ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA 1. JURIŠNOG KORPUSA OD 12.AVGUSTA 1944. KOMANDANTU 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ NA KOPAONIKU OD 6. DO 9. AVGUSTA1 ŠTAB I JURIŠNOG KORPUSA

Br. službeno 12 avgusta 1944 godine

ČUKOJEVAC

KOMANDANTU IV GRUPE JURIŠNIH KORPUSA

Aktom vašim O. BR. službeno od 11 -VIII naređeno je da svi korpusi kompletiraju do 16 ov.m. i izveste da su spremni za akciju. Kako ovaj korpus još nije prikupljen i nema izgleda da će [se] usposobiti za dejstvo do 16 ov.m. i kako je potpisatom usmeno rečeno od strane g. majora Račića i njegovog načelnika štaba kap. g. Neška Nedića da se ovom korpusu ostavlja na raspoloženje do 20 ov.m. da se prikupi i usposobi za nove akcije, to je u tom smislu od strane ovog štaba i izdato naređenje nižim starešinama. Zbog toga ovaj korpus neće biti spreman za akciju pre 20 ov.m.

Do sada se zna da se prikupilo u jedinice ovog korpusa oko 1200 do 1250 vojnika i starešina. Za ostalih 1000 vojnika i starešina još se ništa tačno nezna. Prepričavanja su razna. Saznaje se da su dosta komunista zarobili.

Isto tako traže se tačni podaci o gubicima na dan 6, 7, 8 i 9 avgusta, kao i šta je ko od starešina radio i gde se nalazio. Po ovom traženju za sada se još ne mogu dati podaci, jer se još u korpus nisu prikupile mnoge starešine, među kojima i sami komandanti brigada i bataljona. Ovi podaci dostaviće se docnije.

Ovaj korpus na dan 6 avgusta nije vodio borbu.2 Noću 6/7 nalazio se na položaju Jelka — Gobelja. 7 avgusta u 3 časa krenuo je u pravcu Suvog Rudišta i odmah primio borbu na Jarmu i Karamanu.3 Borba je vođena od 3 do 10 časova kada se ovladalo visom Karaman i Jarmom. U ovoj borbi ovaj korpus zarobio je od komunista 7 puškomitraljeza, oko 30 pušaka, oko 10 natovarenih konja i uhvatio 4 živa partizana, a ostavio na položaju 3 viđena partizanska leša. Primećeno je još mrtvih i mnogo ranjenih partizana. Na našoj strani bilo je 4 mrtva i skoro 20 ranjenih. Posle ovoga od strane štaba grupe korpusa naređeno je gonjenje u pravcu s. Kneževa, i tako je i urađeno. Gonjenje smo produžili do mraka i izbili u visinu s. Kneževa.4 Pod pretpostavkom da se svi korpusi nalaze na položajima kako je to navedeno u zapovesti štaba grupe korpusa O. Br. 165 i da se III Jurišna brigada III jurišnog korpusa nalazi na Su-vom Rudištu i Milanovom vrhu, i pošto su slabi neprijateljski delovi bežali sve do mraka ispred ovog korpusa, to je ovaj korpus zanoćio na položaju Mramor — Bećirovac. U toku noći 7/8 bio je napadnut jačim komunističkim snagama i posle borbe od 3 časa rasturio se.6 U toku 8 i 9 avgusta ovaj korpus kao ce-lina nije vodio borbu, već samo pojedini delovi koji su se probijali iz neprijateljskog obruča.

Detaljnih podataka ni o čemu se još nema pošto se još nisu prikupile sve starešine ni vojnici.

ZAST. KOMANDANTA — PORUČNIK

Dušan M. Lazarević

M.P.7

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 6, reg. br. 46/2 (S-V-1091/1).

2  Toga dana je 1. jurišni korpus bio u pokretu od Aleksandrovca ka Kopaoniku. Prema zapovesti štaba njegove 3. jurišne brigade od 5. avgusta 1944, korpus je iz Aleksandrovca pošao 6. avgusta u 3 sata (Arhiv VII, Ča, k. 23, reg. br. 29/2). Direktivom komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 5. avgusta bilo je, međutim, naređeno da svi korpusi krenu 5. avgusta u 17 sati (vidi dok. br. 6).

3, 4 i 6 Reč je o napadu 17. NOU divizije i 1. krajiške NOU brigade 5. NOU divizije. Sire podatke o rasporedu i dejstvu tih jedinica vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 94, 112, 179, 181, 182; Arhiv VII, Ča, k. 26, reg. br. 40/2: zapovest Štaba 1. jurišnog korpusa od 7. avgusta 1944. i k. 23, reg. br. 31/2: zapovest Štaba 3. jurišne brigade 1. jurišnog korpusa od 7. avgusta 1944. Vidi dok. br. 29 i 31.

5 Vidi dok. br. 12.

7 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 53« (1. ravnogorski korpus).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument