ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE ŠTABA KOMANDE SRBIJE OD 7. SEPTEMBRA 1944. POTCINJENIM JEDINICAMA O ULASKU JEDINICA SRPSKE DRŽAVNE STRAŽE U SASTAV ČETNIČKIH JEDINICA POD KOMANDOM ŠTABA KOMANDE SRBIJE1

ŠTAB

KOMANDE SRBIJE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Br. Službeno

7. septembra 1944. god.

Položaj

Pošto je SDS ušla u sastav naše vojske i dobila specijalan zadatak, to zabranjujem pozivanje i uzimanje oficira, podoficira i vojnika iz njenog sastava bez moga odobrenja.2

Isto tako zabranjujem uzimanje prevoznih sredstava i oružja SDS.

Ako se gde desio koji slučaj pozivanja i uzimanja ljudstva, ono se ima odmah vratiti u svoju jedinicu. Naročito odmah vratiti oduzeto oružje i prevozna sredstva jer se na njih računa pri izvršenju datog im zadatka.

Straža stoji u pogledu zadataka pod mojom komandom i ako se ima potrebe za njeno korišćenje tražiti ga od mene.

M.P.3

KOMANDANT

Divizijski đeneral

Miroslav J. Trifunović

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 127, reg. br. 38/1.

2  U dogovoru sa Miroslavom Trifunovićem, komandantom Srbije, jedinice Srpske državne straže (SDS) i Srpske granične straže (SGS) 6. oktobra 1944. okupile su se u Jagodini (sada: Svetozarevo). Tu je od tih jedinica formiran Srpski udarni korpus (SUK) sa tri divizije. Za komandanta SUK-a imenovan je divizijski general Stevan Steva Rado-vanović, za njegovog pomoćnika brigadni general Borivoje Jonić (do tada komandant SDS) a za načelnika štaba major Danilo Dača Stoja-nović; za komandanta divizije imenovani su: Branimir Brana Živko-vić (do tada načelnik Operativnog odeljenja SDS), Dragutin Redić (do tada komandant SDS Kraljevačke oblasti) i Ljudevit Pogačar (do tada komandant SGS), svi pukovnici. SUK je tada brojao oko 6.800 ljudi. Stalno se osipajući pod udarcima jedinica NOVJ, SUK se nalazio u Sandžaku i istočnoj Bosni sa četničkim jedinicama sve do decembra 1944, kada su se njegove pojedine veće i manje grupe odvajale i priključivale raznim transportima nemačkih i drugih jedinica, da bi se krajem decembra 1944. našle u Beču. Kasnije su prebacivani u Sloveniju, zatim u Istru gde su bili raspoređivani po dobrovoljačkim ili četničkim jedinicama koje su se odranije tu nalazile.

3 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini Gorski štab la« (Štab Komande Srbije).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument