ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 6.SEPTEMBRA 1944. KOMANDANTIMA 1, 3, 5. i 6. JURIŠNOG KORPUSA ZA NAPAD NA 1. PROLETERSKI KORPUS NOVJ

NA PROSTORIJI UZIČKA POŽEGA — UŽICE1

ŠTAB

ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. BR. Službeno

6. septembra 1944 godine

POLOŽAJ

ZAPOVEST

Karta razmere 1 : 100.000 sekcija Užice.

Šesta lička divizija razbijena od naših trupa severno od Požege izvukla se na zapad opštim pravcem Uzice.2

Od Užica na zapad već su primećeni pokreti jačih neprijateljskih snaga u pravcu severozapada prema Drini.3

Postoji verovatnoća da neprijatelj teži da se izvuče prema

Drini.

Naše trupe još u toku današnjeg dana produžiće nadiranje za neprijateljem sa ciljem da ga u prostoru Požege i Užica tuku i ovladaju neposrednom okolinom koje će poslužiti kao baza za dalje naše operacije.

NAREĐUJEM:

1.  — Desna kolona koju obrazuje treći jurišni korpus, polazi iz Požege u 12 časova i napada pravcem: vis Visibaba (412) — k. 502 — Pjevin Grob (577) — Serelj (651) — k. 584 — selo Sevojno — selo Krčagovo gde će na položaju Mendino Brdo zanoćiti.

2.  — Leva kolona pod komandom majora Markovića sastavljena iz prvog i petog korpusa polazi iz sela Rupeljevo u 12 časova i napada pravcem: zaseok Drndari — vis Vršeljak— Gradina (932) — Milica Brdo (783) pa odatle preko kote 805 i Ograđena Lokva izbija na položaj Gajevi—Vidino brdo (773) gde će zanoćiti.

Ova kolona naročitu pažnju će obratiti na svoj levi bok, kako u toku marša tako i na prenoćištu.

Veza: radio veza svaki neparni čas počev od 15 časova zaključno do 19 časova.

Rezervu grupe obrazovaće korpus kapetana Miloševića (šesti jurišni korpus)4 čim treći korpus prođe Pjevin Grob i Se-relj. Rezerva će se kretati za trećim korpusom, a zanoćiće u selu Lokva.

Štab grupe za trećim korpusom.

Ishrana: rekvizicijom pribaviti hranu za danas iz sela kojima jedinice prolaze, a do mraka doturiće se hleb iz slagališta iz Čačka. Naknadno će biti naređeno gde će se hleb primiti.

Ranjenike upućivati u početku u Požegu, a iz Požege za našu bolnicu u Pranjane. U drugom delu marša uputiti ranjenike u Užice.

Napomena: drumom Požega selo Tvrdići Trešnjica Užice napadaju dva nemačka bataljona,5 koji polaze u napad u 11 časova iz Požege.

Na pravcu trećeg korpusa Pjevin Grob i vis Serelj već su posednuti od delova šestoga jurišnog korpusa. Ugovoreni znaci i znaci raspoznavanja kako su dostavljeni za danas.

NA IZVRŠENJE!6

M.P.7

Komandant, major

Drag. S. Račić

Načelnik Štaba, kapetan

Neško Nedić

Dostavljeno: k-tu, I, III, V i VI jurišnog korpusa.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. br. 51/3 (S-V-11309).

2 Vidi dok. br. 58.

3  Reč je o pregrupisavanju jedinica 1. proleterskog korpusa po odluci Štaba korpusa da glavninu snaga ne angažuje na pravcu Požega, već da težište dejstva prenese severozapadno od Užica s ciljem da na tom pravcu razbije četničke jedinice i nastavi sa prodiranjem ka Maljenu i Suvoboru (P. Višnjić, ad., str. 136).

4  Vidi dok. br. 58, nap. 7.

5 Reč je o jedinicama nemačkog 5. policijskog puka.

6 Sa napadom na 6. proletersku diviziju započetim 5. septembra (vidi dok. br. 58) četničke snage su nastavile 6. septembra. Dejstvujući u duhu pomenute odluke Štaba 1. proleterskog korpusa, 6. divizija se, zadržavajući četnički napad aktivnom odbranom, povukla u rejon Ca-jetine, a odatle se 7. septembra prebacila severozapadno od Užica, dok su jedinice 1. proleterske divizije u ofanzivnim dejstvima izbile u rejon Jelove gore. Tada su i četničke jedinice težište svojih dejstava pre-nele u taj rejon i 8. septembra napale jedinice 1. proleterske divizije. Sutradan su njene jedinice i jedinice 6. divizije prešle u protivnapad i razbile četničku grupaciju (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 12, dok. br. 2, 4, 85, 154 i 164; Oslobodilački rat, knj. 2, str. 278—281; P. Višnjić, n.d., str. 133—139).

7 Okrugli pečat: »Ministarstvo vojske, mornarice i vazduhoplov-stva Kraljevine Jugoslavije«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument