ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA ČETNIKA CRNE GORE I BOKE OD 14. AVGUSTA 1944. KOMANDANTU SVIH ČETNIČKIH JEDINICA CRNE GORE O ČETNIČKIM SNAGAMA KOJE SA NE-MAČKIM JEDINICAMA OPERISU U DOLINI MORAČE PROTIV NOVJ 1

ŠTAB

Četnika crne gore i boke2

Pov. Br. službeno

14 avgusta 1944 god.

Položaj

ČLANU RESORA ZA NARODNU ODBRANU I KOMANDANTU NACIONALNIH TRUPA

Četničke formacije iz reona Podgorice, Danilova grada i Nikšića preduzele su, uz pripomoć nemačkih trupa, opštu ofan-zivu protivu neprijatelja u dolini Morače. Upućene su u napad sledeće kolone:

a)  Prva kolona, major Lazović3 (Kuči i deo Vasojevića) pravcem uz Kuče. Do ovoga momenta zauzeli su Kržanju.

b)  Druga kolona, major. Pavić4 (kadrovski puk, Moračani, deo Lješnjana i Pipera) oko 1500 četnika uz sadejstvo jednog

ojačanog nemačkog bataljona. Dejstvuje pravcem desnom obalom r. Morače za Morački Manastir. Do sinoć su izbili do s. Petrovića, pošto su prethodno zauzeli Vežešnik.

v) Treća kolona, deo Bjelopavlića i Spužani, pravcem uz Pipere, za zaštitu levog boka glavne kolone (pod b), i dalje preko Radovča. Jutros su zauzeli Gornje Crnce.

g) Četvrta kolona (Pavkovići i Vražegrmci) demonstrativnu borbu ka Bjelopavlićkim planinama u cilju vezivanja za sebe snage koje se nalaze na ovom frontu. U toku ove noći trebali su da zauzmu Hum i Gradac, pošto su ga prethodno bombardovali artiljerijom sa grada.

d) Krilna zaštita, deo puka, koji nije upotrebljen za glavnu akciju drži položaj u visini Bogmilovića, radi zaštite krila od pravca Katunske Nahije, odnosno od Pješivaca.

đ) Ružićevi četnici ubačeni su u neprijateljsku pozadinu kao gerila, sa zadatkom napada na saobraćaj, transporte, štabove i uništavanje manjih neprijateljskih odeljenja u pozadini. Od akcije ove grupe najviše se očekuje.

Jutros oko 8 časova dva gangsterska aviona (drumski razbojnici) bombardovali su most na Sušici, u blizini našeg štaba. Jedna je bomba pogodila most, ali nije učinila kvara, dru ga je pala van mosta. Izgleda da je bombardovana i Podgorica.

Kako se situacija nije još razvila, tako je i ovaj prvi iz-veštaj oskudan. Nadam se da će sledeći biti opširniji i sa više optimizma.

Da ne zaboravim. Juče je već opravljen mošt na Morači kod Smokovca. Duž druma napreduje i jedna motorizovana kolona sa dugačkom artiljerijom.

Potrebno je narediti da Katunska Brigada produži akcije, makar čisto demonstrativnog karaktera, koje bi imale za cilj vezivanje za sebe Segrtove grupe.5 Bataljoni od Lastve Tre-binjske probili su se do Nikšića i upućeni za Podgoricu gde sada učestvuju uz sadejstvo naših trupa. 13 avgusta u 0 časova otpočela je opšta ofanziva protivu neprijatelja u Vaso-jevićima i Sandžaku. Ima se podataka da su neke 3 partizanske divizije prodrle ponovo za Srbiju, tako da je naš front sada reduciran na polovinu. Međutim i tamo im se sprema zamka za potpuno opkoljavanje. Mobilisano je 25.000 četnika koji uz pripomoć ostalih legalnih trupa opkoljavaju prebačene divizije. Ovoga puta očekuje se konačno razbijanje partizana u Sandžaku, Crnoj Gori i Staroj Srbiji.

M.P.6

Komandant, major

BI.7 L. Gojnić

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 138, reg. br. 30/3 (CG-V-1117).

2  Tu komandu je Pavle Đurišić formirao jula 1944, ali se ona pojavljuje samo u nekoliko dokumenata.

3  Novica.

4  Boško.

5  Vlado Šegrt je tada bio komandant 29. hercegovačke NOU divizije.

6  Okrugli pečat: »Štab četnika Crne Gore«.

7  Blažo.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument