ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA 2. JURIŠNOG KORPUSA OD 14. AVGUSTA 1944. KOMANDANTU 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ NA KOPAONIKU OD 6. DO 9. AVGUSTA1

Stab 2. jurišnog korpusa

o. br. službeno 14. avgusta. 1944 god.

POLOŽAJ

Izveštaj o radu 2. Jurišnog Korpusa.

KOMANDANTU IV GRUPE JURIŠNIH KORPUSA

POLOŽA J.

Na osnovu vašeg naređenja O. Br. službeno od 11 avgusta 1944 god. dostavlja se sledeći izveštaj:

Na dan 6 avgusta Korpus je osvanuo u selu Zarevu odakle je produžio na Ogledno,2 gde je ostavljena 3. brigada sa kapetanom g. Popovićem,3 koji je dobio zadatak da sa 1. bata-ljonom posedne Ogledno a sa ostalim bataljonima obrazuje re-leje na odstojanju od 20 metara i održava vezu sa Štabom ovog Korpusa i Štabom IV Grupe Jurišnih Korpusa. 1, 2 i 4. brigada krenuli su u pravcu Brložnika. U blizini Brložnika došla je 1. brigada u dodir sa neprijateljem i odmah stupila u borbu — napala neprijatelja.4 Odmah se razvija i 2 i 4 brigada za borbu i napadaju neprijatelja i to: 1. brigada u pravcu visa Briševac, 4. brigada u pravcu Jastrepca a 2. brigada u pravcu visa Oglavlje i Gradac. Brigade uspevaju da zauzmu napadnute položaje i izbijaju na Marinu čuku potiskujući neprijatelja, koji je pokušao obuhvatom i protivnapadima da povrati izgubljene položaje. Zbog nestatka municije i toga što je neprijatelj dobio pojačanje Korpus je se [u] 21 čas povukao na položaje Brložnik k. 1157 — Jastrebac gde je i zanoćio.5 U toku noći do 24 časa vladalo je zatišje.

Na dan 7 avgusta 1944 god. u 02,30 časova neprijatelj je izvršio napad na naše položaje i posle dvočasovne borbe neprijatelj je odbijen sa gubicima.6 Tom prilikom zaplenjen je jedan puškomitraljez. Odmah zatim neprijatelj je napao još jačim snagama i većom žestinom na celom frontu,7 ali su se naše snage čvrsto držale izuzev 3. brigade kod čijeg je ljudstva nastalo kolebanje zbog jake vatre iz neprijateljskih bacača, no ipak i ova brigada i dalje ostaje na položaju. U 8,45 časova ceo Korpus ostaje bez municije, a neprijatelj sa jakim snagama sve jače napada, te je Korpus bio prinuđen da odstupi putem Brus pa kosom na Obradovu čuku koji položaj poseda 1. i 4. brigada, a 2. brigada na Borje gde ostaje u zasedi. 3. brigada uputila je jednu četu u Brus da dovede komoru i ljudstvo koje je bilo u Brusu, a sa ostatkom je ostala u zasedi na Borju. Predveče Korpus je dobio zadatak da po cenu svih života mora uzeti čuku Palež — 1148. U 23 časa delovi 1 i 4. brigade napali su neprijatelja na položaju. Palež i posle kraće borbe isti zauzeli zaplenivši 2 puškomitraljeza, 2 mitraljeza i 7 pušaka, ali pošto je našima nestalo municije, komandanti bataljona Tanasijević i Novaković ranjeni, a komunisti su sa jačim snagama napali sa svih strana na položaj Palež, to su se naše snage morale povući na polazni položaj hvatajući se za guše sa neprijateljem.8 Posle ovoga nastalo je zatišje na ćelom frontu — položaju.9

Na dan 8 avgusta 1944. god. bilo je zatišje sa malim čarkama, ali je primećeno da neprijatelj vrši obuhvat sa jakim snagama i na velikoj daljini. Kako je našim snagama potpuno nestalo municije, a neprijatelj počeo koncentrisati jake snage i vršiti obuhvat, što je lično posmatrao Načelnik štaba IV Grupe Jurišnih Korpusa, to je isti naredio povlačenje naših snaga s tim, da to povlačenje bude neprimetno. Odmah je upućena 2 i 3. brigada na vis Nerade da ga posedne sa zadatkom da prihvati 1. i 4. brigadu i štiti njeno povlačenje. Kad je izvršila po-sedanje 3. brigada 2. brigada je prebačena preko druma Joša-nička Banja — Aleksandrovac i posela položaj Orlovac takođe da štiti izvlačenje naših snaga. Ostale brigade u najvećem redu povukle su se preko Nerada, Vranštice, Makarenec u s. Ples gde je i zanoćio ceo Korpus obezbedivši se sa svih strana, a 4. brigada uputila je jedan bataljon na vis Jerinin Grad i okolinu kao pobočnicu i izvidnicu.

Na dan 9 avgusta 1944, god. u 04 časa ceo Korpus je kre-nuo preko Stanišinaca — Vrnjačke Banje i Trstenika u s. Med-veđu gde i zanoćio.

Prilikom povlačenja sa položaja Obradova čuka neprijatelj je pokušao kod Borja da preseče ostupnicu 1 i 4. brigadi, ali je jedan polubataljon 1. brigade pustio neprijatelj na 100 metara i otvorio jaku vatru i neprijatelja naterao u panično bekstvo. Posle povlačenja naših snaga sa Obradove čuke neprijatelj je puna 2 sata tukao iz bacača i teških mitraljeza položaj Obradova čuka verujući da se naše snage još tamo nalaze.

U toku 6, 7, 8 i 9 avgusta ovaj Korpus je imao 20 mrtvih, 69 ranjenih, 3 kontuzovana, 3 nestala a iz 3. Sumadiske bri-gade na dan 7 avgusta 1944 godine pobeglo je 124 vojnika. Neprijatelj je imao 78 mrtvih, 3 zarobljenih i više ranjenih.10

M.P.11

ŠTAB

Četvrte grupe jurišnih korpusa jugoslovenske vojske u otadžbini

O. BR. Službeno

15. avgusta 1944 godine u 18,45 čas13

POLOŽAJ

Zastupa komandanta kapetan II klase

Mil12 P.Medić

 

KOMANDANTU DRUGOG JURIŠNOG KORPUSA. — Cilj je izveštaja bio da se sazna prava istina. Ma kakvi i ma čiji bili gubitci treba da se priznaju, kako bi štab mogao doneti potrebne zaključke. Zašto nisu navedeni begunci iz Kosmajske brigade i begunci iz Oplenačke brigade, kad se zna da je i u jednoj i drugoj brigadi bilo begunaca. Ovom izveštaju priključiti i originalan izveštaj Komandanta brigada,14 pa popunjen izveštaj vratiti štabu 16 avgusta do 12 časova. Komandant će biti lično odgovoran za netačnost podataka u izveštaju.

Načelnik Štaba, kapetan

Neš.15 Nedić

Zastupa komandanta, major

Duš.B M. Smiljanić

 

ŠTAB

2. JURIŠNOG KORPUSA

O. Br. SLU2BENO 16. avgusta 1944 god.

POLOŽAJ

KOMANDANTU IV GRUPE JURIŠNIH KORPUSA.

Vraća se predmet sa traženim prilozima. Ostajem i dalje prema napred izloženom s tim, što komandant Kosmajske brigade nije ranije izvestio da su mu pobegli 7 vojnika, koji su, prema izveštaju sa terena, već pohvatani i na Kosmaju streljani. Iz Oplenačke brigade nije pobegao ni jedan vojnik.

Zastupa komandanta Kapetan II klase,

Mil. P. Međić

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom; u Arhivu VII, Ča, k. 29, reg. br. 12/1 (S-V-1667/2).

2  Vidi dok. br. 12.

3  Dragomir, kapetan 1. klase.

4  i 5 Borbu na Brložniku protiv 1. jurišne brigade vodili su de-lovi 2. proleterske brigade 2. proleterske divizije i 6. istočnobosanske brigade 17. divizije NOVJ. Uvođenjem sve tri jurišne brigade u borbu neprijatelj je 6. avgusta do 17 sati uspeo da zauzme Oglavlje i Briševac. Ove položaje 2. jurišni korpus je kasnije napustio pred snažnim protivnapadom 2. krajiške i 6. istočnobosanske brigade sa kojima je sadejstvovala 2. proleterska brigada 2. proleterske divizije. (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 179, 180 i 182).

6 i 7 U toku noći 6/7. avgusta delovi 2. proleterske brigade 2. proleterske divizije, 6. istočnobosanske i 15. majevičke NOU brigade 17. NOU divizije izvodili su napade na 2. jurišni korpus. Sedmog avgusta 2. proleterska i 17. divizija izvršile su, po naređenju Štaba Operativne grupe divizija, koncentričan napad na 2. i 3. jurišni korpus, dok je 5. divizija bila u rezervi. Tokom dana, 2. proleterska brigada prinudila je 2. jurišni korpus na odstupanje i uveče zauzela Brus (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 88, 94, 179, 180 i 182).

8 Položaje na Paležu branio je 1. bataljon 6. istočnobosanske brigade 17. divizije. Izgubivši privremeno ove položaje, 1. bataljon je, pošto se prikupio, sa 2. bataljonom iste brigade prešao u protivnapad i ponovo ovladao Paležom (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 182).

9 Jedinice Operativne grupe ovladale su Kopaonikom 8. avgusta 1944. uveče. Opširnije o tome vidi dok. br. 23 i 26; Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 9; P. Višnjić, n.d., str. 51—63.

10 Prema izvodu iz operacijskog dnevnika Operativne grupe divizija od 1. do 20. avgusta, u borbama protiv 4. grupe jurišnih korpusa od 6. do 9. avgusta, grupa je imala sledeće gubitke: 26 mrtvih, 55 ranjenih i 2 nestala (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 179).

11 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 21« (Grupa korpusa Gorske garde).

12 Milan.

13 Vreme je na originalu dopisano mastilom.

14  Na osnovu izveštaja komandanata 1. (oplenačke), 2. (kosmajske), 3. (šumadijske) i 4. (prateće) jurišne brigade, u kojima su sa više detalja opisana dejstva ovih brigada od 6. do 9. avgusta 1944, komandant 1. jurišnog korpusa je pisao svoj izveštaj. Vidi u Arhivu VII, Ca, k. 29, reg. br. 13/1: izveštaj komandanta 1. jurišne brigade od 14. avgusta 1944; k. 29, reg. br. 11/1: izveštaj komandanta 2. jurišne brigade od 14. avgusta 1944; k. 42, reg. br. 12/2: izveštaj komandanta 3. jurišne brigade od 14. avgusta 1944; k. 29, reg. br. 9/1: izveštaj komandanta 4. jurišne brigade od 13. avgusta 1944.

15  Neško.

16 Dušan Duja.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument