačina 2000. Izgleda one tri brigade od Trebave. Naši se prikupili pa će se ravnjati prema situaciji. Adolf.

Ferko

790.  — 65/15. VIII. Nast. Ova nevidljivost izvesnih k-danata naših ma da je u pitanju angažovanje br. 11 protiv crvenih, te usled toga obavešten je br. 11 da postoje dve vrste ljudi, jedni koji sa njime govore i rade, i drugi koji su u rezervi sa njim za saveznike. Tri. Nasilno odvođenje Kosorića Radivoja108 do koga br. 11 drži kao istaknutog borca protiv komunista. Četiri. Ponašanje majora G. Mazića109 koji čas priznaje nemačke bataljone za svoju jedinicu, čas odbija da ima ma kakvu vezu sa njima. Nast.

791.  — 68/15. VIII. Od jednog funkcionera br. 11 dobio sam sledeće podatke 9-og ov.m. 1) Da Englezi vode sa Pa-velićem pregovore i da su Paveliću obećali Hrvatsku u obliku N.D.H. Ovi se pregovori vrše preko nadbiskupa Stepinca.110 2) Maček i Pavelić pregovarali su i postigli sporazum.111 Predmet pregovora je spašavanje hrvatskog naroda. Nastavak.

Jan -Jana

792. — 121/24. VIII. Jake snage SS. u pokretu su na Srebrnici i Vlasenici.112 Crveni se povlače uz slab otpor na jugu. Budite oprezni i koristite ovu akciju. Vojnici SS odreda dezertiraju u većem broju u zeleni kadar, a prilaze i nama. Od tih dezertera osnovali smo SS timanj-sku brigadu. Leko.

Hubert

793. — 301/24 - VIII. Nemci dovukli pojačanja u Hercegovinu.113 23 ov.m. kolona od 200 motorizovanih vozila, koja je stigla iz Mostara preko Nevesinja u Gacko noć ranije krenula pravcem: Ravno — Čemerno — Izgori — Volujak. 23 ov.m. na Ravno — Čemerno i Izgori bila dva jurišna bataljona Gatačke brigade. Neprijatelja nije bilo. Gatačka brigada napadala 23 ov. m. na položaj Garevska brda — Gareva — Dobreti. Naišla na jake neprijateljske snage.114 Napad nije uspeo. Nastavak.

795.  — 303/nastavak. Kap. Salatićus sa Ustikolmskim i Zakmurskim116 bataljonom otišao za Hercegovinu radi mobilizacije i formiranja jurišnog korpusa. Nemci 23 ov.m-izviđali put Kalinovik — Ulog. Izgleda da će praviti most kod Uloga i sve porušene mostove između Uloga i Kalinovika. Južna Hercegovina ništa ne javlja. Računam da je opšta akcija u toku, jer je još pre nekoliko dana bilo sve spremno.

kap. Đukić117

25. avgust Hubert

796.  —404. 25. VIII. Voja118 je sinoć stigao. Po novoj šifri danas, šaljemo izveštaj. Hitno se vrši mobilizacija Hercegovine i Ist. Bosne.

poz.Petar119 i Voja

Od Ferka

806. — 60/14. VIII. Politička situacija u Sarajevu: Poslednje vreme među Muslimanima i Katolicima u znaku je pripremanja da se dočeka slom N.D.H. Održavaju se kon-.. ferencije u vidu večera gde se svršavaju sve te stvari i to sve za partizane, a protivu nacionalista. Najvažnije je kod toga kako će da uzmu vlast u svoje ruke i da dadnu otpor četnicima, ako bi navalili na Sarajevo. Sve političke partije su na jednoj liniji i svi bi se ako bi mogli stavili pod Titinu komandu. Nast.

807.  — 6l/nastavak. Mačekovci iz Zagreba dobili su uputstva da pomažu obrazovanju Subašićevu komunističku vladu i partizane u Sarajevu, jer i Mačekovci stoje na gledištu. Granica na Drini. Mačekovci su svesni da to ne mogu dobiti, ali traže nemoguće da bi dobili što više i da bi imali parolu kao i ranije »Hrvatsko pitanje«.

Kraj.

808.  — 66/15. VIII. Nastavak. 5) Traženje podataka o snagama br. 11 Sarajevu i okolini. 6. — Ne održavanje obaveza od strane naših ljudi na koje su pristali u pojedinim zdogovorima sa br. 11. Sve ove činjenice daju im povoda da se sa naše strane sprema nešto protiv njih te prema tome nisu voljni da nas u borbi protiv crvenih pomognu tako efikasno kako bi to oni želeli, iako bi to nama bilo potrebno. Nastavak.

809.  — 67./Nastavak. Tražili po ovome od mene konkretnih odgovora, koje nisam mogao da dam, jer su mi gore navedene činjenice i mnogome potpuno bile nepoznate i jer su odnosi u nadležnosti komandovanja usled nedovoljnih promena sasvim nejasni i delimično nemogući: Nalazim da još nije nastupio trenutak prekida trpe-Ijivih odnosa sa br. 11 u ovim krajevima, jer je br. 11 jedini, koji našu borbu protiv komune gleda sa simpatijama i hoće da je pomaže. Molim direktive u pogledu daljeg držanja prema br. 11 u ovim krajevima.

810.  — 79. 20/VIII. Vaša veza 530 od 14/VIII.120 Petar Baćović izdao je naredbu 27/VIII ove godine da je na osnovu ovlaštenja G. Ministra od 12/VII ove godine određen za k-danta Ist. Bosne, Hercegovine i Boke. Ova naredba rasturena je po jedinicama označenih teritorija, a neki primerci ubačeni su i u grad. Nast.

811. — 80. Nast. Povodom ovoga Baćović mi je pisao pismo u kome moli da mu pripremim sastanak sa ličnostima od vrednosti iz Sarajeva, kao i da pripremim ostalo za upoznavanje situacije u gradu i na terenu. Najavio je i svoj dolazak do mene. Na putu za Hercegovinu držao je govore kod pojedinih jedinica i kazao da je on k--dant. Ist. Bos.

Nastaviće se

812. — 81. Nast. Iz grada pitaju ko stoji za k-dom 100?121 Ko je k-dant Bosne? Dalje pitaju: Ko stoji iza ovih ljudi, pa čak ko i iza Draže. Ovo je stvorilo pometnju u organizaciji i njenoj nadležnosti. Sumnja u naše jedinstvo, dezorijentacija kod pojedinih političkih ličnosti. Povodom ovakvog stanja poslaću Vam nekoliko pretpostavki. Ovo je došlo u vreme kad se treba najubed-ljivije istupati pred svetom o snazi i jedinstvu naše organizacije. Kraj dep.puk Borota

26. avgust

Od Huberta

813. — 307/25. VIII. Crnogorske snage 24 o.m. izbile u Pivski Manastir. Gatačka brigada uhvatila vezu sa Đurišiće-vim jedinicama. Obe vojvođanske divizije probijaju se od Brezne preko Golije ka Somini i Troglavu.122 Na prostoriji Stepen — Kobilja Glava Gatačka brigada vodi borbu sa ovim divizijama. Nastavak.

— 308 — Nastavak. Do sada zarobljeno 8 Sremaca. U teškom su stanju i jedu travu. Prema ovome izgleda da će se težište borbe preneti u Hercegovinu. U Bileću 4 bataljona Nemaca. Nemci koji su bili u Gacku krenuli u pravcu Nevesinja. Iz nemačkih se izvora saznaje da su komunisti iz oblasti Durmitora počeli razlaženje u 3 kolone i to: jedna prema severu, druga prema zapadu i treća prema jugu. Baćović.

Od Rama

815. — 1/25 - VIII. Sinoć sam se sastao sa Perom123 u oblasti Kalinovika. Upoznao ga sa celokupnom situacijom i svim našim namerama. U potpunosti odobrava sve. Sa-latić sa štabnom četom, Zakmurskim i Ustikolinskim bataljonom otišao za Hercegovinu, radi mobilisanja Ne-vesinjske brigade, kod koje se jedino nailazi na teškoće. Inače Trebinjska, Bilećska, Gatačka i Ljubinska mo-bilisale određen broj za leteći korpus. Nast.

816.  — 2) Nastavak. Sinoć naređena opšta mobilizacija Kalinovačke i Fočanske, kao i Romaniskog i Ozrenskog korpusa u vezi sa pokušajem proboja komunista u pravcu Miljevine i Zelengore. Prema izveštajima primljenim jutros ljudstvo počinje da pristiže. Pošto ovaj teren apsolutno nema hrane obrazovaćemo komoru koju ćemo uputiti za Rudo, radi snabdevanja hranom. Inače koncentracija će biti onemogućena. Nast.

817.  — 3) nastavak. Protiv Baćovića bile iznete teške optužbe,da hoće da izvrši izdaju sa komunistima, te se našao u položaju da je morao od ovih optužbi da se brani i nije mogao da izvrši duhovnu pripremu komandanta. U teškom položaju misleći da smo ga izdali i napustili uputio ti je jedno pismo koje ćeš dobiti.124 Ali koje otpada samim tim, što sam mu objasnio da o našoj izdaji nema ni govora. Nast.

818.  — 4) Nastavak. Matović125 se nalazi u Foči vršeći mobilizaciju Fočanske brigade. Gledaj da ovo ne bude ometano, jer važno je da se ljudi prikupe. Dejstvuj što više na Draškovića, jer sukob i optužba njegova protiv Baćovića ostavile su najmučniji utisak kod naših komandanata. Nastavak.

819.  — 5) Nastavak. Izgleda da će jedna nemačka kolona doći od Sarajeva za Kalinovik da zatvori komunistima eventualni pravac prodora ka Kalinoviku. Javi situaciju tamo. Naredi Railiću126 da mu svo ljudstvo bude na okupu i da je spreman da po svaku cenu uhvati vezu sa Ća-milom.127 Pozdrav Voja. Kraj.

820.  — 6/25 — VIII. U vezi primljenih depeša od tebe dostavićeš sledeću depešu mojim komandantima i to: Railiću, Jelovcu,128 Kalaitu, Bogavcu,129 Brašancu,130 Lučiću, Šimi Despotoviću, Vladu Sćepanoviću, Velimiru Popo-viću, Radisavu Lukavcu.

U vezi sa spoljašnjom politikom i vojnom situacijom, prema naređenju Nj. V. Kralja naređujem: Nastavak.

821. —7) Nastavak. Odmah izvršiti opštu mobilizaciju naoružanog i nenaoružanog ljudstva sa potrebnom komorom, radi susreta sa saveznicima, dalja naređenja sleduju. Moj štab neka krene za Ponikve. Trebujte hranu. Neka čika Veljko131 pripremi proglas opštoj mobilizaciji za Sandžak. Pozdrav Voja i Petar.

Kondora

823.  — Počev od 22 posle podne stalno vodimo borbu sa crvenima koji nadiru.132 Kolarević se povlačio od Kokina Broda preko Borove Glave, Murtenice i Ljubiša. Ja od Uvca preko Tornika i Grške. Juče crveni napali Pali-sad i opkolili ga.133 Bugari se još drže.134 U ovim borbama imali smo mnogo gubitaka. Kao glavni razlog povlačenja je nemanje municije. Izvešten sam da je u Užice stigao veliki broj Bugara.135

Kondor

Tomas

824.  — 73/25 - VIII. Depeša br. 476 od 24/VIII. primljena.136 Tačno je da se ovamo nalazi VI lička divizija. Pukov-nik137i G. kap. Mitranović138 još nisu krenuli. G. puk. je na Trebeviću po Momčilovićevom pozivu. Kurir otišao sa Vašim ranijim naređenjima po njega. Povratak očekujem svakog časa. Komunisti139 su još na teritoriji 221 preko Koljane oko Medojevića. Delovi 221 su u borbi sa njima. 224 će se nasloniti na 11 koji će preduzeti akciju. Već nekoliko dana crveni su sa malim po-meranjima ovde. Verovatno da nisu dovoljno jaki da se probiju kroz Švabe pa čekaju neke brigade koje idu uz Krivaju. Ovo se proverava. Radičević.140

27 avgust

Od Fina141

842. —520/27 - VIII. Đurišić potisnut sa linije Krnovska Glava — Ceranovca na liniju Javorje — Moračke Kape.142 Velika Navala na njega. Traži pomoć. Moji delo-vi 1800 Gradina — Prijepolje — Bistrica 1600 — Bak-dari — Gradina. Br. 11 goni 37 diviziju i I korpus.143 Kasalovićevi svi dobro i zdravo. Molim javite situaciju.

Od Huberta

845. — 315/27 - VIII. Naše snage zauzele Kobilju Glavu.144 Sada na Kobiljoj Glavi nalaze se naša dva bataljona. Jedan jurišni bataljon Gatačke brigade nalazi se na Ravnom i Izgorama. Drugi jurišni bataljon na Lesko-vu Dubu — Herceg Vrelu i Modrom Polju. Nevesinjska brigada drži Kuline — Odžak — Žunovinu — Kreko-viće — Rudo Brdo — Žalom — Koleško. Ovde se vode borbe.

29. avgust

Od Tomasa

855.  — 74/28 - VIII. Naređenje za mobilizaciju primljeno, jedinicama naređeno potrebnog a kap. Momčiloviću dostavljeno naređenje. Vrlo teško će biti duže držanje ljudstva na okupu zbog hrane. Naređeno da se aktivira sve što je s oružjem, a ostali bez oružja koji su predviđeni za operativne jedinice ostalo da se ne udaljavaju od kuća. Naročito teško stanje 224,145 gde komandant prvi izveštava da je sve skoro u rasulu i svakim danom gubi autoritet usled situacije na teritoriji.

Nast.

856.  — 75) nastavak. Neznam kako je stanje kod 223.m Obzirom na Kosorićeve ljude, i da li će se uspeti da se sredi stanje. Za sigurno se može računati na leteću. Od Alek-se147 više ništa nema. Sa municijom se slabo stoji pored nedostajućeg oružja što Vam je poznato. Sta je sa žitom iz Srbije i kada komora treba da krene. Pukovnik148 je još kod Miše,149 iako mu je javljeno da se vrati. Tamo je juče otišao i Bora.150 Kraj. por. Radičević

Od Ram Heroja151

860. — 684. 29. VIII. Pljevaljsku brigadu i ostale moje snage prikupljam na prostoriju Zaborak — Metaljka, Ponikve i Cajniče. Molim te pošalji mi 1 vagon žita i 500 kg. soli. Danas ću poslati komoru za Rudo. Javi situaciju i raspored komunističkih i nemačkih trupa. Vojo.

30. avgust

Od Ferka

871.  — 100/30 - VIII — Bio na Trebavu sa Misom. Zadržao se tamo 10 dana. Do ostvarenja predviđenih sastanaka nije došlo. U komandovanju nastao haos, Baćović preko Miše152 naređuje jedno. Vi preko Koprivice153 drugo.. Neophodno potrebno raščistiti odnose komandovanja sa najkompetentnijeg mesta. Moj predlog sve što je se-verno od linie Sarajevo — Višegrad staviti pod jednu komandu. Moj rad u gradu ometan sa Trebevića. Sa-radnike moje i omladince koji su izbegli iz grada na Trebević rasporedio Miša tamo ma da su potrebni meni. Nast.

872.  — 101. Nast. Molim da primite kap. Boru i mene u rogatičkom srezu. Omogućite moj odlazak do Vrhovne Komande radi izlaganja nastale situacije jer sam od strane svih okolnih komandanata demantovan raznim njihovim postupcima u gradu. Osećam se nepotreban i kao kamen smetnje. Iz Vašeg štaba doznaju intereso-vani sadržaj službenih akata što ne bi smelo da buder stvari predstavljam što objektivnije i kako ih vidim i cenim. Spletkarenje može nam samo naneti štete. Pukovnik Gojko Borota. Kraj.

Od Huberta

873. — 324. 29 - VIII. Fočanska i Kalinovačka brigada mobi-lisane. Mišu očekujem da dođe sa drugom sarajevskom. Naredio sam mu koncentraciju svih jurišnih jedinica u oblasti Kalinovika, a u vezi dogovora sa Vojom. U Hercegovini uglavnom sve jedinice mobilisane. Neve-sinjska brigada sa preko 1000 vojnika već u borbi.154 Nast.

32. avgust

Od Huberta

889. _ 348. — 31 - VIII. XVI i XXXVI divizija pod borbom probile se do Dobrog Polja.155 Borbe i dalje traju. Sve su snage u borbi, čak i moja štabna četa. Dosada imam 4 mrtva i više ranjenih. Njihovih mrtvih i ranjenih 20. Zarobljena 3 puškomitraljeza, 2 pikavca, mali bacač i sanduk bombi za mali bacač. Baćović.

1. septembar

Od Ištvan Heroja156

898. — 353. — 1. IX. Kap. Kovačević157 javlja da je Bileća ugrožena.158 Trebinjski korpus danas stupio u akciju. Tre-binjska brigada i leteća brigada trebinjskog korpusa napada opštim pravcem Velimlje — Viluse sa Vučedolskom brigadom. Vučedolska brigada napada sa položaja: Oraskorica — Bobijer — Babljak. U Jaramov Dolu na položaju Savino Brdo teško ranjen kap. Ja-ničić.159 Brigadu preuzeo poručnik Mićović.

3. septembar

Od Ištvan Heroja

911. — 359. — 2. IX. Dragi Cika Branko, u ovim sudbonosnim momentima potrebno je pre svega da Vi, a po moguć-stvu i Voja sa Novakovićem160 i Krivošićem dođete u oblast Kalinovika i Miljevine, jer ću pozvati komandante sa leve obale Drine. Nemojte čekati trupe jer će nas to dugo zadržati. Razmotrio sam situaciju. Hitno je potrebno da donesemo definitivne odluke. Molim hitan odgovor kad bi ste mogli stići.161 Pozdrav Baćović.

9. septembar

945. — 111. — 8 - IX. — 7 o.m. radio London objavio je da su ruske savezničke jedinice zauzele Kladovo.162 Molim za hitno obaveštenje da li su naše jedinice uhvatile vezu sa savezničkim trupama i kako su iste prihvaćene od strane Rusa.163 Kursisti zeničkog korpusa stupili su. Sta je sa našima i Momom Nikolićem? Hoće li oni skoro ovamo. Poz. puk. Borota.

Od Kondora

953.— Situacija sledeća:164. . .

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 280, reg. br. 15/1.

2  Zbog ograničenog obima knjige izostavljene su depeše koje ne sadrže značajnije podatke, i to je označeno sa tri tačke. U svim slučajevima kada se u narednim depešama nađu tri tačke zbog nečitkosti, postojanja tačaka u originalu ili zbog nekog drugog razloga — to će se naznačiti u napomenama; najzad, tri tačke koje ne budu objašnjene znače izostavljene delove depeša ili cele depeše.

3 Savo Božić, komandant Trebavskog korpusa.

4  Verovatno sin Branka Stakića, savetnika u Ozrenskom odredu (korpusu).

5  Odnosi se na 1. bataljon Ozrenskog četničkog odreda.

4 Tom depešom je Zaharije Ostojić naredio Savi Božiću da aktivira sve brigade i da ih pokrene u borbu protiv jedinica NOVJ (Arhiv VII, Ca, k. 281, reg. br. 3/1—8).

7 Aleksandar, kapetan.

8 Odnosi se na Vučjački četnički odred (negde se pojavljuje i kao brigada).

9 Depeše primljene u IDŠVK u tom periodu nisu pronađene.

10 Vrhovna komanda.

11  Cvijetin Todić, komandant Ozrenskog odreda.

12  Dušan Arsović, kapetan.

13  i 17 Tada je na toj teritoriji dejstvovala 37. divizija NOVJ (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 16, dok. br. 234).

14  Pavle Đurišić.

15  Radi se o nemačkoj operaciji »Ribecal« (vidi dok. br. 24 i 25). 16 Odnosi se na Srpski dobrovoljački korpus.

18 Kasalović, potpukovnik.

19Danilo Salatić.

20 Vidi dok. br. 4, 11, 15, 17, 19 i 23.

21  Slavoljub Vranješević, komandant zapadne Bosne.

22  Jovan.

23  Dušan Radović, kapetan, komandant Zlatiborskog korpusa.

24 To su brigade »-Tara« i »Zlatibor«.

25  i 30 Nedešifrovano u originalu. Takve reci su u originalu pisane velikim slovima i tako će biti pisane i u depešama u ovom izvodu.

26  Radi se o jedinicama 37. divizije NOVJ.

27  Ta brigada je pripadala 2. mileševskom korpusu.

28 Radi se o 4. jurišnom korpusu pod komandom Milomira Kola-revića.

29 To su brigade »27. mart« i »Krsta Smiljanić«.

31  i 34 Reč je o dejstvima 3. sandžačke brigade 37. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom 1, knj. 16, dok. br. 234).

32  On je bio komandant brigade »Zlatibor«.

33  i 35 Vidi dok. br. 6, nap. 2.

36  Odnosi se na albanske kvislinške jedinice.

37  Sada Titograd.

38  Gojko Borota, pukovnik, komandant Komande Sarajeva.

39 Radi se o borbama četničke 1. sarajevske brigade i delova ne-mačke 13. SS divizije protiv 19. brigade 27. divizije NOVJ 1. i 2. avgu-sta 1944 (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 28, dok. br. 102).

40  O dejstvima 3. i 12. korpusa NOVJ u to vreme vidi dok. br. 2,nap. 4.

41 Vidi Zbornik NOR-a ,tom IV, knj. 28, dok .br. 10. 42 Vlasenička brigada Romanijskog korpusa.

43  Borbe su vođene protiv delova 4. brigade 37. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 16, dok. br. 231).

44 Milomir Kolarević, komandant 4. jurišnog korpusa.

45 Aleksa Drašković, komandant Drinskog korpusa.

46 Draža Mihailović.

47 Vojislav Voja.

48 Taj izveštaj se nalazi u Arhivu VII, Ca, k. 31, reg. br. 29/3;

49 Milorad Momčilović, komandant Romanijskog korpusa.

50  Radi se o pokušaju 11. divizije NOVJ da se prebaci preko reke Bosne radi odlaska u Srbiju (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 28, dok. br. 8, 25, 126 i 128; knj. 29, dok. br. 73).

51  Reč je o delovima 12. korpusa NOVJ (vidi dok. br. 2, nap. 4)

52  i 55 Odnosi se na delove nemačke 7. SS divizije.

53 Takvi podaci su bez ikakvog osnova i često se nalaze u četničkim dokumentima.

54 Radi se o dejstvu delova 27. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 28, dok. br. 126).

56  Đorđe Radmilović, major, komandant Bokokotorskog korpusa.

57  Vladimir Saškijević, kapetan bojnog broda.

58   Momčilo.

59  Radi se o 11. diviziji NOVJ (5, 12. i 18. brigada) koja je 7/8. avgusta 1944. prešla reku Bosnu (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 28, dok. br. 29, 39, 46, 62 i 128).

60  Na tom području su tada operisali 53. divizija NOVJ i Banjalučki i Motajički NOP odred (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 28, dok. br. 53 i 115).

61 Vidi dok. br. 24 i 27.

62  O učešću nemačkih snaga vidi Zbornik NOR-a, tom XII, knj, 4, dok. br. 105 i 108.

63  Kao nap. 40.

64i65 Odnosi se na jedinice 3. divizije NOVJ i Primorske operativne grupe 2. korpusa NOVJ (Zbornik NOR-a, tom III, dok. br. 57—72 i 353; knj. 10, dok. br. 94, 99, 100 i 144). Vidi dok. br. 4, 11, 15, 17, 19 i 23.

66 Andrijevicu su 13. avgusta 1944. zauzeli delovi nemačke 1. brdske divizije (Zbornik NOR-a, tom III, knj. 10, dok. br. 144; tom XII, knj. 4, dok. br. 103).

67 Vrhovni štab NOV i POJ, sa maršalom Jugoslavije Josipom Brozom Titom, tada se nalazio na ostrvu Visu.

68 Tada je bio komandant Sjeničke brigade 2. mileševskog korpusa.

69 Četnički naziv za pripadnike nemačke 13. SS divizije »Handžar«.

70 Vidi dok. br. 2.

71 Momčilo Đujić.

72 i 73 Radi se o neprijateljskoj operaciji protiv jedinica 19. divizije NOVJ i Grupe sevemodalmatinskih NOP odreda. Pored četničkih snaga, učestvovali su delovi 1. puka »Brandenburg«, delovi 92. motorizo-vanog puka, izviđački bataljon nemačke 392. divizije i delovi 264. divizije i ustaške jedinice iz 7. ustaškog zdruga. Napad je otpočeo 24. jula. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom V, knj. 29, dok. br. 142, knj. 31, dok. br. 20, 56 i 82, knj. 33, dok. br. 33. O brojnom stanju 19. divizije NOVJ i Grupe sevemodalmatinskih NOP odreda 1. jula 1944. vidi Zbornik NOR-a, tom V, knj. 29, dok. br. 2.

74  Napad su izvršile jedinice 9. i 20. divizije 8. korpusa NOVJ (pod komandom 20. divizije nalazili su se Mosorski, Svilajsko-mosećki, Sibensko-trogirski i Vrlički NOP odred). Borbe su trajale do 2. avgusta 1944. Više o tome vidi Zbornik NOR-a, tom V, knj. 29, dok. br. 54, 72, 106 i 142—145, knj. 31, dok. br. 9—12, 33 i 57, knj, 33, dok. br. 73. O brojnom stanju jedinica NOVJ — učesnica u toj operaciji vidi Zbornik NOR-a, tom V, knj. 29, dok. br. 2 (podaci od 1. jula 1944).

75  Odnosi se na Vrličku brigadu.

76 Pored ustaške milicije, na četničkoj strani borile se 4. bojna 7. ustaškog zdruga (Zbornik NOR-a, tom V, knj. 29, dok. br. 54 i 140).

77 Nastavci (dep. br. 992—999) nalaze se u Arhivu VII, Ča, k. 160, reg. br. 40/3. U depeši br. 998 piše da su za akciju u rejonu Vrlike bili zainteresovani Nemci i da su oni napadali iz Sinja ka Vrlici, ali su odbijeni. Sprečen je i pokušaj prodora nemačkih trupa iz Drniša prema Vrlici. U depeši br. 999 za hrabro držanje u borbi istaknuti su kapetan Novak Mijović, Štab Dinarske divizije, Cetinska brigada i bataljon Kraljeve garde.

78 Vidi dok. br. 4, 11, 15, 17, 19 i 23.

79 Na toj prostoriji dejstvovale su jedinice 37. divizije NOVJ.

80 Tako piše u originalu, verovatno »tačno«.

81 Tom depešom je Zaharije Ostojić naredio pukovniku Gojku Boroti mobilizaciju ljudstva u četničke jedinice (Arhiv VII, Ča, k. 281, reg. br. 3/1).

82 Kao nap. 59.

83 Aleksandar.

84Radi se o borbama protiv 18. brigade NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 28, dok. br. 115).

85 Na toj teritoriji tada su se nalazile 1. i 13. proleterska brigada 1. proleterske divizije (Zbornik NOR-a, tom III, knj. 10, dok. br. 110).

86 i 92 Četničke i nemačke trupe su zauzele 13. avgusta Andrije-vicu i Berane (sada: Ivangrad), 14, avgusta Mateševo i 15. avgusta Kolašin (Zbornik NOR-a, tom III, knj. 10, dok. br. 144).

87 Borbe je vodila 8. crnogorska brigada (Zbornik NOR-a, tom III, knj. 10, dok. br. 94, 95 i 97).

88 Gojko Borota, pukovnik.

89 Vidi dok. br. 34.

90 Vidi dalje depeše od »Ferka«.

91 Radi se o italijanskim fašističkim bataljonima koji su se posle kapitulacije Italije stavili pod nemačku komandu (vidi Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 4, dok. br. 28).

93 Milorad, komandant Nevesinjskog korpusa.

94 Vidi dok. br. 133.

95 Milutin.

96 U Mrkonjić-Grad je 9. avgusta 1944. ušao 2. bataljon 13. krajiške NOU -brigade (ZbornikNOR-a, tom IV, kni. 29, dok. br. 40).

97 O tim borbama vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj; 28, dok. br. 51, 60, 69, 75, 92 i 124, knj. 29, dok. br. 40,

98 Jovan                                     

99 Tj. Draža Mihailović.

100 Vidi dok. br. 133. 

101 u izostavljenom tekstu su podaci o rasporedu partizanskih jedinica u zapadnoj Bosni koji su delimično tačni.

102 Odnosi se na ustaško-domobranske jedinice,

103 i104 Verovatno se odnosi na Branka Kovačevića, komandanta Vučjačke brigade, koji nije bio u izrazito neprijateljskim odnosima sa partizanima.

105 Bogdan, komandant Banjalučke brigade Srednjobosanskog korpusa.

106 Vidi dok. br. 133.

107 Kao nap. 59.

108 Tada je bio komandant 2. rogatičke brigade Romanijskog korpusa.

109 Spasoje. 110 Alojzije.

111  Pregovori između Pavelića i Mačeka vodeni su j jula 1944 (Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 4, dok. br. 94 i 120).

112  Odnosi se na delove nemačke 13. SS brdske dobrovoljačke divizije »Handžar-K (Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 4, dok. br. 121). O dezerterstvu i rasulu u toj diviziji vidi Zbornik NOR-a, tom IV. knj. 29. dok. br. 81, 146 i 148, tom XII, knj. 4, dok. br. 127.

113  Vidi dok. br. 65, nap. 16.

114 Vidi dok. br. 65.

115 Danilo

116 Ta dva bataljona su iz Fočanske brigade: Drinskog korpusa.

117 Vladimir Vlado.

118 Lukaćević.

119 Baćović.

120 Vidi dok. br. 133.

121Komanda Sarajeva.

122 Vidi dok. br. 69, nap. 20.

123 Petar Baćović.

124 To pismo nije pronađeno.

125 Milan, komandant Fočanske brigade Drinskog korpusa.

126 Radoman.

127  Hasanagić.

128  Milutin.

129 Jevrem.

130 Drago.

131 Velimir Krivošić, novinar, jedan od članova četničke Nezavisne grupe nacionalnog otpora.

132 Radi se o prodoru 1. proleterske divizije radi dejstava na pruzi ViSegrad — Uzice. U njenom prodoru je sadejstvovala 37. divizija NOVJ dejstvujući na odseku Dobrun — Vardište — Mokra Gora (Zbornik N0R-a, tom I, knj. 11,dok. br. 6, 15, 36, 40, 47 i 58 tom III, knj. 10, dok.:br. 110; Petar Višnjić, n.d., str. 89-lO5.

133 i 134 Palisad, koji su poseli delovi bugarske 24. pešadijske okupacione divizije, opkolili su delovi 1. proleterske divizije 24. avgusta 1944. O tim borbama vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 11, dok. br. 18, 28, 29, 43 i 66.                                                                         .

135 Odnosi se na pomenutu bugarsku diviziju.               .

136 Vidi dok. br. 133.

137 Gojko Borota.

138 Borivoje Boro, komandant Zeničkog korpusa.                   .

139 Odnosi se na delove 11. divizije NOVJ (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 28, dok. br. 87 i 128).

140 Sreten, ađutant Romani jskog korpusa. 141 Dušan Arsović.

142  Radi se o dejstvima 3. korpusa NOVJ (Zbornik NOR-a, tom III, knj. 8, dok. br. 97—107, knj. 10, dok. br. 144).

143  Ne radi se o povlačenju 37. divizije i 1. proleterskog korpusa NOVJ, već o dejstvima nemačke 7. SS divizije »Princ Eugen« radi sprečavanja prebacivanja 6. ličke proleterske divizije preko Lima. Po-menute nemačke snage su zakasnile sa svojim dejstvima pošto je 6. divizija 28. avgusta prešla komunikaciju Pljevlja — Rudo da bi se već sutradan prebacila preko Lima (Petar Višnjić, n.d., str. 105—106).

144 Kobilju Glavu su 26. avgusta 1944. zauzeli delovi Gatačke brigade u sadejstvu sa jedinicama nemačke 369. legionarske divizije. Vidi dok. br. 65 i Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 29, dok. br. 97, 100 i 112.

145 Vlasenička brigada Romanijskog korpusa, 146 Prva rogatička brigada Romanijskog korpusa. 147 Verovatno Aleksa Vukčević, koji je bio određen za komandanta Grupe rogatičkih brigada.

148Borota Gojko.

149 i 152 Milorad Momčilović

150  Borivoje Mitranović.

151Vojislav Lukačević.

153  Mihailo.

154   i 155 Vidi dok. br. 65.

156   Petar Baćović.

157   Risto.

158 Radi se o dejstvima 10. brigade 29. hercegovačke divizije NOVJ {Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 28, dok. br. 63).

159 Ivan.

160 Pavle, potpukovnik.

161 Vidi dok. br. 133.

162  Delovi 3. ukrajinskog fronta Crvene armije 6. septembra 1944. su izbili na jugoslovensko-rumunsku granicu kod Turn Severina.

163  Vidi dok. br. 188.

164 Tom depešom se završava knjiga depeša.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument