ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDANTA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 25. AVGUSTA 1944. KOMANDANTIMA 3. I 5. JURISNOG KORPUSA ZA ORGANIZACIJU NAPADA NA JEDINICE OPERATIVNE GRUPE DIVIZIJA NOVJ NA PROSTORIJI ŽUPA — RASINA1

ŠTAB ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. Br. službeno 25 avgusta 1944 godine POLOŽAJ

KOMANDANTU V2 JURISNOG KORPUSA

Peta komunistička divizija je u Župi. Njeni prednji delovi drže sela: Ples—Grčak—Aleksandrovac—Drenča—Ržanica— Novaci—Garevina—Štitari. Štab ove divizije oko sela Zleginja. Glavnina snaga na istočnom krilu.3

Sedamnaesta crvena divizija na desnoj obali reke Rasine u selu Buci, orijentisana prema Kruševcu. Komunističke snage sa formiranim štabom od ranije razbijenih trupa na Jastrebcu nalaze se u Ribarskoj banji.4

Jačina pete divizije oko 2—3000, a tako isto i sedamnaeste, dok se jačina u Ribarskoj banji ceni na oko 1000 boraca.

Verovatma namera partizana je napad prema Kruševcu i prema našoj grupi na Moravi.

U cilju razbijanja komunista i oslobođenja Župe četvrta grupa i trupe pukovnika Keserovića zauzeće polazne položaje za napad na petu diviziju u toku noći 25/26 s tim da sve trupe moraju biti na svojim položajima spremne za napad 26 do 10 časova.5

NAREĐUJEM:

Četvrta grupa jurišnih korpusa zauzeće za napad polazni položaj: Viljac (1041) — Mali Vrh (992) — Papratna (904). Podilaženje polaznom položaju izvršiće se po sledećem:

— Peti jurišni korpus upućuje jedan bataljon 25. ov. meseca u 19 časova pravcem selo Stopanja — selo Stari Trste-nik — selo Tobolac — Vis Stitar (325) — Žuti kam. — Pečeni Grab — Pogled (736). Ovaj izviđački bataljon zauzima Pogled sa frontom prema jugu i zadržava ga u svojim rukama do nailaska svog korpusa, kad ulazi u njegov sastav. Bataljon služi za obezbeđenje bočnog marša, koga vrši četvrta grupa 26 u zoru. Bataljon odmah izviđa selo Leskovice — selo Velja Glava — selo Riđevštica.

—  Treći jurišni korpus upućuje izviđački batajon 25 av-gusta u 19 časova istim pravcem do Pogleda odakle ovaj izviđački bataljon produžava marš preko sela Leskovice na vis Papratna, gde se bataljon zadržava do nailaska svoga korpusa, kada ulazi u njegov sastav. Ovaj bataljon izviđa odmah u pravcu visa Viljac (1041) — u pravcu sela Velika Vrbnica — u pravcu sela Latkovac. Bataljon će prikupiti podatke, dali i koliko ima crvenih u selu Ples.

—  Treći jurišni korpus polazi iz sela Stopanje 26 avgusta u 0 časova pravcem: selo Stari Trstenik — selo Tobolac — vis Štitar — 2uti kam. — Pečeni Grob — Pogled — Papratna — Sablja — Mali Vrh — Viljac sa zadatkom da zauzme Viljac i zadrži ga u svojim rukama izviđajući u pravcu Visa Lisac i pravcu sela Ples i u pravcu sela Velika Vrbnica. Položaj Viljac uređuje za odbranu i poseda.

Peti jurišni korpus polazi iz sela Stopanje 26 avgusta u 02 časa istim pravcem, kao i treći korpus sa zadatkom da izbije na vis Papratna (904) koju poseda i uređuje za odbranu sa izviđanjem u pravcu sela Velika Vrbnica — selo Latkovac i selo Petkovići.

— Štab grupe sa Šumadiskom brigadom polazi iz Stopanje od železničke stanice 26. avgusta u 3.30 časova pravcem za petim korpusom sa zadatkom da izbije na Mali Vrh, gde će ostati u rezervi grupe.

Veza: po radio zapovesti radio veza sa korpusima na svaka dva časa počev od pet časova 26 avgusta. Stanice se moraju javljati svaka dva sata bez obzira na borbu, pokret i na situaciju. Veza sa Keserovićem svaki sat počev od pet časova.

Ishrana: trupne komore sa trebovanjima uputiti odmah u Trstenik radi podizanja obroka za 28. VIII. Komorama će komandanti odrediti pravac za dotur hrane prema svome polaznom položaju.

Bolesne i ranjene vojnike upućivati u Trstenik.

Napomena: Prvi jurišni korpus izbija 26 avgusta do 12 časova na Zeljin. Njegovo dejstvo je bočnog karaktera u pravcu Brusa.6

Trupe ppukovnika Keserovića 26 avgusta do 10 časova izbijaju na liniju selo Donji.Stupanj.— selo Sebečevac7 sa koga pravca će dejstvovati levom obalom Rasine prema Brusu kada se napad naredi.8

U toku marša naročito po noći obratiti pažnju na sigurnu vezu u jedinicama da se vojnici ne bi gubili. Putovođe birati sigurne i spremiti ih još danas do mraka s tim što će svaki ba-taljon mobilisati po jednog putovođu bez obzira što jedinice idu uskupno. U zoru 26 sve jedinice preduzeće potrebne mere za obezbeđenje svog levog boka u toku marša.

Po izbijanju na polazne položaje trupe prikriti i preduzeti sve mere da se naše prisustvo i jačina na polaznom položaju ne oseti od strane neprijatelja.

NA IZVRŠENJE!'

Prijem zapovesti pismeno potvrditi.

Načelnik Štaba, kapetan

Neško Nedić

Komandant, major

Drag. S. Račić

Dostavljeno: Komandantu trećeg i petog jur. korpusa, Suma-diske brigade, ppukovniku Keseroviću, Referentu za vezu ovog štaba.

M.P.10

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 77, reg. br. 37/3 (S-V-11299).

2  Broj je na originalu dopisan mastilom.

3  i 4 Reč je o 5. i 17. diviziji Operativne grupe divizija NOVJ. Raspored njihovih jedinica noću 25/26. avgusta bio je: 5. divizija: jedna brigada na pravcu Blace — Razbojna, jedna prema Kruševcu i že-lezničkoj pruzi Niš — Stalać i jedna na Kopaoniku; 17. divizija na širem prostoru Brusa i Aleksandrovca. Štabu grupe je tada bila pot-činjena i 21. divizija NOVJ čija je glavnina bila orijentisana prema Kuršumliji, a pomoćne snage ka Blacama (P. Višnjić, n.d., str. 75).

5 Za izvršenje tog zadatka komandant Rasinsko-topličke grupe korpusa Dragutin Keserović izdao je 25. avgusta 1944. zapovest u kojoj, između ostalog, piše:

»Rasinsko-toplička Grupa korpusa u cilju zauzimanja označenih polaznih položaja za napad izvršiće pokret 26. ov. m. u 6 časova (ujutro) i to:

Toplički korpus pravcem: Obrež, severna ivica sela Pepeljevca, Lukovačko brdo — k. 296 — Cerova, južna ivica sela Žabara — Par-log — k. 401. Na ovom položaju izvršiti organizaciju odbrane i pripremu za napad kada se bude naredilo.

Jastrebački i 2. kosovski korpus pravcem: Čitluk — k. 207 — istočni deo sela Vučaka — k. 274 — Gari — k. 284 — selo Cerovci i na najpogodnijem polaznom položaju (kod Škole) zadržati se, izvršiti organizaciju odbrane i pripreme za dalji napad kad se bude naredilo.

Rasinski korpus pravcem: selo Čitluk — Begovo brdo — Jagodnjak — Lukovačko brdo — Gari — k. 284 i na najpogodnijem položaju — polaznom zadržati se, izvršiti organizaciju položaja za odbranu i pripreme za dalji napad kad se bude naredilo.

Župska brigada dejstvuje u Župi po trojkama, sve dotle dok se ne ovlada Župom i ova potpuno ne očisti od komunista i posle toga ulazi u sastav ovog korpusa.

2. kruševačka brigada zadržaće se u oblasti sela Pepeljevca u cilju patrole terena na Globoderu i Mačkovcu, zaštite komore u Pe-peljevcu, obezbeđenje pozadine i potpomaganje dotura hleba koji će se dovoziti iz Kruševca u Pepeljevac« (Arhiv VII, Ča, k. 79, reg. br. 13/2).

6 Dejstvo tog korpusa regulisao je komandant 4. grupe jurišnih korpusa posebnom zapovešću od 25. avgusta 1944. u kojoj, pored ostalog, stoji:

»Naše trupe i trupe potpukovnika Keserovića uz podršku jednog nemačkog bataljona napašće 26 u zoru na petu diviziju sa zadatkom -da je tuku i da je izbace iz Župe. Napad počinje sa polaznih tačaka s. Stopanja i Kruševac.

Ako peta divizija pruži jači otpor u Župi i zadrži naše snage onda će i jurišni korpus dejstvovati napadom u bok i pozadinu ove divizije — tj. napadače od Željina prema Palešu i dalje ka Aleksan-drovcu.

Ako peta divizija bude prinuđena ili se sama odluči na povlačenje onda će I korpus da se dočepa što pre visa Nerade (1350) tako da sa ove linije spreči povlačenje crvenih prema Kopaoniku — to znači kad se uzme Nerade i oseti da se crveni izvlače prema Kopaoniku treba ih napadati i nabijati na Rasinu težeći da se pri tom pre crvenih ovlada Obradovom Čukom (1430) i Paležom (1474). Obe ove kote su južno od Nerade na 8 do 10 km.

Ako peta divizija pređe u protiv napad situacija bi bila teška, ako bi počela nadirati u pravcu Trstenika. Desi li se ovaj slučaj prvi korpus što pre sa Željina ima da se dočepa Visa Lisac (1065) — koji je od Željina severoistočno 8 km. Sa Lisca ovaj korpus bi bočno tukao neprijatelja koji bi nadirao na taj teren hvatajući se pre neprijatelja vododelnice označene položajem: Papratna (904) — Pogled (736)« (Arhiv VII, Ca, k. 79, reg. br. 14/2).

O  toj ideji napada komandant 4. grupe jurišnih korpusa je 25. avgusta depešom obavestio Dražu Mihailovića, ističući da mu je prvi cilj da ovlada položajem Parlog (k. 401) — s. D. Stupanj — s. Sogolje. »Odavde dalje mi i Keserović prodiraćemo prema situaciji ka Alek-sandrovcu, Brusu ili Jankovoj Klisuri, da bi tukli petu diviziju i razdvojili je od sedamnaeste« — piše dalje u depeši (Arhiv VII, Ca, k. 77).

7 Tu liniju su jedinice Rasinsko-topličke grupe korpusa posele bez borbe (Arhiv VII, Ca, k. 79, reg. br. 17/2: depeša Štaba Rasinsko-topličke grupe korpusa od 26. avdusta 1944).

8  i 9 Vidi dok. br. 41.

10 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — gorski štab br. 30« (Štab 4. grupe jurišnih korpusa).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument