ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA 4. GRUPE JURIŠNIH KORPUSA OD 12. AVGUSTA 1944. KOMANDANTIMA 2, 3. I 5. JURIŠNOG KORPUSA ZA SPREČAVANJE PRODORA JEDINICA NOVJ NA ODSEKU KRUSEVAC — TRSTENIK1

ŠTAB

ČETVRTE GRUPE JURIŠNIH KORPUSA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

O. BR. 17

12 avgusta 1944 godine POLOŽAJ

ZAPOVEST

17 komunistička divizija2 posle našeg pokreta na levu obalu Morave preduzela je pokret na sever i danas do mraka njeni prednji delovi nalaze se na liniji: selo Donji Stupanj -r- selo Dašnica — selo Rataje — Aleksandrovac — selo Ples — Željin. Prednji delovi ove divizije u cilju izviđanja dopirali su i nekoliko kilometara severno od ove linije. Svoje izviđanje za sada su uperili u pravcu Kruševca, u pravcu sela Stupanja u pravcu Trstenika i pravcu Vrnjačke banje.

Peta komunistička divizija3 nalazi se u oblasti Brusa i Jan-kove Klisure.

2. komunistička divizija4 na prostoru između Kuršumlije — Kuršumliske banje.

21 komunistička divizija5 u prostoru Kuršumliske banje — Kuršumlijske planine Radan. Ova divizija je uzalud pokušavala napad na Kuršumliju i odbijena posle težih gubitaka.6

Iz zaplenjenih dokumenata iz Titovog štaba i iz komunističke centrale u Beogradu jasno proizilazi da ove komunističke snage koje su prešle iz Sandžaka dolaze samo kao pojačanje Topličkoj grupi crvenih, da bi prvo njih učvrstili, potom očistili teren između Ibra, Zapadne i Južne Morave, a kad je taj prostor sigurno u njihovim rukama, onda se od svih snaga koje se sada nalaze tamo obrazuje grupa za upad u Srbiju s juga.

Prema izloženoj situaciji može se pozitivno očekivati da će komunisti skorih dana, a možda u najkraćem vremenu pokušati da se spuste u dolinu Morave, da njom ovladaju i stvore mostobran na levoj obali za dalje nadiranje u Sumadiju.

Sa naše strane preduzete su opsežne vojno političke mere za stvaranje vojske, koja će sa sigurnošću moći tući Titove snage. Dok se svi ovi poslovi ne završe četvrta grupa jurišnih korpusa mora po svaku cenu sprečiti komunistički proboj na otseku Kruševac Trstenik. U ovom cilju

NAREĐUJEM:

1. — Naše trupe zauzeće za odbranu položaj:

a). Peti jurišni korpus zauzima i brani položaj željezničku prugu od ušća Popinske reke u Moravu do sela Odžaci zaključno. Predstražni položaj ovoga korpusa biće na liniji: vis Jagodine brdo — Koznik (413). Prihvatni položaj ovoga korpusa prednja ivica sela Grabovac i Bogdanje.

Zona izviđanja desno od ušća Popinske reke preko sela Popina do sela Pleša. Leva granica selo Odžaci sela Jasikovica — Aleksandrovac. Naročitu pažnju obraća u pravcu planine Goča i Željina, gde se neprekidno moraju upućivati jača izviđačka odelenja na svakih dvadeset časova jedno odelenje, tako da dok se jedno vraća drugo je na maršu ka Zeljinu.

Komandno mesto komandanta korpusa je varoš Trstenik.

b). Treći jurišni korpus zauzima i brani levu obalu reke Morave na otseku od sela Šavranići zaključno do polja Gasinac isključno sa pretstražnim položajima na železničkoj pruzi od sela Odžaci isključno do Počekovačke mehane zaključno. Prihvatni položaj ovoga korpusa biće na visovima iznad druma koji veže selo Bogdanje selo Medveđu i selo Drenovu na otseku od zaseoka Šavran do Toponičkog potoka između Med-veđe i Drenove.

Izviđanje vrši u prostoru koji je ograničen levom zonom granicom zone izviđanja petog korpusa i linijom: Počekovačka mehana — selo Omašnica — selo Golubovac — selo Novaci.

v). Drugi jurišni korpus zauzima i brani levu obalu Morave na otseku od polja Gasinac zaključno sa poljem Moravice naspram sela Bresno polje. Predstražni položaj ovoga korpusa ka železničkoj pruzi od Počekovačke mehane isključno do sela Bresno polje zaključno.

Prihvatni položaj je na visovima neposredno iznad druma koji veže selo Medveđa — selo Drenova — selo Bela Voda do Bele vode isključno.

Zona izviđanja ovoga korpusa proteže se istočno od leve granice trećega korpusa do linije selo Mačkovac — selo Tre-botin — selo Doljane — selo Šogolje.

2.  — Zauzimanje predstražnog i glavnog položaja ima se izvršiti 13 avgusta do sedam časova.

Prihvatni položaj urediti još sada za odbranu i na njega rasporediti rezervu. Naročitu pažnju obratiti na glavni položaj čije se posedanje mora izvršiti grupno, ali tako da je cela re-ka stavljena pod vatru s tim da gazovi i moguća mesta pre-laza budu bezuslovno pod koncentričnom vatrom automatskih oruđa i bacača. Do sedam časova Komandant će telefonom obavestiti me o zauzimanju položaja, a u toku prepodneva komandanti će obići sva tri svoja položaja i lično prekontrolisati i popraviti njihovo posedanje.

3.   — Veza: telefonom prenositi sve izveštaje, a izveštaje važnije dostavljati neposredno kuririma konjanicima. Do sedam časova 13 avgusta u štab uputiti po tri kurira konjanika, koje odabrati i odrediti za stalne kurire pri ovome štabu radi čega ih i snabdeti takvim objavama.

Radio veza održavaće se svakog dana po zapovesti za vezu. —

4. — Ishrana po ranijoj zapovesti.

5.  — Sanitetska služba: ranjene i bolesne upućivati u pre-vijalište Trstenik odakle će se vršiti dalja evakuacija.

NA IZVRŠENJE.

Prijem zapovesti potvrditi pismeno po kuriru.

Za načelnika štaba,

pporučnik

Slob.7 Kovačević

Zastupa komandanta

kapetan

Neš Nedić

M.P.8

Dostavljeno: K-tu II, III i V jur. korpusa.

 

Napomena: Pokušaju li partizani napad onda se mora dati najžilavija odbrana na predstražnom položaju kako bi nam se stvorila mogućnost da se upotrebi za bočni ,udar udarna grupa u Trsteniku.                       

Prodru li partizani krog predstražarski položaj reka se mora braniti do poslednjeg čoveka i odstupiti se može samo po mojoj pismenoj zapovesti. Podvlačim da je neobično važno da se tu stavi što jači otpor kako bi se obezbedili bočni udari na prvom mestu iz Trstenika, a potom i sa pravca onih jedinica kod kojih napad nije izvršen.

Izviđački delovi moraju održavati stalni neprekidni dodir sa neprijateljem. Noćnim prepadima starati se da dobijemo zarobljenike, radi prikupljanja daljih podataka. Ne sme se dozvoliti da se izviđački delovi oslanjaju na seljačke priče, već se i podaci o neprijatelju moraju prikupljati oružanim izviđanjem t.j. dodirom i borbom.

Na reci Moravi treba pronaći gazove i tačno ih objasniti trupama kako hi jedinice sa predstražnog položaja tačno [znale] kud ko ima da se povlači, ako na to budu primorani odnosno da bi trupe sa glavnog položaja tačno znale gde ima da se sasredi najjača vatra. Sva plovna sredstva i preko dana i preko noći prikupljena su na levoj obali i predati nadležnom starešini za obezbeđenje koji ih po potrebi koristi za naš saobraćaj preko reke. Od momenta kad se čuje borba na predstražarskom položaju sva plovna sredstva moraju se izvući na kopno do u visinu prihvatnog položaja, a plovna sredstva koja se ne mogu evakuisati moraju biti uništena.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, k. 77, reg. br. 24/3 (S-V-H391).

2, 3 i 4 Reč je o jedinicama Operativne grupe divizija. Po razbijanju 4. grupe jurišnih korpusa na Kopaoniku (vidi dok. br. 6 i 12) dejstva ovih jedinica su bila usmerena na izvršavanje sledećeg zadatka grupe: prodor u Župu i Rasinu. O njihovom rasporedu i đejstvima od 8. do 12. avgusta 1944. vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 100, 102, 106, 117, 123, 124, 179, 180—182; P. Višnjić, n.d., str. 63—66.

5  Odnosi se na 21. NOU diviziju koja je, u sporazumu sa Glavnim štabom Srbije, privremeno stavljena pod komandu Štaba Operativne grupe divizija. O rasporedu 21. NOU divizije 12. avgusta 1944. vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 183.

6  O neuspelom napadu 21. NOU divizije 8/9. avgusta 1944. na Kuršumliju vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 9, dok. br. 101, 104 i 105.

7 Slobodan.

8 Okrugli pečat: »Komanda jugoslovenske vojske u otadžbini Gorski štab 30«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument