ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA 3. JURIŠNOG KORPUSA OD 17. AVGUSTA 1944. KOMANDANTU 4. GRUPE JURISNIH KORPUSA O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ NA KOPAONIKU OD 6. DO 9. AVGUSTA1

ŠTAB

TREĆEG JURIŠNOG KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. BR. službeno

17 avgusta 1944 godine

S. BOGDANJE

Izveštaj o radu korpusa u toku 6. 7 i 8 avgusta.

KOMANDANTU ČETVRTE GRUPE JURISNIH KORPUSA.

O  radu jedinica i vođenim borbama na Kopaoniku u toku 6. 7 i 8 avgusta ove godine podnosim izveštaj u sledećem:

1. — POČETNA SITUACIJA:

a.  _ Zadatak: Po direktivi O. Br. 6 od 5. avgusta t.g.2 bio je da 6 avgusta do 5 časova ovlada Mramorom (zapadno od sela Kneževa za 1 km). Usled toga što će I, II i V korpus po ovoj direktivi zadocniti i da bi se što pre izbilo na Suvo Rudište i Milanov Vrh (2017) zadatak mi je po usmenoj zapovesti dat da što pre izbijem na Suvo Rudište i Milanov Vrh (2017), a najdalje 6 avgusta do 5 časova. Ovo zbog toga da bi naše jedinice imale u svojim rukama glavni greben Ko-paonika i sa istoga preduzela se akcija prema situaciji.

b.  — Pravac dejstva: Brus — Velika C. (905) — Golo Brdo — Velja Rudina (986) — Crkvište — Pločnik — Ogledna — Brložnik — k. 1157 — Marina Čuka — Mramor. Prema direktivi ovim pravcem korpus je imao krenuti 5 avgusta u 17 časova. Da bi se primila večera i ljudstvo prikupilo pokret je otpočeo u 18,30 časova. Korpus je krenuo u sledećem rasporedu: Prethodnica, u jačini od jednog bataljona prve jurišne brigade, štab korpusa sa štabnom četom, prva i druga jurišna brigada. Treća jurišna brigada, prateća četa i bataljon kapetana Sokića iz prve mačvanske brigade, bez znanja i odobrenja komandanta korpusa promenili su pravac kretanja i za sebe otišli pravcem: Brus — s. Vlajkovci — s. Livade — Leskovac3 — Srebrnac — Jaram (1788) — Korman4 (1934) — Milanov Vrh (2017). Tako su se mimo zapovesti korpusa stvorile dve kolone koje su marševale u dva pravca i radile nezavisno jedna od druge, stim što je leva kolona radila prema zapovesti komandanta korpusa a desna po svojoj ličnoj inicijativi, koja je u ovom slučaju bila štetna. Desnu kolonu u ovom slučaju sačinjavala je treća jurišna brigada, prateća četa korpusa i bataljon kapetana Sokića a levu kolonu sačinjavale su jedinice: prva i druga jurišna brigada, štab korpusa i štabna četa korpusa.5

2. — RAD:

a. — Desne kolone: rad se izlaže prema pričanju i pismenim izveštajima komandanta treće brigade, komandira prateće čete i komandanta mačvanskog bataljona kapetana Sokića. Ova je kolona krenula iz Brusa 5 avgusta t.g. u 18,30 časova, dakle kada i leva kolona i to pravcem: Brus s., Vlajkovac — s. Livade — Leskovac6 — Bregovi (1479) — Srebrnac — Jaram (1788) — Korman7 (1934) — Milanov Vrh (2017). Treća jurišna brigada izbila je na Milanov Vrh 6 avgusta u 5 časova i isti posela. Izviđačka odelenja uputila je pravcem: Suvo Rudište — s. Čajtina — Čukara — s. Novo Selo — s. Rudnica. Ovi delovi uhvatili su vezu sa drugom Studeničkom brigadom8 jačine od 70 ljudi na položaju kod zaseoka Karadag — između s. Rudnice i Kaznovića. Sem ovog upućena su izviđačka odelenja i pravcem: Milanov Vrh — s. Belo Brdo — s. Ostraće — s. Lešak na kome pravcu nije bilo neprijatelja. Od meštana dobiveni su podatci, da je od Ibra preko Suvog Rudišta 5. avgusta prošla 17-ta komunistička divizija9 jačine oko 3.000 ljudi. Istog dana u 14 časova na Milanov Vrh izbila je prateća četa ovog korpusa i bataljon kapetana Sokića. Sve ove jedinice posele su Milanov Vrh i zanoćile na istom 6/7 avgusta.

Noć je protekla u miru. 7 avgusta u 4 časa slabiji komunistički delovi napadaju na ove jedinice sa pravca Korma'n.10 Ovi su delovi komunistički razbijeni i povlače se ka s. Kneževo. Verovatno je ovo bila zaštita komore koja je se kretala od Šiljače ka Suvom Rudištu. Nakon toga posle pola časa jače komunističke snage napadaju naše delove na Milanovom Vrhu sa pravca s. Belo Brdo.11 Vatrom naših mitraljeza, bacača i topova komunisti su tučeni i u rasulu ostupili ka s. Belom brdu. U ovom momentu pojavljuje se prvi jurišni korpus i pre-duzima gonjenje komunista. Oko 14 časova naši delovi gube dodir sa neprijatelj om i ostaju i dalje na Milanovom Vrhu — relativno u miru. Po pričanju komandanta treće jurišne brigade isti je imao nameru da se sjedini sa korpusom, ali ga je u tome omeo komandant prvog jurišnog korpusa, jer ga je iz-vestio da mu je nemoguće doći do korpusa i da je situacija još nejasna, usled je čega treća brigada i ostali delovi ovog korpusa ostali na položaju Suvog Rudišta, gde su zanoćili 7/8 av-gusta.

Istog dana u 22 časa ovi delovi na Suvom Rudištu bivaju napadnuti sa svih strana od 34. komunističke divizije, koja je došla sa Ibra.12 Posle kraće ali žestoke borbe 34 komunistička divizija uspeva da ovlada Suvim Rudištem i Milanovim Vrhom. Od 23.50 časova naši delovi na Suvom Rudištu u povlačenju su pravcem Siljača — s. Crna Glava — Jošanička Banja — s. Ploča — s. Ples — s. Bogdanje, gde na dan 9 av-gusta ulaze u sastav korpusa. Detaljni izveštaji o radu ove kolone u koliko su verodostojni vidi se iz priloženih originalnih izveštaja komandanta treće jurišne brigade, komandira prateće čete i komandanta bataljona kapetana Sokića.

b. — Leva kolona: polazi u 18.30 časova 5 avgusta iz Brusa pravcem: Velika č. — s. Drenova — Golo Brdo — Velja Rudina — Crkvište — Pločnik — Ogledna — Brložnik — k: 1157 — Marina Čuka — Mramor. Ova kolona maršuje celu noć po gustoj magli i pod vrlo jakom kišom.

6 avgusta u 6.30 časova kolona izbija na drum s. Kneževo, s. Blaževo. Odmah je upućen jedan bataljon prve jurišne brigade pod komandom p.poručnika Rajka Markovića pravcem: Mramor — k. 1500 — Žeđi — Ledenica — Milanov Vrh sa zadatkom izviđanja u pravcu Suvog Rudišta i Milanovog Vrha i utvrđivanja dali se komunistički delovi nalaze na Milanovom Vrhu. Naređeno mu je u slučaju nailaska na slabije komunističke delove iste napadne i protera i ovlada Milanovim Vrhom. U slučaju nailaska na jačeg neprijatelja da primi borbu ali odmah da izvesti komandanta korpusa. Određenim pravcem bataljon je krenuo istog dana oko 7 časova i stigao je u sastav korpusa tek 8 avgusta u 16 časova na Brusini (severozapadno od s. Kriva Reka za 2 km.). Prema izjavi p.poručnika Rajka Markovića bataljon je bio napadnut sa svih strana i usled slabe vidljivosti izgubio se u magli, pa je ostupao i probijao se u pravcu Jošaničke Banje.

Pošto je ovaj bataljon upućen u izviđanje na položaju Mramor ostalo je i to: dva bataljona prve jurišne brigade, dva bataljona druge jurišne brigade, štab korpusa sa štabnom četom, što bi ukupno iznosilo oko 600 ljudi.

Na drumu južno od Kneževačke Čuke za 300 metara u 7 časova pojavljuje se čelo komunističke kolone u pokretu ka Mramoru.13 Jačina ove kolone u prvi mah nepoznata. Na obostrano pitanje »ko je tamo« — otpočeše pucnji iz mitraljeta, mitraljeza i bacača. Odmah je posednut položaj Mramor — Kneževačka Ćuka i tako se borba otpoče da razvija. Magla koja se momentalno bila digla opet se spusti. Tako da se nije videlo na ostojanju od 5—10 metara. Borba se prvo razvija na Kneževačkoj Čuki pa onda na Mramoru. Borba se vodi iz bliza, komunisti prilaze do samih streljačkih linija i isti se odbacuju ručnim bombama. Uzastopno komunisti vrše nekoliko juriša, ali naše trupe odolevaju. Komunisti obilaze moje levo krilo sa jačom kolonom pravcem s. Đelekari — Gradac — Oglav-lje — k. 1157. U isto vreme natkrivaju jednom kolonom moje desno krilo i izbijaju na k. 1500. Tako sam jednog momenta dobio frontalnu vatru, bočnu pa i iz pozadine.14 Da bi omogućio povlačenje jedinica ka Oglednoj jedan bataljon sa štab-nom četom šaljem na Marinu Čuku sa zadatkom da mi štiti levo krilo i osigura povlačenje. U isto vreme vršim protivnapad na celom frontu i uspevam da odbacim komuniste, a zatim odmah naređujem povlačenje jedinica sa Mramora i Kneževačke čuke u pravcu Marine Čuke i Jastrebac. Oko 11 časova komunisti izbijaju na k. 1157 — Šapi Do (1224) i time onemogućavaju mi povlačenje ka Oglednoj. Sa štabnom četom vršim protivnapad i uspevam da odbacim komuniste ka Brložniku i time stvorim mogućnost jedinicama da se preko s. Brzeće povučem u pravcu Palež — Vlaška Ravan. Oko 13 časova stižem na Vlašku Ravan u nameri da se na tom položaju zaustavim i dadem otpor. Oko 15 časova podiže se magla i na Oglednoj primećuju se kolone i streljački stroj, a to je bio drugi korpus, sa kojim uhvatim vezu.15 U 17 časova dobijam podatke da su se komunisti spustili u s. Gočmanci i Radmanovo i da izbijaju ka Vlaškoj Ravni. Odmah prelazim u napad, odbijam komuniste sa Vlaške Ravni, čistim s. Radmanovo — Gočmanci i Brzeće i izbijam na položaj na levoj obali Brzećske reke. Mrak prekida borbu i zaustavljani se na položajima na levoj obali Brzećske reke, a u visini: Bregovi (1479) — Palež. U desno uhvaćena je veza sa prvim jurišnim korpusom,16 a u levo sa drugim jurišnim korpusom. Noć je protekla relativno u miru, s tim što su komunisti od s. Brzeće napali na moje krajnje levo krilo, ali bez uspeha. Komunisti u s. Brzeću potučeni su ostavivši na bojištu veći broj ranjenika i preko 10 izbrojanih leševa. U istom selu zarobljena je nihova komora sa preko 26 konja, jedan laki bacač, jedan tromblon, veća količina razne municije i još nekog materijala.

7  avgusta u 6 časova dobijam zapovest da se povučem u rezervu pozadi levog krila drugog jurišnog korpusa na Brlož-nik. Usled nejasne situacije kod prvog korpusa, zatim usled praznog prostora između prvog i drugog korpusa, i usled toga što su komunisti još uvek bili na čukama ispred mene, tražio sam da se ne povlačim sa položaja, već da na istom ostanem sve dotle dok se situacija ne razjasni. Oko 8 časova dobijam naređenje da što pre postupim po zapovesti i da dođem u rezervu na određeno mesto. Povlačim trupe sa položaja i krećem ka Brložniku, ali u istom momentu jače komunističke kolone od s. Brzeća i od Oštre Čuke (1274) podilaze položajima koje sa[m] do tada držao. Istovremeno jedna komunistička kolona izbija na kosu zapadno od Paleža — dakle na krajnje moje desno [kr]ilo. Ponovo vraćam trupe na položaj, ali u zauzimanju položaja dolazi do suko[ba] sa komunistima, i komunisti preotimaj [u] dominirajuće visove na mom desnom krilu. Borba se razvija u susretu na položaju Leškovac — Vlaška Ravan i u isto vreme bivam natkriljen na desnom krilu. Oko deset časova drugi jurišni korpus povlači se sa Ogledna i time dobijam bočnu vatru sa levog krila. Dakle, u isto vreme dobijam bočnu vatru sa levog i desnog krila i sa fronta i preti mi opasnost da budem potpuno obuhvaćen. U 11 časova naređujem povlačenje pravcem: Muncelo — Palež (1474) i oko 17 časova izbijam na Palež (1474), gde dobijam zapovest da posednem položaj u visini s. Kriva Reka. Pred pad mraka zauzimam položaj Brusina (1402) — Ivkovo Brdo, sa naslonom u levo na drugi jurišni korpus na kojim položajima sam zanoćio 7/8 avgusta i noć je protekla u miru.

8  avgusta oko 5 časova dobivam zapovest da napadnem komuniste na Siljači (1623). U 6 časova krećem u napad pravcem: Brusina — (1402) — Vukašinovac — Bela Čuka — Veliko Ste-nje — k. 1544 i oko 9 časova moji prednji delovi izbijaju u visinu Veliko Stenje, a do same obale Ciganske reke. Istog momenta dobivam zapovest da obustavim napad, a sa slabim de-lovima da izviđam u pravcu Šiljače i Zdrebne. Nakon toga posle pola časa dobijam naređenje da što pre ovladam položajem Zdrebna i upravim napad ka Siljači. Zdrebnu zauzimam u 12 čas, i napad se upućuje ka Siljači. U tom momentu naređenje da se postepeno i neopaženo od neprijatelja povučem na Golo brdo zapadno od Nerade — po karti to bi moglo biti Borje i k. 1218. Povlačenje počinje oko 13 časova i u 17 čas. izbijam na Borje i k. 1218. U tom naređenju bilo mi je stavljeno do znanja da će se drugi jurišni korpus nalaziti na Neradi, sa kojim da uhvatim vezu. Kada sam izbio na Borje poslao sam patrole da uhvatim vezu u Nerade sa drugim jurišnim korpusom, ali ga nigde nije bilo niti je ko ostao da me izvesti o daljem radu. Noć 8/9 avgusta proveo sam na položaju Borje.

9 avgusta zorom sam dobio zapovest da se povučem preko sela Pleš za s. Bogdanje. Ovim je i prekinut rad i borbe u oblasti Kopaonika.

3. — ZAKLJUČAK:

Treća jurišna brigada, prateća četa korpusa i bataljon kapetana Sokića nisu izvršili zapovest da se krenu određenim pravcem, već su otišli pravcem koji je naznačen u prednjem izveštaju, a na rastojanju od leve kolone oko 5 km. Pravdanje komandanta treće brigade da je tim pravcem otišao iz razloga, što prateća četa i komora nisu mogli ići određenim pravcem po zapovesti neumesno je, jer je prateća četa i komora imala drum dolinom Vlajkovačke i Radmanovske reke i taj drum direktno izbija na Mramor i bio je najpogodniji za kretanje prateće čete i komore. Da je se ova brigada kretala drumom i izbila na Mramor ne bi se desilo da jedinice ovog korpusa budu počesno zalagane i ne bi se desilo da se izgubi dva topa, jedan bacač i jedan teški mitraljez sa dosta municije. Sto je glavno, a to je, da bi toga dana komunisti bili tučeni, jer bi se imale veće snage i imali bi se u rukama bacači.

Kada je komandant treće brigade već izbio na Milanov Vrh bio je dužan da što pre hvata vezu sa korpusom i od istog dobije naređenje, što isti ovo nije učinio. Ovo isto važi i za komandira prateće čete, kao i za kapetana Sokića.

4. — Teškoće: veliki napor trupa usled dugog marša, zatim noćni marš pod kišom i maglom. Teško održavanje veze i gubljenje pojedinih jedinica. Dakle, sami atmosferski uslovi imali su štetnog uticaja na vođenje operacija. Pored svega ovoga komunisti nisu uspeli da ovaj korpus razbiju, već su većinom bili tučeni što dokazuje plen i veliki broj mrtvih komunista.

4. — GUBICI:

a)  U ljudstvu: poginulih 10, ranjenih 56 i nestalih 67.

b)  U materijalu: 2 topa, 47 mm. sa 214 granata, 1 teški mitraljez »Švarc Loze«, 1 teški Engleski bacač, jedan Engleski puškomitraljez, jedna laka breda, jedan Holandski mitraljez, 54 puške, 60 bombi za laki Italijanski bacač i 6 bombi za laki Engleski bacač.

6. — Plen: jedan Nemački laki bacač, jedan tromblon, jedan Nemački »pikavac« 22 puške, 27 konja, 4 mazge, izvesna količina sanitetskog materijala oko 100 komada Engleskih bombi za bacače, preko 6.000 municije za pikavce i puške i još raznog materijala.

Prilog: izveštaji komandanta prve, druge i treće jurišne brigade, komandira prateće čete i kapetana Sokića.17

S molbom na nadležnost.

Načelnik štaba — kapetan, Mil.18 Lj. Slović

Komandant — kapetan, Voj. C. Tufegdžić

M.P.19

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 78, reg. br. 16/4 (S-V-11476). Ivice dokumenta su delimično oštećene.

2  Vidi dok. br. 6.

3  i 6 To mesto nije pronađeno na karti 1:100.000, verovatno Le-ševac (brdo).

4  i 7 Tačan naziv: Karaman.

5 U izveštaju od 12. avgusta 1944, komandant 3. jurišne brigade piše da je odluku o promeni pravca kretanja doneo u dogovoru sa komandantom Stabnog bataljona kapetanom Milanom Sokićem i komandantom Prateće čete kapetanom Milošem Dragićevićem »iz razloga što prateći bataljon (reč je o Pratećoj četi — prim. red.) nije mogao sa topovima izaći na položaj putem kojim se kretala prethodnica« (Arhiv VII, Ča, k. 68, reg. br. 40/2). Kada se 3. jurišna brigada izdvojila iz kolone da bi blagovremeno posela položaje na Suvom Ru-dištu, Štabni bataljon je ostao »radi obezbeđenja« Prateće čete — piše komandant Zaštitnog bataljona u izveštaju od 11. avgusta 1944 (Arhiv VII, Ča, k. 78, reg. br. 3/4). Komandir Prateće čete je, u izveštaju od 11. avgusta 1944, o tome napisao sledeće: »Za Korpusom nisam mogao krenuti jer je isti bio izmakao, a kola nisam imao dovoljno za bacače, koje je uputila II. Jurišna brigada, te sam iste morao mobilisati, kao i prednje točkove za topove. Za topove ljudstvo uopšte nisam dobio, koje je trebao da dade komandant I. Jurišne brigade (14 ljudi)« (Arhiv VII, reg. br. 5/4, k. 78). U pomenutim izveštajima su, inače, detaljno opisana dejstva ovih četničkih jedinica od 6. do 9. avgusta 1944.

8 Druga studenička brigada je potpadala pod Javorski korpus (mo-ravički, studenički i deževski srez), koji je formiran aprila 1942. U svom sastavu je imao šest brigada: 1 i 2. studeničku, 1. i 2. deževsku, Moravičku i Stavičku. Postojao je do januara 1945, otkada se više ne pojavljuje u dokumentima.

9 Reč je o 17. diviziji Operativne grupe divizija NOVJ.

10 i 11 Napade su izvodile jedinice 17. divizije i 1. krajiške brigade 5. divizije (vidi dok. br. 27, nap. 3, 4 i 6).

12 Napad su vršili delovi 1. i 4. krajiške brigade 5. divizije (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 181).

13  Reč je o delovima 17. divizije NOVJ. O rasporedu i dejstvu njenih jedinica vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 73 i 182.

14  U tom napadu 17. divizije su sadejstvovali delovi 2. proleterske brigade 2. proleterske divizije (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 180).

15  Vidi izveštaj 2. jurišnog korpusa (dok. br. 29).

16  Vidi izveštaj 1. jurišnog korpusa (dok. br. 27).

17 Pored već pomenutih izveštaja komandanta 3. jurišne brigade i Štabnog bataljona i komandira Prateće čete, sačuvani su i izveštaji 1. i 2. jurišne brigade. U vrlo kratkom izveštaju od 16. avgusta 1944. komandant 1. jurišne brigade ističe da nema šta da izveštava o radu i borbama 6, 7. i 8. avgusta »jer je Komandant korpusa bio prisutan, sem to da 2. bataljon koji je bio zalutao izvršavajući bukvalno zadatak izviđanja nije u borbi ni učestvovao« (Arhiv VII, Ca, k. 78, reg. br. 15/4). U izveštaju komandanta 2. jurišne brigade od 12. avgusta 1944. piše da je brigada pošla iz Brusa 5. avgusta u 19 sati; da je položaje na Mramoru držala sa dva bataljona (245 ljudi) do 11 sati 6. avgusta; da je 7. avgusta štitila povlačenje 2. jurišnog korpusa, ta-kođe sa dva bataljona (229 ljudi),a da je sa sva tri bataljona dej-stvovala samo 8. avgusta prilikom protivnapada na delove 17. divizije na Siljači (Arhiv VII, Ča, k. 78, reg. br. 6/4).

18 Miloš.

19 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 80« (Cerski korpus).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument