ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 4~ SEPTEMBRA 1944. KOMANDANTIMA 1, 3. i 5. JURIŠNOG KORPUSA I SUMADIJSKE BRIGADE ZA NAPAD NA JEDINICE 1. PROLETERSKOG KORPUSA NOVJ U REJONU UZIČKE POŽEGE1

ŠTAB

ČETNIČKE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTAĐBINI

O. BR. Službeno 4. septembra 1944 godine

POLOŽAJ

ZAPOVEST

O. BR. Karta razmere 1 : 100.000 sekcije Cačak i Uzice.

Prva, šesta i 37 komunistička divizija sa glavninom svojih snaga nalazi se južno od Užica u oblasti Cajetine.2 Sa prednjim delovima komunisti su blokirali Užice i zauzeli Požegu3 držeći i položaje između Požege i Užica.

U Užicu nalaze se jedan bataljon Nemaca,4 jedan Bataljon, Dobrovoljaca5 i bataljon SDS.6 Na Jelovoj Gori Zlatiborski korpus. U oblasti Karana naš četvrti jurišni korpus, a između Karana i Požege Zapadno Moravska grupa kapetana Miloševića. U Jančićima novoformirani prvi korpus.8

Iz Čačka danas su krenuli dva bataljona Nemaca.9 U Čačku kao rezerva ostaju dva bataljona dobrovoljaca.10

Četvrta grupa jurišnih korpusa izvršiće koncentrični napad na Požegu, gde će se koncentrisati naše snage i produžiti u pravcu Užica.11

NAREĐUJEM:

1.  — Da naši korpusi izvrše podilaženje u toku četvrtoga do linije: selo Kamenica—selo Markovica. Podilaženje će se izvršiti po sledećem:

—  treći jurišni korpus polazi iz sela Trbušani 4. septembra u 14 čas. pravcem selo Trbušani — selo Prijevor — selo Rožci do zaseoka Kamenica u selu Jančići, gde će prenoćiti.

—  Sumadiska brigada polazi iz sela Konjevići 4. septembra u 14 časova pravcem varošica Ljubić—selo Trbušani—selo Prijevor—selo Rožci gde će prenoćiti u istom selu ispod visa Ostrvica sa obe strane druma kojim maršuje, a pozadi trećeg korpusa za oko tri kilometra.

—  prvi jurišni korpus polazi u 14 časova iz sela Ljubić pravcem Čačak selo Pridvorica pa potom drumom visa Janko-vina i sela Rtari za selo Markovica gde će prenoćiti.

—  peti jurišni korpus polazi u 15 časova iz sela Kulinovci 4. septembra preko sela Jezdina i sela Zeoke za selo Kojići, gde će prenoćiti.

—  Štabna grupa krenuće zajedno sa trećim korpusom sa kojim će prenoćiti.

Sve trupe na prenoćištu preduzeće pune mere za obezbe-đenje jer nije isključen prodor malih komunističkih delova u cilju napada i uznemirenja.

2. — Sa mesta prenoćišta trupe će krenuti u napad petoga septembra u zoru po sledećem:

—  desna kolona koju čini treći jurišni korpus polazi iz Kamenice 5 septembra u 4 časa drumom za selo Gornje Dobrinje odakle seoskim putem preko visa Kremenje visa Malinjak—visa Vinogradine za selo Tabanovići tako da zauzme Bolovića brdo (707) odakle će krenuti u napad prema Požezi u 11 časova sa dve kolone i to desna kolona od Bolovića Brda preko visa Strmac (679) — Zoljevina (589) — i sela Glumac za Požegu. Leva kolona od Bolovića brda preko zaseoka Loret i Ćetinište — preko visa Vinogradine (470) i sela Bakionica na istočni deo Požege.

Naročitu pažnju obraća na svoj levi bok ostavljajući potrebno obezbeđenje na visu Loret (k. 841) i obezbeđujući se sa pravca sela Gugalj i selo Prijanovići.

—  leva kolona pod komandom majora Miloša Markovica sastavljena iz prvog i petog jurišnog korpusa polazi sa mesta prenoćišta petog septembra u 4 časa pravcem vis Krstac k. 632 — Crna stena k. 616. Sa ovoga položaja kao polaznog položaja za napad kreće u napad petoga septembra u 10 časova pravcem selo Gorobilje selo Visibaba sa zadatkom da zauzme položaj Visibaba (412) i uhvati vezu sa desnom kolonom koja treba da zauzme Požegu sadejstvujući napadu desne kolone napadom na Požegu sa juga, ako je neprijatelj bude branio. Naročitu pažnju obraćajući na svoj levi bok, pošto u oblasti Arilja ima slabijih komunističkih snaga. Po izbijanju na vis Visibaba obez-beđuje svoj levi bok posedanjem Rupeljeva (481).

— Sumadiska brigada kao opšta rezerva grupe kreće sa mesta prenoćišta petoga septembra u pet časova za trećim ju-rišnim korpusom.

3.  — Štab grupe biće 5. septembra od sedam časova kod trećeg jurišnog korpusa kome će se priključiti na visu Kre-menje (752).

4.  — Veza: radio-veza počev od 10 časova 5. septembra održava se svaki sat. Po ovlađivanju polaznim položajima za napad upaliti vatre na njima postavljajući dve vatre na rasto-janju sto metara u pravcu istok zapad. Vatre treba da budu tako velike da ih kolone međusobno uoče. Zauzeće Požege i visa Visibaba obeležiti vatre na isti način.

5.  — Ishrana na terenu dok se baza u Požegi ne organi-zuje.

6.  Sanitetska služba: ranjene i bolesne upućivati u Cačak, a po padu Požege u Požegu.

Napomena: U selu Jančići nalazi se novoformirani prvi ravnogorski korpus, koji će ako bude bio u Jančićima u toku noći hiti [pre]bačen u selo Tučkovo sa zadatkom da posedne vis Kijevčica i da ga drži sa delom snaga dok Požega ne padne obezbeđujući željezničku prugu a sa ostalim delom snaga petog ujutru produžuje napad preko Visa Loret (841) preko sela Pri-janovića ka Požegi. No pošto učešće ove snage nije osigurano komandant trećeg korpusa preduzeće mere za obezbeđenje svog levog boka kako je to zapovešću predviđeno, a nastaće da uhvati vezu sa ovim snagama ako budu angažovane.

NA IZVRŠENJE!12

Dostavljeno: K-tu I, III i V jur. korpusa i K-tu Su-madiske brigade.

u 12.45 časova.

NAČELNIK ŠTABA — KAPETAN

Neško Nedić

KOMANDANT—MAJOR

Drag. S. Račić

M.P.13

Napomena: obzirom na premorenost trupa i na kišu me-njaju se odredbe zapovesti u pogledu podilaženja već će se marš izvršiti petoga septembra u tri časa tako da trupe petoga uveče zanoće:

— desna kolona na Bolovića brdu (737), a leva kolona na Krstaču (kota 629) — kota 622 — kota (616). Sa ovih položaja izvršiće se napad u pravcu Požege po gornjoj zapovesti 6 septembra u 4 časa zašta će sledovati i radio zapovest. Radio veza u toku petoga održavaće se svaka dva časa počev od 9 časova do 19 časova.

Štab grupe maršuje sa trećim korpusom. Ja ću sačekati treći korpus na visu Kremenje počev od 7 časova 5. septembra t.g.

NA IZVRŠENJE!

U 14h

Komandant, major

Drag. S. Račić

Načelnik Štaba, kapetan,

Neško Neđić

1 Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu: VII, k. 33, reg. br. 11/4 (S-V-2529b).

2 Reč je o 1. proleterskoj i 6 (ličkoj) proleterskoj diviziji »Nikola Tesla« 1. proleterskog korpusa NOVJ i 37. sandžačkoj diviziji NOVJ. Prva proleterska divizija je, đejstvujući po planu Vrhovnog štaba NOV" i POJ za prodor jedinica NOVJ u Srbiji, početkom septembra 1944-ovladala prostorom: Arilje, Užička Požega, čajetina, Bajina Bašta. Naročito teške borbe divizija je vodila od 24. do 27. avgusta protiv bugarskih okupacionih snaga na Palisatu (Zbornik NOR-a, tom I, knj.. 11, dok. br. 6, 15, 18, 28, 36, 53, 103, 109 i 115). Posle skoro dvomeseč-nog marša iz srednje Bosne i stalnih susretnih borbi protiv nemačkih i kvislinških snaga, 6. lička proleterska divizija »Nikola Tesla« je 30.. avgusta izbila u rejon Zlatibora (Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 28, dok., br. 72). Jedinice 37. sandžačke divizije su zatvarale pravac Uzice — Nova. Varoš (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 11, dok. br. 72, 108, 160).

3  Požegu, koju su branili delovi 2. puka SDK i Požeška brigada, zauzeli su 1. septembra 1944. delovi 3. krajiške proleterske brigade 1. proleterske divizije (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 12, dok. br. 164; Arhiv VII, Ca, k. 127, reg. br. 36/11: izveštaj komandanta Požeške-brigade od 3. septembra 1944).

4  i 9 Reč je o jedinicama nemačkog 5. policijskog puka.

5  i 10 Reč je o jedinicama 2. puka SDK.

6  Srpska državna straža.

7  Reč je o Zapadnomoravskoj grupi operativnih snaga JVUO, pod komandom kapetana Aleksandra Miloševića (kasnije 6. jurišni korpus 4. grupe jurišnih korpusa — vidi dok. br. 43). Za izvršenje dobijenog zadatka Štab grupe je 5. septembra 1944. potčinjenim izdao zapovest u kojoj piše:

»1. — Maljenska grupa brigada: Grupisaće se na položaju u Gradina — Bremena sa zadatkom, da sa ove linije napada i prodire s. Ka-lenići — Bobija — Bjeliš — s. Vranjani — s. Radovci i dalje. Obzirom na ovaj zadatak pomenuta grupa izvršiće svoj raspored, koji će joj pružiti najviše uslova za uspešno nadiranje.

2.  — Sumadiska grupa brigada: Grupisaće se na položaju Vrano-vina (574) — severni deo s. S.frednja] Dobrinja, sa zadatkom da sa ove linije napada i prodire pravcem s. Mađer — D.[onja] Dobrinja — Smi-šalj — Požega i dalje. Obzirom na ovaj zadatak pomenuta grupa izvršiće svoj raspored, koji će joj pružiti najviše uslova za uspešno nadiranje.

3.  — Ravnogorska grupa brigada: Grupisaće se u s. Ježevica i biće u rezervi. Pravac njenog ppkreta narediće se, kada se naredi napad ...« (Arhiv VII, Ca, k. 43, reg. br. 29/2).

8  To je bila operativna grupa (jačine 1.500 ljudi) formirana od delova 1. ravnogorskog korpusa (Arhiv VII, Ca, k. 77, reg. br. 48/3: direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 4. septembra 1944).

11 O značaju tog napada, njegovom cilju i ideji manevra u po-menutoj Direktivi komandanta 4. grupe jurišnih korpusa piše:

»Po padu Požege udruženim snagama očistiće se prostor do Uzica odakle će se preduzeti opšta akcija svih antikomunističkih snaga prema Zlatiboru i prema Višegradu za tučenje komunističkih snaga i izbacivanje iz Srbije.

Naša ideja manevra je tući komuniste u oblasti Požege i Uzica, a potom prikupiti sve snage za dalje uništenje crvenih na prostoru Srbije...

Prema tome borba u koju stupamo je odlučujuća za Srbiju, odlučujuća za Jugoslaviju i za ceo Balkan, jer od naše pobede ili poraza i od brzine rada zavisi da li će na naše tlo Amerikanci ili Sovjeti.

Otuda svi moraju imati na umu da se jedinice primoraju na krajnje naprezanje ne žaleći ni trud ni žrtve. Za neizvršenje zapovesti i za neuspeh odmah će biti stavljeni pod preki sud oni koji je ne izvrše, odnosno koji ne uspeju u datom zadatku« (isto).

12  Dejstva po toj zapovesti su otpočela 5. septembra napadom na delove 1. i 3. proleterske brigade 6. proleterske (ličke) divizije u re-jonu sela Srednje Dobrinje i Tabanovići. Uz pomoć delova nemačkog 5. policijskog puka, četnici su istog dana uveče zauzeli Požegu (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 12, dok. br. 85; Šesta lička, str. 371—373). Dejstva četničkih snaga su nastavljena sutradan (vidi dok. br. 59).

13  Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 30« (4. grupa jurišnih korpusa).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument