ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA KOMANDE CRNE GORE I STAROG RASA OD 12. AVGUSTA 1944. KOMANDANTU KOLONE ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ U REJONU BIJELOG POLJA1

ŠTAB KOMANDE CRNE GORE I STAROGA

RASA O. br. 2. za 12 [avgust] 1944 g.

Položaj

Strogo lično

KOMANDANTU

ZAPOVEST

(sekcija jug. izdanje 1 :1000 000)

Jače partizanske snage drže položaje Kakmuže — Pot-peće — Maoče — Vrulja i td.2

Naš zadatak je sa jedinicom X3 da ovoga neprijatelja na-padnemo i proteramo.

Za izvršenje ovoga zadatka, —

NAREĐUJEM:

1) Posebna kolona, komandant kapetan Railić Radoman, sastav 2 bat.[aljona] 7 puka sa svojim naoružanjem.

Koncentriše se na dan 12 avgusta 1944 godine do 18 časova u Odžacima, a zatim u toku noći 12/13 avgusta 1944 godine produžava sa svima snagama opštim pravcem napada Odžaci — Maoče — Krupice — Barice — Crvena Lokva — Burenj, a dalje će sle-dovati nova zapovest.

Zona širenja leve i desne kolone po potrebi, stim da se neprestano održava međusobna veza i sa kolonama X koje sadejstvuju. Voditi računa o pomaganju vatrom.

2)  VEZA: će se održavati putem kurira i putem radiostanica sa kolonama,X odnosno preko kolona X- Znaci raspoznavanja danju,pelo platno kvadratnog metra širine i dužine sa crvenom ožnakom, a noću.tri svetleća metka sa bombom (o ovome obaveštiti kolonu X). M-mekolone4 će međusobno, održavati vezu i putem barjačiča.

3)  SANITETSKA SLUŽBA: Bolnica u Pljevljima, stim da će teži ranjenici biti transportovani dublje u unutrašnjost na specijalno lečenje. Komandant te kolone će formirati sanitetsko odeljenje za ukazivanje prve pomoći na terenu u zajednici sa lekarom X kolone. Prenos ranjenika vršiće se do mesta označenog na najbližem putu u sporazumu sa kolonom X, a odatle sanitetskim kolima do bolnice.

Ovde skrećem naročitu pažnju na to: da se mnogo vojnika ne izbacuje iz stroja kako je to ranije rađeno.

4)  ISHRANA: Regulisana je sa kolonom X.

5)  Bojna komora će se starati da od kolone X doturi municiju na položaje blagovremeno i na vreme trebuje iduću šaržu, stim što će taj komandant odrediti bojnu komoru na vreme a konji će doći.

Komandant te kolone po prijemu konja iz Raške dobiće od Štaba korpusa 40 konja sa samarima samo, pa će se po-starati da snabde konopima i da ljudstvo koje dotera konje snabde putem rekvizicije hranom i uputi potpisatome odmah po prijemu konja.

NA IZVRŠENJE S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU..

Dostavljeno: Komandantu posebne kolone

M.P.5

Zastupa Komandanta, Načelnik štaba, kapetan6

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 138, reg. br. 29/3—4 (CG-V-1116/1).

2 Te položaje su držale jedinice 1. proleterske divizije (vidi dok. br. 16).

3 Odnosi se na nemačke jedinice.

4  Tako piše u originalu, treba: Međukolone.

5 Jedva čitljiv otisak okruglog pečata: »štab četničke komande za Sandžak«.

6  Načelnik štaba bio je Dušan Arsović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument