ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST ŠTABA KOMANDE CRNE GORE I STAROG RASA OD 12. AVGUSTA 1944. KOMANDANTIMA KOLONA ZA NAPAD NA JEDINICE NOVJ NA PROSTORU PRIJEPOLJA i PLJEVALJA1

ŠTAB

KOMANDE CRNE GORE I STAROGA

RASA

O. br. 1

12 avgusta 1944 godine

Položaj                                       Strogo na ličnost

KOMANDANTU

ZAPOVEST

(sekcija jug. izdanje 1 : 100000)

Jače partizanske snage drže položaje Obarde, Kamena Gora, Karoševina, Skokuće, Župa i Gračanica, sa dubokim rasporedom u unutrašnjost.2

Naš zadatak sa jedinicama X3 je da ovoga neprijatelja na-padnemo i proteramo.

Za izvršenje ovoga zadatka —

NAREĐUJEM:

I Desna kolona, komandant kapetan Bojović Vukašin, sastava 2 [bataljona] 6 puka4.         

Koncentriše se na dan 12 avgusta 1944 godine do 16,30časova po novom vremenu na polaznom položaju s. Taševo.

Naoružanje sastava bataljana.

U toku noći 12/13 avgu-sta 1944 godine sa celim bata-Tjonom krenuće se tako da na dan 13 avgusta 1944 godine; u 4 sata bude na polaznom položaju za borbu i to: Karoše-vina[-] kota!5

Dalje napadače pravcem Galočevina, Kamena Gora, sa daljim glavnim pravcem napada Goli Vrh (k 1445),6 a idućeg dana produžuje napad op-štim pravcem Goli Vrh — Ra-čevo — Srednje Brdo — Kov-ren!

Dalje od Kovrena sledo-vaće nova zapovest.

Zona širenja levo i desno po potrebi stim da se održava neprestana veza i pokret ravnati prema napredovanju su-sednih kolona.

Obratiti naročito i stalno pažnju na situaciju i nadmoć-nost neprijatelja kod susedne jedinice i uvek na vreme priteći u pomoć,

[I]I Srednja kolona odnosno druga, Komandant, kapetan g. Sćepanović Vlado, jačine 1 bataljona odnosno 1 četa ovoga bataljona, naoružanje njenog sastava ojačana vodom prateće čete.

Koncentriše se na desnoj obali Lima preko Gvozdenog mosta na Limu u Prijepolju na dan 12 avgusta 1944 godine do 17 časova.

U toku noći 12/13 avgusta 1944 godine izvršiće pokret do Skokuća, stim da na Skokuća-ma (k. 1179) bude 13 avgusta 1944 godine tačno u 4 časa po novom vremenu.

Od Skokuća produžava napad opštim pravcem napada Skokuće — Boljani — Strmenica — Kašice — s. Kašice — Podjevac — Gradina — k.. 1353 — Kadina Luka (k. 1315)

—  Grab, gde dobiti zapovest za dalji pokret.

Zona širenja levo i desna prema potrebi, održavajući neprestano vezu sa susednim jedinicama i kretati se odnosno ravnati se u kretanju sa susednim jedinicama.

Obratiti pažnju na pomoć susednim jedinicama u potrebnim momentima.

[I] II TREĆA KOLONA, komandant kapetan g. Sćepa-nović Vlado, jačine ostatka sastava prvog bataljona 7 puka7, a naoružanje iz sastava bataljona.

Koncentriše se kao i druga kolona, stim da na dan 13 avgusta 1944 godine tačno u 4 časa u jutru po novom vremenu bude na polaznom položaju Dumljani, a jednim jačim odeljenjem na položaju Duraci — Gračanica.

Na dan 13. t. g. od četki časa pronapad opštim pravcem napada Dumljani — Po-dbor — Javorje — Jablanovac—  Brajkovač — Duga — Bi-jov Grob, odakle će za dalje kretanje sledovati nova zapovest.

Zona širenja levo i desno po potrebi stim da se ravno-merno kreće i održava vezu sa susednim jedinicama. Svoje jače odeljenje sa Duraka upu-tiće dalje pravcem Miljevici—  Bačulovina — Zečija glava (k. 1245) — Bijov Grob gde ulazi u sastav glavne kolone.

Obratite naročitu pažnju na vatrenu pomoć susednim jedinicama.

IV ČETVRTA KOLONA, komandant kapetan Bojičić Vojislav, jačine 1 bataljona 6 puka sa naoružanjem svojega sastava.

Koncentriše se na položaju Kaćevo na dan 12 avgusta 1944 godine u 18 časova odakle produžava pokret do Stra-njana — Jadovnik, gde će se tako postaviti da teškim oruđem tuče Brodarevo u momentu kada treća kolona bude izašla na Brajkovac t.j. u toku 13 avgusta se na ovaj položaj postaviti a narednog dana, kada kolone produže tući Brodarevo da bi na taj način vezao što više neprijateljskih snaga u Brodarevu.

Dalje kretanje nastaviće pravcem opštim pravcem napada Stranjani — Mrčkovma — Milakovići — Tičije Polje Gornja Dubočica — Krajino-vići — Bare, a odatle pravac Obrov, a dalje u sporazumu sa kolonom odnosno Komandantom kolone X, sa kojom će stalno sadejstvovati. Detalje plana odnosno kretanje dobi-vaćete na način objašnjen poručniku Tomoviću Bećiru.

Zona širenja desno i levo po potrebi, obraćajući naročitu pažnju na gazeve na Limu i nastojeći da nikao8 neprijateljskih delova ne upadne u unutrašnjost.9

V VEZA

Veza će se održavati putem kurira i putem radiostanica. U kom cilju će komandant četvrte kolone uputiti 10 mlađih, zdravih i strogo poverijivih vojnika, kao kurire za dve partije od po pet, a ostali komandanti po četiri vojnika. Znaci raspoznavanja danju belo platno kvadratnog metra širine i dužine sa crvenom oznakom, a noću tri svetleća metka sa bombom. Kolone međusobno još pomoću barjačića.

VI SANITETSKA SLUŽBA:

Bolnica u Prijepolju, stim da će teži ranjenici biti trans-portovani dublje u unutrašnjost na specijalno lečenje. Komandanti kolona će formirati sanitetsko odeljenje za ukazivanje prve pomoći na položaju u zajednici sa lekarima X kolone. Prenos ranjenika najbližim putem do druma gde na terenu bude određeno, a odatle sanitetskim kolima. Ovde skrećem naročitu pažnju na to da se mnogo vojnika ne izvlači iz stroja radi prenosa ranjenika kako je to ranije određeno.

VII  ISHRANA: putem trupnih komora, o čemu će se starati intendant kapetan g. Vlahović10 u sporazumu sa intendantom kolone X, zbog transportnih srestava.

VIII  POPUNA MUNICIJOM: poručnik g. Bojović Vladislav u sporazumu sa Komandantom municiske komore kolone X sta-raće se o pravilnom li blagovremenom snabdevanju municijom svih jedinica prve, druge i treće kolone, a četvrta kolona će se osobeno iz Sjenice snabdevati i municijom i ishranom.

IX  Komandant prve kolone stupiće u vezu sa Komandantom X radi prenosa teških oruđa, dok konji stignu.

Na izvršenje s verom u Boga za Kralja i Otadžbinu.

Dostavljeno svima komandantima Zastupa Komandanta, kolone i jedan primerak

Načelnik štaba, kapetan12za ovaj štab.

M.P.11

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 138, reg. br. 29/3 (CG-V-1116).

2  Te položaje su držale jedinice 1. proleterske divizije (vidi dok. br. 16, nap. 7).

3  Odnosi se na nemačke jedinice (14. puk 7. SS divizije »Princ Eugen«, 2. puk »Brandenburg« i borbenu grupu »Krempler«) koje su u operaciji »Ribecal« (»Rubezahl«) dejstvovale protiv 1. proleterske divizije NOVJ od Prijepolja i Pljevalja i na desnoj obali Lima prema Bijelom Polju. Cilj ove neprijateljske operacije (kod nas poznata kao durmitorska operacija) bio je da se sprezi prodor NOVJ iz istočne Bosne, Sandžaka i Crne Gore u Srbiju. I pored angažovanja veoma jakih snaga, neprijatelj u tome nije uspeo. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom XIII, knj. 4, dok. br. 99, 103, 104 i 108 i Prilog I. U ovoj knjizi vidi dok. br. 2, 3, 4, 22 i 64.

4  i7 Ta dva puka sa 8. pukom sačinjavali su Crnogorski dobrovoljački korpus (CDK), koji je nemačka 2. oklopna armija formirala od četničkih jedinica sa teritorije Crne Gore i Sandžaka. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 3, dok. br. 91 i 147.

5 Verovatno k. 917.

6 To mesto nije nađeno na karti 1:100.000, verovatno se radi o Golom kršu (trig. 1445).

8 Tako piše u originalu, verovatno treba »niko od«. 9 Pored te četiri kolone, u napadu na 1. proletersku diviziju je od Bijelog Polja učestvovala i »posebna kolona« (vidi dok. br. 25).

10 Prvoslav.

11 Okrugli pečat: »Štab četničke komande za Sandžak«.

12 Načelnik štaba bio je Dušan Arsović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument